Haber Detayı
06 Kasım 2020 - Cuma 14:08 Bu haber 13771 kez okundu
 
Sözleşme imzalamadan önce idareye sunulan vergi borcu yoktur belgesi hangi tarihe ait olmalı?
Karar No : 2020/UY.I-1775
İHALE KARARLARI Haberi
Sözleşme imzalamadan önce idareye sunulan vergi borcu yoktur belgesi hangi tarihe ait olmalı?

 29.07.2020 tarihli kesinleşen komisyon kararı ile ihalenin üzerinde bırakıldığı, 07.08.2020 tarihinde kararın kendilerine tebliğ edildiği, 14.08.2020 tarihinde sözleşme için gerekli olan ve 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ve ilgili maddenin  (d) fıkrasına ilişkin olarak kesinleşmiş vergi borcu durumunu gösteren Ulus Vergi Dairesinin 12.08.2020 tarihli yazısının idareye sunulduğu, taraflarına şifahen bildirimde bulunulacağının iletildiği, ancak herhangi bir yazılı bildirimde bulunulmadığı, 17.08.2020 tarihinde idarenin Sözleşme Tasarısı’nda yer verdiği e-mail adresine gerekli tüm bilgi belgelerin teslim edilmesine rağmen yazılı bir dönüş olmadığı ve sözleşmenin karşılıklı olarak imzalanmadığına ilişkin mail gönderildiği, ancak idareden herhangi bir geri dönüşün olmadığı, 26.08.2020 tarihinde mükerrer olarak aynı mail adresine aynı husus ile ilgili mail gönderilmesine rağmen idareden herhangi bir geri dönüşün yapılmadığı, diğer bir ifadeyle ihalede değerlendirme dışı bırakılıp bırakılmadığı ya da sözleşme imzalamaya engel bir hususun olup olmadığı ile ilgili idareden yazılı veya sözlü geri dönüş yapılmadığı, kendisine yalnızca 17.08.2020 tarihinde gönderdiği mailden sonra sözlü olarak sunulan vergi dairesi yazısında sorun olabileceği bu nedenle Kamu İhale Kurumu’ndan görüş sorulacağı bilgisinin şifahen iletildiği,

 

Ankara Vergi Usul Grup Başkanlığı’na 20.08.2020 tarihinde ihale tarihinde kesinleşmiş vergi borcu bulunup bulunmadığına dair görüş bildirmelerine yönelik başvuruda bulunduğu, Ankara Vergi Usul Grup Başkanlığı tarafından 28.08.2020 tarihinde kendisine gönderilen yazıda “ilgili kanunlarda ödeme süresinin son günü (vadesi) 26.07.2020 olarak belirlenen ancak bu tarihin resmi tatil gününe (Pazar günü) denk gelmesi nedeniyle vadenin rastladığı ilk iş günü ve aynı zamanda ihale tarihi olan 27.07.2020( pazartesi günü) tarihine kadar (bu tarih dahil) uzayan söz konusu borçların 27.07.2020 tarihi itibariyle (bu tarih dahil) vadesi geçmiş borç olarak kabul edilmemesi ve bahse konu belgede söz konusu borçlara yer verilmemesi gerekmektedir.”  ifadelerinin yer aldığı, ihale mevzuatı yönünden ihaleye girme ile ilgili vergi borcu sınırı 2020 yılı için 5.000 TL olduğu, ihale dışı bırakılmasını gerektirecek bir vergi borcunun olmadığının açık olduğu,  ilgili yazı hakkında idareye bilgi vermek amacıyla idarenin kep adresine, Sözleşme Tasarısı’nda yer alan mail adresine ve idare tarafından verilen başka bir mail adresine mail gönderildiği, ancak hiçbir geri dönüşün olmadığı, hiçbir geri dönüş alınamaması nedeniyle 31.08.2020 tarihinde idareye dilekçe verildiği,

 

