Haber Detayı
08 Kasım 2020 - Pazar 13:26 Bu haber 560 kez okundu
 
Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için isteklilerin hangi işlemin yapılması gerekir?
Karar No : 2020/UM.I-1113
MAL ALIMI Haberi
Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için isteklilerin hangi işlemin yapılması gerekir?

3) İhalenin 3’üncü kısmına ilişkin olarak teklif dosyasında sunmuş oldukları teklif mektubunda yerli istekli olduklarının belirtildiği, ayrıca taraflarınca teklif dosyasında yerli malı belgesinin sunulduğu, ancak ihale komisyonu tarafından tekliflerine yerli malı fiyat avantajı uygulanmadığı,

 
 

Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Yerli istekliler ile ilgili düzenlemeler” başlıklı 63’üncü maddesinde “İhalelere sadece yerli isteklilerin katılması ile yerli istekliler ve yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı tanınmasına ilişkin olarak aşağıdaki düzenlemeler esas alınır:

c) Mal alımı ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine, 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir. Ancak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri arasından belirlenen ve Kurum tarafından ilan edilen listede yer alan malların ihalelerinde, yerli malı teklif eden istekliler lehine 15 oranında fiyat avantajı sağlanması mecburidir…

 

e)Yerli malı belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak belirlenir. İsteklilerce teklif edilen malın yerli malı olduğu, bu usul ve esaslara uygun olarak düzenlenen yerli malı belgesi ile belgelendirilir…” hükmü,

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yerli malını teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulanması” başlıklı 61’inci maddesinde “(1) Yaklaşık maliyeti eşik değerin altında kalan mal alımı ihalelerine sadece yerli isteklilerin katılabileceğine ilişkin düzenleme yapılabilir. Ayrıca sadece yerli isteklilerin katılımına açık ihalelerde, yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir.

(2) Mal alımı ihalelerinde yaklaşık maliyetine bakılmaksızın, tüm isteklilerin katılabileceğine ilişkin düzenleme yapılabilir ve bu ihalelerde yerli malı teklif eden istekliler lehine 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir.

(3) İhale veya ön yeterlik ilanı ve idari şartnamede, yerli malı teklif edenler lehine tanınan fiyat avantajı oranı belirtilir.

(4) …Yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı, yerli malı teklif etmeyen diğer isteklilerin söz konusu mal kalemi için teklif ettikleri bedele, kendi teklif bedelleri üzerinden ihale dokümanında belirlenen fiyat avantajı oranı esas alınarak hesaplanan tutarın eklenmesi suretiyle bulunur.

(6) Her yıl Ocak ayında Kurum tarafından ilan edilen orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri listesinde yer alan malların ihalelerinde, yerli malı teklif eden istekliler lehine 15 oranında fiyat avantajı sağlanması zorunludur. Söz konusu zorunlu fiyat avantajı uygulaması, ilanı veya duyurusu bu listenin yayımlanmasından sonra yapılan mal alımı ihalelerinde uygulanacaktır…

(7) Teklif edilen malın yerli malı olduğu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen, usul ve esaslara uygun olarak düzenlenen yerli malı belgesi ile belgelendirilir.” hükmü,

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir

… ğ) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi…” düzenlemesi,

 

Bahse konu Şartname’nin “İhalenin yabancı isteklilere açıklığı ve yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulanması” başlıklı 8’inci maddesinde “8.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır...Yerli malı teklif eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden; mal alımı ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması yönünde ihale dokümanında düzenleme yapılıp yapılmaması hususunun idarelerin takdirinde olduğu, ancak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri arasından belirlenen ve Kurum tarafından ilan edilen listede yer alan malların ihalelerinde, yerli malı teklif eden istekliler lehine 15 oranında fiyat avantajı sağlanmasının zorunlu olduğu, isteklilerce teklif edilen malın yerli malı olduğunun Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen, usul ve esaslara uygun olarak düzenlenen yerli malı belgesi ile belgelendirilmesi gerektiği,

 

Bahse konu mevzuat hükümleri uyarınca inceleme konusu ihalede idare tarafından; yerli malı teklif eden istekliler lehine ihalenin tamamında 15 oranında fiyat avantajı uygulanacağı yönünde ihale dokümanında düzenleme yapıldığı, yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettikleri mala ilişkin yerli malı belgesini teklif dosyasında sunmalarının zorunlu olduğu anlaşılmaktadır.

 

22.05.2020 tarihli ihale komisyonu kararında “…Tüm isteklilerin yerli malı ürün teklif ettikleri, ürünlerin orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri listesinde olmadığı,  düşük teknolojili ürünler olduğu görülmüştür.” ifadelerine yer verildiği ve yerli malı teklif eden istekliler lehine 15 oranında fiyat avantajı uygulanmadığı tespit edilmiştir.

 

Askar Tem. Malz. Tar. Ür. Gıd. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif dosyasında, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Yerli Malı Belgesi sunulduğu, bahse konu belgede “Ürün adı: 200’lük Z Katlama Havlu

Ürünün teknolojik düzeyi: Düşük

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 13.09.2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35)”ne istinaden TOBB tarafından hazırlanan “Yerli Malı Belgesinin Düzenlenmesi Uygulama Esaslarına” göre 06.03.2019 tarihinde düzenlenmiştir.” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

 

Öte yandan, her ne kadar 22.05.2020 tarihli ihale komisyonu kararında tüm istekliler tarafından yerli malı ürün teklif edildiği ifade edilse de Tüncer Taşkaya (7K Tic.) tarafından sunulan teklif dosyasında ihalenin 3’üncü kısmına ilişkin olarak teklif edilen ürüne ait Yerli Malı Belgesinin bulunmadığı tespit edilmiştir.

 

Kamu ihale mevzuatında; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri arasından belirlenen malların ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine 15 oranında fiyat avantajı sağlanmasının zorunlu olduğu belirtilmiş, düşük teknolojili sanayi ürünleri arasından belirlenen malların ihalelerinde ise yerli malı teklif eden istekliler lehine 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması yönünde ihale dokümanında düzenleme yapılıp yapılmaması hususunda idarelere takdir yetkisi tanınmıştır. Bu kapsamda, inceleme konusu ihalede idare tarafından söz konusu takdir yetkisinin, yerli malı teklif eden istekliler lehine ihalenin tamamında 15 oranında fiyat avantajı uygulanması yönünde kullanılarak İdari Şartname’nin 8.1’inci maddesinde anılan hususa ilişkin düzenleme yapıldığı, ihalenin 3’üncü kısmı için başvuru sahibi istekli tarafından teklif dosyasında Yerli Malı Belgesi sunulduğu, Tüncer Taşkaya tarafından ise Yerli Malı Belgesi sunulmadığı anlaşılmıştır. Her ne kadar Yerli Malı Belgesi sunan Askar Tem. Malz. Tar. Ür. Gıd. San. ve Tic. Ltd. Şti. lehine idarece 15 oranında fiyat avantajı uygulanmamasının mevzuata aykırılık teşkil ettiği tespit edilmişse de, başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin yapılan inceleme neticesinde söz konusu isteklinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşıldığından ve anılan istekli lehine 15 oranında fiyat avantajı uygulanması bu sonucu değiştirmeyeceğinden gelinen noktada başvuru sahibi istekli lehine fiyat avantajı uygulanmasına gerek bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynak: (Kik) - Kik Kararları Editör: Kadir DOĞAN
Yorumlar
Haber Yazılımı