Haber Detayı
26 Aralık 2020 - Cumartesi 11:02 Bu haber 13229 kez okundu
 
SGK borcunun ihale tarihinden sonra ödenmesi halinde sözleşme imzalanabilir mi?
Karar No : 2020/UY.II-2096
İHALE KARARLARI Haberi
SGK borcunun ihale tarihinden sonra ödenmesi halinde sözleşme imzalanabilir mi?

ihaleye en uygun teklifi sunan iş ortaklığı olarak sözleşme imzalamak için belgelerin ibraz edildiği, ancak 09.11.2020 tarihli ihale komisyonu kararında aykırılık teşkil eden belgelerin tespit edildiği gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına ve geçici teminatlarının gelir kaydedilmesine karar verildiği, idare tarafından iş ortaklığının özel ortağına ait kesinleşmiş SGK borcunun 23.486,92 TL değil 69.202,61 TL olduğunun belirtildiği, ancak söz konusu kararın aşağıda yer verilen gerekçelerle hukuka aykırı olduğu,

 

İhale tarihi itibariyle özel ortaklarına ait SGK borcunun mevzuatta belirtilen yasal limitin altında olduğu, SGK borcundaki artışa sebep olan tutarın ihale tarihinden sonra 04.11.2020 tarihinde sisteme işlendiği, dolayısıyla ihale tarihinde sonra tahakkuk ettirilen SGK borçlarının değerlendirme dışı bırakılma ve geçici teminatların gelir kaydedilmesi işlemlerine gerekçe oluşturamayacağı,

 

SGK tarafından 25.06.2020 tarihinde kendilerine gönderilen tebligatın kendileriyle ilgisi olmayan bir kişi ve adrese yapılmış olduğu, SGK'ya yapılan itirazın 19.11.2020 tarihinde haklı bulunduğu ve tebligatın iptal edildiği, SGK tarafından kendilerine gönderilen yazı ile ihale tarihi itibariyle SGK borçlarının bulunmadığının belirtildiği, dolayısıyla kendilerinin haksız yere değerlendirme dışı bırakılmalarının kamu zararına sebebiyet vereceği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

mevzuat hüküm ve açıklamalarından, istekliler tarafından, ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcuna sahip olunmadığı hususunun, birim fiyat teklif mektubunun ikinci maddesinde yer alan ifade ile taahhüt edilmesi ve bu hususu tevsik eden belgelerin sözleşmenin imzalanması aşamasında idareye sunulması gerektiği, Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan isteklilerin ihale dışı bırakılacağı, gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunulması veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi halinde bu durumda olanlar ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedileceği, istekliler tarafından SGK’dan ihale tarihi itibariyle Türkiye genelinde kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge talep etmeleri durumda örneği Ek-3’te yer alan talep formunu kullanmaları gerektiği, söz konusu talep formu dışında herhangi bir formun kullanılamayacağı, isteklilerin ihale tarihindeki sigorta prim borcunun sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 3 katını aşmadığı takdirde kendilerine ihale tarihi itibariyle borcunun bulunmadığına dair örneği Ek-1’de yer alan belgenin verileceği, aşması durumunda ise Türkiye genelinde ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu miktarını belirtir Ek-2'de yer alan belgenin verileceği anlaşılmıştır.

Keşan Belediye Başkanlığı tarafından 14.10.2020 tarihinde yapılan “İlçemiz ve Mücavir Alan Sınırları İçerisinde Beton Elemanları ile Tamir ve Yapım İşi” ihalesine 5 isteklinin katıldığı, 16.10.2020 tarihli ihale komisyonu kararıyla ihalenin başvuru sahibi Er-Öz Müh. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Ermet İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının üzerinde bırakıldığı ve sözleşme imzalamak için davet edildiği, ancak söz konusu iş ortaklığının özel ortağı tarafından ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığını tevsik edici belgenin taahhüt edilen duruma aykırılık teşkil ettiği ve anılan ortağın ihale tarihi itibariyle sosyal güvenlik prim borcu bulunduğunun belirlendiği, idare tarafından başvuru sahibi iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ve geçici teminatının gelir kaydedilmesine karar verildiği görülmüştür.

 

İdare tarafından başvuru sahibi iş ortaklığına gönderilen 27.10.2020 tarihli “Sözleşmeye davet” yazısında “İlçemiz ve Mücavir Alan Sınırları İçerisinde Beton Elemanları ile Tamir ve Yapım İşi işine ait ihale uhdenizde kalmıştır. Tebliğ tarihini izleyen günden itibaren en geç on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığınıza dair belgeler veya bu belgeler yerine ekte yer alan Sözleşme İmzalanmadan Önce Sunulacak Belgelerin Teyidine İlişkin Tabloyu doldurarak sunmak, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen oranlarda kesin teminatı vermek ve diğer yasal yükümlülükleri yerine getirmek suretiyle ihale konusu işe ilişkin sözleşmeyi imzalamanız gerekmektedir. …” ifadelerine yer verilmiştir.

 

Söz konusu yazı üzerine ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının özel ortağı Ermet İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından “İhale konusu işlerle ilgili e-borcu yoktur belgesi”nin sunulduğu, anılan belge üzerinde 23.486,92 TL borç asıllarının genel toplam tutarının ve “Bu işverenin borcu vardır. Bu belge ile ihaleye katılamaz” ifadelerinin yer aldığı görülmüştür.