01.09.2020 tarihinde idareye taraflarınca 25337 No’lu ihtarnamenin keşide edildiği, idare tarafından 02.09.2020 tarihinde ilk kez cevap verildiği, verilen cevabın hukuka ve 4734 sayılı Kanun’un ilgili maddelerine aykırı olduğu, cevabi yazıda kesinleşmiş vergi borcu durumunu gösteren 12.08.2020 tarihli Ulus Vergi Dairesinin üst yazısının dikkate alınmadığı,  Ankara Vergi Usul Grup Başkanlığı tarafından 28.08.2020 tarihli yazısının da yok sayıldığı, vergi borcunun sözleşme yapmaya uygun olduğunu gösterir belgeyi sözleşme yapılması için son tarih olan 17.08.2020 tarihine kadar verilmediği gerekçesiyle ihale dışı bırakıldığı, ancak gereken tüm belgelerin 14.08.2020 tarihinde idareye sunulduğu, kaldı ki sürenin geçirildiği kabul edilecek olmasa bile bahse konu hususa sebebiyet veren tarafın da idarenin hatalı işlemi olduğu,

 

Şikâyete konu ihalenin 3 kısımdan oluştuğu, sadece 1’inci kısmın kendi üzerlerinde bırakılmasına rağmen tüm kısımlar için yatırılan geçici teminatın gelir kaydedilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu, ayrıca kesin teminat yatırılmış olması durumunda herhangi bir gerekçe göstermeden geçici teminatın gelir kaydedilmesinin hukuka aykırı olduğu, somut olayda kesin teminatın kendileri tarafından yatırıldığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Şikâyete konu ihalenin konusunun sentetik çimli halı saha yapım işi olduğu, ihale tarihinin 27.07.2020 olduğu, 13 adet doküman indirildiği, 28.07.2020 tarihli ihale komisyonu kararından Ömer Demircan tarafından yatırılan geçici teminatı idare hesabına geçmediğinden teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, başvuru sahibi Neşet Köpüren’in ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli, Başaran İnş. Taah. Tur. İhr. İth. ve Gıda San. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

İdare tarafından 07.08.2020 tarihinde başvuru sahibi istekliye sözleşmeye davet yazısının gönderildiği, anılan yazıda “1. Grup işine ait ihale uhdenizde kalmıştır. Tebliğ tarihini izleyen günden itibaren en geç on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığınıza dair belgeler veya bu belgeler yerine ekte yer alan Sözleşme İmzalanmadan Önce Sunulacak Belgelerin Teyidine İlişkin Tabloyu doldurarak sunmak, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen oranlarda kesin teminatı vermek ve diğer yasal yükümlülükleri yerine getirmek suretiyle ihale konusu işe ilişkin sözleşmeyi imzalamanız gerekmektedir. Bu mektubun EKAP üzerinden bildirilmesi halinde bildirim tarihi tarafınıza tebliğ edildiği tarih sayılacaktır.

Bilgileri ve gereğini rica ederim.” ifadelerinin yer aldığı görülmüştür.

 

Başvuru sahibi tarafından kendisine tebliğ edilen sözleşmeye davet yazısına istinaden uyuşmazlığa konu  4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendinde sayılan vergi borcu durumunu gösterir Gelir İdare Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi tarafından düzenlenen vadesi geçmiş borç durumu gösterir 10.08.2020 tarihli belge ve Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Ulus Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Takip” konulu ve 12.08.2020 tarihli belgenin sunulduğu görülmüştür.

 

Gelir İdare Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi tarafından düzenlenen vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belgede “Aşağıda bilgileri yer alan mükellefin 27/07/2020 tarihi itibariyle vadesi geçmiş borcunun bulunduğu kayıtlarımızın tetkikinden anlaşılmıştır.

Bu belge, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında (d) bendi kapsamında verilmiştir.

Vergi Dairesi Kodu ve Adı

Yıl

Vergi Türü

Tutar (TL)

006260-Ulus Vergi Dairesi Müd.

2020

0003-G.STOPAJ

161,60

006271- Ostim Vergi Dairesi Müd.

2020

0015-KDV GERCEK

4.521,72

006271- Ostim Vergi Dairesi Müd.

2020

1086-GECİKME ZAM

436,50

 

GENEL BORÇ TOPLAMI

5.119,82

…” ifadelerine yer verildiği,

 

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Ulus Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından 12.08.2020 tarihinde düzenlenen “Takip” konulu belgede “İlgi dilekçenizde; dairemizin 586 027 5954 vergi kimlik nolu mükellefi olduğunuz, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 27.07.2020 tarihinde yapmış olduğu ihalenin uhdenizde kaldığı, vadesi 26.07.2020 olarak tarafınıza tahakkuk eden vergi borcunuzun hafta sonu tatil gününe denk gelmesinden dolayı, vade tarihi 27.07.2020 olarak kabul edilmesini, ihale tarih ve saatindeki vergi borcunuzun yasal sınırın altında olduğunu belirtmek üzere gerekli belgenin tarafınıza verilmesi istenilmektedir.

