Yazı Detayı
16 Ocak 2021 - Cumartesi 23:24 Bu yazı 1773 kez okundu
 
4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre Yasaklılığı Bulunan Bir Firmanın Ürünlerinin Farklı Firmalar Tarafından Kamuya Satılması Mümkün Müdür?
Yusuf YOGUN
yusufyogun@gmail.com
 
 

Yasaklama işlemi, firmalar tarafından kanunda açıkca yapılması istenmeyen fiil ve davranışların yapıldığının tespiti halinde, gerçek veya tüzel kişi farketmeksizin ve bunların Kanunda çizilen çerçevedeki ortaklarının belirli bir süre ile kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanması olarak tanımlayabiliz.


4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun dördüncü bölümü Yasaklar ve Cezalar olarak düzenlenmiş olup "İhalelere katılmaktan yasaklama" başlıklı 58 inci maddesi ise bu bölümün ilk konusudur.


58 inci madde de özetle, aynı kanunun 17 nci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında davranışın özelliğine göre çeşitli süreler belirlenmiş olup bu fiil ve davranışda bulunanların kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verileceği belirtilmiştir. Bunun dışında alınan yasaklama kararının kimler tarafından verileceği detaylandırılmıştır. Yasaklama kararının şahıs şirketi veya sermaye şirketi olması halinde söz konusu kararın kimleri kapsayacağı da belirtilmiştir. Son olarak ise, yasak fiil ve davranışda bulundukları tespit edilenlerin, bu davranışda bulundukları ihaleye iştirak ettirilmeyeceği ve aynı zamanda yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar da aynı idare tarafından yapılacak sonraki ihalelere de katılamayacağı açıkca belirtilmiştir. 


Haklarında yasaklama kararı verilen firmalara ait ürünlerin farklı firmalar tarafından teklif edilemeyeceğine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Aynı şekilde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılamayacak olanlar” başlıklı 11. maddesi; "Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:
a) (Değişik: 20/11/2008-5812/4 md.) Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar.
b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.
d) İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.
e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın  hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.
f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin 10’undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).
İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.
İhaleyi yapan idare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler bu idarelerin ihalelerine katılamazlar." şeklinde düzenlenmiş ve aynı kanunun “İhalelere katılmaktan yasaklama” başlıklı 58. maddesi ise; "17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 2 nci ve 3 üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılma yasakları, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde İçişleri Bakanlığı; belediyeler ve bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilir.
Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket  ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.
İhale sırasında veya sonrasında bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, idarelerce o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idare tarafından yapılacak sonraki ihalelere de iştirak ettirilmezler.
Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç kırkbeş gün içinde verilir.Verilen bu karar Resmi Gazetede yayımlanmak üzere en geç onbeş gün içinde gönderilir ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu kararlar Kamu İhale Kurumunca izlenerek, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olanlara ilişkin siciller tutulur."
olarak düzenlenmiş olup görüldüğü üzere ihalelerden yasaklı bir firmanın ürününün yetkili bayi ya da başka bir firma tarafından teklif edilmesi hususu düzenlenmemiştir.


Kamu İhale Genel Tebliğinin "Yasaklı firmanın ürününün yetkili bayi ya da başka bir satıcı tarafından teklif edilmesi" başlıklı 28.1.6. maddesi; "4734 sayılı Kanunun "İhaleye katılamayacak olanlar" başlıklı 11 inci maddesi ile "İhalelere katılmaktan yasaklama" başlıklı 58 inci maddesinde ihaleye katılıma ve ihaleden yasaklamaya ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Anılan maddelerde, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmayan isteklinin, yetkili satıcı ya da üretici firmanın kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunması halinde, üretici firma garantisinde olan bazı belgeleri ve satışa dair yetki verilen mal veya malları teklif etmesini yasaklayan bir hüküm bulunmamaktadır." ifadesi ile yasaklı olmayan bir firmanın, yasaklılık kararı bulunan firmanın garantisinde bulunan belgeler ile malları teklif etmesini engelleyen bir düzenlemenin olmadığı hususu açıklamıştır.


Bu cihetle;
Yasaklı bir firmaya ait olan ürünlerin teklif edilmesi durumunda, bu teklifi yapan istekli hakkında yapılması gereken herhangi bir idari işlem bulunmamakta ve bu şekilde teklif veren bir isteklininde İdare tarafından değerlendirme dışı bırakılması sadece bu gerekçe ile mümkün değildir. 

Saygılarımla...

Yusuf YOGUN

Teknik Öğretmen

 

 
Etiketler: 4734, Sayılı, Kamu, İhale, Kanununa, Göre, Yasaklılığı, Bulunan, Bir, Firmanın, Ürünlerinin, Farklı, Firmalar, Tarafından, Kamuya, Satılması, Mümkün, Müdür?,
Yorumlar
Haber Yazılımı