Haber Detayı
12 Kasım 2020 - Perşembe 10:14 Bu haber 5435 kez okundu
 
Teklif geçerlilik süresi dolduğunda, tekliflerin geçerliliğinin devam edip etmediğine dair tüm isteklilere sorulması gerekir mi?
Karar No : 2020/UH.II-1733
DİĞER KARARLAR Haberi
Teklif geçerlilik süresi dolduğunda, tekliflerin geçerliliğinin devam edip etmediğine dair tüm isteklilere sorulması gerekir mi?

 İdare tarafından taraflarınca verilen teklifin geçerlilik süresi ile geçici teminatın geçerlilik süresinin uzatılmasının istenilmediği,

 

 

Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

 

 

İhale işlem dosyası kapsamında gönderilen bilgi ve belgelerden, başvuruya konu ihalenin 02.07.2020 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi tarafından birim fiyat teklif alınmak suretiyle ve elektronik ortamda gerçekleştirilen “7 Adet Sürücüsü İle Birlikte 8 Adet Araç Kiralanması” hizmet alımı ihalesi olduğu, söz konusu ihalede 18 adet ihale dokümanı indirildiği, ihalenin şikâyete konu edilen 2’nci kısmına 6 istekli tarafından teklif sunulduğu,

 

28.08.2020 tarihinde onaylanan ve 01.09.2020 tarihinde ilgililere tebliğ edilen ihale komisyonu kararında; ihale komisyonunca teklifler üzerinde yapılan değerlendirmeler sonucunda ihalenin 1’inci kısmında Etimesgut Seyahat İnş. Tur. Em. Gıd. ve Tic. Ltd. Şti.den ve şikâyete konu edilen 2’nci kısmında 3F Tur Servis Taş. Nak. Müz. Org. Tic. ile San. Ltd. Şti. ve Bayram Doğan Tur. Sey. Gıd. Tem. Tek. Med. İnş. Pet. Ltd. Şti.den 13.08.2020 tarihinde tebliğ edilen yazı ile Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyan edilen bilgi ve belgelerin sunulmasının talep edildiği, ardından sunulan bilgi ve belgelerin idarece incelenmesi neticesinde adı geçen isteklilerin tekliflerinin uygun bulunduğu ve ihalenin şikâyete konu edilen 2’nci kısmının F Tur Servis Taş. Nak. Müz. Org. Tic. ile San. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, Bayram Doğan Tur. Sey. Gıd. Tem. Tek. Med. İnş. Pet. Ltd. Şti.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği; ancak ihalenin 1’inci kısmının 02.10.2014 tarihli ve 29137 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”da yer alan hükümler çerçevesinde ihale dokümanında düzenleme yapılmadığından, kiralanacak araçların kiralama bedelinin Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın ocak ayı itibarıyla uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesine göre 2’sinin üzerinde olup olmadığının değerlendirilemeyeceği belirtilerek iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

Daha sonra, idare tarafından ihalenin 2’nci kısmında ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibi isteklilere 08.09.2020 tarihinde EKAP üzerinden tebliğ edilen “Araç Kiralama Hizmet Alımı Teklif Mektubu Opsiyon Uzatımı” konulu yazı ile tekliflerinin geçerlilik sürelerinin uzatılması talebinde bulunulduğu, ancak 28.08.2020 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihale üzerinde bırakılan istekli 3F Tur Servis Taş. Nak. Müz. Org. Tic. ile San. Ltd. Şti. tarafından sürenin uzatılmadığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli Bayram Doğan Tur. Sey. Gıd. Tem. Tek. Med. İnş. Pet. Ltd. Şti. tarafından ise teklif geçerlilik süresinin uzatıldığı,

 

Ardından, 10.09.2020 tarihinde onaylanan ve 11.09.2020 tarihinde ilgililere EKAP üzerinden tebliğ edilen ihale komisyonu kararının alındığı ve anılan kararda “kesinleşen ihale kararının tebliğ edilmesine müteakip, ihale üzerinde bırakılan istekli ve ekonomik açıdan ikinci en avantajlı teklif sahibi isteklilerin teklif mektubu geçerlilik sürelerinin uzatılması istenmiş olup, ihale üzerinde bırakılan istekli teklif mektubu geçerlilik sürelerini uzatmamış, ekonomik açıdan ikinci en avantajlı teklif sahibi istekli teklif mektubu geçerlilik süresini uzatmıştır. …” ifadelerine yer verildiği ve ihalenin Bayram Doğan Tur. Sey. Gıd. Tem. Tek. Med. İnş. Pet. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin ise belirlenmediği görülmüştür.

