Haber Detayı
27 Kasım 2020 - Cuma 11:32 Bu haber 16849 kez okundu
 
Üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifflerin ekinde bulunan Ek-O.5, Ek-O.6, Ek-O.7 ve Ek-O.8 Smmm yeminli mali müşavir tarafından fatura girişi olmayan ürünlerin gösterilmesi halide nasıl işlem teşhis edilir?
Karar No : 2020/UY.II-1896
AŞIRI DÜŞÜK Haberi
Üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifflerin ekinde bulunan Ek-O.5, Ek-O.6, Ek-O.7 ve Ek-O.8  Smmm yeminli mali müşavir tarafından fatura girişi olmayan ürünlerin gösterilmesi halide nasıl işlem teşhis edilir?

1) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının ihale dokümanına ve ilgili mevzuata uygun olmadığı, şöyle ki;

 

- Anılan istekli tarafından Hİ-01, Hİ-02, Hİ-03, Hİ-04 ve Hİ-05 poz numaralı iş kalemlerine yönelik olarak yapılan aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olmadığı, ihaleye ait birim fiyat teklif cetvelinde Hİ-01, Hİ-02, Hİ-03, Hİ-04 ve Hİ-05 poz numaraları ile belirtilen iş kalemlerinde kullanılacak olan O-PVC tipi borunun yeni bir boru çeşidi olduğu, söz konusu boru tipinin ihale konusu iş kapsamında en çok kullanılan malzemelerden biri olduğu, fiyat itibariyle de işin maliyetini en çok etkileyen kalemlerden biri olduğu, O-PVC boru tipinin Türkiye’de sadece Adana’da bulunan bir firma tarafından üretildiği, anılan üretici firmanın bu boru tipine ilişkin fiyatlarının bilgisine sahip olunduğu, dolayısıyla ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından bahsi geçen iş kalemlerine yönelik olarak yapılan açıklamaların gerçek verileri yansıtmadığı ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13.1’inci maddesine uygun olmadığı, yapılan açıklamalarda söz konusu boru tipi için proforma fatura sunulup sunulmadığı, proforma fatura sunulmuş ise sunulan faturanın hangi firma veya hangi yetkili bayiden alındığı, yetkili bayiden alınmış ise bayinin daha önceden bu boruyu satıp satmadığı, satış yapmış ise bayinin muhasebe kayıtlarında ve fatura giriş çıkışlarına bakılarak boruya verilen fiyatın doğruluğunun tespit edilmesi ve ayrıca hangi üreticinin bayii olduğunun belgelendirilmesi gerektiği, borunun üretiminin tek bir firma tarafından yapıldığı dikkate alındığında ihale dokümanında istenilen şartları taşıyıp taşımadığı, proforma faturaya ilişkin alt analizlerin mevzuata, ihale dokümanına ve gerçeğe uygun sunulup sunulmadığı, teklif edilen fiyatın idarece belirlenen yaklaşık maliyete kıyasla yapılan tenzilat oranları arasındaki farklılığın dikkate alınması gerektiği,

