Haber Detayı
11 Haziran 2020 - Perşembe 23:41 Bu haber 2534 kez okundu
 
Şirketin ünvanının değişmesi durumda işletme kayıt belgesi geçerliliğini yitirir mi?
Karar No : 2020/UH.II-982
YEMEK İHALELERİ Haberi
Şirketin ünvanının değişmesi durumda işletme kayıt belgesi geçerliliğini yitirir mi?

Yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen işletme kayıt belgesinin faaliyet konusunun ihale konusu işi kapsamadığı, söz konusu belgenin restoran işletmeciliği ile ilgili olduğu ve belgenin geçerliliğini kaybettiği, ihale konusu işte istenilen kapasite raporu ile işletme kayıt belgesi adreslerinin birbirinden farklı olduğu,

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi

 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na dayanılarak hazırlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik’in “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde “… (2) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

c)   İşletme kayıt belgesi ve numarası: İstenilen bilgi ve belgeleri tamamlanmış kayıt kapsamındaki gıda işletmelerine yetkili merci tarafından verilen belgeyi ve bu belge üzerinde yer alan, Ek-6’da belirtildiği şekilde kodlanacak olan harf ve rakamlardan oluşan belge üzerindeki numarayı,

i)   Toplu tüketim yeri: Gıda maddelerinin tekniğine uygun şekilde işlendiği, üretildiği ve aynı mekânda tüketime sunulduğu yerleri, ifade eder. ” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “Kayıt usul ve esasları” başlıklı 6’ncı maddesinde “Depo, perakende, toplu tüketim işletmecileri Ek-2’deki; gıda üreten işletmeciler Ek-3’teki bilgi ve belgeler ile birlikte yetkili merciye başvururlar.

(2)   Yetkili merci tarafından başvuru on beş iş günü içerisinde incelenir. Bilgilerin ve belgelerin eksiksiz hazırlanmış olması durumunda, gıda işletmelerine yetkili merci tarafından Ek-5’te yer alan işletme kayıt belgesi, Ek-14’te yer alan kayıt kapsamındaki gıda işletmelerinin faaliyet konuları belirtilerek düzenlenir. Gıda Hijyeni Yönetmeliği hükümlerine uygunluğu açısından ekmek, ekmek çeşitleri, diğer ekmek çeşitleri ve sade pide üreten işletmeler yerinde resmi kontrole tabi tutulur. Yerinde yapılan resmi kontrol sonucunda işletmenin uygun bulunması halinde Ek-5’te yer alan işletme kayıt belgesi, Ek-14’te yer alan kayıt kapsamındaki gıda işletmelerinin faaliyet konuları belirtilerek düzenlenir.

 

(4)   İşletme kayıt belgesi; üzerinde yazılı ticaret unvanı, gerçek ve tüzel kişi, işletme adresi ve faaliyet konusu için geçerlidir. Bu bilgilerden herhangi birinin değişmesi durumunda kayıt belgesi geçerliliğini kaybeder. Gıda işletmecisi, değişiklik durumlarında ilgili bilgi ve belgeler ile işletme kayıt belgesinin aslını bir dilekçeye ekleyerek en geç üç ay içerisinde yetkili mercie yazılı başvuruda bulunur. Yetkili merci tarafından ilgili değişiklik yapılarak işletme kayıt belgesi yeniden düzenlenir.

(7)   Bakanlık kayıtlı gıda işletmeleri için liste oluşturur ve bu listeleri güncel tutar.” hükmü, yer almaktadır.

 

24.11.2016 tarihli ve 29898 sayılı T.C. Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile anılan Yönetmelik’in Ek-14’ünde belirtilen “Kayıt Kapsamındaki Gıda İşletmelerinin Faaliyet Konuları” 01.01.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki 6 grupta toplanmıştır.

“1- Gıda üretimi yapan işletmeler.

 

2- Depo, gıda satış ve diğer perakende faaliyet gösteren işletmeler.

 

3- Toplu tüketim işletmeleri.

 

4- Yerel marjinal ve sınırlı faaliyetler kapsamındaki işletmeler.

 

5- İstisnai hükümlere göre faaliyet gösteren işletmeler.

 

6- Ekmek, ekmek çeşitleri, sade pide üreten işletmeler.”

 

Yukarıda alıntılanan ilgili Yönetmelik hükümlerinden, işletme kayıt belgesinin, üzerinde yazılı ticaret unvanı, gerçek ve tüzel kişi, işletme adresi ve faaliyet konusu için geçerli olduğu, bu bilgilerden herhangi birinin değişmesi durumunda kayıt belgesi geçerliliğini kaybedeceği, ayrıca 01.01.2017 tarihinden sonra alınacak işletme kayıt belgelerinin belirtilen 6 faaliyet konusu esas alınarak düzenleneceği, bu tarihten önce alınmış belgelerin ise işletmenin faaliyet konusu değişmediği sürece geçerliliğini koruyacağı anlaşılmaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde; “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

 

ı. Teklif verecek istekliler, İhale tarihi itibariyle geçerliliği olan, isteklinin kendi mutfağına ilişkin olarak düzenlenmiş Gıda üretim izin belgesini veya isteklinin kendi mutfağına ilişkin olarak düzenlenmiş, işletme faaliyet konusu “Gıda üretimi” veya “yemek üretimi” olan İşletme Kayıt Belgesini Yeterlilik Bilgileri Tablosunda beyan edeceklerdir. İsteklilerin teklifi 1. Avantajlı veya 2. Avantajlı teklif olarak belirlenmesi halinde, idarenin talebi üzerine, belgenin asılı idareye sunulacaktır.

