Haber Detayı
31 Ocak 2020 - Cuma 16:16 Bu haber 901 kez okundu
 
Sürücülü araç kiralama hizmeti personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilir mi?
Maliyet hesaplamalarının tablolarda yer verildiği şekilde gerçekleştirildiği, ihalenin şikayete konu edilen 1, 3, 4, 5 ve 11’inci kısımlarına ilişkin personel maliyetlerinin 4 sözleşme giderleri ve genel giderler dahil olarak hesaplandığı, bu durumda dahi ilgili kısımlara ilişkin personel maliyetlerinin toplam yaklaşık maliyet tutarının (0,68-0,69) 70’inin altında olduğu, dolayısıyla anılan kısımların personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı olduğu anlaşılmıştır. Diğer yandan, idarece sınır değer hesabının personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına göre yapıldığı da tespit edilmiştir. Karar No:2020/UH.II-183
ARAÇ İHALELERİ Haberi
Sürücülü araç kiralama hizmeti personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilir mi?

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, şikayete konu "Araç Kiralama Hizmet Alımı" ihalesinin 1, 3, 4, 5 ve 11'inci kısımlarında "asgari işçilik maliyetinin karşılanmadığı" gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak söz konusu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımı ihalesi olduğu, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyetinin altında teklif sunulmasının mümkün olmadığı, dolayısıyla bu hususun mezkûr ihale için söz konusu olmadığı, kaldı ki ihaleye ait İdari Şartname düzenlemeleri gereği birim fiyat teklif cetvelinde işçilik birim fiyatı için kullanılacak asgari tutarın 4.166,71 TL olduğu, teklif dosyası kapsamında sunulan ilgili kısımlara ait birim fiyat teklif cetvellerinde işçilik birim fiyatının 4.333,30 TL olarak daha yüksek bir tutar üzerinden hesaplandığı,

 

Kaldı ki, teklif edilen tutar ile asgari işçilik maliyetinin karşılanmadığı şeklinde gerekçe gösterilerek teklifin değerlendirme dışı bırakılmasının aşırı düşük teklif sorgulama işlemi ile mümkün olabileceği, ancak tekliflerinin sınır değerin üzerinde olduğu, bu çerçevede personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde toplam asgari işçilik maliyeti altında işçilik maliyeti öngören isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağına ilişkin Kamu İhale Genel Tebliği'nde açıklama bulunmadığı, dolayısıyla, tekliflerinin şikâyete konu edilen kısımlarda değerlendirmeye alınması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

  

ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı ve yaklaşık maliyetinin en az 70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dâhil işçilik giderinden oluştuğu hizmetlerin personel çalıştırmasına dayalı hizmet alımı niteliğinde kabul edileceği, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde işçilik maliyeti üzerinden 4 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacağı, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarede geçirecek personel sayısının belirlenmesi hallerinde, teklif fiyata dahil giderler arasında işçilik giderine yer verilmesi gerektiği, ayrıca personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarında 4 oranında sözleşme giderleri ve genel giderlerin hesaplanmasının söz konusu olmayacağı ve ilgili mevzuatına göre hesaplanacağı anlaşılmaktadır.  

 

Ayrıca, anılan Tebliğ’de personel çalıştırılmasına dayalı olan hizmet alımı ihalelerinde sözleşme gideri ve genel giderler dahil toplam asgari işçilik maliyetinin altıda işçilik bedeli sunan isteklilerin tekliflerinin ihale dokümanına aykırı teklif sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılacağı açıklanmakla beraber personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerine ilişkin bu yönde bir düzenleme bulunmamaktadır.

 

18.12.2019 tarihli ihale komisyonu kararından, inceleme konusu 11 kısımlı ihalede şikâyete konu edilen 1’inci kısmın Balyos Kaşka üzerinde bırakıldığı ve Güven Meka Taş. Tem. Petr. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği, 3’üncü kısmın Balyos Kaşka üzerinde bırakıldığı ve Abdülmecit Fidan’ın ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği, 4’üncü kısmın Mehmet Bozkurt üzerinde bırakıldığı ve Kerem Çelik’in ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği, 5’inci kısmın Güven Meka Taş. Tem. Petr. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin üzerinde bırakıldığı ve Balyos Kaşka’nın ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği ve son olarak 11’inci kısmın Abdülmecit Fidan üzerinde bırakıldığı ve Balyos Kaşka’nın ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür. Başvuru sahibi Ser-Bal Elektrik İnş. Gıda. Taş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin şikâyete konu edilen 1, 3, 4, 5 ve 11’inci kısımlarda “teklif edilen bedelin asgari işçiliği karşılamadığı” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

