Haber Detayı
08 Kasım 2020 - Pazar 13:19 Bu haber 179 kez okundu
 
Mal alımlarının teknik şartnamesinde, ihtiyacın karşılanması için ürünün teknik ve teknolojik özelliklerinin belirlenmesi hususunda idarenin takdir yetkisi var mıdır?
Karar No : 2020/UM.II-1657
MAL ALIMI Haberi
Mal alımlarının teknik şartnamesinde, ihtiyacın karşılanması için ürünün teknik ve teknolojik özelliklerinin belirlenmesi hususunda idarenin takdir yetkisi var mıdır?

2) İhale Teknik Şartnamesi’nin tıbbi cihaz kısmında yer verilen düzenlemelerin tek bir firmayı işaret ettiği, ihaleye katılımı ve rekabeti engellediği, dolayısıyla “Kısım 1: Full Hd Kamera Özellikli Entegre Ameliyathane Sistemine Uyumlu İki Başlıklı Led Cerrahi Aydınlatma Sistemi” Teknik Şartnamesi’nin  20, 23, 29, 30, 31, 33 ve 35’inci, “Kısım 2: Entegre Ameliyathane Sistemine Uyumlu Dikey Tip Cerrahi Tavan Destek Ünitesi” Teknik Şartnamesi’nin  5, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 29’uncu, “Kısım 3: Entegre Ameliyathane Sistemine Uyumlu Yatay Tip Anestezi Tavan Destek Ünitesi” Teknik Şartnamesi’nin 13, 17, 19, 27’nci,  “Kısım 4: Entegre Ameliyathane Sistemine Uyumlu Full Hd Endoskopik Görüntüleme Sistemi” Teknik Şartnamesi’nin “4 Adet 27 Full Hd Monitör” bölümünün  1, 5, 7, 8, 12’nci, “2 Adet Modüler Görüntüleme Platformu” bölümünün  2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14’üncü, “2 Adet Full Hd Kamera Kafası Teknik Özellikleri” bölümünün 1, 3, 7, 13, 15’inci, “2 Adet Plastik Saklama ve Sterilizasyon Konteynırı” bölümünün 3’üncü, “2 Adet Led Soğuk Işık Kaynağı” bölümünün 4, 5, 6’ncı, “2 Adet Fiber Optik Işık Kablosu” bölümünün  1’inci, “2 Adet Elektronik İnsuflatör Seti” bölümünün  5,6’ncı, “2 Adet Silikon Tüp” bölümünün 2’nci,  “Kısım 5:Entegre Ameliyathane Sistemine Uyumlu 4k Endoskopik Görüntüleme Sistemi” Teknik Şartnamesi’nin “4 Adet 4k Medikal Monitör”  bölümünün 3, 7, 8, 10, 12’nci, “2 Adet 4k Modüler Görüntüleme Platformu” bölümünün  2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14’üncü, “2 Adet 4k Endoskopik Kamera Kafası Teknik Özellikleri” bölümünün  1, 3, 5, 13, 15, 17’nci, “2 Adet Plastik Saklama ve Sterilizasyon Konteynırı” bölümünün  3’üncü, “2 Adet Led Soğuk Işık Kaynağı” bölümünün  4, 5, 6’ncı, “2 Adet Fiber Optik Işık Kablosu” bölümünün  1’inci, “2 Adet 10 Mm 30 Laparoskopı Teleskopu” bölümünün 6’ncı, “2 Adet Elektronik İnsuflatör Seti” bölümünün  5, 6’ncı, “2 Adet Silikon Tüp” bölümünün 2’nci, “Kısım 7: Ameliyathane Görüntü Aktarımı Entagrasyon Sistemi” Teknik Şartnamesi’nin “ Ses - Video Yönetimi ve İletişim Sistemi” bölümünün 4, 8, 9, 10’uncu, “Profesyonel Medikal Kayıt ve Arşivleme İstasyonu” bölümünün 4, 6, 8, 9’uncu maddelerinin itirazen şikâyet başvurusunda yer verildiği şekilde değiştirilmesi gerektiği,

 
 

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “Şartnameler” başlıklı 12’inci maddesinde “İhale  konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir.

İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik  düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.

Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.” hükmü,

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teknik şartname” başlıklı 14’üncü maddesinde “(1) Alınacak malın teknik kriterleri ve özellikleri, ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamede düzenlenir. Teknik kriterlerin ve özelliklerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve fırsat eşitliğini sağlaması zorunludur.

(2) Teknik şartnamede, varsa ulusal standart ve dengi uluslararası standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenleme yapılabilir. Ancak ulusal standardın bulunmaması durumunda sadece uluslararası standart esas alınarak düzenleme yapılabilir.

(3) Teknik şartnamede, belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmadığı veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmadığı hallerde “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir...” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıdaki mevzuat hükümleri çerçevesinde, idarelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre yapılacak ihalelerde, saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu oldukları, Teknik Şartname’de düzenlenen kriterlerin ve özelliklerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve fırsat eşitliği sağlaması gerektiği, belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilmemesi gerektiği ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmemesi gerektiği hüküm altına alınmıştır. Bununla birlikte, ihtiyacın karşılanması için ürünün teknik ve teknolojik özelliklerinin belirlenmesi hususunda idarenin takdir yetkisi de bulunduğu, dolayısıyla malın nitelikleri dikkate alınarak Teknik Şartname’de hangi kriterlerin istenip istenilmeyeceğinin idarenin takdirinde olduğu, ancak teknik kriterlerin ve özelliklerin belirlenmesinde aktarılan hükümlere uygun hareket edilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

Başvuru konusu ihalenin, Full Hd Kamera Özellikli Entegre Ameliyathane Sistemine Uyumlu İki Başlıklı Led Cerrahi Aydınlatma Sistemi, Entegre Ameliyathane Sistemine Uyumlu Dikey Tip Cerrahi Tavan Destek Ünitesi, Entegre Ameliyathane Sistemine Uyumlu Yatay Tip Anestezi Tavan Destek Ünitesi, Entegre Ameliyathane Sistemine Uyumlu Full Hd Endoskopik Görüntüleme Sistemi, Entegre Ameliyathane Sistemine Uyumlu 4k Endoskopik Görüntüleme Sistemi, Entegre Ameliyathane Sistemine Uyumlu Pacs Görüntüleme İstasyonu, Ameliyathane Görüntü Aktarımı Entegrasyon Sistemi olmak üzere 7 farklı tipte medikal ekipman alımı ihalesi olduğu, ihaleye ilişkin Teknik Şartname’nin her bir ekipmanın teknik özelliklerine ayrı ayrı yer verecek şekilde düzenlendiği tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibinin dilekçesinde, ihale dokümanının mevcut haliyle rekabeti bozucu ve ihaleye katılımı engelleyici nitelikte olduğu ve tek bir isteklinin katılımına yönelik hazırlandığı iddiasında bulunulmakla beraber Teknik Şartname düzenlemelerinin hangi marka sistemi işaret ettiğine ya da özellikle hangi firmanın katılımına yönelik olarak hazırlandığına dair somut bir bilgiye yer verilmemiştir.

 

Teknik Şartname’nin her bir kısımda ayrı ayrı olmak üzere bazı maddelerinde değişiklik yapılmasının, bazı maddelerinin tümüyle çıkarılmasının talep edildiği, ancak yapılması istenilen değişiklilerin somut gerekçelerine ilişkin açıklama yapılmadığı, bu bağlamda talep edilen değişiklikler ile Teknik Şartname’nin başvuru sahibinin sunacağı sistemlere uygun hale getirilmesinin istendiği,  söz konusu talebin idareye yapılan şikâyet başvurusunda da açıkça ifade edildiği anlaşılmıştır.  

 

 

Bu çerçevede, aktarılan mevzuat hükümleri ve şikâyete konu Teknik Şartname düzenlemeleri bir arada değerlendirildiğinde,  idarenin ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla takdir yetkisi çerçevesinde hareket edebileceği ve ihtiyaçlarını belirleme noktasında takdir yetkisinin bulunduğu, idarenin ihtiyacını belirleme noktasında herhangi bir firmanın taleplerini veya bir cihazın veya ürünün özelliklerini dikkate alma yönünde bir zorunluluğu bulunmadığı anlaşılmış olup,  bu hususta idareye tanınan takdir yetkisi sınırları içerisinde kalındığı bu itibarla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

 

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Kaynak: (Mal) - Mal Alımı Kararları Editör: Fatma KARAGÖZ
Yorumlar
Haber Yazılımı