Haber Detayı
17 Ocak 2020 - Cuma 18:56 Bu haber 1282 kez okundu
 
Kamu ihale Kurumu özel sektörde Yapılan Sözleşmeyi araştırabilir mi?
Özel sektörde yapılan sözleşmeleri, faturaları iş deneyimi teşvik etmek için kullamak istediğinizde kamu ihale kurumu hizmeti alan firmaya hizmetin ne amaçla ve nasıl alındığı sorabilir. Karar No: 2020/UH.II-62
İŞ DENEYİM Haberi
Kamu ihale Kurumu özel sektörde Yapılan Sözleşmeyi araştırabilir mi?

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının;
 
a) Bilanço ve eşdeğer belgelerinin yeterli olmadığı ve vergi dairesince teyit edilmediği,
 
b) İş deneyim belgesi olarak personel taşıma işi yapılmış gibi gösterilen sözleşmenin sunulduğu, faturaların yeterli olmadığı, idare tarafından söz konusu faturaların personel taşıma işi kapsamında tek bir sözleşmeye dayalı alınıp alınmadığının ve işyeri bildirgesinin Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan tescil edilip edilmediğinin soruşturulmadığı, ayrıca işyeri tescilinin yapılmadığı, araçlarda personel çalıştığını gösteren SGK’dan alınan işe giriş bildirgeleri ile prim ödendiğine dair banka dekontlarının bulunmadığı, dolayısıyla anılan isteklinin idareyi yanıltıp geçersiz olan iş deneyim belgesi ile ihaleyi aldığı bu çerçevede ihale dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.
 
Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.
 
İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;
a) Adı: Personel Servisi Kiralama
b) Miktarı ve türü:
-En az 27 kişilik Midibüs (40 Adet) 10.080 Sefer
-En az 17 kişilik Minibüs (5 Adet) 1.245 Sefer
Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.
c) Yapılacağı yer: Harran Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimler
ç) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi;
 
Anılan Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” 25’inci maddesinde “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi (Kdv hariç resmî harç ve benzeri giderler ile ulaşım giderleri) teklif fiyata dahildir.
25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:
25.3.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi (Kdv hariç resmî harç ve benzeri giderler ile ulaşım giderleri) teklif fiyata dahildir.
25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.
25.5. Bu madde boş bırakılmıştır.” düzenlemesi yer almaktadır.
 
İdare tarafından ihale dokümanı kapsamında standart formlar klasörü içinde istekli olabileceklere verilen birim fiyat teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvelinin ilgili kısımları aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.
 
İhale kayıt  numarası :2019/438690
A1 B2
Sıra No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6 Birimi Miktarı Teklif Edilen4 Birim Fiyat Tutarı
1 40 Adet Midibüs (en az 27 kişilik) sefer 10.080  
2 5 Adet Minibüs (en az 17 kişilik) sefer 1.260  
TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)  
 
Başvuruya konu Personel Servisi Kiralama Hizmet İşinin, Harran Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından 22.10.2019 tarihinde açık ihale usulüyle gerçekleştirildiği, ihalede 11 adet ihale dokümanı temin edildiği, şikâyete konu ihaleye 3 istekli tarafından teklif sunulduğu,
 
İdarece yapılan teklif değerlendirmesi sonucunda Asoğlu Tur. Taş. İnş. Tar. Can. Hay. San. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti. nin bilançosunun İdari Şartname’nin 7.4.2’nci maddesini sağlamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı,
 
25.10.2019 tarihli ihale komisyonu kararı ile Extrem Taş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Asdem Tur. Taş. İnş. Tem. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi, başvuru sahibi As Soy Tur. Taş. Tem. Gıda Sağ. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Kpt İnş. Tar. Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.
 
