Haber Detayı
13 Mart 2021 - Cumartesi 11:00 Bu haber 3439 kez okundu
 
Kendi malı olan iş makinaları fatura sunularak belgelendirme yapılması mevzuata uygun mu?
Karar No : 2021/UY.I-521
ARAÇ İHALELERİ Haberi
Kendi malı olan iş makinaları fatura sunularak belgelendirme yapılması mevzuata uygun mu?

1) İhale üzerinde bırakılan Canikli Yapı A.Ş. - Bakır Kardeşler İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından lastik tekerlekli kazıcı kırıcı ve yükleyici ekipmanlı beko loder iş makinasının kırıcı ekipmanının kendi malı olduğuna ilişkin fatura sunulduğu, ancak faturanın kendi malı tevsik yöntemleri arasında yer almadığı,

 
 

Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

6) İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler,

İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtilir …” hükmü,

 

İhale ilan tarihi itibariyle yürürlükte olan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 41’inci maddesinde “(1) İşin yapılabilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısına ve niteliğine dokümanda yer verilir. Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

(2) Ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede, aday veya isteklinin kendi malı olması istenen ve teknik kriterlerine yönelik düzenleme yapılan, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.

(3) Adayın veya isteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya serbest muhasebeci raporu ile tevsik edilir. Tevsik işleminin aslına uygunluğu noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur….” hükmü,

 

İdari Şartname’nin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.5’inci maddesinde “…7.5.5. İşin yapılabilmesi için gerekli görülen isteklinin kendi malı olması şartıyla;

1 adet asgari 26 ton taşıma kapasiteli damperli kamyon

1 adet Maksimum 5 ton ağırlığında asgari 2014 model paletli kazıcı yükleyici mini ekskavatör

2 adet asgari 2014 model lastik tekerlekli kazıcı kırıcı ve yükleyici ekipmanlı beko loder

1 adet asgari 2000 cc motor hacimli çift kabinli kamyonet

aday ve istekliler de kendi malı olan tesisi, makine teçhizat ve diğer ekipmanı: ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir (YMM) raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) raporu ile tevsik edeceklerdi. Noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur. İşin yapılmasında kendi malı araç ve iş makineleri kullanılacağından araçlara ait ruhsatların teklif kapsamında sunulması şarttır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan Canikli Yapı A.Ş. - Bakır Kardeşler İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından ihale konusu iş kapsamında kullanılacak araçlardan isteklinin kendi malı olması istenilen 2 adet lastik tekerlekli kazıcı kırıcı ve yükleyici ekipmanlı beko loderın kendi malı olduğunu tevsik etmek amacıyla; kanal kazıcı ve yükleyici iş makinasına (beko loder) ilişkin “İş Makinesi Tescil Belgesi”, hidrolik kırıcıya ilişkin “Fatura” sunulduğu tespit edilmiştir.

 

Kendi malı olma şartı getirilen iş makinalarına ilişkin İdari Şartname’nin 7.5.5’inci maddesinde yapılan düzenlemede; ihale konusu iş kapsamında kullanılacak araçlardan olan beko loder iş makinasının kazıcı, kırıcı ve yükleyici ekipmanlarına sahip olmasının istenildiği, dolayısıyla isteklilerce hem beko loder iş makinasının, hem de kazıcı, kırıcı ve yükleyici ekipmanlarının kendi malı olması ve söz konusu hususun belgelendirilmesi gerekmektedir.

 

İhale üzerinde bırakılan İş Ortaklığı tarafından beko loder iş makinalarının kendi malı olduğunun iş makinesi tescil belgesi ile makinanın ekipmanları arasında yer alan kırıcıların ise fatura ile tevsik edildiği anlaşılmıştır.  

 

 

Kamu ihale mevzuatında yeterlik kriteri olarak kendi malı olma şartı getirilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanların tevsik yöntemlerine ilişkin sınırlama getirilmiş olup, isteklilerin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sadece ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile de tevsik edilebilmesine imkan verilmiştir. Bu çerçevede faturanın kendi malı şartını belgelendirme usulleri arasında yer almadığı dikkate alındığında ihale üzerinde bırakılan İş Ortaklığınca bahse konu iş makinasının kırıcı ekipmanının kendi malı olduğunun mevzuata uygun tevsik edilmediği sonucuna ulaşıldığından, iddia yerinde görülmüştür. 
 

 

Kaynak: (Mal) - Mal Alımı Kararları Editör: Kadir DOĞAN
Yorumlar
Haber Yazılımı