Haber Detayı
14 Kasım 2020 - Cumartesi 15:04 Bu haber 2112 kez okundu
 
Sözleşme imzalamadan önce il sınırlarında mutfak istenildiği, mutfağa ilişkin belgelerin sunulmaması durumunda yasaklama işlemi yapılabilir mi?
Karar No : 2020/UH.II-1806
YEMEK İHALELERİ Haberi
Sözleşme imzalamadan önce il sınırlarında mutfak istenildiği, mutfağa ilişkin belgelerin sunulmaması durumunda yasaklama işlemi yapılabilir mi?

  2) Kamu ihale mevzuatında sözleşme imzalanmadan önce istenecek belgelerin sınırlı bir biçimde düzenlendiği, anılan belgeler arasında analiz raporlarının bulunmadığı, bu konuda idarece isteklilere ek yükümlülük getirilmesinin mevzuata aykırı olduğu, sözleşme imzalanmadan önce istenen belgelerin sunulmaması hususunun sadece teklifin değerlendirme dışı bırakılmasını değil aynı zamanda geçici teminatın gelir kaydedilmesi ve yasaklanma yaptırımlarını da doğurduğu, bu nedenle de hukuki dayanağı olmayan belgelerin sözleşmeden önce idareye sunulacağı düzenlemesinin kamu ihale mevzuatına aykırılığın yanında ihaleye katılımı da engelleyici nitelikte olduğu, ayrıca söz konusu hususun İdari Şartname’nin “Diğer hususlar” başlıklı maddesinde düzenlenebilecek bir konu da olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 
 

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri gereği, idari ve teknik şartnamelerin idare tarafından hazırlanmasının esas olduğu, bu şartnamelerin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olarak düzenlenmesi gerektiği, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek şekilde ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacak şekilde düzenleneceği anlaşılmıştır. Ayrıca, isteklilerin teklif değerlendirmesine esas olacak yeterlik kriterlerinin, sözleşme imzalamadan önce sunulması gereken belgelerin ve yüklenici tarafından sözleşmenin uygulanması aşamasında sunulması gereken belgelerin ihale dokümanında açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

 

Şikayete konu ihaleye ait ihale dokümanı düzenlemeleri incelendiğinde, idare tarafından yemek üretilecek yedek mutfağa ilişkin analiz raporlarının gerek “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” kapsamında gerekse sözleşme imzalanmadan önce ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulacak belgeler arasında açıkça sayılmadığı fakat anılan belgelerin yüklenici tarafından idare ile sözleşme imzalanması aşamasında sunulmasının zorunlu olduğunun belirtildiği, Teknik Şartname’de ise söz konusu belgelere ilişkin olarak herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği anlaşılmıştır.

 

İdari Şartname’nin 47’nci maddesinde yer alan düzenlemede “yüklenici” ifadesinden hareketle söz konusu belgelerin yüklenici tarafından sunulmasının talep edildiği, 4734 sayılı Kanun’un “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde “yüklenici”nin üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekli olarak ifade edildiği, dolayısıyla anılan maddede yer alan koşulun sözleşme imzalandıktan sonra hüküm ifade edeceği, bu bağlamda sözleşmeye davet aşamasında bu koşulun sağlanmasına yönelik olarak idare tarafından bir değerlendirme yapılmasının mümkün olamayacağı, dolayısıyla anılan belgelerin sözleşme imzalanmadan önce sunulmaması halinde dahi başvuru sahibi ile bu gerekçeyle sözleşme imzalanmaması ve geçici teminatının gelir kaydedilmesi yaptırımlarının uygulanamayacağı anlaşılmıştır. Bu itibarla, başvuru sahibi isteklinin sözleşme imzalanmadan önce istenen belgelerin sunulmaması hususunun sadece teklifin değerlendirme dışı bırakılmasını değil aynı zamanda geçici teminatın gelir kaydedilmesi ve yasaklanma yaptırımlarını da doğurduğu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Ayrıca, idareler tarafından ihale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin hazırlanması gerekmektedir. Bu çerçevede, ihale dokümanının bir parçası olan İdari Şartname’ye ilişkin olarak idarelerce ilgili Yönetmelik ekinde yer alan Tip İdari Şartname’nin esas alınarak hazırlanması gerektiği hükme bağlanmış olup Tip İdari Şartname’de düzenlenmeyen, ancak işin özelliğine göre düzenlenmesine gerek duyulan hususların, maddeler halinde düzenlenerek “Diğer hususlar” bölümüne eklenebileceği belirtilmiştir. Bu itibarla söz konusu belgelerin sunulması talebinin İdari Şartname’nin “Diğer Hususlar” başlıklı 47’nci maddesinde düzenlenmesine engel bir durumun bulunmadığı anlaşılmıştır.

Kaynak: (A.D) - Aşırı Düşük Editör: Fatma KARAGÖZ
Yorumlar
Haber Yazılımı