Haber Detayı
13 Şubat 2020 - Perşembe 11:46 Bu haber 6919 kez okundu
 
Yeterlik bilgileri tablosunda bilgi eksiklikliği nasıl değerlendirilir?
Yeterlik Bilgileri Tablosu’nun ihalede istenilen kriterleri karşılayacak şekilde doldurulmaması hususundaki sorumluluğun isteklide olduğu, bu sebeple anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır. Karar No : 2020/UH.II-297
E- İHALE Haberi
Yeterlik bilgileri tablosunda bilgi eksiklikliği nasıl değerlendirilir?

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

İhale İlanı’nın 4.1.1.3’üncü maddesi ile İdari Şartname’nin 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde “İhaleye teklif verecek istekliler, TİTUBB'a kayıtlı olduklarına dair belgeleri ve teklif ettikleri cihazların ve kitlerin TİTUBB kayıt belgelerini ihale teklif dosyalarında sunmaları/beyan etmeleri gerekmektedir. Ürün (Barkod) numarası ve marka adı beyan edilmelidir.” düzenlemesinin bulunduğu, bu doğrultuda ihaleye katılan firmaların ve teklif edilen cihazların TİTUBB’a kayıtlı olduklarına ilişkin belgelerin elektronik teklif alınması aşamasında beyan edilmesi ve ihale dosyasında sunulması gerektiği, söz konusu belgelerin beyan edilmesinin ve teklif dosyasında sunulmasının yeterlik kriteri olarak belirlendiği; ancak ihale üzerinde bırakılan istekli Özel Çaycuma Sağlık Yatırım A.Ş. tarafından firmalarının ve başvuruya konu ihalede teklif edilen cihazlarının TİTUBB’a kayıtlı olduklarına dair belgelerin elektronik teklif aşamasında beyan edilmediği, ayrıca anılan belgelerin teklif dosyasında da sunulmadığı, dolayısıyla ihale üzerinde bırakılan isteklinin yeterlik kriterlerini sağlamadığı ve teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken, idare tarafından mevzuata aykırı şekilde sunulmayan belgeler bulunduğu halde anılan isteklinin teklifinin uygun bulunarak ihalenin üzerinde bırakıldığı; diğer taraftan Sağlık Bakanlığının TİTUBB kayıtlarının bildirilmesi zorunluluğu bulunduğuna ilişkin birçok yazışma bulunduğu, aynı şekilde yerleşmiş Kamu İhale Kurulu kararlarının da TİTUBB kayıtlarının sunulması gerektiği yönünde olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

İhale işlem dosyası kapsamında gönderilen bilgi ve belgelerden, başvuruya konu ihalenin 05.12.2019 tarihinde Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından e-teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen “Bt Görüntüleme” hizmet alımı ihalesi olduğu, ihalenin kısmı teklife kapalı olduğu, söz konusu ihalede 12 adet ihale dokümanı alındığı ve 3 istekli tarafından teklif sunulduğu, yeterlik bilgileri tablosu üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda, idarece 12.12.2019 tarihli yazı ile Özel Çaycuma Sağlık Yatırım A.Ş. ve Akhisar Tıbbi Görüntüleme ve Sağ. Hiz. Ltd. Şti.den anılan tabloda beyan edilen bilgi ve belgeleri tevsik eden belgelerin sunulmasının istenildiği ve anılan isteklilerce sunulan belgelerin uygun bulunması neticesinde ihalenin Özel Çaycuma Sağlık Yatırım A.Ş. üzerinde bırakıldığı ve başvuru sahibi istekli Akhisar Tıbbi Görüntüleme ve Sağ. Hiz. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden, e-teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ihalelerde tekliflerin EKAP üzerinden yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlanacağı ve e-imza ile imzalanarak gönderileceği, ihale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirmenin istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için bu sorgulama sonucunda elde edilen bilgilerin, belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise beyan edilen bilgilerin esas alınarak yapılacağı, bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı anlaşılmaktadır.

