Haber Detayı
21 Kasım 2020 - Cumartesi 16:02 Bu haber 2619 kez okundu
 
Sözleşme Aşamasında ilçe sınırlarında mutfak istenilmesi sözleşme imzalamaya engel mi?
Karar No : 2020/UH.I-1846
YEMEK İHALELERİ Haberi
Sözleşme Aşamasında ilçe sınırlarında mutfak istenilmesi sözleşme imzalamaya engel mi?

11.09.2020 tarihinde yapılan ihalenin kendileri üzerinde kaldığı, 28.09.2020 tarihinde tebliğ edilen sözleşmeye davet yazısına istinaden 07.10.2020 tarihinde sözleşme yapmak için hazır bulundukları, idarece kendilerine verilen 07.10.2020 tarihli ve E.14325768 sayılı yazıda Teknik Şartname’nin 3.41 ve 6.4’üncü maddelerinde yer alan düzenlemelerin 08.10.2020 tarihi saat 18:00’e kadar yerine getirilmesinin istenildiği, bu şartların işin teknik kısmında istenildiğini, sözleşme yapabilmek için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10’uncu maddesinde ve Teknik Şartname’nin 10.1 ve 10.2’nci maddelerinde belirlenen kriterlerin gerekli ve yeterli olduğunu izah etmelerine rağmen, idarece sözleşme imzalanmadığı, ihale dokümanında sözleşme yapılmadan önce Teknik Şartname’nin 3.41 ve 6.4’üncü maddelerinde yer alan kriterlere ilişkin belge sunulacağına yönelik bir düzenlemenin bulunmadığı

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

 

 

Yapılan incelemede, ihalede 6 adet ihale dokümanı indirildiği, 11.09.2020 tarihinde yapılan ihaleye 2 isteklinin katıldığı, 11.09.2020 tarihli ihale komisyonu kararında, başvuru sahibi Ayfa Sosyal Hiz. Taş. Gıda Tarım ve Hay. Ür. Pet. San. Ltd. Şti.nin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiği, Akes Gıda Turizm Tem. İnş. San. Ltd. Şti.nin teklifinin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği görülmüştür.    

 

İdare tarafından 28.09.2020 tarihinde başvuru sahibi istekliye EKAP üzerinden gönderilen sözleşmeye davet yazısında “2020/2021 Eğitim ve Öğretim Yılında Kayseri İli/ Develi İlçesinde Taşıma Kapsamında Bulunan Lise ve İmamhatip Ortaokulu Öğrencilerine Malzeme Dâhil 170 Gün 248540 Öğün Öğle Yemeği Yemek Pişirilmesi, Dağıtılması Hizmet Alımı işine ait ihale uhdenizde kalmıştır. Tebliğ tarihini izleyen günden itibaren en geç on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığınıza dair belgeler veya bu belgeler yerine ekte yer alan Sözleşme İmzalanmadan Önce Sunulacak Belgelerin Teyidine İlişkin Tabloyu doldurarak sunmak, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen oranlarda kesin teminatı vermek ve diğer yasal yükümlülükleri yerine getirmek suretiyle ihale konusu işe ilişkin sözleşmeyi imzalamanız gerekmektedir. Bu mektubun EKAP üzerinden bildirilmesi halinde bildirim tarihi tarafınıza tebliğ tarihi sayılacaktır.

Bilgileri ve gereğini rica ederim.

İdari Şartnamenin 39-1 / 39-2 / ve 41-1 Teknik Şartnamenin 6-4 ve 3.-41 maddelerinin gereğinin yerine getirilmesi için” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

 

Daha sonra yine idare tarafından EKAP üzerinden gönderilen 09.10.2020 tarihli yazıda “2020/2021 Eğitim Döneminde Lise ve İmam Hatip Ortaokulları 2020/423838 İhale numaralı yemek ihalesine katılan firma olarak. 08/10/2020 tarihinde saat 16:44 de Müdürlüğümüze sözleşme imzalamak üzere Müdürlüğümüze sunmuş olduğunuz ilgili evraklar incelenmiş ihaleye davet tebliğimizde özellikle belirtilmiş olmasına rağmen ilgili Teknik Şartnamemizin 3.-41. Maddesi ve 6.-4. Maddelerinde istenen (3.41. Yüklenici firmanın yemek üretim tesisinin Müdürlüğümüz mahallinde olması zorunludur.) (6.4. Taşımalı sistem gereği öğrencilerin sağlığı açısından periyodik denetimlerin yapılabilmesi ve öğrencilere verilecek yemeğin kalite özelliğinin (ısı, kıvam, tat vb.) kaybedilmemesi için yemek üretimi yapılacak tesisin veya imalathanenin ilçe sınırları içerisinde faaliyette bulunması zorunludur. Ancak; imalathane veya tesisi ilçe sınırları içinde bulunmayan yüklenici ilçe sınırları içerisinde istenen şartlara uygun bir yemek üretim tesisi açacak ya da faaliyet gösteren ve şartnamedeki tüm yeterlilik ve kapasite şartlarına haiz bir yemek fabrikası ile noter onaylı kiralama sözleşmesi yapacak veya böyle bir üretim tesisini temin ederek yemek üretimini burada yapacaktır.) belirtilen şartlan yerine getirmediğiniz. EKAP üzerinden 28/09/2020 tarih ve 2 sayılı İhaleye davet tebliğimizde özellikle belirtilmiş olmasına rağmen, evraklar teslim edilmemiştir.