- Anılan istekli tarafından Hİ-01, Hİ-02, Hİ-03, Hİ-04, Hİ-05, Hİ-06 ve Hİ-07 poz numaralı iş kalemlerine belirtilen O-PVC ve çelik boru ek parça giderlerinin (vana, flanş, te parçası, redüksiyon vb.) ve işçilik giderlerinin teklif kapsamında sunulup sunulmadığı, çelik boruya kaynakların korunması amacıyla yapılan izolasyon sargısının hangi malzeme ile yapılacağı ve Teknik Şartname’ye uygun olup olmadığı, imalat sırasında yapılacak olan 55.700 metrekarelik asfalt kesime ilişkin maliyetlerin açıklamalar kapsamında hesaplanıp hesaplanmadığı, O-PVC ve çelik borular döşenirken birim fiyat tariflerinde belirtilen elenmiş 0-20 mm. çapında stabilize yatak malzemesinin, 0-5 mm. kalınlığında elenmiş granülometrik ince kum olarak gömlekleme malzemesinin nereden ne şekilde hangi bedelle temin edileceği, söz konusu yataklama malzemesinin nakliyesine ilişkin giderlerin ihale dokümanına uygun olup olmadığı, kanalın kazılması sırasında çıkan malzemenin döküleceği sahanın masrafı ile döküm alanına nakliye mesafesi ve idarenin yaklaşık maliyet hesabında belirlediği mesafenin uygun olup olmadığı, nakliye bedellerine ilişkin giderlerin açıklamalar kapsamında hesaplanıp hesaplanmadığı, Hİ-06 ve Hİ-07 poz numaralı iş kalemlerinde belirtilen çelik borular için yapılacak kaynak yeri izolasyonu ile kaynakta kullanılan elektrotlar ve buna ilişkin işçilik giderlerinin açıklamalar kapsamında hesaplanıp hesaplanmadığı, Hİ-16 poz numaralı iş kaleminde kullanılacak olan boru, servis, çelik geçiş parçası, şiber vana ve fittings malzemeleri ve ev bağlantısı vb. giderleri için açıklamalar kapsamında hesaplama yapılıp yapılmadığı, Hİ-18 ve Hİ-19 poz numaralı iş kalemleri için açıklama sunulup sunulmadığı, O-PVC ve çelik boruların fabrika ve şantiye sahasına nakliyesi ve şantiye içi nakliyesi ile ilgili açıklamaların uygun hesaplanıp hesaplanmadığı,

 

-  Hİ-01, Hİ-02, Hİ-03, Hİ-04 ve Hİ-05 poz numaralı iş kalemlerinde belirtilen O-PVC ve Hİ-06 ile Hİ-07 poz numaralı iş kalemlerinde belirtilen çelik boru fiyatlarının hammaddeleri nedeniyle döviz kuruna endeksli olduğu ve yaşanan ekonomik değişiklikler nedeniyle fiyatlarının kısa vadede değişebildiği, ihale tarihinde döviz kuru 6,77 TL iken aşırı düşük teklif açıklaması sunulduğu tarihte 7,26 TL ve ihale komisyonu kararının tebliğ edildiği tarihte 7,53 TL olduğu, süreç içinde döviz kurunun 11’lik bir artış gösterdiği, bu sebeple ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından yaklaşık maliyetten 30 oranında daha düşük verilen teklifin nasıl açıklandığının ve gerçekçi olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiği,

 

- Hİ-15 poz numaralı “Sıcak/soğuk karışım kaplamalı yollarda asfalt yaması yapılması (işçilik, sıcak karışım malzemesi, yapıştırıcı bittim malzemesi ve distribütör dahil)” iş kaleminin sorgulamada istenilen Tüpraş Rafineri Batman 394 km üzerinden hesaplanıp hesaplanmadığı, hesaplanmışsa gerçekçi olup olmadığı,

 

Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

 

İhale dokümanında yer alan düzenlemelerden, şikâyet konusu ihaleye ilişkin işin Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Satınalma Şube Müdürlüğü tarafından açık ihale usulüyle ve birim fiyat teklif alınmak suretiyle 10.06.2020 tarihinde gerçekleştirilen “Hanımınçiftliği ve Orduzu Mahalleleri İçmesuyu Hattı Yapım İşi” olduğu, söz konusu ihaleye 19 isteklinin katıldığı, yaklaşık maliyeti 21.981.281,25 TL olan ihalede İdari Şartname’nin 33’üncü maddesinde yer alan düzenleme doğrultusunda ihale komisyonu tarafından sınır değerin 15.721.547,96 TL olarak hesaplandığı, bu doğrultuda 8 isteklinin teklifinin aşırı düşük teklif olarak belirlendiği,

 

