Haber Detayı
15 Mayıs 2020 - Cuma 01:50 Bu haber 5160 kez okundu
 
Özel sektör İş bitirme belgesinin sözleşmesi işin bitiş tarihi belirsiz olmaması halinde geçerli sayılır mı?
Karar No : 2020/UH.I-856
İŞ DENEYİM Haberi
Özel sektör İş bitirme belgesinin sözleşmesi işin bitiş tarihi belirsiz olmaması halinde geçerli sayılır mı?

istekli tarafından sunulan iş deneyim belgelerinin Kamu İhale mevzuatında ve ihale dokümanında istenen şartları sağlamadığı, şöyle ki; sunulan iş deneyim belgelerinin, ilk ilan tarihinden geriye doğru beş sene içerisinde kabul işlemleri tamamlanan  hizmet alımlarıyla ilgili olmadığı, bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olmadığı, sözleşme ile düzenlenen faturalar arasında çelişkiler bulunduğu, sözleşmenin/sözleşmelerin onayının eksik ve hatalı olduğu, sunulan faturaların 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmediği, fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretlerinin sunulmadığı, sözleşme konusu işte çalıştırılan personele ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan belgelerin sunulmadığı, faturalar içerisinde, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan ve sadece yedek parça yani mal alımına ait faturalar bulunduğu, bu nedenle bu fatura tutarlarının iş deneyim olarak kullanılamayacağı, İdari Şartnamede istenilen asgari yeterlik kriterini karşılamadığı iddialarına yer verilmiştir.

 
 
 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak:

 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun “Faturanın şekli” başlıklı 230’uncu maddesinde “Faturada en az aşağıdaki bilgiler bulunur:

1. Faturanın düzenlenme tarihi seri ve sıra numarası;

2. Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası;

3. Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası;

4. Malın veya işin nev'i, miktarı, fiyatı ve tutarı;

5. Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası, (Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlemesi ve taşıtta bulundurulması şarttır…” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı 47’nci maddesinde “(1) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

(a) Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz.

(c) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlara gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması şartıyla işin sözleşmesinde yazılı bedeli aşmamak üzere fiilen yapılan iş tutarı dikkate alınır. Sözleşmede iş artışına ilişkin hüküm bulunması durumunda, ayrıca sözleşme tutarının 10’unu aşmamak üzere tamamlanan iş tutarı da dikkate alınır.

(d) İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabulü gerçekleştirilen işlerde, iş deneyimini gösteren belge tutarı tam olarak dikkate alınır. Kabulü, ihale ve son başvuru tarihi ile ilk ilan veya davet tarihi arasında yapılmış olan işler de bu kapsamda değerlendirilir. Sözleşmede kabul tarihine ilişkin bir düzenleme bulunmuyor ise, iş deneyimini gösteren belgeler kapsamında sunulan faturalardan en son düzenlenen faturanın tarihi kabul tarihi olarak dikkate alınır.

(e) Birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve toplam sözleşme tutarı bulunmayan süresi belirli bir sözleşmeye dayalı olarak ve sözleşme süresi içinde gerçekleştirilen işin tutarını gösteren faturalardaki tutarların toplamı, toplam sözleşme tutarı olarak kabul edilir.

(f) İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde varsa fiyat farkları ile KDV hariç olarak belirlenen tutarlar dikkate alınır…” hükmü,

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin 25'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Devlet veya özel sektöre yapılmış her türlü araç tamiri ve/veya bakım işleri…” düzenlemeleri yer almaktadır.

 

Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerinden ve ihale dokümanı düzenlemelerinden gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesinin düzenlenemeyeceği, bu durumda bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde yurt dışında gerçekleştirilen işler hariç 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen fatura örneklerinin veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretlerinin veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretlerinin, personel çalıştırılan işlerde bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin iş deneyimini gösteren belgeler olduğu, aday veya isteklinin iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunacağı, iş deneyim belgesi tutarı olarak işin sözleşmesinde yazılı bedeli aşmamak üzere fiilen yapılan iş tutarının dikkate alınacağı, sözleşme süresi içinde gerçekleştirilen işin tutarını gösteren faturalardaki tutarların toplamının toplam sözleşme tutarı olarak kabul edileceği, şikâyete konu ihale kapsamında idare tarafından yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak istekli tarafından teklif edilen bedelin 25’inden az olmamak üzere iş deneyimini gösteren belgenin sunulması gerektiği, benzer iş olarak kabul edilecek işlerin kamu veya özel sektöre yapılmış her türlü araç tamiri ve/veya bakım işleri olduğu anlaşılmaktadır.

 

İhale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede, Aşin Motorlu Araçlar A.Ş. tarafından teklif dosyası kapsamında iş deneyimini tevsik etmek amacıyla Mercedes-Benz Türk A.Ş. ile yaptığı sözleşmeye yer verildiği, sözleşme konusunun “Bu sözleşmenin konusu, EK2’de tanımlanmış Mercedes-Benz markalı Hafif Ticari Araçlar (Mercedes-Benz araçları) için satış sonrası hizmetleri (onarım ve bakım hizmetleri) verilmesi ve Mercedes-Benz araçları için Türkiye’de (sözleşme Bölgesi) yedek parça satışı ve dağıtımıdır…”, sözleşme süresinin ise “ “İşbu sözleşme 01 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girer ve belirsiz bir süre için akdedilmiştir.” olduğu anlaşılmıştır. Öte yandan söz konusu sözleşmenin süresinin belirsiz olması nedeniyle sözleşme bedelinin yer almadığı anlaşılmakla birlikte anlan istekli tarafından sunulan faturalarda toplam iş deneyim tutarının 5.431.659,22 TL olduğu görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47/1-e maddesi çerçevesinde, iş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde, işin niteliğinden dolayı birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve toplam sözleşme tutarı bulunmayan süresi belirli bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerin iş deneyimini gösteren belgeler kapsamında kullanılabileceği ve sözleşme süresi ile sınırlı olmak üzere yapılan işin tutarının iş deneyim tutarı olarak kabul edileceği anlaşılmaktadır. Bu bağlamda, birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve içeriğinde toplam sözleşme tutarı bulunmayan sözleşmelere dayalı gerçekleştirilen işlerin iş deneyimi olarak kullanılabilmesi için, söz konusu sözleşmenin süresinin belirli olması gerekmektedir.

 

Yukarıda yer verilen tespitler neticesinde, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından iş deneyiminin belgelendirilmesi amacıyla sunulan araç tamiri ve bakımı işi sözleşmesinde sözleşmenin başlangıç tarihi yer almakla birlikte bahse konu sözleşmenin süresinin belirli olmadığı, başka bir ifadeyle söz konusu sözleşmenin belirsiz süreli bir sözleşme olduğu, bu itibarla süresi belirli bir sözleşme olmamasından dolayı iş deneyiminin belgelendirilmesi amacıyla sunulan adı geçen sözleşmenin uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Kaynak: (Uyuşmazlık) - Kik Uyuşmazlık Kararları Editör: Kadir DOĞAN
Yorumlar
Haber Yazılımı