Vermiş olduğunuz 2020/4-6 dönemine ait 26.07.2020 vadeli G.Stp. 44,00-TL, beyana ait damga vergisi 58,80-TL., yine 26.07.2020 vadeli 2020/6 dönemine ilişkin KDV beyanına ait 58,80-TL damga vergisi olmak üzere 26.07.2020 vadeli toplam 161,80-TL vergi tahakkuk ettirilmiştir.

Bilindiği üzere, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 37 inci maddesine göre, amme alacaklarının hususi kanunlarda belli edilen zamanlarda ödeneceği, bu ödeme müddetinin son gününün amme alacağının vade günü olduğu belirtilmiştir.

Diğer taraftan, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 18/4. maddesinde; "Resmi tatil günleri süreye dahildir. Şu kadar ki sürenin son günü resmi tatile rastlarsa tatili takip eden ilk iş gününün tatil saatinde biter." denilmektedir.

Vermiş olduğunuz G.Stp ve KDV beyanlarının vadesi 26.07.2020 tarihi olduğu bu tarihin pazar gününe gelmesinden dolayı ödeme gününün vadenin rastladığı ilk iş günü olan 27.07.2020 tarihine kanun gereği uzadığı; uzayan bu süre içerisinde (Saat 24.00'e kadar) ödeme işleme yapabilmeniz mümkün olduğundan mesai içerisinde BORCU YOKTUR talebinizin olması halinde dairemize ait borç için BORCU YOKTUR yazısının verilmesi mümkündü, ancak 27.07.2020 tarihinde ödememeniz nedeniyle borcun vadesi 26.07.2020'ye dönüşmüştür. Bu nedenle, borcu yoktur yazısının verilmesi mümkün bulunmamaktadır…” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

 

İdarece 18.08.2020 tarih ve 2020-127 sayılı yazısında “Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından 29.07.2020 tarihinde ihalesi yapılan “Halı Saha Yapım İşi” isteklisi Neşet Köpüren’in 1. Grupta Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olması ve üç grup işe de teklif vermesi münasebetiyle yapılan sözleşmeye davet yazısına, sözleşme yapılmak üzere gelmesi gereken son tarih olan 17.08.2020’de 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentleri gereği sunması gerekli belgeleri sunmadığı gerekçesiyle, İhale aşamasında ihale teklif dosyasında sunulan geçici teminat bedelinin irat kaydedilmesi hususunda;

Gereğini bilgilerinize arz ederim” ifadelerine yer verilerek başvuru sahibi tarafından 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentleri gereği sunulması gereken belgelerin sunulmadığı gerekçesiyle geçici teminat bedelinin gelir kaydedildiği anlaşılmıştır.

 

İdare tarafından 18.08.2020 tarihinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen Başaran İnş. Taah. Tur. İhr. İth. ve Gıda San. Ltd. Şti.ye sözleşmeye davet yazısının gönderildiği ve anılan istekli ile 28.08.2020 tarihinde sözleşme imzalandığı tespit edilmiştir.

 

Diğer taraftan başvuru sahibi istekli tarafından 20.08.2020 tarihinde Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’na “2020/4-6 dönemine ait 26.07.2020 vadeli GçTp 44,00 TL, beyana ait damga vergisi 58,80 TL, yine 26.07.2020 vadeli 2020/6 dönemine ilişkin KVD beyanına ait 58,80 TL damga vergisi olmak üzere 26.07.2020 vadeli toplam 161,80 Tl vergi tahakkuk etmiştir.

Vermiş olduğum G.Stp ve KDV beyanlarının vadesi 26.07.2020 tarihi olduğu bu tarihin Pazar gününe gelmesinden dolayı ödeme gününün vadenin rastladığı ilk iş günü olan 27.07.2020 tarihinde kanun gereği uzadığı, dolayısıyla 2/07/2020 tarihinde borcumun kesinleşmiş değil, müeccel durumunda bulunmaktadır...” ifadelerine yer verilen dilekçe ile ihale tarihi 27.07.2020 saat 14:30da kesinleşmiş vergi borcunun bulunup bulunmadığı hususunda görüş talep ettiği tespit edilmiştir.