7.5.2. İstekliler; Ticaret ve/veya sanayi odası yada meslek odası tarafından mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş, ihale tarihi itibarı ile geçerliliği olan, günlük üretim miktarı 1. Gruba teklif veren istekli 2.500 Adet/gün tabldot kapasiteli kapasite raporu, 2. Gruba teklif veren isteklinin 570 Adet/gün tabldot kapasiteli kapasite raporu ve 3. Gruba teklif veren isteklinin 610 Adet/gün tabldot kapasiteli kapasite raporu ihale teklif değerlendirme aşamasında isteklilerden istenecektir… ” düzenlemesi yer almaktadır.

 

*İhale üzerinde bırakılan Asmaaltı Tur. Gıda Tem. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler ve bu bilgilerin tevsikine ilişkin idareye sunulan belgeler incelendiğinde, Adıyaman Valiliği İl Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından Asmaaltı Turizm. Gıda Tem. San. Tic. Ltd. Şti. adına düzenlenen TR-02-K-001449 sayılı İşleme Kayıt Belgesinin sunulduğu, söz konusu belgede; İşletme faaliyet konusunun “Toplu Tüketim İşletmeleri”, İşletmenin ticaret unvanının “Asmaaltı Turizm Gıda Tem. San. Tic. Ltd. Şti.” İşletme adresinin “Kap Cami Mah. 1014 No:2 Merkez/Adıyaman” olarak belirtildiği görülmüştür.

 

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi üzerinde yapılan sorgulamada söz konusu belgeyle ilgili olarak işletme faaliyetinin, “Depo, Gıda Satış ve Perakende Faaliyet Gösteren İşletmeler, Toplu Tüketim İşletmeleri” şeklide belirtildiği görülmüştür.

 

 

İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinin (ı) bendinde açık bir şekilde Gıda Üretim İzin belgesi veya faaliyet konusu “Gıda üretimi” veya “Yemek üretimi” olan işletme kayıt belgesi istenildiği, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif dosyasında sunulan işletme kayıt belgesinin faaliyet konusunun “Toplu tüketim işletmeleri”, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi üzerinde yapılan sorgulamada ise “Depo, Gıda Satış ve Perakende Faaliyet Gösteren İşletmeler, Toplu Tüketim İşletmeleri” olduğu, ayrıca 11.07.2012 tarihli ve 8109 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde şirket unvanının “Asmaaltı Tur. Tem. Taş. ve Bil. San. Tic. Ltd. Şti.” olarak değiştirildiği ve şirketin Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanan güncel adresinin “Kap Cami Mah. 1014 No:4 Merkez/Adıyaman” olduğu, işletme kayıt belgelerinin, üzerinde yazılı ticaret unvanı, gerçek ve tüzel kişi, işletme adresi ve faaliyet konusu için geçerli olduğu, bu bilgilerden herhangi birinin değişmesi durumunda kayıt belgesi geçerliliğini kaybedeceği, beyan edilen bilgileri teyit etmek için sunulan belgeler arasında yer alan işletme kayıt belgesinin, ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca geçerliliğini kaybettiği anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan yukarıda aktarılan Yönetmelik’ten gıda işletmelerinin faaliyet konularının 6 farklı ana kategori altında belirlendiği, İdari Şartname’de ise bu 6 ana kategori arasında yer almayan “gıda üretimi” ya da “yemek üretimi” faaliyet konulu işletme kayıt belgelerinin teklif kapsamında sunulması gerektiğinin düzenlendiği, bu çerçevede, incelemeye konu işletme kayıt belgesinin faaliyet konusunun “yemek üretimi” veya “gıda üretimi” konularını kapsayıp kapsamadığı hususunda belgeyi düzenleyen Adıyaman Valiliği İl Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü ile yazışma yapılıp karar verilmesi gerektiği değerlendirilmekle birlikte, yukarıda yer alan tespitler uyarınca anılan belgenin geçerli bir belge olmadığı değerlendirildiğinden, bu yönde bir yazışma yapılmasına gerek görülmemiştir.

 

 

Anılan istekli tarafından, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Asmaaltı Tur. Tem. Taş. ve Bil. San. Tic. Ltd. Şti. adında düzenlenen 14.05.2018 tarihli ve 45 sayılı “Geçerlilik süresi sonu” “15.05.2020” olan kapasite raporunun sunulduğu, söz konusu raporda merkez adresin “Kap Cami Mah. 1014 No:4 Merkez/Adıyaman” olarak belirtildiği görülmüştür. İhale dokümanında, teklif dosyası kapsamında sunulması istenilen Kapasite raporunun bu kapsamda sunulması istenilen işletme kayıt belgesine konu işletmeye ilişkin düzenleneceğine ilişkin bir şarta yer verilmediği anlaşılmış olup, başvuru sahibi isteklinin bu hususa ilişkin iddiası yerinde görülmemiştir.

Kaynak: Editör:
Yorumlar
Haber Yazılımı