Ayrıca 07/10/2020 tarihinde yapılan ön görüşmede müdürlüğümüze ibraz ettiğiniz iş yeri kira sözleşmesi ve 2 (iki) araç sözleşmesinin 1700044184 sicil nolu 18/04/2021 tarihine kadar 4734 KİK/ 1 yıl yasaklı olan 4 Eylül Tablot Yemekçilik. Gıda. Eğit. Tem. Tic.ve San. Ltd. Şti. firmasına ait olduğu da görülmüştür.

Teknik Şartnamemizde belirtilen şartları yerine getirmediğiniz anlaşıldığından sözleşme imzalanmamıştır.” ifadelerine yer verilmiştir.

 

 İdare tarafından 09.10.2020 tarihinde Develi Mal Müdürlüğü’ne yazılan yazı ile başvuru sahibi isteklinin geçici teminatının gelir kaydedilmesine yönelik işlemin başlatıldığı ve 12.10.2020 tarihinde Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yazılan yazı ile de başvuru sahibi isteklinin yasaklanmasına yönelik işlemin başlatıldığı görülmektedir.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri gereği, idari ve teknik şartnamelerin idare tarafından hazırlanmasının esas olduğu, bu şartnamelerin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olarak düzenlenmesi gerektiği, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek şekilde ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacak şekilde düzenleneceği anlaşılmıştır.

 

Söz konusu ihalenin taşımalı şekilde eğitim gören öğrencilere verilecek yemek alımı hizmeti olduğu, yukarıda yer verilen Teknik Şartname’nin 3.41’inci ve 6.4’üncü maddesinde taşımalı sistem gereği öğrencilerin sağlığı açısından periyodik denetimlerin yapılabilmesi ve öğrencilere verilecek yemeğin kalite özelliğinin (ısı, kıvam, tat vb.) kaybedilmemesi için yemek üretimi yapılacak tesisin veya imalathanenin ilçe sınırları içerisinde faaliyette bulunması gerektiğinin düzenlendiği, yemek hizmeti sunulacak mutfağın ya da fabrikanın yüklenicinin kendi malı olması zorunluluğu getirilmediği ve ihalede yeterlik kriteri olarak düzenlenmediği, yüklenicinin Develi ilçe sınırları içerisinde üretim tesisi bulundurması gerektiği, aksi durumda üretim tesisi kurma veya kiralama yoluna giderek bahse konu koşulu yerine getirebileceği anlaşılmıştır.

 

Yukarıda yer verilen itirazen şikâyete konu Teknik Şartname’nin 3.41’inci ve 6.4’üncü maddesinde yer alan düzenlemede “yüklenici” ifadesine yer verildiği, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde yüklenicinin “üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi” ifade eder şeklinde tanımlandığı, bu ifadeden sözleşme imzalanması aşamasında sözleşmeye davet edilen isteklinin anlaşılamayacağı, anılan maddede yer alan koşulun sözleşme imzalandıktan sonra hüküm ifade edeceği, bu bağlamda sözleşmeye davet aşamasında bu koşulun sağlanmasına yönelik olarak idare tarafından bir değerlendirme yapılmasının mümkün olamayacağı, ayrıca aynı Şartname’nin “İhale Üzerinde Bırakılan İstekli Tarafından Sözleşme İmzalanmadan Önce İdareye Sunulacak Belgeler” başlıklı 10’uncu maddesinde de ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce idareye sunulması gereken belgeler arasında bahsi geçen koşulun sağlanmasına yönelik olarak düzenlenebilen belgelere yer verilmediği görüldüğünden, idare tarafından sözleşmeye davet aşamasında ihale üzerinde bırakılan isteklinin Teknik Şartname’nin 3.41’inci ve 6.4’üncü maddesinde yer alan kriterleri yerine getirmediği gerekçesiyle yapılan işlemin uygun olmadığı, başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.   

Kaynak: (A.D) - Aşırı Düşük Editör: Harun Uğraş ASLAN
Yorumlar
Haber Yazılımı