Haber Detayı
14 Kasım 2021 - Pazar 10:46 Bu haber 3162 kez okundu
 
Yeterlilik bilgileri tablosunda her belge için ayrı satır açılmak zorunda mı?
Karar No : 2021/UH.I-2011
E- İHALE Haberi
Yeterlilik bilgileri tablosunda her belge için ayrı satır açılmak zorunda mı?

Başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde yeterlik kriteri olarak belirlenen TSE Hizmet Yeterlik Belgesi’nin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmediği gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak idare tarafından oluşturulan yeterlik bilgileri tablosunda TSE Hizmet Yeterlik Belgesi’ne ilişkin satır açılmadığından sahip oldukları TSE Hizmet Yeterlik Belgesi’ne ilişkin beyanda bulunulmadığı, yeterlik bilgileri tablosunda yer alan dipnotta ise yeterlik kriterlerine ilişkin bilgilerin açık ve anlaşılır şekilde beyan edilmesini temin edecek şekilde her belge ve kriter için ayrı satır açılması gerektiğine ilişkin açıklama yapıldığı, dolayısıyla idareden kaynaklanan eksiklik nedeniyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddiasına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Elektronik ihale” başlıklı 59/A maddesinde “1) İhaleler, e-teklif alınmak suretiyle bu maddeye uygun olarak yapılabilir.

(3) Bu ihalelerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin ekinde bulunan “Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname” ve ilgili yönetmelikler ekinde bulunan diğer standart formlar kullanılır ve EKAP üzerinden e-teklif şeklinde gönderilmeyen teklifler kabul edilmez.

(9) İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan teklifler değerlendirme dışı bırakılır…” hükmü yer almaktadır.

 

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde yer alan Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname’nin “Tekliflerin sunulma şekli” başlıklı 22’nci maddesinde “… 22.2. Yeterlik bilgileri tablosunda ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlar, teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda ise açıklama istenen teknik özellikler için ayrı satırlar açılmış olup, istekliye ait hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle ekli standart formalara uygun şekilde doldurulacaktır...” açıklaması yer almaktadır.

 

Başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İHTİYACI 1 KISIM TIBBİ CİHAZIN 12 AY SÜRE İLE BAKIM ONARIMI HİZMET ALIMI

b) Türü: Hizmet alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no'su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu:

e) Miktarı:

GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İHTİYACI 1 KISIM TIBBİ CİHAZIN 12 AY SÜRE İLE BAKIM ONARIMI HİZMET ALIMI

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “İhaleye ilişkin bilgiler” başlıklı 3’üncü maddesinde “3.1.

a) İhale kayıt numarası: 2021/439197

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) İhale (son teklif verme) tarihi ve saati: 03.09.2021

Saat: 10:00

ç) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İHALE SALONU

3.2. Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden e-teklif olarak sunulur. İhale (son teklif verme) saatine kadar EKAP'a yüklenemeyen teklifler değerlendirmeye alınmaz…” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği bu şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

TSE 13703 veya TSE 12426 Hizmet Yeterlilik Belgesi

 düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Tekliflerin sunulma şekli” başlıklı 22’nci maddesinde “…22.2. Yeterlik bilgileri tablosunda ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlar, teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda ise açıklama istenen teknik özellikler için ayrı satırlar açılmış olup, istekliye ait hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle ekli standart formalara uygun şekilde doldurulacaktır. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu şartnamede istenilen belgelere veya isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş olan dengi belgelere ilişkin bilgilerin beyan edilmesi gerekir… düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İhale dokümanının ekinde yer verilen yeterlik bilgileri tablosunda bulunan dipnotta “Bu tabloda yer alan ancak ihaleye katılım için gerekli olmayan belge ve kriterler tablodan çıkartılacak, bu tabloda yer almayan ancak fiyat dışı unsurlar da dahil olmak üzere ihaleye katılım için gerekli olan belge ve kriterler tabloya eklenecektir. Tabloda belirtilen bir belge veya yeterlik kriteri için istekliler tarafından birden fazla belgenin sunulmasının gerekmesi halinde, her belge için yeni bir satır eklenerek gerekli bilgiler yazılacaktır.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

İhale komisyonunun 28.09.2021 tarihli kararında, elektronik ortamda gerçekleştirilen “1 Kısım Tıbbi Cihazın 12 Ay Süre İle Bakım Onarım Hizmet Alımı” ihalesine 3 isteklinin katıldığı, başvuru sahibi Düzey Tıbbi Sistemler Bilgisayar ve Kimyevi Ürünler İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne ait teklifin, İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde düzenlenen TSE Hizmet Yeterlik Belgesi’nin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmediği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin Oncotech Medikal Tıbbi Malzemeler ve Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi üzerinde bırakıldığı görülmüştür.

 

Yapılan incelemede, başvuru sahibi Düzey Tıbbi Sistemler Bilgisayar ve Kimyevi Ürünler İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne ait yeterlik bilgileri tablosunda TSE Hizmet Yeterlik Belgesi’ne ilişkin olarak herhangi bir bilgiye yer verilmediği tespit edilmiştir.

 

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden, elektronik ihalelerde Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde bulunan “Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname” ve ilgili yönetmelikler ekinde yer alan diğer standart formların kullanılması gerektiği, buradan hareketle ihale dokümanında belirtilen yeterlik kriterlerine ilişkin bilgilerin ihale dokümanı ekinde yer alan yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Öte yandan, ihale dokümanında belirtilen katılım belgeleri ve yeterlik kriterlerine yönelik değerlendirmenin, istekliler tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgelerin EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanması sonucunda elde edilen bilgilerin esas alınmasıyla, bu yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgilerin esas alınmasıyla yapılacağı düzenlenmiştir.

 

İdare tarafından hazırlanacak yeterlik bilgileri tablosunun, teklifle birlikte sunulması istenen katılım belgeleri ve yeterlik kriterlerine ilişkin gerekli bilgilerin açık ve anlaşılır bir şekilde beyan edilmesini temin edecek şekilde oluşturulması gerekmektedir. Bu itibarla İdari Şartname’de katılım belgesi ve yeterlik kriteri olarak düzenlenen her belge ve kriter için ayrı bir satır açılması gerektiği anlaşılmaktadır. Başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’nin 7.5.4’ücü maddesinde ise isteklilerin teklifleri kapsamında “TSE 13703 veya TSE 12426 Hizmet Yeterlilik Belgesi”nin sunulması gerektiğine ilişkin düzenleme yapıldığı, ancak idarece hazırlanan yeterlik bilgileri tablosunda söz konusu belgeler için ayrı bir satır açılmadığı, dolayısıyla İhale dokümanının bir parçası olan İdari Şartname’de yeterlik kriteri olarak belirlenen belgeye ilişkin olarak yine dokümanın bir parçası olan yeterlik bilgileri tablosunda herhangi bir bilgiye yer verilmediği anlaşılmıştır. Nitekim ihale dokümanı bir bütün olarak değerlendirildiğinde bu durumun bahse konu belgenin somut olayda ihaleye katılabilmek için istenen bir yeterlik kriteri olup olmadığı konusunda çelişkiye neden olduğu anlaşıldığından başvuruya konu ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

  

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

 

 

Kaynak: (İdare) - İdare Mahkemesi Kararlari Editör: Harun Uğraş ASLAN
Yorumlar
Haber Yazılımı