Haber Detayı
09 Aralık 2020 - Çarşamba 10:33 Bu haber 10016 kez okundu
 
Kesinleşen İhale Kararı beklenilmeden geçici teminatın bankaya iade edilmesi
Karar No : 2020/UY.II-1911
GEÇİCİ TEMİNAT Haberi
Kesinleşen İhale Kararı beklenilmeden geçici teminatın bankaya iade edilmesi

10.08.2020 tarihinde e-ihale olarak yapılan ihalede, idarece tekliflerine ait beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulmasının istendiği, 14.09.2020 tarihinde e-ihalede bildirilen geçici teminat mektubu bilgilerini (alınış tarihi, geçerlilik tarihi, miktarı, idare adı) doğrulayan muhatap banka yazısının ve bilgileri girilmiş olan teminat mektubunun suretinin idareye sunulduğu, ihalede elektronik ortamda sunulan geçici teminat mektubunun  10.08.2020 tarihinde ilgili bankadan alındığı, ancak ihalenin üzerinden 28 gün geçtikten sonra 07.09.2020 tarihinde sehven iade edildiği, e-tekliflerinde beyan edilen teminat mektubunun gerçek olduğu ve bilgilerin doğru olduğu, teminat mektubu hakkında herhangi bir yalan bilgi ve beyanda bulunulmadığı,

02.10.2020 tarihinde tebliğ edilen kesinleşen ihale kararı ile tüm tekliflerin reddedildiğinin ve ihalenin iptal edildiğinin taraflarına bildirildiği, tekliflerinin Yönetmelik’in ilgili 60/A maddesine atıfta bulunularak geçici teminat mektubu sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı,

Tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına itirazları olmamakla birlikte,  Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği’nin Elektronik ihale” başlıklı 60/A maddesinde yer verilen Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektubunu idarenin talebi üzerine sunmayan istekliler hakkında, Kanunun 17 nci maddesi uyarınca işlem yapılır.” hükmü gereğince idarenin talebi üzerine geçici teminat mektubunu doğrulayan banka yazısı sunulduğundan  ve geçici teminat mektubu sehven iade edildiğinden Kamu İhale Kanunu’nun 17’nci maddesinde geçen fiillerden hiçbirini işlemedikleri, idareye yaptıkları şikâyet dilekçesine cevaben ise Kanun’un 17/b maddesindeki fiili işlediklerinin beyan edildiği, söz konusu maddede belirtilen hiçbir eylem ve harekette bulunmadıklarından haklarında kanunun 17/b ve/veya diğer maddeleri hakkında idarenin almış olduğu kararın kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu ve hak kaybına uğradıkları iddialarına yer verilmiştir.

 

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

10.08.2020 tarihinde gerçekleştirilen başvuruya konu ihalede, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 23’üncü maddesi uyarınca, ilk oturumda teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olduğu tespit edilen geçerli tekliflerden Serhat Dönmez-Sinan Dönmez İş Ortaklığı’na ait teklifin pilot ortak tarafından sunulan iş deneyim belgesinin asgari iş deneyim tutarını sağlamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı birinci  teklif olması öngörülen Kenan Soylu’dan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 60/A maddesi uyarınca, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen ancak EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfaları üzerinden sorgulanamayan belgelerini 14.09.2020 tarihine kadar sunmalarının istenildiği,

 

Anılan istekli tarafından sunulan belgelerin incelenmesi neticesinde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektubunu tevsik edici belge olarak, yeterlik bilgileri tablosunda bilgileri sunulan geçici teminat mektubunun aslı yerine söz konusu belgenin ilgili bankaya iade edildiğini gösteren banka yazısı ve iade edilmiş geçici teminat mektubunun fotokopisinin yer aldığının tespit edildiği bu gerekçeye dayanarak anılan istekliye ait teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihalede geçerli teklif kalmadığından ihalenin iptal edildiği tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibi Kenan Soylu’nun yeterlik bilgileri tablosunda, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmadığı belirtilen, 10.08.2020 tarihli ve 7100390151 sayılı, 06.01.2021 tarihine kadar geçerli ve 5.500,00 TL tutarlı geçici teminat mektubuna ilişkin bilgilere yer verdiği tespit edilmiştir.

 

İdarenin 08.09.2020 tarihli yazısı üzerine başvuru sahibi tarafından sunulan belgeler incelendiğinde,  10.08.2020 tarihli ve 7100390151 sayılı teminat mektubunun bankaya iade edildiğine dair 11.09.2020 tarihli yazı ile ekinde teminat mektubunun üzerine “iade” şerhi düşülmüş örneğinin ve teminat mektubunun fotokopisinin sunulduğu görülmüştür.

 

Kamu ihale mevzuatında, ihale sürecinin mevzuata uygun şekilde yürütülebilmesi amacıyla idare için güvence, ihale sürecindeki yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya ihaleye katılamayacağı halde ihaleye katılan istekliler için ise yaptırım aracı olmak üzere, ihale dokümanında belirtilen kriterleri sağlayan geçici teminat verme yükümlülüğü getirilmiştir.

 

10.08.2020 tarihli ihale komisyonu kararı ile başvuru sahibinin teklifinin,  yeterlik bilgileri tablosunda tarih ve sayısı belirtilen geçici teminat mektubunun aslı yerine söz konusu belgenin ilgili bankaya iade edildiğini gösteren banka yazısı ve iade edilmiş geçici teminat mektubunun fotokopisi sunulduğu gerekçe gösterilerek teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve söz konusu fiilin 4734 sayılı Kanun'un 17'nci maddesi kapsamında değerlendirildiği,

 

 İdarece Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne yazılan 09.10.2020 tarihli yazı ile başvuru sahibinin anılan fiilinin 4734 sayılı Kanun'un 17’nci maddesinin b bendinde yer verilen “….ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.” fiili kapsamında değerlendirildiği ve hakkında yasaklama kararı verilmesi gerektiği yönünde bildirimde bulunulduğu tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibi tarafından kesinleşen ihale kararının tebliğ edilmesi beklenilmeden geçici teminat mektubunun bankaya iade edildiği, yeterlik bilgileri tablosunda tarih ve sayısı belirtilen geçici teminat mektubunun aslı yerine söz konusu belgenin ilgili bankaya iade edildiğini gösteren banka yazısı ve iade edilmiş geçici teminat mektubunun fotokopisinin sunulduğu,  bu bakımdan başvuru sahibinin idare tarafından belirtilen süre içerisinde yeterlik kriterlerini sağlayan teminat sunma yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edildiğinden, anılan isteklinin teklifinin Kamu İhale Kanunu’nun 10’uncu maddesinde ihale dışı bırakılacak istekliler arasında sayılan “j) 17 nci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen.” hükmü kapsamında değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, iddia konusu edilen hususlarda mevzuata aykırılık bulunmadığından itirazen şikâyet başvurusunun reddi gerekmektedir.

 

 

Kaynak: (E-İhale) - Elektironik İhale Editör: Fatma KARAGÖZ
Yorumlar
Haber Yazılımı