Haber Detayı
31 Ocak 2020 - Cuma 00:17 Bu haber 25579 kez okundu
 
Teknik Şartnamede istenilen Belgelerin sunulmaması?
İdari Şartname’nin ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterlerinin düzenlendiği 7’nci maddesinin 7.5.4. alt maddesinde isteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler de ihaleye katılabilmek için teklif kapsamında sunulması gereken belgeler ve yeterlik kriterleri arasında sayılmıştır. Karar No: 2020/UH.II-191
YEMEK İHALELERİ Haberi
Teknik Şartnamede istenilen Belgelerin sunulmaması?

İtirazen Şikayette...

Teknik Şartname’nin 18’inci maddesi uyarınca teklif dosyası kapsamında sunulması gereken ilaçlama yapıldığına ilişkin raporun sunulmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

 Başvuru sahibinin  iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği ve idari şartnamede yer alması zorunlu hususlar” başlıklı 27’nci maddesinde “İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir.

İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

… e) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri.” hükmü,

 

  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 26’ncı maddesinin ikinci fıkrasında “(2) Yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirmesinde aranılacak kriterlerin, ihale veya ön yeterlik ilanı ile idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde ya da davet yazısında belirtilmesi zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterlerinin düzenlendiği 7’nci maddesinin 7.5.4. alt maddesinde isteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler de ihaleye katılabilmek için teklif kapsamında sunulması gereken belgeler ve yeterlik kriterleri arasında sayılmıştır.

 

Teknik Şartname’nin 18’inci maddesinde “Üretim yerinin ve yemekhanelerin, çevre temizliği, personelin hijyen kurallara uygun çalışması ve besin sanitasyonu en üst seviyede olacaktır. Haşerelerle mücadele için gerekli tedbir alınacak, düzenli aralıklarla ilaçlama en az ayda l(bir) Sağlık Bakanlığınca ilaç uygulma izin belgesi olan haşarelere karşı ilaç esasları hk. yönetmelik kurallarına uygun olarak yapılacak ve ilaçlama yapıldığına dair raporlar dosyalanacak, İdare tarafından istendiğinde en güncel haliyle İdareye sunacaktır. Aynı zamanda ilaçlama yapıldığına dair raporlardan en az 1 (Bir) adetini teklif dosyalarında sunacaklardır…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden, yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirmesinde aranılacak kriterlerin ihale veya ön yeterlik ilanı ile idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde belirtilmesinin zorunlu olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin eki 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (b), (c), (f) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname’nin 7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler. maddesi çerçevesinde başvuruya konu ihaleye ilişkin İdari Şartname’de yer alan söz konusu 7.5.4’üncü madde düzenlemesi gereğince, teklif kapsamında sunulması gerektiği Teknik Şartname’de belirtilen belgelerin ihaleye katılım aşamasında yeterlik belgesi olarak sunulması gerekmektedir. Başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak yukarıda aktarılan ihale dokümanı düzenlemeleri incelendiğinde, ilaçlama yapıldığına dair 1 (bir) adet raporun yeterlik kriteri olarak teklif dosyasında sunulması gerektiği anlaşılmış olup, ihale 3’üncü kısmı üzerinde bırakılan istekli tarafından söz konusu raporun teklif kapsamında sunulmadığı, dolayısıyla teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin 3’üncü kısmına ilişkin olarak Acıoğlu Piza Yem. İkr. Org. San. Tic. Ltd. Şti. ve As Class Spe. Gıd. Yem. İth. İhr. San. Tic. Ltdi. Şti - Arc Kur. Per. Hiz. A.Ş. - Sunum Tem. Org. Haz. Yem. Hiz. Ltd. Şti. iş ortaklığı tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

  

1) Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Kaynak: (İhale) - İhaleciyiz Editör: Kadir DOĞAN
Yorumlar
Haber Yazılımı