 

Ayrıca aynı ortak tarafından T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Süleymanpaşa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne yazılan dilekçede “4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10’uncu maddesi hükmü uyarınca 14.10.2020 tarihi itibariyle Türkiye geneli borç sorgulamasını gösterir barkotlu e-borcu yoktur belgesine istinaden firmamıza ait borç durumunun sınır değerin altında olup olmadığının, ihalelere katılmaya engel teşkil edip etmediğinin tarafımıza bildirilmesi arz olunur.” ifadelerine yer verilmiştir.

 

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Tekirdağ Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Süleymanpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından gönderilen 06.11.2020 tarihli cevabi yazıda “Kurumumuzda 3640092568 vergi nosu ile muhtelif dosyalarda işlem gören Ermet İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ilgi yazısı ekinde bulunan 02.11.2020 tarihinde Kurumumuz internet sitesinden alınan 14.10.2020 tarihli borcu gösterir (113838900011021120200935510590101) barkotlu yazıda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10. maddesine göre ihalelere girmek için gerekli olan yasal limitin altında olduğu görülmektedir.

Fakat Ermet İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 05.11.2020 tarih ve 13303780 sayılı dilekçe ile Hayrabolu Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğüne yaptığı 14.10.2020 tarihi itibariyle borcu olmadığına dair müracaata istinaden yapılan incelemede müdürlüğümüzde işlem göre 4 4331 0101 1123479 059 1147 işyeri sicil nolu dosyada işverenin yaptığı işle ilgili asgari işçilik hesaplamasından dolayı tahakkuk eden fark işçilik tutarına 3 kez itiraz ettiği, gerekli incelemelerin her seferinde ilgili birim tarafından tekrar yapıldığı ve kesinleşen fark işçilik tutarının işverence 25.06.2020 tarihinde tebliğ alındığı; buna istinaden fark işçilik tahakkuku 04.11.2020 tarihinde sisteme işlenmesi nedeniyle işverenin 14.10.2020 tarihi itibari ile toplam borcu 69.201,61 TL olmuştur. İşveren 45.446,71 TL’lik borcu 05.11.2020 tarihinde ödemiştir.” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

 

Yapılan incelemede, teklifi ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif olarak belirlenen başvuru sahibi iş ortaklığına 27.10.2020 tarihinde sözleşmeye davet yazısının gönderildiği, bahse konu yazı üzerine başvuru sahibi iş ortaklığı tarafından idareye teslim edilen belgeler incelendiğinde, iş ortaklığının özel ortağı Ermet İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 02.11.2020 tarihinde SGK internet sitesi üzerinden “İhale konusu işlerle ilgili e-borcu yoktur belgesi”nin alındığı, söz konusu belge üzerinde sosyal güvenlik prim borçları toplamının 23.486,92 TL olduğu ve “Bu işverenin borcu vardır. Bu belge ile ihaleye katılamaz.” ifadelerinin yer aldığı görülmüştür. Bu durum üzerine anılan istekli tarafından T.C. SGK Süleymanpaşa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne 06.11.2020 tarihli dilekçenin sunulduğu, ancak söz konusu dilekçenin 2020/05 sayılı SGK Genelgesi’nin ekinde yer alan kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge talep dilekçesi olmadığı, dilekçenin içeriğinin sunmuş oldukları e-borcu yoktur belgesiyle ihalelere katılıp katılamayacaklarına ilişkin olduğu anlaşılmıştır.

 

Bahse konu dilekçeye ilişkin Tekirdağ Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Süleymanpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından gönderilen 06.11.2020 tarihli cevabi yazıda söz konusu ortak tarafından alınan “e-borcu yoktur belgesi”nin ihalelere girmek için yasal limitin altında olduğunun ifade edildiği, yine aynı yazıda söz konusu istekliye 25.06.2020 tarihinde tebliğ edilen ve 04.11.2020 tarihinde sisteme işlenen kesinleşen fark işçilik tutarı ile ihale tarihi itibariyle (14.10.2020) istekliye ait toplam borcun 69.201,61 TL olduğunun belirtildiği, anılan istekli tarafından bu borcun 45.446,71 TL’lik tutarının 05.11.2020 tarihinde ödendiği, yukarıda yer verilen Genelge’nin “Borçların Sorgulanması” başlıklı maddesine istinaden yapılan sorgulamada da 45.446,71 TL’lik tutarın idarece tespit edildiği anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, başvuru sahibi iş ortaklığının özel ortağı Ermet İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sosyal güvenlik prim borçlarının olup olmadığına ilişkin geçerli bir dilekçeyle SGK’ya başvurulmadığı, Tekirdağ Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Süleymanpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından verilen belgenin de mevzuata göre kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığını gösterir bir belge olmadığı, dolayısıyla sözleşme imzalama süresi içinde idareye mevzuata uygun bir belgenin sunulmadığının anlaşıldığı, kaldı ki anılan Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından dilekçelerine verilen cevapta da ihale tarihi itibariyle sosyal güvenlik prim borçlarının 69.201,61 TL oluğunun belirtildiği, söz konusu tutarın da 2020 yılı sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 3 katının (22.072,50 TL x 3 = 66.217,50 TL) üzerinde olduğu anlaşıldığından başvuru sahibi iş ortaklığının iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Kaynak: (Uyuşmazlık) - Kik Uyuşmazlık Kararları Editör: Ramazan ÖLCÜCÜ
Yorumlar
Haber Yazılımı