Haber Detayı
24 Ocak 2020 - Cuma 16:49 Bu haber 6068 kez okundu
 
TS EN 124 belgesi hangi Beton ürünleri kapsar?
Çelik donatlı betondan yapılmış rögar kapak takımları, SINIF: D 400, maruz kalma sınıfı: XC4” şeklinde ifade edildiği, ancak söz konusu standart belgesi kapsamında birim fiyat teklif cetvelinin 36 sıra numaralı iş kaleminde bulunan “ızgara D 400” malzemesinin bulunmadığı görülmüş olup başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Karar No:2020/UM.II-100
DİĞER KARARLAR Haberi
TS EN 124 belgesi hangi Beton ürünleri kapsar?

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

İdari Şartname’nin 7.5.3.2’nci maddesi ve Teknik Şartname’nin 3’üncü maddesinde “İhale, konusu tüm malzemeler ilgili TS 821 EN 1916, TS EN 124-1, TS EN 1917 standartlara göre uygun olacak ve Firmalar TS 821 EN 1916, TS EN 124-1 ye TS EN 1917 belgelerini, teklif ile birlikte verecektir.” düzenlemesinin yer aldığı, söz konusu düzenlemeye göre teknik özellikleri, miktarları ve standartları Teknik Şartname’de belirtilen ihale kapsamında yer alan malzeme kalemlerinin tümünün belirtilen standartlara uygun olması gerektiği,

 

İhale üzerinde bırakılan Aydoğanlar İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin sunmuş olduğu TS EN 124-1 belgesinin kapsamında Teknik Şartname’nin 4’üncü maddesinin 36’ncı sırasında olan 45x45 Izgara D400 malzemesinin yer almadığı,  bu durumun Türk Standartları Enstitüsü’nün internet sitesinden de görülebildiği, söz konusu malzemenin ilgili standartta “çelik donatılı beton yapılmış Izgara takımları Sınıf D400, Maruz kalma sınıf XC4” şeklinde olduğu, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan TS EN 124-1 belgesinde sayılan malzemeler arasında yer almadığı,

 

Öte yandan, idarenin şikâyet başvurularını somut olmayan gerekçeyle reddetmesi üzerine Adana Türk Standartları Enstitüsü Çukurova Bölge Koordinatörlüğüne 11.12.2019 tarihli dilekçe ile başvuru yaparak,  TS EN 124-1 standartları kapsamında herhangi bir tipten TSE standartlarına uygunluk belgesi alınması durumunda, aynı standartlar kapsamına giren ürün tiplerinin de bu standartların şartlarını karşılayıp karşılamadığı, TSE standartlarına uygunluk belgesine sahip olarak piyasaya arz edilip edilemeyeceği ve ürün tiplerinin TSE standartlarına uygunluk belgelerinin kapsamlarında ayrı ayrı belirtilmesinin gerekip gerekmediği hakkında bilgi talep edildiği,

 

Türk Standartları Enstitüsü Çukurova Bölge Koordinatörlüğü’nün cevap yazısında TSE Belgelendirme Yönergesi 13’üncü bölüme göre TS EN 124-1 ve TS EN 124-4 belgelerinin ürünlerinin herhangi birinden Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi alınması durumunda aynı Standartların kapsamlarında olmayan ürünleri TSE Ürün Belgesine sahipmiş gibi kullanılamayacağının, bu çerçevede standarda uygunluk belgesi kapsamında yazılı olmayan sınıf, tip, tür, cins ürünleri için söz konusu ürün belgesinin geçerli olmadığının ifade edildiği,

 

45x45 Izgara D400 malzemesinin en çok mukavemet gerektiren ve karayollarında merkez yolların ağır tonaja dayanıklı yerlerinde kullanıldığı,  anılan malzemenin dayanımının asgari 40 ton olmak zorunda olduğu, bunun yerine 45x45 Izgara B125 sınıfı yani mukavemet değeri 12,5 ton olan malzemenin kullanılamayacağı,  kaldı ki bu malzemenin dahi standarda uygunluk belgesi kapsamında olmadığı,

 

Sonuç olarak ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan TS EN 124-1 belgesinin Teknik Şartname’nin 4’üncü maddesinin 36’ncı sırasında belirtilen ve TS EN 124-1 standardına tabi olan 45x45 Izgara D400 malzemesi için kullanılamayacağı,

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

 

Başvuruya konu ihalenin Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne ait  “Muhtelif Kanalizasyon Beton Boru ve Diğer Beton Malzemeleri Alımı” ihalesi olduğu, 18.11.2019 tarihinde yapılan ihaleye (4) isteklinin katıldığı, 19.11.2019 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin Aydoğanlar İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı ve Sucan Otomotiv İnşaat Oto Yedek Parça Zirai Ürünler İhracat İthalat San.  Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği,

 

Borsantaş Beton ve İnşaat San. Ltd. Şti. tarafından idareye yapılan 02.12.2019 tarihli şikâyet başvurusu üzerine, Sucan Otomotiv İnşaat Oto Yedek Parça Zirai Ürünler İhracat İthalat San.  Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve 04.12.2019 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin Aydoğanlar İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı ve Borsantaş Beton ve İnşaat San. Ltd. Şti.nin en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği,

 

İdareye yapılan ilk şikâyet başvurusu üzerine alınan düzeltici işlem belirlenmesi kararına yönelik olarak Borsantaş Beton ve İnşaat San. Ltd. Şti. tarafından 10 gün içerisinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde  “2.1. İhale konusu malın;

a) Adı: Muhtelif Kanalizasyon Beton Boru ve Diğer Beton Malzemeleri Alımı

b) Varsa kodu: -

c) Miktarı ve türü:

