Haber Detayı
14 Şubat 2021 - Pazar 13:53 Bu haber 10517 kez okundu
 
Yeterlik belgelerinin var-yok kontrolü yapılmaması İhalenin iptaline neden olur mu?
Karar No : 2021/UH.I-311
İHALE KARARLARI Haberi
Yeterlik belgelerinin var-yok kontrolü yapılmaması İhalenin iptaline neden olur mu?

Taraflarına tebliğ edilen ihale komisyonu kararında “istekliler huzurunda teklif zarfı teslim sırasına göre teklif zarfı açılarak isteklilerin geçici teminat ve birim fiyat teklif mektuplarının uygunluğu ve yeterlik belgelerinin var-yok kontrolü yapılmıştır.” ifadesinin yer aldığı, ancak söz konusu ihalede istekliler huzurunda sadece geçici teminat ve birim fiyat teklif mektuplarının uygunluğuna bakıldığı, yeterlik belgelerinin var yok kontrolünün yapılmadığı,

 

 

 

Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

 

İdarece gönderilen belgeler incelendiğinde, ihale komisyonu üyeleri tarafından ihale tarihi olan 08.12.2020’de ve saat 10:30’da düzenlenen tutanak ile Müdürlüğümüz 2020/583498 İKN’li Müdürlüğümüze bağlı kuruluşlarımızın 2021 Mali Yılı Mamul Yemek Alımı ihalesi 08.12.2020 tarihinde saat:10:30 da toplanıldığı, komisyon tarafından isteklilere ihaleye başlamadan önce, ihaleye katılan istekli sayısının fazla olması, salonun yeterli şartlara sahip olmaması ve içinde bulunduğumuz pandemi nedeniyle, zarfların uygunluk kontrollerinin yapılacağı, birim fiyat tekliflerinin okunduktan sonra, yeterlik belgelerinin kontrolünün komisyon tarafından yapılıp talep eden isteklilere zarf açma ve belge kontrol tutanağının verileceğinin teklif edildiği, ihaleye katılan istekli yetkilileri tarafından bu duruma itiraz edilmediğinden yaklaşık maliyet ve tekliflerin okunmasının ardından istekliler saat:11.07 de salon dışına çıkarıldığı ve ihale süreci bu şekilde devam ettirildiği” hususunun imza altına alındığı görülmüştür.

 

Anılan tutanak uyarınca ihale komisyonu tarafından isteklilerce teklif dosyasında sunulan belgelerin eksik olup olmadığı kontrolünün isteklilerle birlikte hazır bulunanların önünde yapılmadığı anlaşılmıştır.

 

Yukarıda aktarılan Kanun’un 36’ncı maddesinde ihale komisyonu tarafından, ihalenin ilk oturumunda tekliflerin alınması ve açılması sırasında yapılacak işlemler tereddüte mahal vermeyecek şekilde sıralanmıştır.

 

Anılan hükme göre, ihale saatinde eğer varsa hazır bulunanlar önünde yapılan ilk oturumda; sunulan zarflardan uygun olanların açılması, daha sonra ise, aday veya isteklilerce sunulan belgelerin tek tek kontrol edilerek hangi belgelerin sunulduğunun zarf açma ve belge kontrol tutanağında her belge için açılmış bulunan sütunlara kaydedilmesi ve istekliler ile teklif fiyatlarının açıklanması ve bu işleme ilişkin hazırlanan tutanağın ihale komisyonunca imzalanması ardından da ilk oturumun kapatılması gerekmektedir.

 

İncelemeye konu ihalede, Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının ilk oturumda istekliler huzurunda değil, sadece ihale komisyonu üyelerinin katıldığı bir oturumda düzenlendiği, bu itibarla zarfların içindeki belgelerin kontrolü işleminin Kanun’un 36’ncı maddesine uygun olarak gerçekleştirilmediği değerlendirilmiştir.

 

Kanun’un bu yöndeki düzenlemesinin amacının, zarfların açıldığı anda eğer varsa istekliler huzurunda, isteklilerce teklif zarfı içine konulan belgelerin tespit edilmesi, bu şekilde 4734 sayılı Kanun’un “Temel İlkeler” başlıklı 5’inci maddesinde belirtilen saydamlık, eşit muamele, güvenirlik ve kamuoyu denetimi ilkelerini sağlamak olduğu dikkate alındığında; başvuru konusu ihalede Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının ilk oturumda istekliler huzurunda tutulmamış olmasının, Kanun’un 5’inci maddesinde yer alan temel ilkelere aykırı olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu, idarece ilk oturumda gerçekleştirilen işlemlerin daha sonra ihya edilemeyeceği, bu nedenle ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Kaynak: (Uyuşmazlık) - Kik Uyuşmazlık Kararları Editör: Ahmet ALAGÖZ
Yorumlar
Haber Yazılımı