Haber Detayı
26 Mart 2020 - Perşembe 13:08 Bu haber 1564 kez okundu
 
Yaklaşık maliyetin güncellenmesinden dolayı aşırı düşük teklif sunmayan firmanın durumu
Karar No : 2020/UH.I-562
AŞIRI DÜŞÜK Haberi
Yaklaşık maliyetin güncellenmesinden dolayı aşırı düşük teklif sunmayan firmanın durumu

 İhalenin 27.01.2020 tarihinde gerçekleştirildiği, EKAP üzerinden tebliğ edilen yazıda yaklaşık maliyetin 57.892.113,30 TL olarak belirtildiği ve ihaleye katılan 4 isteklinin de teklif bedellerinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu, ancak taraflarına 29.01.2020 tarihinde tebliğ edilen aşırı düşük teklif açıklaması konulu yazıda tebliğ tarihinden itibaren 3 iş günü sonundaki mesai bitimine kadar aşırı düşük teklif açıklamasının sunulmasının istendiği, aşırı düşük teklif açıklaması konulu yazının incelenmesi sonucunda dahi idarece ihalenin ilk oturumunda açıklanan yaklaşık maliyetin güncellendiğine dair herhangi bir bilgiye idarece yer verilmediği, bu nedenle kendilerine tebliğ edilen her iki yazının içerikleri dikkate alınıp değerlendirildiğinde idarenin ihalenin ilk oturumunda açıkladığı yaklaşık maliyeti güncellemediği ve açıklanan yaklaşık maliyet ile yürürlükteki mevzuat uyarınca açıklamada bulunmalarının fiilen imkansız olması nedenleriyle ihalenin iptal edileceği düşünülerek açıklamada bulunulmadığı, ancak idarece ihale sürecinin ilk oturumundan itibaren mevzuata aykırı ve çelişkili kararlarının akabinde 12.02.2020 tarihinde EKAP üzerinden tebliğ edilen ihale komisyonu kararı içeriğinde idarece yaklaşık maliyetin 65.658.215,77 TL (güncel tutar), sınır değerin ise 63.822.097,16 TL açıklamasına yer verildiği, idarenin ihale süreci içerisinde hatalı tesis ettiği işlemler nedeniyle kendilerinin sözleşme yapma iradesi ile katıldığı ihalede yanıltıldığı ve hak kaybına neden olunduğu, idareye yapılan şikayet başvurusunun 25.02.2020 tarihinde tebliğ edilen yazı ile reddedildiği, aynı yazı içeriğinde ihale yetkilisince onaylanan gerekçeli ihale kararının incelenmesi neticesinde, ihale sürecinde komisyon ve ihale yetkilisince yapılan değerlendirme işlem ve eylemlerinin mevzuata aykırı olduğu,

 

Şikayete cevap yazısında “...İdarenin ihale süreci içerisinde çelişkili ve yanıltıcı işlem ve eylemlerinin varlığı öngörülse bile ne aşırı düşük açıklaması için verilen 3 işgünü içerisinde, ne de iddianıza göre ilk oturumda açıklanan yaklaşık maliyet ve teklif bedeliniz birlikte değerlendirilerek teklifinizin sınır değerin altında kalması gerektiği düşüncenizin oluşmasına sebep olan 29/01/2020 tarihini izleyen günden itibaren 10 gün içerisinde idaremize herhangi bir müracaatta bulunulmadığı...” ifadelerine yer verildiği, ancak 4734 sayılı Kanun ve gerekçelerinde yer alan hükümler uyarınca yaklaşık maliyetin sadece idarelerce bilinecek olması ve gizliliği nedeniyle  idarece ihalenin ilk oturumunda açıklanan yaklaşık maliyete itibar edilmesi gerektiği ve idarenin yaklaşık maliyet tutarını güncellemiş olduğunu ve güncellenen bu tutarın miktarının ne kadar olduğunun bilinmesi imkanının bulunmadığı, güncellenmiş yaklaşık maliyetin kesinleşen ihale kararında açıklanması ve firmalarının kararı tebliğ aldığı tarihte farkına varması somut gerçekleri karşısında idarenin red gerekçesinin saydamlık ilkesine aykırılık teşkil ettiği,

 

Ülkemizde asgari ücretin aralık ayı içerisinde açıklandığı, söz konusu ihalenin ise 27.01.2020 tarihinde yapıldığı bu tarihten itibaren ihale komisyonunun yaklaşık maliyeti güncellememesi ve dahi güncellenen yaklaşık maliyetin aşırı düşük teklif sorgulaması sürecinde de ihaleye katılan isteklilere açıklanmamasının ihale komisyonunun kendi teknik hatasından kaynaklandığı ve bu durumun yaptırım ve sorumluluğunun kendilerine yansıtılmasının yürürlükteki kamu ihale mevzuatına ve hukuka uyarlığının bulunmadığı, kaldı ki ihale komisyonunun yaptığı hatanın ciddiyetine vardığında ihaleyi iptal etmesinin mevzuata aykırılık teşkil etmeyeceği,