Ardından, 21.07.2020 tarihinde EKAP üzerinden “Aşırı düşük teklif açıklama talebi” konu yazı ile söz konusu isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması talep edildiği, ancak daha sonra 28.07.2020 tarihinde aynı şekilde gönderilen yazıda “21.07.2020 tarihli aşırı düşük sorgu talebimiz görülen lüzum üzerine revize edilecektir. Yeni aşırı düşük savunma belgeleri 29.07.2020 tarihinde tarafınıza EKAP üzerinden iletilecek olup… ” ifadelerine yer verildiği, 29.07.2020 tarihinde gönderilen yazıda ise “21.07.2020 tarihli aşırı düşük sorgu talebimiz görülen lüzum üzerine revize edilmiştir. Düşüklüğe neden olan maliyet bileşenleri ile ilgili açıklamalarınızı belgeleriyle birlikte 07.08.2020 tarihine kadar idaremize ulaştırmanız gerekmektedir. …” ifadelerine yer verildiği ve 29.07.2020 tarihinde aşırı düşük teklif açıklama talebi istenildiği, ardından 04.08.2020 tarihinde gönderilen bir başka yazıda ise iki iş kaleminde bir düzeltme daha yapıldığı ve bu şekilde söz konusu 8 istekliden aşırı düşük teklif açıklamalarının sunulmasının istenildiği, 07.08.2020 tarihinde isteklilerden yalnızca Eren Yol İnşaat Nakliye Yakıt Gıda Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi - Bursab İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi İş Ortaklığı tarafından aşırı düşük teklif açıklaması sunulduğu ve yapılan açıklamaların idarece uygun bulunması sonucunda 18.09.2020 tarihinde onaylanan ihale komisyonu kararı ile ihalenin anılan istekli üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi Özyıldızlar İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti. - Niyazi Biçer İş Ortaklığının ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür.

 

İdarece 29.07.2020 ve 04.08.2020 tarihlerinde gönderilen “Aşırı düşük teklif açıklama talebi” konulu yazılar ile aşırı düşük teklif sahibi isteklilerden açıklama talep edildiği, 29.07.2020 tarihinde gönderilen sorgulama yazısı ekinde, idarece aşırı düşük teklif açıklaması istenilen iş kalemlerinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45’inci maddesi çerçevesinde, Hİ-01, Hİ-02, Hİ-03, Hİ-07, Hİ-15 ve Hİ-16 poz numaralı iş kalemleri olmak üzere 6 iş kalemi olarak belirlendiği, söz konusu açıklama istenilen 6 adet iş kalemi için yazı ekinde her bir iş kalemini oluşturan analiz girdilerinin cins ve miktarların bulunduğu analiz formatlarına, açıklama istenilen ve istenmeyen analiz girdilerine yer verildiği görülmüştür.

 

İdarece aşırı düşük teklif açıklaması istenilen iş kalemleri aşağıdaki gibidir:

 

- Hİ.01 poz numaralı “Ø 110 mm. O PVC (Yumuşak Esnek PVC) Boru PN 10 ile İçmesuyu Boru Hattı Yapımı Tüm Nakliye Ek Parça Dâhil Stabilize Dolgulu”

- Hİ.02 poz numaralı “Ø 160 mm. O PVC (Yumuşak Esnek PVC) Boru PN 10 ile İçmesuyu Boru Hattı Yapımı Tüm Nakliye Ek Parça Dâhil Stabilize Dolgulu”

- Hİ.03 poz numaralı “Ø 200 mm. O PVC (Yumuşak Esnek PVC) Boru PN 10 ile İçmesuyu Boru Hattı Yapımı Tüm Nakliye Ek Parça Dahil Stabilize Dolgulu”

- Hİ.07 poz numaralı “Ø500 mm. Çelik Boru ile İçmesuyu Boru Hattı Yapımı Tüm Nakliye Dâhil Stabilize Dolgulu”

- Hİ.15 poz numaralı “Sıcak Soğuk Karışım Kaplamalı Yollarda Asfalt Yaması Yapılması (İşçilik, Sıcak Karışım Malz. Yapıştırıcı, Bitüm, Distrübütür Dâhil)”

- Hİ.16 poz numaralı “Ø110-250 mm. PVC Borudan Her Mesafede İçmesuyu Abone Bağlantısı Yapılması (Mevcut Ev Bağlantısı Yapılması Eski Hattın Körlenmesi)”