Başvuru sahibi isteklinin (a) maddesindeki iddiasına ilişkin olarak;
 
  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Bilanço veya eşdeğer belgeler” başlıklı 35’ inci maddesinde, “(1) Bilançonun veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;
a) Yayınlanması zorunlu olan yıl sonu bilançosunun veya gerekli bölümlerinin,
b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgelerin, her ikisinin de idarece istenilmesi zorunludur.
(2) Bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
(3) Adayın veya isteklinin ikinci fıkra uyarınca sunduğu belgelerde;
a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),
b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,
ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.
(4) Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
(5) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
….
(7) Bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur.
…..
(10) Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve üçüncü fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde veya serbest meslek kazanç defteri özetine ilişkin dokuzuncu fıkrada belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.” hükmü yer almaktadır.
İdari Şartname’nin “Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.4.2’nci maddesinde “İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK025.1/H) sunmaları gerekmektedir.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),
b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması,
ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi
gerekir.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.
…..
İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.” düzenlemesi yer almaktadır.
 
Teklif dosyası kapsamında ihale üzerine bırakılan İş Ortaklığının pilot ortağı Extrem Taşımacılık Turizm San. ve Ltd. Şti. tarafından bilanço kriterlerini sağladığını tevsik etmek üzere bilanço bilgileri tablosu ve ayrıntılı bilançonun sunulduğu görülmüştür. Anılan istekli tarafından sunulan SMMM tarafından şahsi kaşe ve TÜRMOB kaşesi ile kaşelenerek imzalanmış olduğu anlaşılan Bilanço Bilgileri Tablosunda 2018 yılına ait bilgilerin gösterildiği, 2018 yılına ilişkin bilanço verileri ile sunulan Bilanço Bilgileri Tablosundaki değerlerin uyumlu olduğu görülmüştür. Anılan tablodaki bilgilere göre 2018 yılına ilişkin veriler esas alınarak, cari oranın 12,7617, öz kaynak oranının 0,1655, kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının ise 0 (sıfır) olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla anılan pilot ortağın İdari Şartname’nin 7.4.2’nci maddesinde belirtilen şartları karşıladığı değerlendirilmiştir.
 
Özel ortak Asdem Tur. Taş. İnş. Tem. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından meslek mensubunca şahsi kaşe ve TÜRMOB kaşesi ile kaşelenerek imzalanmış olduğu anlaşılan bilanço bilgileri tablosu sunulduğu görülmüştür. Bilanço bilgileri tablosunda yer alan 2018 yılına ait veriler incelendiğinde, cari oranın 2,8979, öz kaynak oranının 0,8422, kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0 (sıfır) olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla anılan özel ortağın İdari Şartname’nin 7.4.2’inci maddesinde belirtilen şartları karşıladığı değerlendirilmiştir.
Bu itibarla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.
 
Başvuru sahibi isteklinin (b) iddiasına ilişkin olarak;
 
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı 47’nci maddesinde “(1) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:
(a) Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz.
….
(c) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlara gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması şartıyla işin sözleşmesinde yazılı bedeli aşmamak üzere fiilen yapılan iş tutarı dikkate alınır. Sözleşmede iş artışına ilişkin hüküm bulunması durumunda, ayrıca sözleşme tutarının 10’unu aşmamak üzere tamamlanan iş tutarı da dikkate alınır.
(ç) Sözleşmenin, iş eksilişi yapılarak sona erdirilmesi durumunda, tarafların işin bu şekilde tamamlandığı hususunda anlaştığını gösterir belgenin iş deneyimini gösteren diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur.
(d) İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabulü gerçekleştirilen işlerde, iş deneyimini gösteren belge tutarı tam olarak dikkate alınır. Kabulü, ihale ve son başvuru tarihi ile ilk ilan veya davet tarihi arasında yapılmış olan işler de bu kapsamda değerlendirilir. Sözleşmede kabul tarihine ilişkin bir düzenleme bulunmuyor ise, iş deneyimini gösteren belgeler kapsamında sunulan faturalardan en son düzenlenen faturanın tarihi kabul tarihi olarak dikkate alınır.
(e) Birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve toplam sözleşme tutarı bulunmayan süresi belirli bir sözleşmeye dayalı olarak ve sözleşme süresi içinde gerçekleştirilen işin tutarını gösteren faturalardaki tutarların toplamı, toplam sözleşme tutarı olarak kabul edilir.
(f) İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde varsa fiyat farkları ile KDV hariç olarak belirlenen tutarlar dikkate alınır. İş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işlerde, ortakların iş ortaklığındaki hisse oranı esas alınarak iş deneyim tutarı hesaplanır. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, iş ortaklığının iş deneyim tutarı, ortakların hisse oranlarına bakılmaksızın belge tutarı esas alınarak hesaplanır.
….” hükmü yer almaktadır.
 
Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler ve benzer işe ilişkin hususlar” 72’nci maddesinde “….72.5. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesi çerçevesinde, ihale dokümanında alt yüklenici çalıştırılabileceği öngörülen işlerde, belge düzenlemeye yetkili kurum veya kuruluşun onayı ile çalıştırılan alt yükleniciler için; sözleşmesinin tamamını bir bütün olarak gerçekleştirip bitirmek ve idare tarafından o işin kısmî kabulü veya esas sözleşmeye konu işin kabulü yapılmak şartıyla, yaptıkları işin esas sözleşme fiyatları ile hesaplanan tutarını geçmemek üzere, kendi sözleşmelerinde yazılı bedel esas alınarak “Alt Yüklenici İş Bitirme” belgesi düzenlenecektir. Ancak, belge düzenlemeye yetkili kurum veya kuruluşun onayı alınmaksızın çalıştırılan alt yükleniciler için alt yüklenici iş deneyim belgesi düzenlenemeyecek ve bu kapsamdaki işler idarelerce iş deneyimi olarak kabul edilemeyecektir.” açıklaması yer almaktadır.
 
İdari Şartname’nin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.5’inci maddesinde “7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;
a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya
b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri, sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin 30'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.
İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az 70'ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az 10'unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının 30'undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.
….” düzenlemesi,
 
Anılan Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde “7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:
Her türlü personel taşıma işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.” düzenlemesi yer almaktadır.
 
Yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan isteklinin iş ortaklığı olduğu, 70 ortaklık oranı ile Extrem Taşımacılık Turizm San. ve Ltd. Şti.nin pilot ortak olduğu, 30 ortaklık oranı ile Asdem Tur. Taş. İnş. Tem. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ise özel ortak olduğu anlaşılmıştır.
 
İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığının sunduğu teklif fiyatının 2.647.260,00 TL olduğu görülmüştür. Bu teklife karşılık olarak İdari Şartname’nin 7.5’inci maddesi gereğince iş ortaklığı tarafından teklif bedelinin en az 30’u  olan 794.178.00 TL tutarında iş deneyimine sahip olması gerektiği,  pilot ortak tarafından sunulan iş deneyim belgesi tutarının, iş ortaklığınca karşılanması gereken asgari iş deneyim tutarının 70’inden (794.178,00x0,7= 555.924,6 TL), özel ortak tarafından sunulan iş deneyim belgesi tutarının ise iş ortaklığınca karşılanması gereken asgari iş deneyim tutarının 30’undan (1.457.836x0,3= 238.253,4 TL) az olmaması gerektiği anlaşılmıştır.
 
- İhale üzerine bırakılan İş Ortaklığının pilot ortağı Extrem Taşımacılık Turizm San. ve Ltd. Şti.nin teklifi kapsamında sunduğu 12.01.2018 tarihli ve 2016/365438-1798979-1-1 sayılı iş bitirme belgesi incelendiğinde, belge üzerinde idarenin adının “Harran Üniversitesi İdari ve Mali İşler Başkanlığı”, işin adının “Personel Servis Kiralama” olarak belirtildiği, sözleşme tarihinin “10.11.2016”, kabul tarihinin “31.12.2017”, belge tutarının “1.408.739,00 TL” olduğu, güncellenmiş tutarının ise 2.449.573,75 TL olduğu tespit edilmiştir. Diğer taraftan, pilot ortağın belgeye konu işteki ortaklık oranının 30 olduğu ve sunulan belgedeki kendi hissesine düşen tutarının 734.872,125 TL olduğu görülmüş olup, pilot ortağın başvuru konusu ihalede sağlanması gereken asgari iş deneyim tutarını (555.924,6 TL) karşıladığı anlaşılmıştır. Öte yandan pilot ortak tarafından iş deneyimini tevsik etmek üzere sunulan belgenin özel sektöre gerçekleştirilen işlere yönelik bir iş deneyim belgesi olmadığı, bu itibarla sözleşmeye dayalı faturaların ve SGK belgelerinin sunulmasının söz konusu olmayacağı da açıktır.
 
- İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığının özel ortağı Asdem Tur. Taş. İnş. Tem. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif dosyası kapsamında iş deneyimini tevsik amacıyla As Soy Tur. Taş. Tem. Gıda Sağ. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile yaptığı; işe başlama tarihi 15.04.2017, bitirme tarihi 30.08.2017 olan ve 2 sayfadan oluşan personel taşıma sözleşmesi ile 29.04.2017-31.08.2017 tarihleri arasında Asdem Tur. Taş. İnş. Tem. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından As Soy Tur. Taş. Tem. Gıda Sağ. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.ye yönelik düzenlenmiş, SMMM tarafından TÜRMOB kaşesi ile kaşelenerek imzalanmış, KDV hariç toplam 169.949,00 tutarında 5 adet faturanın sunulduğu görülmüştür. Söz konusu faturaların güncellenmiş tutarının ise 262.261,65 TL olduğu tespit edilmiş olup, özel ortağın başvuru konusu ihalede sağlaması gereken asgari iş deneyim tutarını (238.253,4 TL) karşıladığı anlaşılmıştır.
 
Ayrıca, iş deneyimine konu sözleşme kapsamında tam zamanlı olarak çalışacak personel istihdam edilmesine yönelik herhangi bir düzenleme bulunmadığı tespit edilmiş olup, söz konusu iş için yüklenicinin ayrı bir işyeri bildiriminde bulunmasına ve ilgili mevzuatına göre sözleşme konusu işte çalıştırılan personeli gösteren bir SGK belgesinin sunulmasına gerek bulunmadığı anlaşılmıştır.
Diğer taraftan, Asdem Tur. Taş. İnş. Tem. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif dosyası kapsamında iş deneyimini tevsik amacıyla As Soy Tur. Taş. Tem. Gıda Sağ. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile yaptığı 15.04.2017 - 30.08.2017 süreli personel taşıma sözleşmesinin “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 5’inci maddesinde “5.1. Bu sözleşme anahtar teslim götürü bedel sözleşme olup, doğrudan teminde yer alan uygulama ve bunlara ilişkin mahal listesine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen KDV hariç 170.000,00 TL (Yüz Yetmiş bin TL) olmak üzere toplam bedel üzerinden akdedilmiştir……” şeklinde düzenlemenin yer aldığı tespit edilmiştir.
Söz konusu düzenlemeye ilişkin sözleşmenin yüklenicisi Asdem Tur. Taş. İnş. Tem. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.den 17.12.2019 tarihli ve 22972 sayılı yazı ile sözleşmenin işvereni As Soy Tur. Taş. Tem. Gıda Sağ. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.den ise 17.12.2019 tarihli ve 22973 sayılı yazı ile “..….Söz konusu sözleşme maddesine dayanak teşkil eden işin, hangi idare ile doğrudan temin yöntemiyle yapıldığı ve buna ilişkin varsa sözleşme vb. belgeler ve diğer bilgiler….” talep edilmiştir.
Sözleşmenin yüklenicisi Asdem Tur. Taş. İnş. Tem. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Kuruma gönderilen 24.12.2019 tarihli ve 56532 sayılı yazıda “ Tarafıma iletmiş olduğunuz sayılı yazınıza istinaden Assoy Tur. Taş. Tem. Gıd. Sağ. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. (3850516556 VKN) ve Devlet Hava Limanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün kendi aralarında yapmış oldukları sözleşme ektedir. Biz Asdem Turizm Taşımacılık İnş. Tem. Gıd. San. Tic. Ltd. Şti. olarak resmi olarak Assoy Turizm firmasıyla sözleşme yapıp ilgili personel taşıma işini gerçekleştirdik ve ilgili sözleşmeyi ihale makamına sunduk.” şeklinde ifadelere yer verilerek yazı ekinde;
- 2016/501060 ihale kayıt numaralı ihaleye ait DHMİ Şanlıurfa Havaalanı Müdürlüğü ile Assoy Tur. Taş. Tem. Gıd. Sağ. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında akdedilen sözleşme,
- 29.04.2017 - 31.08.2017 tarihleri arasında Assoy Tur. Taş. Tem. Gıd. Sağ. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Asdem Tur. Taş. İnş. Tem. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.ne yönelik düzenlenmiş 5 adet fatura ile 5 adet dekontun yer aldığı tespit edilmiştir.
Sözleşmenin işvereni olan As Soy Tur. Taş. Tem. Gıda Sağ. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Kuruma gönderilen 24.12.2019 tarihli ve 57018 sayılı yazıda ise, “…..Asdem Tur. Taş. İnş. Tem. Gıda San.ve Tic. Ltd .Şti ile firmamız arasında 15.04.2017 ile 30.08.2017 tarihleri arasındaki işler için düzenlenen sözleşme kapsamında Türkiye genelindeki İdarelerle yaptığımız herhangi bir doğrudan temin ile ilgili bir işimiz bulunmamaktadır. Ancak Asdem Tur. Taş. İnş. Tem. Gıda San.ve Tic. Ltd. Şti yapılan sözleşme gereği firmamızın birim fiyat sözleşme ile almış olduğumuz Şanlıurfa Eyyübiye İlçesinin 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılının 34 Taşıma Merkezi İlk/Ortaokul ve İmam-Hatip Ortaokulunun Öğrenci Taşıma İşine bağlı Küçükhan Ortaokulu öğrenci taşıma işinde kullanılacak olan Minibüslerin eksik olması nedeniyle ihtiyaç duyulduğu zamanlarda söz konusu firmadan araç temin edilerek (firma araçları şahıslardan kiralayarak bize vermiştir. Şirketine ait herhangi bir öz mal aracı bulunmamaktadır.) hizmeti yerine getirmek için yapılan bir sözleşmedir.
Eyyübiye ilçesi ile yaptığımız Birim Fiyat sözleşmesinin fotokopisi ve Asdem firmasının Müdürü olan Abdurrahman Demir’in 1 ay çalıştığına dair puantajın fotokopisi yazımız ekinde sunulmuştur.
Ayrıca 2016/501060 İhale Kayıt Nolu GAP Havalimanı Müdürlüğü 2017 - 2018 Yılları Personel Taşıma işi bünyemizde kalmış olup bu işi de kendi öz mal araçlarımızla yapmış ve hizmeti yerine getirmiş bulunmaktayız. Bu işe ilgili İdare ile yapılan sözleşmenin örneği ve puantajları yazımız ekinde gönderilmektedir.
Bu işlerimizle ilgili olarak söz konusu firmadan personel taşıma ile ilgili herhangi bir hizmet almadığımızı bilgilerinize arz ederim.” şeklinde ifadelere yer verilerek yazı ekinde,
 
