Haber Detayı
18 Mayıs 2020 - Pazartesi 00:51 Bu haber 3907 kez okundu
 
Mesleki faliyetten yasaklı şirket yetkilisi yetkisini eşine devretmesi halinde sorun teşkil eder mi?
Karar No : 2020/UH.I-849
İHALE KARARLARI Haberi
Mesleki faliyetten yasaklı şirket yetkilisi yetkisini eşine devretmesi halinde sorun teşkil eder mi?

9.03.2020 tarihli ihale komisyonu kararına göre ihalenin 2’nci kısmı üzerinde bırakılan Yenibahar Yemek Tem. Bil. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin eski ortağı Ayşegül Sağıroğlu hakkında Kandıra Asliye Ceza Mahkemesi tarafından görülen 2016/630 Esas ve 2018/683 Karar numaralı davada anılan kişi hakkında 08.06.2018 tarihinde mesleki faaliyetlerden dolayı 1 yıl mahkumiyet kararı verildiği, kararın temyizine ilişkin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne itiraz edildiği ancak 27.02.2019 tarihinde itirazın reddedilerek kararın kesinleştiği, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10’uncu maddesinin 4’üncü fıkrasının (e) bendinde ihale tarihinden önceki 5 yıl içinde mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen isteklilerin ihale dışı bırakılacağının hüküm altına alındığı,

 

Her ne kadar anılan isteklinin mevcut ortağı hakkında böyle bir karar bulunmasa da, şirketin eski ortağı Ayşegül Sağıroğlu hakkında mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla verilmiş mahkûmiyet kararı bulunduğu, anılan istekliye ilişkin Ticaret Sicil Gazeteleri incelendiğinde 14.11.2019 tarihinde Ayşegül Sağıroğlu şirkette bulunan tüm hisselerini eşi olan Hakan Sağıroğlu’na devrettiği, aile bireyleri arasında yapılan bu devrin fiili bir devir olmayıp firmayı cezai durumdan kurtarmak amacıyla yapılmış muvazaalı bir işlem olduğu, ayrıca 17.01.2013 tarihli ve 8238 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi incelendiğinde anılan isteklinin hizmet sunduğu kurumlardan birinde zehirlenme vakası olması ve firma ortağı/şirket müdürü Hakan Sağıroğlu hakkında kamu davası açılması nedeniyle de bahse konu kişi tarafından hisselerinin devredildiği, bu nedenle anılan isteklinin teklifinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (e) bendinde yer alan hüküm uyarınca değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

İdare tarafından şikâyet başvurularına cevap verilmediği ve terör örgütüyle bağlantısı olan firma lehine çekimser kalınarak sorumluluğun Kurum üzerine bırakıldığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi 

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (e) bendinde “ihale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen” isteklinin ihale dışı bırakılacağı, 11’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde ise, bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanların doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamayacakları hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 17.5’inci maddesinde, 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (e) bendine göre istenecek belgelere ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Bu kapsamda Tebliğ’in 17.5’inci maddesinin alt maddesi olan “Belgelerin temin edileceği yerler” başlıklı 17.5.3’üncü maddesinde “17.5.3.1. Yerli istekliler yönünden:…

17.5.3.1.2. İsteklinin tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca; anonim şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, limited şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, kolektif şirket ise ortakların tamamının, komandit şirkette komandite ortakların hepsinin, komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin Adalet Bakanlığı, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne bağlı birimlerden alacakları belgeler İdarelerce kabul edilecektir. Öte yandan, sermaye şirketinde yönetim kurulu üyesi veya limited şirket müdürü olmasa dahi şirketin idaresinde hakim etkisi bulunan ortak veya ortakların da 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasının (e) bendi uyarınca adli sicil kaydını ibraz etmeleri gerekmektedir.” açıklaması yer almaktadır.

 

Yukarıda aktarılan Tebliğ açıklamalarından, ihalelerde sözleşme imzalanmadan önce idare tarafından istenilecek adli sicil kayıt belgesinin, isteklinin limited şirket olması halinde şirket müdürü, şirket müdürü yoksa ortaklarının tamamı tarafından sunulması gerektiği anlaşılmakla birlikte, limited şirketin eski müdürleri veya eski ortaklarına ilişkin adli sicil kayıt belgesinin sunulması gerektiğine ilişkin herhangi bir açıklama bulunmamaktadır.

 

İhalenin 2’nci kısmı üzerinde bırakılan Yenibahar Yemek Tem. Bil. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyasında sunulan “Pay ve yetki devri konulu” 25.11.2019 tarihli ve 9958 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi incelendiğinde, şirketin tek ortağı ve yetkilisi olan Ayşegül Sağıroğlu tarafından şirketteki tüm hisselerinin ve yetkilerinin Hakan Sağıroğlu’na devredildiği, bu durumda şirketin tüm hisselerine sahip tek ortağı konumunda olan Hakan Sağıroğlu’nun şirketi münferiden temsile yetkili kılındığı, ayrıca “www.ticaretsicil.gov.tr” adresinden yapılan sorgulamalar sonucunda teklif dosyasında sunulan Ticaret Sicil Gazetesinin anılan isteklinin son durumunu gösterdiği ve bu hususa ilişkin anılan şahsa ait imza sirkülerinin teklif dosyası kapsamında sunulduğu görülmüştür.

 

Yapılan incelemede, teklif mektubu standart formunda yer alan “…Son başvuru ve ihale tarihinde, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığımızı ve olmayacağımızı, anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu hususlara ilişkin olarak durumumuzda değişiklik olması halinde buna ilişkin belgeleri İdarenize derhal vereceğimizi; ihalenin üzerimizde kalması halinde ise sözleşme imzalanmadan önce anılan maddenin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumda olmadığımıza ilişkin belgeleri anılan Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak İdarenize sunacağımızı taahhüt ediyoruz.” ifadelerini içeren teklif mektubunun istekli tarafından sunulduğu görülmüştür.

 

Taraflar arasında sözleşme imzalanması durumunda, anılan istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Genel Tebliği’nin 17.5.3.1.2’nci maddesi uyarınca idareye hem şirket müdürü hem de şirketin tüm hissesine sahip tek ortağı olan Hakan Sağıroğlu’na ilişkin adli sicil kayıt belgesi sunulmasının gerekli ve yeterli olduğu, bu kapsamda başvuru sahibi isteklinin itirazen şikâyet başvuru dilekçesinde belirttiği şirketin önceki ortağı ve önceki müdürü olan Ayşegül Sağıroğlu’nun mesleki faaliyetlerinden dolayı mahkûm edilmiş/edilmemiş olsa dahi anılan kişi tarafından adli sicil kayıt belgesi sunulmasına gerek bulunmadığı, idarenin de sözleşme öncesinde sunulması gereken belgeler üzerinden işlem tesis etmesi gerektiği, idarenin ayrıca ihalenin 2’nci kısmı üzerinde bırakılan istekli hakkında bu husus çerçevesinde muvazaalı işlem yapılıp yapılmadığının denetlenmesiyle ilgili herhangi bir yükümlülüğünün bulunmadığı anlaşıldığından anılan isteklinin bu gerekçeyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğine yönelik başvuru sahibi isteklinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

 

1) Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Kaynak: (Uyuşmazlık) - Kik Uyuşmazlık Kararları Editör: Fatma KARAGÖZ
Haber Videosu

Web Tv'de Görüntüle

Bu videoyu yorumlamak ve paylaşmak için ayrıca tıklayın.

Yorumlar
Haber Yazılımı