 

Yukarıda yer verilen mevzuat hüküm ve açıklamalarından, isteklilerden tekliflerinin aşırı düşük olarak tespit edilerek kendilerinden açıklama istenilmesi durumunda, açıklamalarında sunacakları analizlerin, idarece verilen analiz formatına uygun olması gerektiği, ayrıca aşırı düşük teklif açıklaması sunulacak hususların ise yalnızca idarece gönderilen aşırı düşük teklif sorgulama yazısında önemli teklif bileşeni olarak belirlenen kalemler olması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Bu kapsamda yapılan incelemede, idarece gönderilen aşırı düşük teklif açıklama yazılarından Hİ-01, Hİ-02, Hİ-03, Hİ-07, Hİ-15 ve Hİ-16 poz numaralı ana iş kalemlerinin açıklanılmasının istenildiği, ihale konusu iş kapsamında yer alan diğer iş kalemlerine yönelik olarak isteklilerce açıklama sunulmasına gerek bulunmadığının anlaşıldığı, başvuru sahibi istekli tarafından incelenen iddia kapsamında belirtilen Hİ-04, Hİ-05, Hİ-06, Hİ-18 ve Hİ-19 poz numaralı iş kalemlerinin ise idarece açıklanılması istenilen önemli teklif bileşeni olarak belirlenmediği, bu nedenle söz konusu iş kalemlerine ilişkin iddiaların yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

İsteklilerce aşırı düşük teklif açıklaması yapılmasının temel amacının, teklif fiyatının diğer tekliflere ve yaklaşık maliyete göre aşırı düşük olmasına yol açan hususların idarece teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler üzerinden, yapım yönteminin ekonomik olması veya seçilen teknik çözümler ile kullanılan avantajlı koşulların yazılı olarak ortaya konulması olduğu, bu doğrultuda yalnızca idarece gönderilen sorgulama yazısı ve ekinde yer alan hususlara yönelik açıklama yapılması ve açıklamalara ilişkin dayanak oluşturan belgelerin sunulması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Bu çerçevede ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde, açıklanması istenilen 6 iş kalemi için idarece verilen analizler ile buna dayanak teşkil eden açıklayıcı belgelerin sunulduğu görülmüştür.

 

Başvuru sahibinin iddiasında yer verdiği “O PVC” malzemesinin açıklama istenilen iş kalemlerinden;

 

- Hİ-01 poz numaralı ana iş kaleminde ÖZEL 1 poz numaralı “Ø110 mm Anma Çaplı O PVC (Yumuşak Esnek PVC)10pn Basınç Dayanımlı Geçme Muflu Borular” analiz girdisi olarak yer aldığı,

 

- Hİ-02 poz numaralı ana iş kaleminde ÖZEL 3 poz numaralı  “Ø160mm Anma Çaplı O PVC (Yumuşak Esnek PVC)10pn Basınç Dayanımlı Geçme Muflu Borular” analiz girdisi olarak yer aldığı,

 

- Hİ-03 poz numaralı ana iş kaleminde ÖZEL 4 poz numaralı “Ø200mm Anma Çaplı O PVC (Yumuşak Esnek PVC)10pn Basınç Dayanımlı Geçme Muflu Borular” analiz girdisi olarak yer aldığı,

 

Ayrıca “Çelik boru” malzemesinin ise açıklama istenilen iş kalemlerinden Hİ-07 poz numaralı ana iş kaleminde ÖZEL 8 poz numaralı “Düz Spiral Kaynaklı Çelik Boru 20" Dış Çap 508/5,6 İçi Solvensiz Epoksi Kaplamalı Dışı Polıetilen Kaplı Boru Temini” analiz girdisi olarak yer aldığı görülmüştür.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından söz konusu ÖZEL 1, ÖZEL 3 ve ÖZEL 4 poz numaralı analiz girdileri için üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulduğu, söz konusu fiyat tekliflerinin üzerinde “yukarıda bilgileri verilen (İhale Kayıt No ve Adı) işe ait ihale dokümanında yer alan bilgi ve belgeler (Projeler - Mahal Listesi - Teknik Şartnameler - Birim Fiyat Tarifeleri - Malzemeye ait özel teknik şartnameler) incelenerek bu bilgi ve belgelerde belirtilen özellik ve niteliklerde aşağıda bilgileri yazılan malzemeye ait firmamız tarafından hazırlanan fiyat teklifimiz şu şekildedir.” ifadelerinin yer aldığı, fiyat tekliflerinin KDV ve nakliye gideri hariç verildiğinin anlaşıldığı, ayrıca fiyat tekliflerinde Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13.1’inci maddesi uyarınca bulunması gereken meslek mensubu beyanı, meslek mensubuna SMMM Nihat BOZGAN’a ait imza ve kaşe ile iletişim bilgilerinin yer aldığı görülmüştür.

