Haber Detayı
01 Ekim 2020 - Perşembe 11:00 Bu haber 371 kez okundu
 
Şartnamede yer alan çelişkili düzenlemelerin isteklilerce tekliflerin sağlıklı bir şekilde hazırlanmasını da engeller mi?
Karar No : 2020/UH.I-1540
İPTAL KARARLARI Haberi
Şartnamede yer alan çelişkili düzenlemelerin isteklilerce tekliflerin sağlıklı bir şekilde hazırlanmasını da engeller mi?

Kamu ihale mevzuatı uyarınca İdari Şartname’nin 25.1’inci maddesinde ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden teklif fiyata dâhil olacakların belirtilmesi diğer giderlere ise 25.3’üncü maddede yer verilmesi gerektiği, ihaleye ait İdari Şartname’nin 25.1’inci maddesinde tüm gider kalemlerine yer verildiği, bu durumun Tip İdari Şartname’nin 29 numaralı dipnotuna aykırı olduğu, 25.2’nci maddede yer alan düzenleme nedeniyle sözleşmenin uygulanması aşamasında yeni bir iş kalemi eklenmesi durumunda bu iş kalemini hakedişine yansıtmayan yüklenicinin mağdur olacağı, 26.12.2019 tarihli ve 2019/UH.I-1746 sayılı Kurul kararında da belirtildiği üzere bu durumun kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu, diğer yandan İdari Şartname’nin 46’ncı maddesinde işçilik giderleri için fiyat farkı verileceğinin belirtildiği, ancak İdari Şartname’nin 25.1 inci maddesinde işçilik giderlerinin de yer aldığı dikkate alındığında, işçilik giderlerindeki artışın yükleniciye ödenmesi noktasında ihale dokümanında çelişkili düzenlemelerin bulunduğu,  

 

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak her türlü ulaşım, sigorta, vergi, resim, harç, eğitim, portör muayenesi vb. giderler ile teknik şartnamede istenen sayıda ve nitelikte makine, araç, gereç, tesis, ekipman, demirbaşlar ile bakım-onarımları, teknik şartnamede belirtilen her türlü tüketim malzemesi (sarf malzemeler) gideri, bunların sağlık tesisine ulaştırılması için yapılan masraflar, muayeneler, her türlü tahlil vb. giderler, İlaçlama Giderleri, Enerji Giderleri, Temizlik Giderleri, Sigorta Giderleri, Melbusat Giderleri, Personel Ücretleri, Normal Yemek, Diyet Yemekler, Kahvaltılar, Ara Öğün, R1 Kahvaltı/Yemek, R2 Kahvaltı/Yemek teklif fiyata dahil edilecektir.

Ayrıca ayrıntıları teknik şartnamede yer alan; sağlık tesislerince işin ifası için yükleniciye teslim edilecek olan her türlü malzemenin bakım-onarım gideri, yüklenicinin kullanacağı fiziki alanların düzenlenmesi ile ilgili giderler, yemeklerin sıcak ve soğuk zincir kurallarına uygun olarak taşınması ile ilgili tüm giderler, hizmetin sunumuna ilişkin alınması veya bulundurulması gereken izin, ruhsat vb. belge giderleri, kullanılacak malzemelerin denetlenmesi amacıyla yapılacak analiz giderleri, işin ifasında görev yapacak personele ait tüm giderler ile şekli ve içeriği Teknik Şartnamede belirtilen ve yüklenicinin sorumluluğunda olan tüm yükümlülükler teklif fiyata edilecektir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.” düzenlemeleri,

 

Anılan Şartname’nin “Fiyat farkı” başlıklı 46’ncı maddesinde “46.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıdaki esaslara göre fiyat farkı hesaplanacaktır.

46.1.1. Kamu İhale Genel Tebliği 81. Maddesi ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar'ın Uygulama Esasları başlıklı 7. Maddesine istinaden personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanıldığı hizmet alımlarında işçilik maliyetlerine ilişkin fiyat farkı hesaplanacaktır.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar'ın İşçilik Maliyetlerindeki Değişiklik başlıklı 6. maddesine göre fiyat farkı hesaplanacaktır.” düzenlemeleri yer almıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname’nin söz konusu maddeye ait 29 numaralı dipnotunda “İdareler, ihale edilecek hizmetin özelliğine göre, sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç giderlerinden hangilerinin, isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil olması gerektiğini bu maddede belirteceklerdir.” hususları belirtilmiştir.

 

Tip İdari Şartname’nin 25.1 inci maddesine ilişkin dipnotta, yalnızca ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri sayma yoluyla sınırlı olarak belirlenmiş olup, 25.1’inci maddede sadece ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden teklif fiyata dâhil olacakların belirtilmesi, diğer giderlere ise 25.3’üncü maddede yer verilmesi gerekmektedir. Aksi halde, 25.2’nci maddede bulunan standart düzenleme uyarınca, 25.1’inci maddede belirtilen tüm giderlerde gerçekleşecek fiyat artışlarına fark verilmesi mümkün olmayacaktır.

 

Başvuruya konu ihalede ise Tip İdari Şartname’ye aykırı şekilde ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri haricindeki giderlere de 25.1’inci maddede yer verildiği, bu kapsamda 25.1’inci maddeye atıf yapan 25.2’nci madde uyarınca bu giderlere ilişkin olarak da artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde yükleniciye bunlara ilişkin ödeme yapılamayacağı sonucunun ortaya çıktığı anlaşılmaktadır.

 

Diğer taraftan, İdari Şartname’nin 46’ncı maddesinde, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar'ın “İşçilik Maliyetlerindeki Değişiklik” başlıklı 6’ncı maddesine göre fiyat farkı hesaplanacağı hususu düzenlenmiştir.

 

Söz konusu şartname maddeleri birlikte incelendiğinde, ihale konusu iş kapsamında işçilik giderlerinde meydana gelecek artışların yükleniciye ödenip ödenmeyeceği konusunda idari şartnamede farklı düzenlemelerin bulunduğu tespit edilmiştir. Bu durum, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 12’nci maddesinin son fıkrasında “İhale veya ön yeterlik dokümanında yapılan düzenlemeler birbirine aykırı olamaz.” şeklinde yer alan hükmüne aykırılık teşkil etmektedir.

 

Şartnamede yer alan çelişkili düzenlemelerin isteklilerce tekliflerin sağlıklı bir şekilde hazırlanmasını da engelleyeceği göz önünde bulundurulduğunda, inceleme konusu ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Kaynak: (Yemek) - Yemek ihale Kararları Editör: Fatma KARAGÖZ
Yorumlar
Haber Yazılımı