Haber Detayı
24 Ocak 2020 - Cuma 17:03 Bu haber 4014 kez okundu
 
Teknik Şartnamede Hem kapasite raporu istenip hemde öz mal istenilebilir mi?
2020/UY.I-109
İPTAL KARARLARI Haberi
Teknik Şartnamede Hem kapasite raporu istenip hemde öz mal istenilebilir mi?

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İdari Şartname’nin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.5’inci maddesinde ihale konusu işin ifasında kullanılacak toplam 4 adet asfalt plentinin sabit kurulu ve isteklilerin kendi malı olmasının istenilmesinin ihaleye katılımı daraltacağı, zira İstanbul’da asfalt temin etme, serme ve sıkıştırma yapmak için illa asfalt plentine sabit ve kurulu olarak sahip olmak gerekmediği, İstanbul’un birçok ilçesinde farklı kurum ve kuruluşlara ait asfalt plentinin yer aldığı, yüklenicinin işi alıp almayacağı belli olmayan bir ihale için önceden asfalt plenti satın alıp İstanbul’un her iki yakasına ikişer adet toplam 4 adet asfalt plenti kurmasını beklemenin ne ülkemizin ekonomik koşulları ile bağdaştığı ne de ihale hukukuna uyarlık gösterdiği, kaldı ki iş uhdesinde kalan yüklenici işin yerine getirilebilmesi için gerekli olan tesisi kurana kadar şehrin çeşitli yerlerinden gerekli olan asfalt malzemesini temin edebileceği, bunu ister tesis kiralayarak isterse de asfalt plenti satın alarak gerçekleştirme hürriyetine sahip olduğu, bu nedenlerle idarece asfalt plentlerinin kiralanmasına imkan verilmemesinin rekabeti daralttığı,

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Başvuruya konu ihalenin İstanbul Büyükşehir Belediye lığı Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “İstanbul Geneli Yolların Asfalt Yama Yapılması” ihalesi olduğu, ihale ilanın ve dokümanının Elektronik Kamu Alımları Platformunda 18.11.2019 tarihinde yayımlandığı, ancak daha sonra idarece ihale dokümanında tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyecek maddi ve teknik hatanın tespit edilmesi sonucunda, zeyilname düzenlenmesi zarureti doğduğu ifade edilerek Kamu İhale Kanunu’nun ihale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması hususlarını belirleyen 29’uncu maddesine istinaden “İstanbul Geneli Yolların Asfalt Yama Yapılması” işi ile ilgili 27.11.2019 tarihinde zeyilname düzenlendiği,

 

Söz konusu zeyilname ile dokümanın ilk halinde “İstanbul İli Avrupa yakasındaki Toplam Kapasiteleri Asgari 100 Ton/Saat olan Asfalt Plentleri, sabit kurulu yüklenicinin kendi malı olacaktır.

İstanbul İli Anadolu yakasındaki Toplam Kapasiteleri Asgari 100 Ton/Saat olan Asfalt Plentleri, sabit kurulu yüklenicinin kendi malı olacaktır.” düzenlemesinin yer aldığı İdari Şartname 7.5.5’nci ve Sözleşme Tasarısı 23.4’üncü maddesinin “İstanbul İli Avrupa yakasındaki Toplam Kapasiteleri Asgari 50 Ton/Saat olan 2 adet Asfalt Plentleri (toplamda 100 Ton/Saat) sabit kurulu yüklenicinin kendi malı olacaktır.

İstanbul İli Anadolu yakasındaki Toplam Kapasiteleri Asgari 50 Ton/Saat olan 2 adet Asfalt Plentleri (toplamda 100 Ton/Saat) sabit kurulu yüklenicinin kendi malı olacaktır.

İstekliler istenen asfalt plentlerinin kurulum yeri ve kapasitelerini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kapasite Raporu ile belgelendirecektir.” şeklinde değişiklik yapıldığı anlaşılmıştır.

 

İdarece yapılan düzenlemelerin karşılaştırılmasında zeyilname ve düzeltme ilanı öncesinde asfalt plentine ilişkin İstanbul ili Avrupa yakasındaki toplam kapasiteleri asgari 100 Ton/Saat olan asfalt plentlerinin sabit kurulu yüklenicinin kendi malı olacağı ve yine İstanbul ili Anadolu yakasındaki toplam kapasiteleri asgari 100 ton/saat olan asfalt plentlerinin sabit kurulu yüklenicinin kendi malı olacağı yönünde gerek ihale ilanı ve gerekse İdari Şartname’nin 7.5.5’inci maddesinde düzenleme yapılmışken, sonrasında yapılan değişiklikle İstanbul ili Avrupa yakasındaki toplam kapasitesi asgari 50 Ton/saat olan 2 adet asfalt plentinin (toplamda 100 ton/saat) sabit kurulu yüklenicinin kendi malı olacağı ve İstanbul ili Anadolu yakasındaki toplam kapasiteleri asgari 50 ton/saat olan 2 adet asfalt pletlerinin (toplamda 100 ton/saat) sabit kurulu yüklenicinin kendi malı olacağı ve ayrıca isteklilerin istenen asfalt plentlerinin kurulum yeri ve kapasitelerini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kapasite Raporu ile belgelendireceği ortaya konulmuştur.

