Haber Detayı
12 Aralık 2020 - Cumartesi 12:28 Bu haber 43089 kez okundu
 
Ortak girişim ve Konsorsiyum arasındaki fark nedir?
Karar No : 2020/UH.II-1900
İŞ ORTAKLIĞI Haberi
Ortak girişim ve Konsorsiyum arasındaki fark nedir?

İhale kapsamında mal ve hizmet alımı yapılmasına ve söz konusu işlerin farklı hizmet sunucuları tarafından konsorsiyum olarak karşılanabilecek nitelikte işler olmasına karşın, ihalenin konsorsiyumlar tarafından teklif verilmesine ve kısmi teklife kapalı olmasının rekabeti daraltıcı nitelikte ve ihale kanununun temel ilkelerine aykırı olduğu,

 

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kanun’un “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde; “İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumlar , ” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “İş Ortaklıkları” başlıklı 14’üncü maddesinde “Ortak girişimler birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş ortaklığı veya konsorsiyum olarak iki türlü oluşturulabilir. İş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere, konsorsiyum üyeleri ise, hak ve sorumluluklarını ayırarak işin kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili kısımlarını yapmak üzere ortaklık yaparlar. İş ortaklığı her türlü ihaleye teklif verebilir. Ancak idareler, işin farklı uzmanlıklar gerektirmesi durumunda, ihaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceğini ihale dokümanında belirtirler. İhale aşamasında ortak girişimden kendi aralarında bir iş ortaklığı veya konsorsiyum yaptıklarına dair anlaşma istenir. İş ortaklığı anlaşmalarında pilot ortak, konsorsiyum anlaşmalarında ise koordinatör ortak belirtilir. İhalenin iş ortaklığı veya konsorsiyum üzerinde kalması halinde, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli iş ortaklığı veya konsorsiyum sözleşmesinin verilmesi gerekir. İş ortaklığı anlaşma ve sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları, konsorsiyum anlaşma ve sözleşmesinde ise, konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin, işin hangi kısmını taahhüt ettikleri ve taahhüdün yerine getirilmesinde koordinatör ortak aracılığıyla aralarındaki koordinasyonu sağlayacakları belirtilir.” hükmü,

 

Kamu İhale Kanunu’nun “İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği ve idari şartnamede yer alması zorunlu hususlar” başlıklı 27’nci maddesinde “İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir.

İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

….

           h) İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği, ihale konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup olmadığı, mal alımı ihalelerinde alternatif teklif verilip verilemeyeceği, verilebilecekse alternatif tekliflerin nasıl değerlendirileceği.” hükmü yer almaktadır.

 

İhaleye ilişkin İdari Şartname’nin  “Konsorsiyum” başlıklı 17’nci maddesinde “1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 20’nci maddesinde “1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarıda aktarılan Kanun’un 14’üncü maddesi hükmünden, ortak girişimlerin birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş ortaklığı veya konsorsiyum olarak iki türlü oluşturulabileceği, iş ortaklığı üyelerinin hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere, konsorsiyum üyelerinin ise hak ve sorumluluklarını ayırarak işin kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili kısımlarını yapmak üzere ortaklık yapacakları; iş ortaklıklarının her türlü ihaleye teklif verebileceği ancak idarelerin, işin farklı uzmanlıklar gerektirmesi durumunda, ihaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceğini ihale dokümanında belirteceği anlaşılmaktadır.

 

Görüldüğü üzere ihalelere konsorsiyumların teklif verip veremeyeceğinin belirlenmesinde idarelerin takdir yetkisinin bulunduğu, ihalenin konsorsiyumların teklif vermelerine açık olarak gerçekleştirilmesi bakımından mevzuatta bir zorunluluk öngörülmediği, ihale dokümanının düzenlenmesinde ise ihaleye konsorsiyumlar tarafından teklif verilip verilmeyeceğine ve ihalenin kısmi teklife açık olup olmayacağına ilişkin İdari Şartname’de belirleme yapılmasının zorunlu olduğu anlaşılmaktadır.

 

Kaynak: (Kik) - Kik Kararları Editör: Ramazan ÖLCÜCÜ
Yorumlar
Haber Yazılımı