 

İnceleme kapsamında 30.10.2020 tarihli ve 2020/15945 sayılı yazı ile ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan yukarıda bahsi geçen ÖZEL 1, ÖZEL 3 ve ÖZEL 4 poz numaralı analiz girdilerine ait fiyat tekliflerine dayanak oluşturan Satış Tutarı Tespit Tutanakları (Ek-O.6) ve tutanakların dayanağını oluşturan bu malzemelerin alış/satış faturaları ilgili meslek mensubundan istenilmiştir.

 

Söz konusu fiyat tekliflerini imzalayıp kaşeleyen SMMM Nihat Bozgan tarafından gönderilen ve 09.11.2020 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan cevabi yazıda “… ÖZEL 1 poz numaralı Ø110 mm Anma Çaplı O PVC 10pn Basınç Dayanımlı Geçme Muflu Boru ilgili firmanın kayıtlarında mevcut olup alış faturası ekte sunulmuştur. Diğer iki ürün ise ilgili firma tarafından (34*********– Ahmet Hekimoğlu) fabrikadan siparişi verilmiş ancak COVİD19 pandemi sürecinden dolayı ürünlerin teslimatı yapılamamıştır.” ifadelerine yer verildiği ve söz konusu yazı ekinde ise yalnızca “TBS APOLLO (KREM) GM-C 110/10 MH=6” isimli mala ait bir adet faturanın sunulduğu görülmüştür.

 

Yukarıda yer verilen Tebliğ’in 79.2.2.1 maddesinde isteklilerin aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini açıklama yöntemleri arasında üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin bulunduğu, üçüncü kişiden fiyat teklifi alınarak açıklama yönteminin kullanılması durumunda üçüncü kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından maliyet tespit tutanağı veya satış tutarı tespit tutanağının düzenleneceği, tutanakların meslek mensubu tarafından muhafaza edileceği ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyeceği, ancak idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanakların meslek mensubundan istenebileceği; ayrıca meslek mensubunun üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi üzerindeki beyanın ve emsal bedel beyanı ile Ek-O.5, Ek-O.6, Ek-O.7 ve Ek-O.8 numaralı tutanaklardaki bilgilerin doğruluğundan sorumlu olduğu düzenlenmiştir.

 

Meslek mensubundan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53’üncü maddesinin (b) bendinde yer alan yer alan  “Kurum, görevlerinin yerine getirilmesinde resmi ve özel bütün kurum, kuruluş ve kişilerden belge, bilgi ve görüş isteyebilir. Belge, bilgi ve görüşlerin istenilen süre içinde verilmesi zorunludur.” hükmü gereğince ÖZEL 1, ÖZEL 3 ve ÖZEL 4 poz numaralı analiz girdileri için “Aksa Hırdavat (Ahmet Hekimoğlu)” tarafından verilen fiyat tekliflerine dayanak oluşturan Satış Tutarı Tespit Tutanaklarının ve söz konusu girdilerin alış / satış faturalarının istenildiği, ancak anılan fiyat tekliflerinde imza ve kaşesi yer alan Kurum tarafından istenilen üç adet girdiye ilişkin tutanakların ve faturaların gönderilmediği, dolayısıyla aktarılan Kanun maddesinde belirtilen zorunluluğa rağmen Kurum tarafından istenen belgeler süresi içerisinde gönderilmediğinden, söz konusu fiyat teklifine dayanak belgelerin hazırlanmadığı ve/veya bulunmadığı sonucuna varıldığından anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının söz konusu nedenle mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Öte yandan, yukarıda bahsi geçen her üç fiyat teklifini de imzalayıp kaşeleyen meslek mensubunun SMMM Nihat BOZGAN olduğu, bu nedenle söz konusu meslek mensubu hakkında, meslek mensubu imza ve kaşesinin kötüye kullanılmasından dolayı gerekli incelemenin yapılması için TÜRMOB’a  bildirimde bulunulması gerekmektedir.

