Haber Detayı
09 Aralık 2020 - Çarşamba 11:36 Bu haber 3053 kez okundu
 
Yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen iş bitirme belgesi kullanarak ihaleye katılan söz konusu pilot ortağın geçici teminat sunması zorunlumu?
Karar No : 2020/UY.II-1924
İŞ DENEYİM Haberi
Yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen iş bitirme belgesi kullanarak ihaleye katılan söz konusu pilot ortağın geçici teminat sunması zorunlumu?

24.09.2020 tarihinde EKAP üzerinden kendilerine tebliğ edilen ihale komisyonu kararında Yenigün İnş. San. ve Tic. A.Ş. - Mbd İnş. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığının e-teklifi kapsamında beyan ettiği geçici teminat mektubunun usulüne uygun bulunmaması nedeniyle anılan iş ortaklığının sunduğu teklifin sınır değer hesabına katılmadığının ve bahse konu ihalede sınır değerin 402.008.346,39 TL belirlendiğinin ifade edildiği, anılan karar ile başvuruya konu ihalenin Dost İnş. ve Proje Yönetimi A.Ş.nin üzerinde bırakıldığı, ancak idarenin bahse konu kararının hukuka aykırı olduğu, şöyle ki; ihale komisyonunun anılan isteklinin geçici teminat mektubunu usulüne uygun bulmama gerekçesinin ihalenin ikinci oturumunda değerlendirilmesi gereken bir husus olduğu, elektronik ortamda gerçekleşen ihalenin ilk oturumunda geçici teminat mektubunun usulüne uygunluğunun teminat mektubunun düzenlenme tarihi, süresi, tutarı, sayısı ve teminat mektubunu düzenleyene ilişkin bilgiler ışığında yeterlilik bilgileri tablosunda yer alan hususlar ile değerlendirilmesi gerektiği, ihalenin ikinci oturumunda yapılacak değerlendirmenin sınır değer hesabında dikkate alınan teklifleri değiştiremeyeceği, ihale komisyonu tarafından 28.07.2020 tarihinde düzenlenen zarf açma ve belge kontrol tutanağında bahse konu isteklinin geçici teminatının usulüne uygun olduğu belirtilirken, 30.09.2020 tarihinde söz konusu tutanak tadil edilerek anılan isteklinin geçici teminatının uygun değil olarak belirtilmesinin idarenin hukuka aykırı karar aldığını gösterdiği, bu sebeplerle, idare tarafından anılan isteklinin teklifi sınır değer hesabına dahil edilerek sınır değerin yeniden hesaplanması ve yeni sınır değerin altında kalacak olan Dost İnş. ve Proje Yönetimi A.Ş.nin teklifine aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması gerektiği iddiasına yer verilmiştir.

 

 Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

 

İhale işlem dosyası incelendiğinde; Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından 24.07.2020 tarihinde açık ihale usulü ve anahtar teslimi götürü bedel teklif almak suretiyle elektronik ortamda gerçekleştirilen “Bursa Çekirge 750 Yataklı Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi İkmal İnşaatı Yapım İşi” ihalesine 15 isteklinin e-teklif verdiği, 14 isteklinin sunduğu e-teklifinde yer alan teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun bulunarak anılan isteklilerin tekliflerinin sınır değer hesabında geçerli teklif kabul edildiği ve bahse konu geçerli tekliflerin dikkate alınması suretiyle sınır değerin 402.008.346,39 TL olarak hesaplandığı anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin iddiasına konu edilen istekli Yenigün İnş. San. ve Tic. A.Ş. – MBD İnş. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığının e-teklifi kapsamında beyan ettiği geçici teminat mektubunun, ihale komisyonunun, ihale tarihi olan 24.07.2020 tarihinde ve saat 14.45’te düzenlediği e-teklif açma ve belge kontrol tutanağında “Uygun Değil” olarak işaretlendiği görülmüştür.

 

24.09.2020 tarihli ihale komisyonu kararında “…Yenigün İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından beyan edilen iş deneyim belgesinin “4***2-Y- YDİ-16-1” numaralı olduğu, “YDİ” ifadesinden Yurt Dışında Gerçekleştirilen İşlerden elde edilen iş deneyim belgesi olduğunun anlaşıldığı, EKAP üzerinde söz konusu iş deneyim belgesi kontrol edildiğinde “IKEA MOS (Perakende ve Gayrimenkul)”nin iş sahibi olduğu, Rusya Federasyonunda “Ticaret ve eğlence kompleksi” yapılması işine yönelik olduğu, Yenigün İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyim belgesinin e-teklif kapsamında sunduğu fakat iş ortaklığındaki hissesi oranında (teklif edilen bedel * 3 * 50) geçici teminat sunmadığı…” ifadelerine yer verilerek anılan iş ortaklığının usulüne uygun geçici teminat mektubu sunmaması dolayısıyla sınır değer hesabına katılmadığı ifade edilmiştir.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden, elektronik ortamda gerçekleştirilen ihalenin ilk oturumunda, yeterlilik bilgileri tablosunda satır açılan bilgi ve belgelerin istekliler tarafından beyan edilip edilmediğinin kontrol edilmesi gerektiği, bu aşamada ihale komisyonu tarafından isteklilerce sunulan bilgi ve belgelerin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilmeyeceği, bahse konu ihalenin ilk oturumunda isteklilerce sunulan teklif mektubu ile geçici teminatın ise usulüne uygunluğunun değerlendirileceği, isteklilerin teklifi kapsamında sunduğu geçici teminatın usulüne uygunluğunun Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci maddesindeki hükme göre; geçici teminatın yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilip edilmediğinin, bahse konu geçici teminat tutarının teklif bedelinin yüzde üçünü karşılayıp karşılamadığının ve ilgili geçici teminat mektubunun geçerlilik süresinin kontrol edilmesi suretiyle değerlendirileceği, yapılan değerlendirme sonucunda teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun bulunan tekliflerin sınır değer hesabında kullanılacağı anlaşılmaktadır.