 

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Ulus Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından 28.08.2020 tarihinde düzenlenen “Borcu yoktur yazısı talebi” konulu yazıda “Bahse konu yazının ilgili bölümünde ‘…ilgili kanunlarında ödeme süresinin son günü (vadesi) 26.07.2020 olarak belirlenen ancak bu tarihin resmi tatil gününe (Pazar günü) denk gelmesi nedeniyle vadenin rastladığı ilk iş günü ve aynı zamanda ihale tarihi olan 27.07.2020 (pazartesi günü) tarihine kadar (bu tarih dahil) uzayan söz konusu borçların 27.07.2020 tarihi itibariyle (bu tarih dahil) vadesi geçmiş borç olarak kabul edilmemesi ve bahse konu belgede söz konusu borçlara yer verilmemesi gerekmektedir’ denilmektedir. Bu nedenle talebiniz doğrultusunda konunun yeniden değerlendirileceğini bilgilerinize rica ederim” ifadelerine yer verildiği,

 

Gelir İdare Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi tarafından düzenlenen vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belgede “Aşağıda bilgileri yer alan mükellefin 27/07/2020 tarihi itibariyle vadesi geçmiş borcunun bulunduğu kayıtlarımızın tetkikinden anlaşılmıştır.

Bu belge, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında (d) bendi kapsamında verilmiştir.

Vergi Dairesi Kodu ve Adı

Yıl

Vergi Türü

Tutar (TL)

006271- Ostim Vergi Dairesi Müd.

2020

0015-KDV GERCEK

4.521,72

006271- Ostim Vergi Dairesi Müd.

2020

1086-GECİKME ZAM

436,50

 

GENEL BORÇ TOPLAMI

4.958,22

…” ifadelerine yer verildiği tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibi istekli tarafından idareye yukarıda aktarılan hususları içeren ve Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Ulus Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından 12.08.2020 tarihinde düzenlenen “Takip” konulu yazının yanlış yorumlandığına yönelik olarak 31.08.2020 tarihinde başvuruda bulunulduğu, idareden söz konusu husus ile ilgili geri dönüş olmaması nedeniyle Ankara 59. Noterliğinden 01.09.2020 tarihinde idareye ihtarname çekildiği, anılan ihtarname nedeniyle 02.09.2020 tarihinde idarece istekliye cevap tebliği edildiği, bahse konu yazıda “…14.08.2020 tarihinde sözleşme yapmak üzere birimimize gelerek sunmuş olduğunuz belgelerden vergi dairesinden aldığının belgede 5.199,82 TL borcunuz olduğu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10’uncu maddesi (d) bendine aykırı olduğu bu şekilde sözleşme yapılamayacağı tarafınıza sözlü olarak bildirilmiştir.

Sözleşme yapılmak için son tarih olan 17.08.2020 tarihine kadar beklenilmiş taahhüt ettiğiniz belgelerden Vergi borcunuzun sözleşme yapmaya uygun olduğunu bildirir belgeyi bu tarihe kadar kurumumuza iletmediğiniz için de geçici teminatınız ilgili kanun gereğince irat kaydedilmiştir.

Talebiniz halinde sözleşme imzalamak üzere yatırmış olduğunuz kesin teminatınız tarafınıza iade edilecektir.

Bilgilerinize rica ederim.” ifadelerinin yer aldığı tespit edilmiştir.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden ihale tarihi itibarıyla Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan isteklilerin ihale dışı bırakılacağı, ihale üzerinde bırakılan istekliden bahse konu durumlarda olmadığına dair belgelerin sözleşme imzalanmadan önce idare tarafından istenilmesinin zorunlu olduğu, istekliler tarafından gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunulması veya ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi halinde söz konusu isteklilerin ihale dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedileceği, kesinleşmiş vergi borcuna ilişkin olarak yıllık gelir, yıllık kurumlar, katma değer, özel tüketim, özel iletişim, motorlu taşıtlar, şans oyunları, damga, banka ve sigorta muameleleri vergileri, gelir ve kurumlar vergisine ilişkin tevkifatlar ve geçici vergiler ile bu alacaklara ilişkin vergi ziyaı cezaları, gecikme zammı ve faizleri bağlamında toplam 5.000 TL'yi aşan tutarlardaki borçların vergi borcu olarak kabul edileceği anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Kanunu’nun “Sözleşmeye davet” başlıklı 42’nci maddesinde “…ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir…”  hükmü gereği istekliler kendilerine sözleşmeye davet yazısından itibaren on gün içerisinde sözleşme imzalanması için gerekli tüm bilgi ve belgeleri idareye sunmakla yükümlü oldukları, başvuru sahibi istekliye sözleşmeye davet yazısının 07.08.2020 tarihinde tebliği edildiği, dolayısıyla sözleşme için gerekli bilgi ve belgelerin 17.08.2020 tarihine kadar idareye sunulması gerektiği,

