Haber Detayı
07 Ocak 2020 - Salı 13:08 Bu haber 3079 kez okundu
 
Özel sektöre yapılan hizmet işlerinde, iş deneyim olarak sözleşme ve fatura ile birlikte hangi durumda çalışanlara ait Sosyal Güvenlik Kurumu belgelerinin sunulmasına gerek bulunmamaktadır?
ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından şirket ortağına ilişkin SGK Hizmet Dökümü sunulmakla birlikte, bahse konu sözleşmede çalıştırılacak olan personel sayısı, ücreti ve çalışma şartları v.b. hususlarına dair herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği, personelin tam zamanlı olarak çalışacağına dair bir düzenleme bulunmadığı anlaşıldığından sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilecek belgeleri sunmasına gerek olmadığı; Karar No : 2019/UH.I-731
İŞ DENEYİM Haberi
Özel sektöre yapılan hizmet işlerinde, iş deneyim olarak sözleşme ve fatura ile birlikte hangi durumda çalışanlara ait Sosyal Güvenlik Kurumu belgelerinin sunulmasına gerek bulunmamaktadır?

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifi kapsamında sunduğu iş bitirme belgesinin uygun olmadığı, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47’nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen sözleşme ve bu sözleşmeye ek olarak fatura örnekleri, SGK hizmet listesi, SGK tahakkuk fişi, SGK ödeme dekontu ve damga vergisinin ödendiğine dair makbuzun ihale dosyasına konulmadığı, sunulan fatura örnekleri, SGK hizmet belgesi, SGK tahakkuku fişi, SGK ödeme dekontunun mevzuatta belirtildiği üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olmadığı, iş bitirme belgesine ilişkin sözleşmenin başlama ve bitiş tarihleri ile SGK işe giriş çıkış tarihlerinin birbiriyle uyumlu olması gerektiği ve bu tarihleri kapsayan dönemlere de fatura düzenlenmesi gerektiği, Yönetmelik’in 31 ’inci maddesi ve İdari Şartname’nin 7.7.1 ’inci maddesinde belirtildiği üzere Şartname'nin 7.6’ncı maddesinde belirtilen benzer işe uygun belgelerin aslı veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerinin verilebileceği gibi İdari Şartname’nin 7.7.3'üncü maddesine istinaden ihale tarihinden öncede “aslı idarece görülmüştür.” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerinin de verilebileceği, Kamu İhale Kurulunun 14.01.2016 tarihli ve 2016/UH.111-136 sayılı kararında ve Antalya 2. İdare Mahkemesinin 2015/67 sayılı kararında da görüleceği üzere iş bitirme belgesi olarak sunulmuş olan tek sözleşmenin aslı ya da noterce onaylanmış belgelerin sunulmadığı,

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Belirtilen Yönetmelik’in 47’nci maddesinde yer alan hüküm doğrultusunda Eneron Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından iş deneyimini tevsik için sunulan sözleşmede; tarafların, işe başlama ve bitiş tarihinin, işin birim fiyatının ve toplam bedelin belirtildiği, işin süresi içerisinde kalmak üzere toplam sözleşme bedelini içeren 1 adet fatura düzenlendiği, faturanın Eneron Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Fay Elektrik Üretim A.Ş. adına düzenlendiği, sunulan fatura örneğinin “Aslı gibidir” kaşeli ve noter onaylı olduğu, sözleşmenin ise “Aslı idarece görülmüştür” kaşeli olduğu görülmüş olup, sunulan sözleşme ve faturalarda mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından şirket ortağına ilişkin SGK Hizmet Dökümü sunulmakla birlikte, bahse konu sözleşmede çalıştırılacak olan personel sayısı, ücreti ve çalışma şartları v.b. hususlarına dair herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği, personelin tam zamanlı olarak çalışacağına dair bir düzenleme bulunmadığı anlaşıldığından sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilecek belgeleri sunmasına gerek olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Ayrıca yukarda aktarıldığı üzere, sözleşmeye ait serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı SGK tahakkuk fişi, SGK ödeme dekontu ve damga vergisinin ödendiğine dair makbuzun teklif zarfı içinde sunulacağına ilişkin kamu ihale mevzuatında bir düzenleme mevcut olmadığı gibi İdari Şartname’de de buna ilişkin bir düzenleme bulunmadığından başvuru sahibinin anılan iddialarının uygun olmadığı anlaşılmıştır.

Öte yandan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre benzer iş “ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işlerdir.” olarak tanımlanmıştır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler ve benzer işe ilişkin hususlar” başlıklı 72’nci maddesinde ise “72.3. Birden fazla işin benzer iş olarak belirlenmesi halinde bu işlerin birlikte mi yoksa ayrı ayrı mı benzer iş olarak kabul edileceğinin şartnamede belirtilmesi gerekmektedir. Şartnamede bu konuya ilişkin bir açıklık bulunmaması halinde, benzer iş olarak belirlenen işlerin her birinin ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilmek suretiyle değerlendirme yapılması zorunluluğu bulunmaktadır.” açıklaması yer almaktadır.

Başvuru konusu ihalede, işin adının “TMİ-17/21-5 Grubu İletim Trafo Merkezlerinin bakım ve güvenlik hizmetleri hariç, işletme ile ilgili hizmetlerin teknik şartname ve sözleşme hükümleri doğrultusunda hizmet alımı yolu ile yapılması işi” olduğu, idarece benzer iş tanımının“Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: - Elektriksel gücü en az bir MW'e olan elektrik santralının işletilmesi işi ile,- 154 kV ve üzeri enerji iletim hattının periyodik kontrol, bakım onarım hizmetlerinin yapılması işleri” şeklinde belirlendiği,

İhale üzerinde bırakılan Eneron Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından iş deneyimini tevsik amacıyla sunulan sözleşmenin konusunun “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerine Ait İşletme Sorumluluğunun üstlenilmesi ve bu sorumluluğun gerektirdiği hizmetlerin yürütülmesinde, işverenle olan ilişkilerin düzenlenmesi ve çalışma koşullarının belirlenmesi” olduğu ve “Tesis adresi: Serinhisar/Denizli,Gücü: 1,7 MWe,Sözleşme konusu tesis tipi: GES/RES/JES/HES/BES” düzenlemelerine yer verildiği dikkate alındığında,

Anılan istekli tarafından sunulan sözleşmeye konu işin, ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösterdiği, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer işin tüm unsurlarını içerdiği anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu konudaki iddiasının da yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Kaynak: (Bilonco) - Bilanco ve Ciro Kararları Editör: Ramazan ÖLCÜCÜ
Yorumlar
Haber Yazılımı