 

Bunun üzerine, başvuru sahibi istekli Başak Turizm Tic. San. Ltd. Şti. tarafından 21.09.2020 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu, anılan şikâyette taraflarından teklif geçerlilik süresinin uzatılmasının istenilmediği ve ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin çeşitli nedenlerle uygun olmadığının iddia edildiği; idarece şikâyete verilen cevapta ise teklif geçerlilik süresine ilişkin iddiaya herhangi bir yanıt verilmediği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifine ilişkin iddiaların ise süre yönünden reddedilmesi gerekmekle birlikte komisyonca incelendiği ve yapılan değerlendirme sonucunda iddiaların reddedildiği; ayrıca bahse konu şikâyete cevapta “01.09.2020 tarihli kesinleşen ihale kararı ile ihale üzerinde bırakılan istekli firmanın daha sonra gelişen süreçte teklif mektubu geçerlilik süresini uzatmaması sonucunda teklif mektubu geçerlilik süresini uzatmış olan ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif konumunda bulunan ilgili isteklinin sözleşmeye davet edilmesi işlemleri sırasında EKAP üzerinde sehven yapılan işlemler nedeniyle gönderilmiş olan 11.09.2020 tarihli Kesinleşen İhale Kararı Tebligatının yok hükmünde olduğu” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

 

Başvuruya konu ihalenin İdari Şartname’sinde teklif geçerlilik süresinin ihale tarihinden itibaren 60 takvim günü olduğu ve ihale tarihinin 02.07.2020 olduğu, dolayısıyla 31.08.2020 tarihi itibarıyla teklif geçerlilik süresinin dolduğu, idare tarafından bu tarih geçtikten sonra yalnızca ilk ihale komisyonu kararında ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibi olarak belirlenen isteklilerden teklif geçerlilik süresinin uzatılmasının talep edildiği, ihale üzerinde kalan isteklinin bu talebi reddetmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin süre uzatımını kabul ettiğini beyan etmesi üzerine 11.09.2020 tarihinde tebliğ edilen ikinci bir komisyon kararının alındığı ve ihalenin Bayram Doğan Tur. Sey. Gıd. Tem. Tek. Med. İnş. Pet. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin ise belirlenmediği anlaşılmıştır.

 

İdare tarafından başvuru sahibinin şikâyetine 24.09.2020 tarihinde verilen cevapta 11.09.2020 tarihinde tebliğ edilen ikinci komisyon kararının sehven gönderildiğinin ve anılan kararın yok hükmünde kabul edilmesi gerektiğinin ifade edildiği, ancak teklif geçerlilik süresinin uzatımı işlemleri sırasında 01.09.2020 tarihinde tebliğ edilen komisyon kararında belirlenen ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin değiştiği ve ihalenin söz konusu kararda ikinci sırada bulunan isteklinin üzerine bırakıldığının anlaşıldığı, bu sebeple mevcut durumda değişiklik meydana geldiğinden yeni bir ihale komisyonu kararı alınması gerektiğinin açık olduğu, dolayısıyla 11.09.2020 tarihinde tebliğ edilen ihale komisyonu kararının ilgililere de tebliğ edildiği göz önüne alındığında mevcut durumda bağlayıcı nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ile ihale dokümanı düzenlemelerinden, ihalelerde verilen tekliflerin geçerlilik sürelerinin ihale dokümanında belirtileceği ve ihale sürecinin uzaması nedeniyle teklif geçerlilik süresinin teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla ihale dokümanında öngörülen azami süre kadar uzatılabileceği, bu hususta idarenin takdir hakkının bulunduğu anlaşılmaktadır.

 

Bu kapsamda, söz konusu ihalede idare tarafından tekliflerin geçerlilik süresinin dolması nedeniyle ihale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye teklif geçerlilik süresi uzatımının kabul edilip edilmediğinin sorulduğu ve bunun üzerine alınan komisyon kararı ile ihalenin ilk komisyon kararında ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen isteklinin üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin ise belirlenmediği, yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri çerçevesinde idare tarafından teklif geçerlilik süresinin dolması durumunda bu sürenin uzatılmasına ilişkin talebin tüm isteklilere yapılması gerektiğine yönelik bir düzenleme bulunmadığı,  bu hususta idarenin serbest olduğu, kaldı ki başvuru sahibi tarafından teklif süresinin uzatılması durumunda dahi idarenin başvuru sahibi istekliyi ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirleme yükümlüğünün de bulunmadığı, buna ilişkin olarak mevzuatta ihale komisyonunun ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifi belirleme zorunluluğunu gerektirecek emredici bir hükmün bulunmadığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin belirlenmesinin de idarenin takdirinde olduğu görüldüğünden başvuru sahibinin anılan iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Kaynak: Editör:
Yorumlar
Haber Yazılımı