Muhtelif Ölçülerde Toplam 43 Kalem Beton Boru ve Diğer Beton Malzemeleri Alımı

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Teslim edileceği yer: Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Hizmet alanı içerisindeki Adana Merkez şantiye alanına yüklenici tarafından nakliyesi ve depolara indirilmesi ile istiflenmesi sağlanacaktır.” düzenlemesi,

 

“İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.5.3.2. İhale konusu tüm malzemeler ilgili TS 821 EN 1916, TS EN124-1 ve TS EN 1917 standartlara göre uygun olacak ve Firmalar TS 821 EN 1916, TS EN124-1 ve TS EN 1917 belgelerini teklif ile birlikte verecektir.” düzenlemesi,

 

Teknik Şartname’nin “Genel hükümler” başlıklı 3’üncü maddesinde  “3.1.İhale konusu tüm malzemeler ilgili TS 821 EN 1916, TS EN124-1 ve TS EN 1917 standartlara göre uygun olacak ve Firmalar TS 821 EN 1916, TS EN124-1 ve TS EN 1917 belgelerini teklif ile birlikte verecektir.

…3.12. Beton boru parçalarının kontrol ve kabulü Kamu İhale Kurumu “ Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemleri Yönetmeliği” ile ilgili TSE standartları çerçevesinde yapılacaktır…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Aktarılan ihale dokümanı düzenlemelerinden alım konusu tüm malzemelerin (Birim fiyat teklif cetveli standart formunda yer alan 43 kalem malzeme)  TS 821 EN 1916, TS EN124-1 ve TS EN 1917 standartlarına uygun olması gerektiği, anılan standartlarla ilgili belgelerin teklif ile birlikte verilmesinin istenildiği anlaşılmıştır.

 

Türk Standartları Enstitüsü resmi internet sitesi üzerinden yapılan araştırmada TS EN 124-1 belgesinin başlığının “Taşıt ve yaya alanları için oluk kapakları ve rögar kapakları – Bölüm 1: Tanımlar, sınıflandırmalar, genel tasarım prensipleri, performans gereksinimleri ve test yöntemleri” şeklinde,

 

Kapsamının ise “Bu Avrupa standardı yaya ve/veya taşıt trafiğinin söz konusu olduğu alanlarda oluk, rögar ve muayene odalarının kapatılması için 1000 mm’ye kadar ve dahil net açıklığa sahip rögar kapakları ve oluk kapaklarıyla ilgili tanımlar, sınıflandırmalar, genel tasarım prensipleri, performans gereksinimleri ve test yöntemlerini kapsar.” şeklinde belirtildiği görülmüştür.

 

Söz konusu başlık altında yer alan, TS EN 124-2 belgesinin kapsamının (“Dökme demirden yapılmış oluk kapakları ve rögar kapakları”,

 

TS EN 124-3 belgesinin kapsamının “Çelik ve alüminyum alaşımlardan yapılmış oluk kapakları ve rögar kapakları”,

 

TS EN 124-4 belgesinin kapsamının “Çelik donatlı betondan yapılmış oluk kapakları ve rögar kapakları”,

 

TS EN 124-5 belgesinin kapsamının “Kompozit malzemelerden yapılmış oluk kapakları ve rögar kapakları”,

 

TS EN 124-6 belgesinin kapsamının “Poliporopilen (PP), polietilen (PE) veya plastikleştiricisiz poli (vvinil klorür) (PVC-U) yapılmış oluk kapakları ve rögar kapakları” olduğu anlaşılmıştır.

 

İdare tarafından alım konusu malzemelerin uygun olmasını istediği TS EN 124-1 standardı ve teklif dosyasında buna ilişkin olarak sunulması istenilen TS EN 124-1 belgesinin esas itibari ile genel bir başlık olduğu, bu standart kapsamında yaya ve/veya taşıt trafiğinin söz konusu olduğu alanlarda oluk, rögar ve muayene odalarının kapatılması için 1000 mm’ye kadar ve dahil net açıklığa sahip rögar kapakları ve oluk kapaklarıyla ilgili tanımların, sınıflandırmaların, genel tasarım prensiplerinin, performans gereksinimlerinin ve test yöntemlerinin belirlendiği, dolayısıyla istekliler ve/veya malzeme adına böyle bir standart belgesi düzenlenmesinin beklenemeyeceği, istekliler ve/veya malzeme adına üretim malzemesinin türüne göre TS EN 124-2, TS EN 124-3, TS EN 124-4, TS EN 124-5 veya TS EN 124-6 belgelerinden herhangi birinin düzenlenebileceği anlaşılmıştır.

 

Birim fiyat teklif cetveli standart formunun 36 sıra numaralı iş kaleminin aşağıdaki şekilde olduğu görülmüştür.

 

 

A1

B2

Sıra No

Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek)

Tutarı (Para birimi belirtilerek)

35

adet

 

 

36

45x45 Izgara D400

adet

1.400

 

 

 

İhale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan Aydoğanlar İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyası kapsamında “005279-TSE-03/02” belge numaralı “TS EN 124-4” belgesinin sunulduğusunulan belgenin kapsamının “ 1- Çelik donatlı betondan yapılmış rögar kapak takımları, sınıf: B 125, Maruz kalma sınıfı: XC4

2- Çelik donatlı betondan yapılmış rögar kapak takımları, SINIF: D 400, maruz kalma sınıfı: XC4” şeklinde ifade edildiği, ancak söz konusu standart belgesi kapsamında birim fiyat teklif cetvelinin 36 sıra numaralı iş kaleminde bulunan “ızgara D 400” malzemesinin bulunmadığı görülmüş olup başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Aydoğanlar İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. ile Kambeton A. Ş.nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Kaynak: (İhale) - İhaleciyiz Editör:
Yorumlar
Haber Yazılımı