 

Başvuru sahibi tarafından 01.09.2020 tarihinde gönderilen ihtarname neticesinde 02.09.2020 tarihinde idare tarafından istekliye tebliğ edilen yazıya göre; gerekli belgelerin 14.08.2020 tarihinde idareye teslim edildiği ve vergi borcuna yönelik sunulan belgelerin mevzuata aykırı olduğu bu şekilde sözleşme yapılamayacağının istekliye sözlü olarak bildirildiğinin anlaşıldığı, herhangi yazlı bir bildirimin yapılmadığı, söz konusu durum üzerine istekliye resmi bir bildirimde bulunulmadığı,

 

İsteklinin vergi borcunun mevzuatta belirtilen tutarın altında olduğuna yönelik olarak Gelir İdaresi Başkanlığı ile yazışmalar yaptığı ve bu yazışmaların sözleşme imzalanma tarihinden sonra 31.08.2020 tarihinde idareye dilekçe ekinde sunduğu görülmüştür.

 

Başvuru sahibi istekli tarafından sunulan Kanunun 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının  (d) bendi gereği vergi borcu olmadığına ilişkin belgelerden olan “Vadesi Geçmiş Borç Durumunun Gösterir Belgesi”nden kesinleşmiş vergi borcunun 5.119,82 TL olduğu anlaşılmış olsa da, söz konusu borç içerisinde yer alan 161,60 TL tutarındaki verginin son ödeme tarihinin 26.07.2020 olduğu, söz konusu tarihin pazar gününe rastladığı, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 18/4. maddesinde; "Resmi tatil günleri süreye dahildir. Şu kadar ki sürenin son günü resmi tatile rastlarsa tatili takip eden ilk iş gününün tatil saatinde biter” hükmü gereği son ödeme tarihinin 27.07.2020 saat 24.00’e kadar uzadığı, dolayısıyla ihale tarihi olan 27.07.2020 tarihinde vergi borcunun Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İsteklilerden 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasına göre istenecek belgeler” başlıklı 17’nci maddesinde belirtilen 5.000,00 TL tutarının altında olduğu, söz konusu yazının yorumlanması hususunda tereddüde düşen idare tarafından gerekli araştırmanın yapılmadan ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin sözleşmeye davet edilmesinin mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Bu hususta isteklinin vergi borcu olmadığına yönelik 31.08.2020 tarihinde sunmuş olduğu belgelerin her ne kadar süresi içerisinde sunulmadığı (17.08.2020 tarihine kadar) görülmekle birlikte idarece istekliye herhangi bir yazılı tebligatta bulunulmadığı, 31.08.2020 tarihinde idareye sunulan belgelerin14.08.2020 tarihinde idareye sunduğu Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Ulus Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Takip” konulu belgenin teyidi niteliği taşıdığı görüldüğünden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Öte yandan idarenin başvuru sahibine zamanında yazılı bildirimde bulunmadığından şikâyet ve itirazen şikâyet mekanizmasının işletilemediği, diğer bir ifadeyle Kanun’da belirtilen süreler beklenilmeden idare tarafından mevzuata aykırı bir şekilde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olan Başaran İnş. Taah. Tur. İhr. İth. ve Gıda San. Ltd. Şti. ile sözleşmenin imzalandığı anlaşılmıştır.

 

 

 

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin şikayete konu 1’inci kısmına ilişkin olarak başvuru sahibi Neşet Köpüren’in teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

 

1) Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

 

 

Kaynak: (Uyuşmazlık) - Kik Uyuşmazlık Kararları Editör: Ramazan ÖLCÜCÜ
Yorumlar
Haber Yazılımı