Haber Detayı
23 Eylül 2021 - Perşembe 12:23 Bu haber 3093 kez okundu
 
Kısmi teklife açık ihalelerde aritmetik hata yapılması durumunda istekli tüm kısımlardan elenir mi?
Karar No : 2021/UH.I-1741
TEKLİF MEKTUBU / CETVELİ Haberi
Kısmi teklife açık ihalelerde aritmetik hata yapılması durumunda istekli tüm kısımlardan elenir mi?

Tekliflerinin birim fiyat teklif cetvelindeki toplam tutarda aritmetik hata yapıldığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin kısmi teklife açık olarak gerçekleştirildiği dolayısıyla aritmetik hatanın yapıldığı kısımda teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, idarenin gerekçesinden de anlaşılacağı üzere taraflarına ait birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata bulunmadığı yalnızca teklif cetvelinin toplam tutarı ve teklif mektubunda yer alan toplam tutarda hata olduğunun belirtildiği, bu fiyatların ise toplam fiyatın binde birinden çok az olduğu ve teklifin Kamu İhale Genel Tebliği'nin 16.5.3'üncü maddesinde yer alan açıklama gereği uygun görülmesi gerektiği iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

 

Başvuruya konu ihalenin kapsamının “2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim Taşıma Hizmeti İşi (7 Taşıma Merkezi Okula 778 Öğrencinin 182 İş Günü Taşınması) İşi” olduğu anlaşılmıştır.

 

İhalenin kısmi teklife açık olarak gerçekleştirildiği, bu kapsamda taşıma merkezi okul/kurum/sınıflara bağlı güzergâhların 50 ayrı iş kaleminden oluşturulduğu ve bu iş kalemlerinin her birinin ayrı birer kısım olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

İhale komisyonu kararında başvuru sahibi isteklinin teklifinin “…Teklif verilen her güzergah için gün sayısı ve birim fiyat çarpılarak toplam tutarların hesaplandığı, güzergahlar için verilen birim fiyatların çarpım ve toplamlarında hata olmadığı, ancak birim fiyat teklif cetvelinin son sayfasında yer alan KDV hariç toplam tutarda aritmetik hata (toplam tutar eksik) bulunduğu tespit edilmiştir. Aynı hatalı tutarın birim fiyat teklif mektubuna rakam ve yazı ile de yazıldığı görülmüştür…” şeklinde gerekçe ile değerlendirme dışı bırakıldığı, başvuru sahibinin şikayet başvurusu üzerine idarece alınan kararda da benzer hususlara yer verildiği görülmüştür.

 

Başvuru sahibi Bulu Kardeşler Day. Tük. Mal. İnş. Gıda. Nak. İç. ve Dış. Tic. Ltd. Şti. tarafından ihalenin 21, 22, 23, 25, 39 ve 46’ncı kısımları dışında kalan diğer tüm kısımlara teklif sunduğu anlaşılmıştır.

 

Söz konusu isteklinin teklif sunduğu kısımlarda aritmetik hatanın bulunmadığı, ancak teklif sunulan kısımların toplam tutarının birim fiyat teklif cetvelinde ve birim fiyat teklif mektubunda 1.231.776,00 TL olarak hesaplanması gerekirken 1.231.766,00 TL olarak hesaplandığı anlaşılmıştır.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat gereği, isteklilerin birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığının inceleneceği, birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunduğu tespit edilen isteklilere ait tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı, diğer bir ifadeyle birim fiyat teklif cetvelindeki çarpım ve toplamlarda hata olması durumunda aritmetik hata olduğu kabul edilerek teklifin doğrudan değerlendirme dışı bırakılacağı, kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerde ise, isteklinin aritmetik hata yapılan kısma ilişkin teklifi değerlendirme dışı bırakılarak, teklif verdiği diğer kısımlar üzerinden ihalenin sonuçlandırılacağı anlaşılmaktadır.

 

Diğer taraftan, başvuruya konu ihalenin kısmi teklife açık olarak gerçekleştirildiği, bu nedenle ihalenin her bir kısmının ayrı bir ihale gibi değerlendirilerek ihalenin kısımlarına ilişkin tekliflerin ayrı ayrı dikkate alınmasının mümkün olduğu anlaşılmaktadır.

 

Başvuru sahibi isteklinin ihalenin ilgili kısımlarına ilişkin sunduğu tekliflerde aritmetik hata yapılmadığı ve bu tekliflerin kısım bazında değerlendirmeye alınmasına engel bir durumun bulunmadığı anlaşılmakta olup, bu nedenle ihaleye ilişkin toplam teklif tutarının hatalı yazılmış olmasının kısımlara ilişkin tekliflerin değerlendirilebilmesi açısından bir etkisinin bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle idarece tesis edilen işlemin kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, Bulu Kardeşler Day. Tük. Mal. İnş. Gıda. Nak. İç. ve Dış. Tic. Ltd. Şti.nin ihalenin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49 ve 50’nci kısımlarına ilişkin sunduğu tekliflerin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Kaynak: (Teminat) - Geçici teminat Editör: Harun Uğraş ASLAN
Yorumlar
Haber Yazılımı