 

Diğer taraftan, ihaleye ait İdari Şartname düzenlemelerinden, e-teklifleri kapsamında ihaleye teklif verecek isteklilerin TİTUBB'a kayıtlı olduklarına dair belgeleri ile teklif ettikleri cihazların ve kitlerin TİTUBB kayıtlı olduklarına dair belgelerinin sunulmasının/beyan edilmesi ve buna ilişkin ürün barkod numarası ve marka adının beyan edilmesi gerektiği anlaşılmış olup; bu doğrultuda idarece isteklilerin ve teklif ettikleri cihazların TİTUBB’a kayıtlı olmalarının başvuruya konu ihalede yeterlik kriteri olarak belirlendiği ve dolayısıyla anılan bilgi ve belgelerin Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda beyan edilmesi gerektiği tespit edilmiştir.  

 

İhale üzerinde bırakılan istekli Özel Çaycuma Sağlık Yatırım A.Ş. tarafından e-teklifi ile birlikte beyan edilen Yeterlik Bilgileri Tablosu’nun “Diğer Belgeler” başlıklı kısmı incelendiğinde, yalnızca teklif edilen Hitachi marka Scenaria model tomografi cihazına ilişkin olarak TİTUBB’a kayıt numarasının beyan edildiği, diğer taraftan anılan istekli tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda beyan edilen bilgileri tevsik etmek amacıyla sunulan belgeler incelendiğinde ise, istekli firmanın kaydı, teklif edilen Hitachi marka Scenaria model tomografi cihazının kaydı ve Optivantage marka otomatik enjektör cihazının kaydına ilişkin belgelerin sunulduğu görülmüştür.

 

Yukarıda yer verilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde, ihaleye teklif sunan isteklilerin firmalarının ve teklif ettikleri cihazların TİTUBB’a kayıtlı olduklarına ilişkin bilgilerin e-teklifleri kapsamında Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda beyan edilmesinin söz konusu ihalede idarece bir yeterlik kriteri olarak belirlendiği, ihale üzerinde bırakılan istekli Özel Çaycuma Sağlık Yatırım A.Ş. tarafından ise e-teklifi kapsamında beyan edilen Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda yalnızca teklif edilen tomografi cihazına ilişkin bilginin beyan edildiği, ancak firmalarının kayıtlı olduğuna dair ve otomatik enjektör cihazının kayıtlı olduğuna dair bilgilerin beyan edilmediği, Yeterlik Bilgileri Tablosu’nun ihalede istenilen kriterleri karşılayacak şekilde doldurulmaması hususundaki sorumluluğun isteklide olduğu anlaşılmış olup, anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

 

Baytuna Sağlık Eğitim Altın İnş. Dan. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından e-teklifi ile birlikte beyan edilen Yeterlik Bilgileri Tablosu’nun “Diğer Belgeler” başlıklı kısmı incelendiğinde, teklif edilen GE Healthcare marka tomografi cihazı ve Optivantage marka otomatik enjektör cihazına ilişkin olarak TİTUBB’a kayıt numarasının beyan edildiği, ancak firmalarının kayıtlı olduğuna dair bilgilerin beyan edilmediği; söz konusu ihalede ihaleye teklif sunan isteklilerin firmalarının ve teklif ettikleri cihazların TİTUBB’a kayıtlı olduklarına ilişkin bilgilerin e-teklifleri kapsamında Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda beyan edilmesinin söz konusu ihalede idarece bir yeterlik kriteri olarak belirlendiği, Yeterlik Bilgileri Tablosu’nun ihalede istenilen kriterleri karşılayacak şekilde doldurulmaması hususundaki sorumluluğun isteklide olduğu, bu sebeple anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.  

 

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, Özel Çaycuma Sağlık Yatırım A.Ş. ve Baytuna Sağlık Eğitim Altın İnş. Dan. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

  

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Kaynak: (A.D) - Aşırı Düşük Editör: Ramazan ÖLCÜCÜ
Yorumlar
Haber Yazılımı