Haber Detayı
16 Mart 2021 - Salı 10:00 Bu haber 5446 kez okundu
 
Vekaleden ihaleye giren kişilerin Ekap'a kayıt olması zorunlu mu?
Karar No : 2021/UH.I-421
DİĞER KARARLAR Haberi
Vekaleden ihaleye giren kişilerin Ekap'a kayıt olması zorunlu mu?

4) 04.03.2017 tarihli ve 29997 sayılı Resmi Gazete ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliği’nde yapılan değişiklikler uyarınca, Elektronik Kamu Alımları Platformuna (EKAP) kayıtlı olan gerçek kişilerin kendileri ile vekil veya temsilcileri, tüzel kişilerin ise kendileri, ortakları ve ortaklık oranlan (halka arz edilen hisseler hariç), yönetimindeki görevliler ile vekil veya temsilcileri için Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 7’nci maddesinde sayılan bilgileri EKAP’a kaydetmelerinin zorunlu hale getirildiği, oysa ilgili firmaları temsilen ihaleye iştirak eden ve teklif mektubu vs. belgeleri tanzim ederek vekaleten imzalayan kişilerin  EKAP’a kayıt ettirilmediği,

 

 

 

Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin “Gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a kaydı” başlıklı 7'nci maddesinde “(1) İhalelere katılacak gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a kayıt işlemi sonucunda Kurum ile gerçek ve tüzel kişiler arasında bir protokol düzenlenir. Düzenlenen protokolde, EKAP’ta yer alan iş ve işlemleri gerçek veya tüzel kişi adına yürütecek en fazla iki adet platform sorumlusu belirtilir. Platform sorumlusu, Kurum tarafından kendisine iletilmiş olan etkinleştirme bağlantısını kullanarak şifresini oluşturur. Platform sorumlusu, kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak EKAP üzerinden gerçek veya tüzel kişi adına işlem yapabilecek diğer kullanıcıları belirler, kaydeder ve yetkilendirir.

(2) EKAP’a kayıt için aşağıda yer alan bilgi ve belgelerin protokol ekinde Kuruma sunulması zorunludur:…” hükmü,

 

 

İdari Şartname’nin “Tekliflerin sunulma şekli” başlıklı  22’nci maddesinde “22.1. Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın veya paketin yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.

22.2. Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir.

22.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz…” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 30’uncu maddesinde “30.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir.

30.2. İhale komisyonunca, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:

30.2.1. İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatinde ihaleye başlanır ve bu saate kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur.

30.2.2. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp kaşelenmesi veya mühürlenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

30.2.3. İhale konusu işin yaklaşık maliyeti açıklandıktan sonra zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır ve ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir. Ancak fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılan ihalelerde; istekliler, teklif fiyatları ve eksiltmeye konu fiyat dışı unsurların değerleri yaklaşık maliyet ile birlikte, eksiltme tamamlandıktan sonra açıklanır ve düzenlenen tutanaklardan, yalnızca Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının istekli isimleri kapatılarak ihale komisyonu başkanı tarafından onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilir.

30.2.4. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. Teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

 

Yukarda aktarılan doküman düzenlemelerinden, teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartname’de istenilen bütün belgelerin bir zarf veya pakete konarak istekliye ve idareye ait bilgilerin yazılacağı ve tekliflerin, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edileceğinin düzenlendiği, bu anlamda tekliflerin elektronik ortamda değil idareye elden veya posta ile gönderileceği anlaşılmış olup, şikayete konu ihalenin elektronik ihale olarak yapılmadığı anlaşılmıştır. Buna göre elektronik ihale olarak yapılmayan şikayete konu ihalede, vekil aracılığıyla ihaleye iştirak eden ve teklif mektubu vs. belgeleri tanzim ederek vekaleten imzalayan kişilerin  EKAP’a kayıt ettirilme zorunluluğu bulunmadığından, başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.  

Kaynak: Editör:
Yorumlar
Haber Yazılımı