- 2016/501060 ihale kayıt numaralı ihaleye ait DHMİ Şanlıurfa Havaalanı Müdürlüğü ile Assoy Tur. Taş. Tem. Gıd. Sağ. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında akdedilen sözleşme,
- 2016/239679 ihale kayıt numaralı ihaleye ait Şanlıurfa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Assoy Tur. Taş. Tem. Gıd. Sağ. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında akdedilen sözleşme,
- 4 adet ruhsat fotokopisi
- 6 adet puantajın yer aldığı tespit edilmiştir.
Yapılan incelemede, 2016/501060 ihale kayıt numaralı ihaleye ait sözleşme ile 2016/239679 ihale kayıt numaralı ihaleye ait sözleşmenin “Alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumluluklar” başlıklı 15’inci maddesinde “15.1. Bu işte alt yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.” şeklinde düzenlemenin yer aldığı görülmüş olup sözleşmelerin işveren tarafında kamu kuruluşunun yer aldığı tespit edilmiştir. Bu çerçevede ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının özel ortağı Asdem Tur. Taş. İnş. Tem. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından iş deneyimini tevsik amacıyla sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak faturaların sunulamayacağı sonucuna varılmıştır.
Bu itibarla, başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olduğu değerlendirilmiştir.
 
 Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Extrem Taş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Asdem Tur. Taş. İnş. Tem. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
 
 
Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,
 
Kaynak: (Uyuşmazlık) - Kik Uyuşmazlık Kararları Editör: Ramazan ÖLCÜCÜ
Yorumlar
Haber Yazılımı