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi 

 

İhale komisyonunun 11.02.2020 tarihli kararından hizmet alımı işine ilişkin olarak Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Yönetim Kurulu’nun 12.12.2019 tarih ve 28/235 sayılı Kararı ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine istinaden e-ihale yöntemi ve açık ihale usulüne göre temini hususunda ihale komisyonu oluşturularak yaklaşık 57.892.113,30 TL tutarında satın alma yetkisi verilmesi ve ihale sürecindeki tüm iş ve işlemlerin yapılması hususunda Genel Müdürlük’e yetki verildiği anlaşılmıştır.

 

Yapılan ihalede 4 istekli tarafından EKAP üzerinden e-teklif sunulduğu, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.1’inci maddesi gereğince kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının sınır değer olarak kabul edileceği, ihale işlem dosyasının incelenmesi ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 9’uncu maddesi gereğince yaklaşık maliyetin 2020 yılında geçerli asgari ücrete göre güncellenmesi ile ihalede yaklaşık maliyetin 65.658.215,77 TL ve sınır değerin 63.822.097,16 TL olarak belirlendiği, Bin Sat ve Özel Güvenlik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. ile Ekol Grup Güvenlik Koruma ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin tekliflerinin sınır değerin altında olduğu gerekçesiyle aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği,

 

Anılan isteklilere idare tarafından gönderilen 29.01.2020 tarih ve E.33080 sayılı yazı ile, tekliflerinde yer alan; Personel Toplam Bedeli (işçilik gideri, resmi tatil, fazla mesai, yemek, yol, işveren SGK gideri dahil) 988 kişi,Ferdi Kaza Sigortası (988 İşçi için) (ölüm ve maluliyet durumlarında 50.000 TL limitli) (tedavi giderlerinde 5.000 TL limitli),Denetim ve Kontrol Aracı (4 araç x 10 ay için) (Trafik Sigortası, Kasko, Vergi, Bakım, Lastik ve Yakıt Giderleri Dahil)İş kalemlerine yönelik açıklamalarının, yazının tebliğini takip eden 3 iş günü içerisinde idareye tesliminin istendiği, süresi içerisinde Bin Sat ve Özel Güvenlik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. tarafından açıklama sunulmadığından, İdari Şartname’nin 33.1 maddesine istinaden teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, Ekol Grup Güvenlik Koruma ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamaları uygun bulunmadığından, anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği ve ihalenin Başkent Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti uhdesinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin iddialarının incelenmesi neticesinde; anılan istekli tarafından sunulan teklif bedelinin 63.780.840,04 TL olduğu, ihalenin ilk oturumunda açıklanan yaklaşık maliyetin ise 57.892.113,30 TL olduğu ve söz konusu ihalede 4 istekli tarafından da sunulan teklif bedellerinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğunun görüldüğü, ancak Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78’inci maddesinin altıncı fıkrasına göre tekliflerin hazırlanmasında ve asgari işçilik maliyetinin hesaplanmasında, ihale tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücretin dikkate alınacağının açıklandığı, söz konusu fıkranın hem isteklileri hem de idareyi kapsadığı, yani istekliler tarafından teklif maliyeti oluşturulurken ihale tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücretin dikkate alınacağı ve idarece yaklaşık maliyetin hesaplanması ve güncellenmesinde yine yürürlükte bulunan asgari ücretin dikkate alınması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

İhaleye katılan istekliler tarafından sunulan tekliflerin 2020 yılı asgari ücretine göre hesaplandığı ancak idarece ilk oturumda açıklanan yaklaşık maliyetin 12.12.2019 tarihinde hazırlandığı ve bu aşamada  2019 yılı asgari ücretine göre hesaplandığı, daha sonra idarece anılan Yönetmelik’in “Yaklaşık maliyetin hesaplanması ve güncellenmesi” başlıklı 9’uncu maddesinin beşinci fıkrası doğrultusunda ihale tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücrete göre yaklaşık maliyetin güncellendiği, idarece yaklaşık maliyetin güncellenmesi neticesinde başvuru sahibi ve Ekol Grup Güvenlik Koruma ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.den aşırı düşük teklif açıklamasında bulunulması istenildiği, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari ücretin ihale tarihine kadar değişikliğe uğraması durumunda idarece yaklaşık maliyetin güncellenmesi gerektiği ve idarece yaklaşık maliyetin ihale tarihinde yürüklükte bulunan asgari ücret dikkate alınarak güncellenmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı, isteklilerce sunulan teklif bedellerinin de ilk oturumda açıklanan yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu hususları göz önüne alındığında basiretli tacir olarak istekliler tarafından teklif bedellerinin 2020 yılı asgari ücrete göre hesaplandığı, dolayısıyla isteklilerce  yaklaşık maliyetin güncellenmesi gerektiği hususu da göz önünde bulundurularak hareket edilmesi gerektiği dikkate alındığında,  başvuru sahibinin yaklaşık maliyetin hatalı güncellendiğine ilişkin iddiasının yerinde olmadığı,