 

Diğer taraftan, Kamu İhale Kanunu’nun 10’uncu ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 56’ncı maddelerinde yer alan hükme göre; kanun kapsamındaki idareler dışındakilere yurtdışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyim belgesine sahip ortağın bahse konu iş deneyiminin teklif kapsamında sunulması durumunda, anılan ortağın iş ortaklığındaki hissesi oranında geçici teminat vermesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Yenigün İnş. San. ve Tic. A.Ş. – MBD İnş. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığının e-teklifi kapsamında sunduğu yeterlilik bilgileri tabloları incelendiğinde; özel ortak MBD İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından sunulan yeterlilik bilgileri tablosunda, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin 2’nci fıkrasına uygun olarak alınan “G-0010-02209-20014867” ayırt edici numaralı geçici teminat mektubunun beyan edildiği,

 

Anılan iş ortaklığının pilot ortağı olan Yenigün İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin sunduğu yeterlilik bilgileri tablosunda; “41252-Y-YDİ-16-1” sayılı iş deneyim belgesini beyan ettiği, anılan pilot ortağın ayrıca geçici teminat beyan etmediği tespit edilmiştir.

 

İnceleme kapsamında; anılan isteklinin geçici teminat mektubunun kontrol edilmesi amacıyla, 09.11.2020 tarihli ve 2020/16464 sayılı yazı ile Elektronik İhale Dairesi Başkanlığı’ndan anılan ihaleye teklif veren bütün istekliler tarafından ayırt edici numaraları beyan edilen geçici teminat mektuplarına ilişkin bilgi ve belgeler talep edilmiştir.

 

Elektronik İhale Dairesi Başkanlığı tarafından 11.11.2020 tarihli ve E.2020/16663 sayılı yazı ile ilgili belgeler gönderilmiştir. Gönderilen söz konusu belgelere göre; Yenigün İnş. San. ve Tic. A.Ş. – MBD İnş. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığının teklifi kapsamında beyan ettiği “G0010-02209-20014867” ayırt edici numaralı geçici teminat mektubunun MBD İnş. San. ve Tic. A.Ş. adına T.C. Ziraat Bankası tarafından düzenlendiği, geçerlilik tarihinin 17.05.2021 olduğu ve ilgili geçici teminat mektubunun tutarının 15.600.000,00 TL olduğu, söz konusu tutarın anılan isteklinin teklif bedelinin (460.950.000,00 TL x 3 =13.828.500 TL) 3’ünden fazla olduğu ve İş Ortaklığının tamamına ait teminatın özel ortak tarafından karşılandığı görülmüştür.

 

Yapılan değerlendirmede; ihalenin ilk oturumunda, ortak girişimin pilot ortak Yenigün İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin sunduğu yeterlilik bilgileri tablosunun incelenmesi ile anılan ortağın “41252-Y-YDİ-16-1” sayılı iş deneyim belgesini beyan ettiği, bu beyandan söz konusu belgenin yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen iş bitirme belgesi olduğunun açıkça anlaşılacağı, yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen iş bitirme belgesi kullanarak ihaleye katılan söz konusu pilot ortağın geçici teminata ilişkin olarak ise bir beyanın bulunmadığının aynı yeterlik bilgileri tablosundan tespit edilebileceği, nitekim idarece de ihalenin ilk oturumunda yeterlik bilgileri tablosu üzerindeki bilgiler incelenerek söz konusu tespitlerin yapıldığı, iş deneyim belgesine ilişkin beyan edilen bilgiden, anılan pilot ortak tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen bir iş deneyim belgesi ile ihaleye katılım sağlandığının anlaşıldığından Kamu İhale Kanunu’nun 10’uncu maddesindeki hüküm çerçevesinde bahse konu ortağın iş ortaklığındaki hissesi oranında geçici teminat beyan etmesi ve Kanunen getirilen bu koşulun geçici teminatın usulüne uygunluğuna ilişkin olarak idarece ilk oturumda dikkate alınması gerektiği, kaldı ki Kanun kapsamındaki idareler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlere ilişkin bir iş deneyim belgesi ile ihaleye katılım sağlayan pilot ortağın, ortak girişimdeki hissesi oranında geçici teminat beyan etmemesi nedeniyle, bu istekli bakımından teminatın sunulmaması durumunun ortaya çıktığı anlaşıldığından; idarece bu gerekçelerle ortak girişimin teklifinin sınır değer hesabında dikkate alınmaması yönündeki işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı, dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

 

Kaynak: (Uyuşmazlık) - Kik Uyuşmazlık Kararları Editör: Ramazan ÖLCÜCÜ
Yorumlar
Haber Yazılımı