Haber Detayı
22 Şubat 2021 - Pazartesi 09:05 Bu haber 33414 kez okundu
 
Ortaklık durum belgesi yerine ortaklık tespit belgesi sunulabilir mi?
Karar No : 2021/UH.II-293
İŞ DENEYİM Haberi
Ortaklık durum belgesi yerine ortaklık tespit belgesi sunulabilir mi?

ihalenin 1’inci kısmı üzerinde bırakılan istekli Sinanoğulları İnş. Mad. Haf. Nak. Hay. Orm. Ür. Tur. Tic. Ltd. Şti. tarafından ortağı Ekrem Yılmaz adına kayıtlı iş bitirme belgesinin sunulduğu, ancak mevzuat gereğince ayrıca ortaklık tespit belgesi sunulması gerekirken ortaklık durum belgesi sunulduğu, söz konusu ortaklık durum belgesinin ihalede sunulması istenilen ortaklık tespit belgesi standart formuna (Standart Form – KİK027.0/H) uygun olmadığı, dolayısıyla belgede yer alması gereken ortağın temsil ve yönetime ilişkin bilgilerinin yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesi tarih ve sayısının yazılmadığı, belgenin belgeyi kullanan tüzel kişinin temsilcisi ve iş deneyimini gösteren belge sahibi tarafından imzalanmadığı, ayrıca “İşbu belge kapsamındaki bilgilerde ihale ve sözleşme sürecinde değişiklik olması halinde bu durumu derhal idareye bildireceğimizi ve bu bilgilerin doğruluğunu kabul ve taahhüt ederiz.” ifadesine yer verilmediği, sunulan belgede ortaklık tespit belgesinde yer alan dipnotların bulunmadığı, sonuç olarak ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan belgenin 16.03.2019 tarihli ve 30716 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan değişikliğe uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

İhale işlem dosyası kapsamında gönderilen bilgi ve belgelerden, başvuruya konu ihalenin 14.12.2020 tarihinde Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü tarafından birim fiyat teklif alınmak suretiyle ve elektronik ortamda gerçekleştirilen “Nazilli Orman İşletme Müdürlüğüne Bağlı Çamlıbel, Eymir ve Kuyucak Orman Dışı Son Depolarında 2021 Yılı Orman Emvali İstifleme İşi” olduğu, ihalenin üç kısımdan oluştuğu, söz konusu ihalede 20 adet ihale dokümanı edinildiği ve ihalenin şikâyete konu 1’inci kısmına 16 istekli tarafından teklif sunulduğu, 24.12.2020 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin 1’inci kısmının Sinanoğulları İnş. Mad. Haf. Nak. Hay. Orm. Ür. Tur. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi istekli Yöre Nak. İnş. Oto. Tur. Orm. Ür. Gıd. Mad. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği görülmüştür.

 

Yukarıda yer verilen Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 39’uncu maddesinde 16.03.2019 tarihinde yapılan değişiklik ile ilanı veya duyurusu 18.03.2020 tarihinden sonra olan ihalelerde, tüzel kişi tarafından ortağına ait iş deneyimini gösteren bir belge sunulması halinde, belge sahibinin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanun’a göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olması gerektiği, söz konusu durumun ise ticaret sicili müdürlükleri veya meslek mensubu yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren ortaklık tespit belgesi ile tevsik edilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Elektronik ortamda gerçekleştirilen başvuruya konu ihalenin 1’inci kısmı üzerinde bırakılan Sinanoğulları İnş. Mad. Haf. Nak. Hay. Orm. Ür. Tur. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan Yeterlik Bilgileri Tablosu incelendiğinde, “Ticaret Sicil Bilgileri” kısmının “Ortaklara Ait Bilgiler” satırının “Ekrem Yılmaz” olarak doldurulduğu ve anılan kişinin T.C. kimlik numarası ile ortaklık oranına (100) yer verildiği; “Yöneticilere ait bilgiler” satırının “Ekrem Yılmaz” olarak doldurulduğu ve anılan kişinin T.C. kimlik numarası ile “müdür” olduğu bilgisine yer verildiği; “Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarihi, Sayısı ve Sicil Müdürlüğü” satırının “23.03.2017, 9290, Milas Ticaret Sicili Müdürlüğü” olarak doldurulduğu; “Ekap’a Kayıtlı Olmayan İş Deneyim Belgesi” kısmının “2019/596586” ihale kayıt numaralı “Orman Envali İstifleme İşi”ne ilişkin bilgiler ile doldurulduğu; “Ortaklık Tespit Belgesi” kısmının ise “Sınırsız, 100” olarak doldurulduğu görülmüştür.

 

Ayrıca söz konusu istekli tarafından beyan edilen bilgilerin tevsiki amacıyla teklifleri kapsamında tüzel kişiliğin tek ortağı olan Ekrem Yılmaz adına düzenlenen iş bitirme belgesinin sunulduğu, yine teklifleri kapsamında 10.12.2020 tarihinde meslek mensubunca kaşelenip imzalanarak düzenlenen “Ortaklık Durum Belgesi” sunulduğu, anılan belgede Ekrem Yılmaz’ın Sinanoğulları İnş. Mad. Haf. Nak. Hay. Orm. Ür. Tur. Tic. Ltd. Şti.nin 100 ortağı olduğunun belirtildiği, bahsi geçen ortağın belgenin düzenleme tarihinden önceki bir yıl boyunca kesintisiz olarak yüzde elliden fazla hissesine sahip ortağı olduğunun belirtildiği görülmüştür.

 

Yapılan incelemede, tüzel kişiliğe haiz isteklilerin ortağına ait iş deneyimini gösteren belge ile ihaleye katılması halinde, söz konusu ortağın tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanun’a göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olması gerektiği, bu hususun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde yer alan KİK027.0/H standart formuna uygun şekilde düzenlenmiş ortaklık tespit belgesinin de teklif kapsamında sunulmasının zorunlu olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca ortaklık durum belgesinin ortaklık tespit belgesi yerine sunulamayacağı, bahse konu iki belge incelendiğinde, ortaklık tespit belgesinin ortaklık durum belgesinden farklı olarak belgeyi kullanan tüzel kişinin temsilcisi ile iş deneyimini gösteren belge sahibi tarafından da imzalandığı, ortaklık durum belgesinin sadece belgeyi düzenleyen yetkili tarafından imzalandığı, ortaklık tespit belgesinde bulunan “İşbu belge kapsamındaki bilgilerde ihale ve sözleşme sürecinde değişiklik olması halinde bu durumu derhal idareye bildireceğimizi ve bu bilgilerin doğruluğunu kabul ve taahhüt ederiz.” ifadesinin ortaklık durum belgesinde yer almadığı görülmüştür.

Kaynak: Editör:
Yorumlar
Haber Yazılımı