Haber Detayı
06 Mart 2020 - Cuma 18:20 Bu haber 3427 kez okundu
 
Şikayet başvurusunda belirtilmeyen hususlar artık İtirazen Şikayet dilekçesinde konu edilebilecek
Bildiğiniz üzere şikayet dilekçesinde belirtilmeyen hususlar itirazen şikayet dilekçesinde konu edilemeyeceği Kamu İhale Kurumu tarafından incelenmemekte ve red verilmekteydi ancak aşağıda okuyacağınız kararda Danıştay Onüçüncü Dairesi aksine karar vererek Kamu İhale Kurumu iddaların Şikayet aşamasında yapılmasına bakılmaksınızın incelemek zorunda olduğunu belirtmiştir. Kısaca artık şikayet dilekçesinde belirtilmeyen hususlar itirazen şikayet dilekçesinde belirtilebilecektir. Karar No:2020/MK-49
MAHKEME KARARLARI Haberi
Şikayet başvurusunda belirtilmeyen hususlar artık İtirazen Şikayet dilekçesinde konu edilebilecek

 
Davacı Gold Bilgi İşlem Temizlik ve Yemek Ür. Hiz. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada,
 
Ankara 11. İdare Mahkemesi'nin 28.10.2013 tarih ve E:2012/1177, K:2013/1494 sayılı kararı ile "davanın reddine" karar verilmesi üzerine, davacı tarafından yapılan temyiz incelemesi sonucunda Danıştay Onüçüncü Dairesi’nin 10.12.2019 tarih ve E:2014/1230, K:2019/4163 sayılı kararı ile “…Hukuki değerlendirme:
 
1. Mahkeme kararının, itirazın şikâyet başvurusundaki ihale uhdesinde bırakılan isteklinin sunduğu iş bitirme belgesinin teklif bedelinin 25’ini karşılamadığı iddiasına yönelik davanın reddine ilişkin kısmında hukukî isabetsizlik bulunmamaktadır.
 
 
2. Mahkeme kararının, şikâyet başvurusunda belirtilmeyen hususların itirazen şikâyet başvurusuna konu edilemeyeceği gerekçesiyle, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından ihale dosyasına sunulan bilanço ve gelir tablolarının yetersiz olduğu iddiası yönünden davanın reddine yönelik kısmı incelendiğinde;
 
 
4734 sayılı Kanun'un 56. maddesinin lafzından, başvuru sahibinin iddialarından sadece şikâyette yer alan iddiaların anlaşılamayacağı, Kanun'da böyle bir sınırlama yapılmadığı, Kamu İhale Kurulu tarafından başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvurusundaki iddialarının, şikâyet aşamasında öne sürülüp sürülmediğine bakılmaksızın incelenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.
 
 
Bu itibarla, davacının, şikâyet başvurusunun reddi üzerine 4734 sayılı Kanun'da öngörülen şekil ve usul kurallarına uygun olarak itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu görüldüğünden, davacının anılan iddiasının incelenmesi gerekirken, bu iddianın şikâyet başvurusunda ileri sürülmediği gerekçesiyle itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk, davanın bu kısmı yönünden reddi yolundaki temyize konu Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.
 
 
Açıklanan nedenlerle;
 
 
1. Davacının temyiz isteminin kısmen reddine,
 
 
4. Ankara 11. İdare Mahkemesi'nin 28/10/2013 tarih ve E:2012/1177, K:2013/1494 sayılı kararının, şikâyet başvurusunda belirtilmeyen hususların itirazen şikâyet başvurusuna konu edilemeyeceği gerekçesiyle, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından ihale dosyasına sunulan bilanço ve gelir tablolarının yetersiz olduğu iddiası yönünden davanın reddine yönelik kısmının, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca bozulmasına,
 
5. Bu kısım yönünden dava konusu işlemin iptaline,…” karar verilmiştir.
 
 
Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.
 
 
1) Kamu İhale Kurulu’nun 27.02.2012 tarih ve 2012/UH.I-1131 sayılı kararının üçüncü iddia ile ilgili kısmının iptaline,
 
 
2) Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin üçüncü iddiasının esasının incelenmesine,
Kaynak: (Kik) - Kik Kararları Editör: Harun Uğraş ASLAN
Haber Videosu

Web Tv'de Görüntüle

Bu videoyu yorumlamak ve paylaşmak için ayrıca tıklayın.

Yorumlar
Haber Yazılımı