 

İhale dokümanı incelendiğinde, ihalenin sürücü dahil 12 ay süreli araç kiralama hizmet alımı olduğu ve kısmi teklife açık olarak gerçekleştirildiği, şikayete konu edilen 1, 3, 4, 5 ve 11’inci kısımlarda sürücü giderleri için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açıldığı, İdari Şartname’nin aktarılan 25’inci maddesinde yer alan sürücülerin mesailerinin tamamını kuruluşta geçireceğine ilişkin düzenlemeden ise ihale konusu iş kapsamında personelin tam zamanlı olarak çalışacağı anlaşılmıştır.

 

İhale onay belgesi ve eki yaklaşık maliyet hesap cetveli incelendiğinde;

 

İhalenin 1’inci kısmı için,

Araç Giderleri

116.909,20 TL

Sürücü Giderleri

260.002,80 TL

Toplam Maliyet

376.912,00 TL

 

İhalenin 3, 4 ve 5’inci kısımları için,

Araç Giderleri

46.763,68 TL

Sürücü Giderleri

104.001,08 TL

Toplam Maliyet

150.764,76 TL

 

İhalenin 11’inci kısmı için,

Araç Giderleri

23.381,84 TL

Sürücü Giderleri

52.000,54 TL

Toplam Maliyet

75.382,38 TL

Maliyet hesaplamalarının tablolarda yer verildiği şekilde gerçekleştirildiği, ihalenin şikâyete konu edilen 1, 3, 4, 5 ve 11’inci kısımlarına ilişkin personel maliyetlerinin 4 sözleşme giderleri ve genel giderler dâhil olarak hesaplandığı, bu durumda dahi ilgili kısımlara ilişkin personel maliyetlerinin toplam yaklaşık maliyet tutarının (0,68-0,69) 70’inin altında olduğu, dolayısıyla anılan kısımların personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı olduğu anlaşılmıştır. Diğer yandan, idarece sınır değer hesabının personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına göre yapıldığı da tespit edilmiştir.

 

Yukarıda aktarılan ihale dokümanı düzenlemeleri üzerinden şikâyete konu 1, 3, 4, 5 ve 11’inci kısımda bir sürücü maliyeti; İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde sürücülerin maaşlarının, brüt asgari ücretin  20 fazlası olacağı, sürücüye 22 gün üzerinden brüt 6 TL yol ücreti ile 10 TL yemek ücreti verileceği, yol ve yemek ücretlerinin maaş bordrosunda gösterileceği, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarında sözleşme giderleri ve genel giderlerin 4 oranında hesaplanmasının söz konusu olmayacağı dikkate alınarak KİK İşçilik Hesaplama Modülü üzerinden hesaplandığında aylık asgari işçilik maliyetinin 4.166,71 TL olduğu tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibi tarafından ise 1, 3, 4, 5 ve 11’inci kısımlarda bu kaleme 4.333,00 TL birim fiyat öngörüldüğü anlaşılmıştır.

 

Diğer yandan Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesine göre personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde sınır değerin anılan Tebliğ’in 79.1.2’nci maddesine göre hesaplanacağı ve başvuru sahibinin söz konusu kısımlara sunduğu tekliflerinin buna göre hesaplanmış sınır değer tutarlarının üzerinde olduğu tespit edilmiştir.

 

Bu çerçevede yapılan değerlendirmede, başvuruya konu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımı ihalesi olduğu ve bu sebeple işçilik maliyetine ilişkin gerçekleştirilecek söz konusu denetimin mevzuatta öngörüldüğü üzere sadece aşırı düşük teklif sorgulaması aşamasında yapılabileceği hususları bir arada değerlendirildiğinde; başvuru sahibinin şikâyete konu 1, 3, 4, 5 ve 11’inci kısımlarda sınırın değerin üzerinde bulunan teklifinin idarece “asgari işçilik maliyetinin karşılanmadığı" gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata uygun olmadığı ve bu itibarla iddianın yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibi Ser-Bal Elektrik İnş. Gıda. Taş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin ihalenin 1, 3, 4, 5 ve 11’inci kısımlarında değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.  

 

 

1) Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,  

Kaynak: (Uyuşmazlık) - Kik Uyuşmazlık Kararları Editör: Ramazan ÖLCÜCÜ
Yorumlar
Haber Yazılımı