 

Başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasının ihalenin iptal edileceği düşünülerek sunulmadığı iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede ise;

 

 

29.01.2020 tarihli ve E.33080 sayılı yazı ile Ekol Grup Güvenlik Koruma ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. ve  Bin Sat ve Özel Güvenlik Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi’ne ait teklifler aşırı düşük teklif kapsamında değerlendirildiğinden tekliflerine açıklık getirilmesi istenilmiş olup, söz konusu yazıda önemli bileşenlerin,

 

“Personel Toplam Bedeli (işçilik gideri, resmi tatil, fazla mesai, yemek, yol, işveren SGK gideri dahil) 988 kişi,

Ferdi Kaza Sigortası (988 İşçi için) (ölüm ve maluliyet durumlarında 50.000 TL limitli) (tedavi giderlerinde 5.000 TL limitli),

 

Denetim ve Kontrol Aracı (4 araç x 10 ay için) (Trafik Sigortası, Kasko, Vergi, Bakım, Lastik ve Yakıt Giderleri Dahil)” şeklinde belirlendiği ve 3 iş günü içerisinde açıklamalarının idareye sunulmasının istenildiği anlaşılmıştır.

 

Söz konusu yazı üzerine teklif bedeli ihalenin ilk oturumunda açıklanan yaklaşık maliyetin üzerinde olmasına rağmen aşırı düşük teklif açıklaması istenilen Ekol Grup Güvenlik Koruma ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından aşırı düşük teklif açıklamasında bulunulduğu ancak başvuru sahibi istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklama talep yazısının tebliğ tarihi olan 29.01.2020 tarihinden itibaren süresi içerisinde şikayet başvurusunda bulunulmadığı gibi aşırı düşük teklif açıklamasının da sunulmadığı tespit edilmiştir.  Başvuru sahibi tarafından itirazen şikayet başvurusunda ihalenin iptal edileceği saiki ile aşırı düşük teklif açıklaması sunulmadığı ifade edilmekle birlikte idare tarafından aşırı düşük teklif açıklama istenilmesine ilişkin yazının tebliği sonrasında idareye süresi içerisinde herhangi bir başvuruda bulunulmaksızın açıklama sunulmamasına gerekçe olarak ihalenin iptal edileceği düşüncesinin öne sürülemeyeceği, ihaleye katılan isteklilerin basiretli tacir olarak  idarece gerçekleştirilen işlemlerin mevzuata aykırı olduğuna yönelik olarak idareye şikayet başvurusunda bulunması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Somut ihale sürecinde idare tarafından başvuru sahibine gönderilen aşırı düşük teklif sorgulama yazısı ile açıklama istenildiği, bu talepten idarece ihale sürecinin devam ettirildiğinin anlaşılması aksine bir düşünceye sahip olunması halinde ise mevzuatta ön görülen süreler içerisinde bu hususun idareye şikayet başvurusuna konu edilmesi gerektiği anlaşılmış olup, başvuru sahibi tarafından süresi içerisinde idareye şikayet başvurusu yapılmadığı ve aşırı düşük teklif açıklaması sunulmadığı, yukarıda bahsedildiği üzere personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde ihale tarihine kadar asgari ücrette değişiklik olması durumunda idarelerce yaklaşık maliyetin güncellenmesi ve isteklilerce bu durumun göz önünde bulundurularak ihale işlemlerinin yürütülmesi gerektiği dikkate alındığında  başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı,

 

Öte yandan başvuru sahibine 29.01.2020 tarihli ve E.33080 sayılı yazı ile aşırı düşük teklif açıklama talep yazısının tebliğ edildiği ve anılan istekli tarafından süresi içerisinde (10.02.2020 tarihine kadar) şikayet başvurusunda bulunulmadığı ve aşırı düşük teklif açıklaması için belirlenen süre içerisinde açıklama sunulmadığı anlaşıldığından idarece başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Kaynak: (Uyuşmazlık) - Kik Uyuşmazlık Kararları Editör: Harun Uğraş ASLAN
Yorumlar
Haber Yazılımı