 

              Alınan ihale komisyonu kararından başvuruya konu ihalede 41 adet ihale dokümanı satın alındığı, 17.12.2019 tarihinde yapılan ihaleye 7 isteklinin katıldığı, başvuru sahibi tarafından ihaleye teklif verilmediği, ihaleye katılan isteklilerden ikisinin makine/ekipman belgelerinin ibraz edilmediği gerekçesiyle, bir isteklinin kendi malı olarak istenilen 4 asfalt plentinden 1 tanesinin kurulum yeri ve kapasitesini gösteren belge sunulmadığı gerekçesiyle, bir isteklinin ise kendi malı olarak istenilen 4 asfalt plentinin kurulum yeri ve kapasitesini gösteren belge sunulmadığı ve asgari iş deneyi tutarını karşılamadığı gerekçeleriyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihalenin en avantajlı teklif sahibi olan İstanbul Asfalt Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş.nin üzerinde bırakılmasına karar verildiği anlaşılmıştır.

 

             İdarece asfalt plentine ilişkin yapılan düzenlemeler bir arada incelendiğinde, İstanbul ili Avrupa ve Anadolu yakasında ayrı ayrı 2 adet toplamda 100 ton/saat kapasiteli asfalt plentinin kendi malı olmasının zorunlu kılındığı ve değişiklik sonrasında plentlerin sayısının arttırıldığı dikkate alındığında, bu sayıya ve kapasiteye sahip olan isteklilerin (yapılan düzenlemede yüklenici olarak belirtilmiş) bu plentleri kendi bünyelerinde bulundurma durumunun olmayabileceği, idarece sayı ve kapasitesi belirlenmiş olan plentler için öngörülen toplam kapasitenin isteklinin kendi malı olmasının istenmesinin, istenilen kapasitede ve sayıda asfalt plentine sahip olmayan ve plentleri kiralama yolu ile idarenin istediği kapasitede ve sayıda temin edebilecek imkana sahip isteklilerin ihaleye katılımını engelleyecek nitelikte olduğu değerlendirilmiştir.

 

            Diğer taraftan değişiklik sonrası İhale İlanı ve İdari Şartname düzenlemesinde yüklenicinin kendi malı asfalt plentlerine yönelik ifadeye karşın aynı düzenleme içerisinde asfalt plentlerini ve kapasitelerini gösteren kapasite raporunu isteklilerin sunacağı şeklindeki ifadenin tereddüt yaratacak çelişkili bir ifade olduğu, zira yüklenicinin üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi, yüklenici olabilmenin ön koşulu olan istekli ifadesinin ise yüklenici olmadan önceki aşamadaki mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidini temsil ettiği, bu kapsamda bir yandan kendi malı asfalt plentlerinin sözleşme sonrasında yüklenicinin olmasını öngören düzenlemeye karşı, bir yandan da yine asfalt plentlerini ve kapasite raporlarını isteklilerin sunacağı hususunun söz konusu plentin ihalenin hangi aşamasında sunulacağı ve kontrolünün sağlanacağı yönünde tereddüde yol açtığı,

 

           Zeyilname öncesindeki düzenlemelere göre İstanbul’un her iki yakasında 100 ton/saat ve üzeri kapasiteye sahip plenti olan isteklilerin asfalt plenti için belirlenen koşulu sağlayabilecek iken zeyilname sonrası yapılan düzenlemelere göre ise asfalt plentine ilişkin istenen toplam kapasite üzerinde kapasiteye sahip olsa dahi her iki yakada 1’er asfalt plenti bulunan isteklilerin bahse konu koşulu sağlayamayacağı, dolayısıyla zeyilname ile yapılan değişikliğin ihaleye katılımı doğrudan etkiler nitelikte olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Yukarıda belirtilen tespit ve değerlendirmeler ışığında ihale konusu işin niteliği ve kapsamına göre idarenin ihtiyacının zamanında karşılanması, isteklilerin ihale konusu yapım işini etkin olarak yaptıklarını göstermesi gibi kriterler göz önünde bulundurularak makine, tesis ve ekipmanın bir bölümünün kendi malı olma şartının idarece aranması mümkün ise de asfalt plentine yönelik yapılan düzenlemenin ihaleye katılıma da yansıdığı göz önüne alındığında, idarece asfalt plentinin zeyilname ve düzeltme ilanı öncesinde sayısına ilişkin bir belirleme yapılmayıp değişiklik sonrasında plent sayısının artırıldığı ve bu durumun yeterlik kriteri olarak belirlenmesinin ihaleye katılımı daraltarak rekabeti engelleyecek nitelikte olduğu, ayrıca aynı düzenleme içerisinde asfalt plentinin yüklenicinin kendi malı olması, ancak asfalt plentine ilişkin kapasite raporunu isteklilerin sunmasına ilişkin yapılan çelişkili belirlemenin de tereddüt yaratacağı ve ayrıca incelenen ihalede 41 adet ihale dokümanı satın alındığı, 7 teklif verildiği ve üç teklifin geçerli olduğu dikkate alındığında yapılan şikâyete konu düzenlemenin ihaleye katılımı ve rekabeti daralttığı değerlendirilmiş olup, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olduğu ve ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

Kaynak: (İhale) - İhaleciyiz Editör: Kadir DOĞAN
Yorumlar
Haber Yazılımı