 

Diğer taraftan ÖZEL 8 poz numaralı analiz girdisi için üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifinin sunulduğu söz konusu fiyat tekliflerinin üzerinde “yukarıda bilgileri verilen (İhale Kayıt No ve Adı) işe ait ihale dokümanında yer alan bilgi ve belgeler (Projeler - Mahal Listesi - Teknik Şartnameler - Birim Fiyat Tarifeleri - Malzemeye ait özel teknik şartnameler) incelenerek bu bilgi ve belgelerde belirtilen özellik ve niteliklerde aşağıda bilgileri yazılan malzemeye ait firmamız tarafından hazırlanan fiyat teklifimiz şu şekildedir.” ifadelerinin yer aldığı, fiyat tekliflerinin KDV ve nakliye gideri hariç verildiğinin anlaşıldığı; ayrıca anılan fiyat tekliflerinin ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığı adına teklife konu alanda faaliyet gösterdiği anlaşılan firma tarafından düzenlendiği, fiyat tekliflerinde Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13.1’inci maddesi uyarınca bulunması gereken meslek mensubu beyanı, meslek mensubuna ait imza ve kaşe ile iletişim bilgilerinin yer aldığı görülmüş olup, iddiada adı geçen çelik boru için yapılan açıklamaların bu haliyle mevzuata ve analiz formatına uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

İşçilik giderlerine ilişkin olarak yapılan incelemede; açıklama istenilen altı ana iş kalemi kapsamında yer alan işçilik maliyetlerinin analizlerde bulunan bileşenler esas alınarak hesaplandığı ve söz konusu işçilik ücretlerinin 2020 yılı saatlik asgari ücretin (13,08 TL) altında olmadığı görüldüğünden başvuru sahibinin iddiasının uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

Ayrıca nakliyeye ilişkin olarak yapılan incelemede; idarenin analiz formatında Hİ-01, Hİ-02, Hİ-03, Hİ-07 ve Hİ-16 poz numaralı iş kalemlerinde nakliye girdisinin tanımının “Tüm Nakliyeler İşin 10’u” olarak yapıldığı, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından anılan iş kalemlerine ilişkin yapılan açıklamalarda söz konusu nakliye girdisinin birim fiyatının her bir analizi oluşturan nakliye hariç toplam tutarın 10’u alınarak hesaplandığı ve açıklama yapıldığı,

 

Hİ-15 poz numaralı iş kaleminde ise idarenin analiz formatında nakliye girdisinin tanımının “Bitüm Nakliyesi (394 km Zorluk Kats.
2 )” olarak yapıldığı, idarece nakliye girdisinin formülünün 
“F = A x K x (0.0007 x M+0.01) x G” olarak verildiği ve formülde yer alan katsayıların analizde ayrıca belirtildiği, (A: Zorluk Katsayısı=2 , G: Taşınan Malzemenin Yoğunluğu=1ton/m3, K: Taşıt Katsayısı=380 ve M: Taşıma Mesafesi=394  km)   ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından bitümün nakli için söz konusu formül ve katsayıların kullanılarak hesaplama yapıldığı ve açıklamalara aktarıldığı görüldüğünden nakliyeler için yapılan açıklamaların bu haliyle mevzuata ve analiz formatına uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

 

Kaynak: (Kik) - Kik Kararları Editör: Harun Uğraş ASLAN
Yorumlar
Haber Yazılımı