Haber Detayı
21 Ağustos 2020 - Cuma 14:34 Bu haber 1942 kez okundu
 
Zeyilname ihale tarihinden kaç gün önce yapılmalıdır?
Karar No : 2020/UH.II-1386
İPTAL KARARLARI Haberi
Zeyilname ihale tarihinden kaç gün önce yapılmalıdır?

İdare tarafından 17.06.2020 tarihinde zeyilname düzenlendiği, düzenlenen zeyilname ile ihale tarihinin de ertelendiği, fakat yeni ihale tarihinin ihale mevzuatına uygun belirlenmediği, ihale tarihinin zeyilname yayınlama tarihini izleyen günden itibaren en az on gün sonrasına ertelenmesi gerektiği, bir başka ifade ile zeyilnamenin ihale tarihinden on gün öncesinde ihale dokümanını indirenlerin tamamına bildirilmesi gerektiği, idarece ihale tarihi 26.06.2020 tarihine ertelendiğinden İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in 7’nci maddesine aykırı hareket edildiği, ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 
 

Mevzuat hükümlerine göre ihale ilânı yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmamasının esas olduğu, değişiklik yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda önceki ilanların geçersiz sayılarak yeniden ilan yapılması gerektiği, fakat teklif ve başvuruların hazırlanmasını etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi ya da idareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle dokümanda değişiklik yapılabileceği, bu değişikliğe ait zeyilnamenin EKAP’a yükleneceği ve ihale tarihinden en az on gün öncesinde istekli olabileceklerin bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde doküman indirenlerin tamamına gönderileceği, yapılan değişiklik nedeniyle ek süreye ihtiyaç duyulursa ihalenin bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebileceği, şikayet üzerine yapılan incelemede idarece dokümanda düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde ise, zeyilnamenin doküman indirenlerin tamamına ihale tarihinden en az on gün önce bildirilmesini öngören düzenlemedeki on günlük süre ile bağlı kalınmadan ihale tarihine kadar zeyilname ile dokümanda düzeltme yapılabileceği, zeyilnamenin son bildirim tarihi ile ihale tarihi arasında on günden az süre kalmış ise ihale tarihinin ertelenmesinin zorunlu olduğu, bu ertelemenin sadece bir defa yapılabileceği ve yeni ihale tarihinin zeyilnamenin son bildirim tarihinden itibaren on günden az olmayacak şekilde belirlenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Yapılan incelemede Şimşek-Grup Elektrik Elektronik İnşaat Taşımacılık Yemek Temizlik Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 16.06.2020 tarihli şikayet başvurusu üzerine idarece Teknik Şartname’de yer alan iki düzenlemeye yönelik zeyilname yapıldığı, yapılan zeyilnamenin 17.06.2020 tarihinde EKAP üzerinden istekli olabileceklere bildirildiği, zeyilname içeriğinde yalnızca değişiklik yapılan Teknik Şartname düzenlemelerine yer verildiği, ihale tarihi hakkında herhangi bir belirlemenin yapılmadığı, fakat 17.06.2020 tarihinde zeyilname fark dokümanının EKAP sistemine yüklendiği, EKAP sistemine yüklenen zeyilname fark dokümanı içeriğinde 22.06.2020 olarak belirlenen ihale tarihinin 26.06.2020 olarak değiştirildiği görülmüştür.

 

İdare tarafından düzenlenen zeyilname içeriğinde ihale tarihi değişikliği hakkında herhangi bir bilginin bulunmadığı, ihale tarihi değişikliği hakkında istekli olabileceklere ayrıca herhangi bir bildirimin de yapılmadığı, yalnızca EKAP sistemine yüklenen zeyilname fark dokümanının içeriğinde ihale tarihindeki değişikliğe yer verildiği, zeyilnamenin yapıldığı tarih öncesinde doküman indiren başka istekli olabileceklerin de bulunduğu, bu nedenle ihale tarihindeki değişiklik hakkında daha önceki tarihlerde ihale dokümanı indirenlerin de bilgilendirilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

Ayrıca ihale dokümanı kapsamında yapılan zeyilnamelerin istekli olabileceklere son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde tebliğ edilmesi gerektiği, son teklif verme gününün 26.06.2020 olarak belirlendiği dikkate alındığında belirlenen bu tarihe göre zeyilname bildiriminin yapılabileceği son gün 16.06.2020 tarihi iken, başvuruya konu ihalede zeyilname bildiriminin 17.06.2020 tarihinde yapıldığı, başka bir anlatımla 17.06.2020 tarihinde zeyilname yapılan somut durumda 22.06.2020 olan ihale tarihinin 29.06.2020 (27-28 Haziran günlerinin hafta sonu tatili olması nedeniyle) olabileceği, bu açıdan zeyilname sonrasında belirlenen ihale tarihinin mevzuatta yer alan “…İhale veya son başvuru tarihinin ertelenmesi halinde, yeni ihale veya son başvuru tarihinin, zeyilnamenin son bildirim tarihinden itibaren on günden az olmayacak şekilde belirlenmesi gerektiği…” şeklindeki hükme uygun olmadığı tespit edildiğinden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

 

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

 

 
Kaynak: (Yemek) - Yemek ihale Kararları Editör: Kadir DOĞAN
Yorumlar
Haber Yazılımı