Haber Detayı
29 Ocak 2021 - Cuma 10:24 Bu haber 3528 kez okundu
 
Yeterlilik bilgileri tablosunda şirketin iki ortağının beyan edildiği ticaret sicil gazetelerinde bir ortağın bilgilerine ulaşılması durumunda istekli elenir mi?
Karar No : 2021/UH.I-187 Karar No : 2021/UM.I-183
TİCARET SİCİL GAZETESİ Haberi
Yeterlilik bilgileri tablosunda şirketin iki ortağının beyan edildiği ticaret sicil gazetelerinde bir ortağın bilgilerine ulaşılması durumunda istekli elenir mi?

 İdari Şartname’nin 7.1.a.2 maddesinde ihaleye katılım sağlayan isteklilerden tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi istenildiği, bu bilgilerin bir gazetede olmaması halinde bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin isteneceğinin anlaşıldığı, şikâyete konu ihalenin 1’inci kısmı üzerinde bırakılan isteklinin yeterlik bilgileri tablosunda beyan etmiş olduğu gazetenin bahse konu şartları sağlamadığı,

 

İdarece şikâyete verilen cevapta söz konusu isteklinin 08.08.2011 tarih ve 7875 sayılı gazetesinden gerekli bilgilere ulaşılabildiğinin belirtildiği, ticaret sicil gazetesinin internet sitesi üzerinden yapılan incelemede iki firma ortağı olduğu bir ortağın hissesini başka bir kişiye devrettiğinin belirtildiği, fakat ortaklığın son durumuna ait herhangi bir bilginin mevcut olmadığının açıkça görüleceği, söz konusu gazetede eski ve yeni ortaklara ait herhangi bir T.C kimlik numarasına ve ortaklık hisse oranına ait herhangi bir bilgi bulunmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Elektronik ihale” başlıklı 59/A maddesinden ihale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri için istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için sorgulama sonucunda elde edilen bilgilerin; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgilerin esas alınarak değerlendirme yapılacağı, değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı, geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen tekliflerin sahiplerine, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için makul bir sürenin verileceği, verilen süre içerisinde beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgeleri sunmayan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedileceği anlaşılmaktadır.

 

İdare tarafından geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen isteklilere EKAP üzerinden gönderilen 18.11.2020 tarihli ve “Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması ve/veya numune/demonstrasyon değerlendirmesi” konulu yazıda “HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REH MERK MÜD VE ENGELSİZ YAŞAM BAKIM REH VE AİLE DANIŞMA MERK MÜD 2021 MALİ YILI 12 AYLIK KURULUŞ MUTFAKLARINDA MALZEMELİ MAMUL YEMEK ALIMI,DAĞITIMI VE SONRASI ÖZEL HİZMET ALIMI İŞİ işine ait ihalede tekliflerin değerlendirmesi sürecine geçilmiş olup, beyan ettiğiniz bilgi ve belgeleri tevsik eden ve EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan aşağıdaki belgeleri ekleri ile birlikte, İdari Şartnamenin 7.9. maddesine uygun olarak, 23.11.2020 tarihine kadar İdaremize sunmanız gerekmektedir.

Sunulması Gereken Belgeler

•İmza Sirküleri

•Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak alınmayan banka referans mektubuna ilişkin bilgiler belirtilecektir.

•23.11.2020 Pazatesi mesai bitimi 17:00'a kadar Uşak Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü (Atatürk Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:48 Merkez Uşak) Belgelerin Sunuluş şekline uygun olarak gönderilmesi gerekmektedir.

Kısımlara İlişkin Bilgiler:

Sıra No

Kısım Adı

Kısma İlişkin Sunulması Gereken Belgeler

1

UŞAK HUZUR EVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

? Sicil, İzin, Ruhsat ve Faaliyet Belgeleri (İşletme Kayıt Belgesi)

” ifadelerine yer verildiği,

 

Söz konusu yazı üzerine ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen istekliler tarafından yazıda belirtilen belgelerin sunulduğu tespit edilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan Gençay Yemek Gıda Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosu incelendiğinde, “Ortaklara Ait Bilgiler” bölümünde “Yücel İnanç, 475000,00/500000,00” ve “Neriman İnanç, 25000,00/500000,00” ifadelerine yer verilerek anılan kişilere ait T.C Kimlik numaralarına da yer verildiği, “Yöneticilere ait bilgiler” bölümünde ise “Yücel İnanç, Müdür” ifadelerine yer verilerek anılan kişinin T.C. kimlik numarasının bulunduğu, söz konusu tablonun “Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarihi, Sayısı ve Sicil Müdürlüğü” bölümünde “ 08.08.2011, 7875, Çay” ifadelerine yer verildiği, “Diğer belgeler kullanılarak tevsik ediliyorsa bu belgelerin tarih ve sayısı ile düzenleyen gerçek/tüzel kişi” bölümünün ise boş bırakıldığı tespit edilmiştir.

 

İhale tarihi itibariyle yürürlükte bulunan Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 10/A maddesinde yer alan açıklama gereği teklif ekinde sunulan belgelerde T.C. kimlik numaralarının beyan edilmemesi veya beyan edilen T.C. kimlik numaralarının teyit edilememesi durumunda teklifin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılamayacağının anlaşıldığı, yeterlik bilgileri tablosunda şirket ortaklarına ilişkin T.C kimlik numaralarının beyan edildiği görüldüğünden başvuru sahibinin iddiasının T.C kimlik numaralarına ilişkin kısmının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Gençay Yemek Gıda Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından beyan edilen Ticaret Sicil Gazetelesinin, “www.ticaretsicil.gov.tr” adresinden sorgulanması neticesinde 08.08.2011 tarih ve 7875 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde 25.000,00 TL hissesi bulunan Erol İnanç’ın tüm hisselerini Neriman İnanç’a devrettiğinin anlaşıldığı, anılan gazetede şirketin başka ortağının olup olmadığına yönelik başka bir bilgiye yer verilmediğinin görüldüğü, ancak anılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda şirketin ortaklık yapısının Yücel İnanç (475000,00/500000,00) ve Neriman İnanç (25000,00/500000,00) olarak beyan edilmesine rağmen söz konusu hususun dayanağı olarak beyan edilen 08.08.2011 tarih ve 7875 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinden beyan edilen şirket ortaklıkları ve ortaklık oranlarının teyidinin yapılamadığı görüldüğünden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

 
Kaynak: (E-İhale) - Elektironik İhale Editör: Fatma KARAGÖZ
Yorumlar
Haber Yazılımı