Haber Detayı
19 Aralık 2020 - Cumartesi 14:52 Bu haber 8182 kez okundu
 
Kabulü, ihale ve son başvuru tarihi ile ilk ilan veya davet tarihi arasında yapılmış olan işlerin belgeleri geçerli mi?
Karar No : 2020/UH.II-2016
İŞ DENEYİM Haberi
Kabulü, ihale ve son başvuru tarihi ile ilk ilan veya davet tarihi arasında yapılmış olan işlerin belgeleri geçerli mi?

ihale komisyonu kararına göre tekliflerinin iş deneyimini tevsik amacıyla sunulan sözleşmenin başlangıç tarihinin 01.01.2020, bitiş tarihinin 31.10.2020 olduğu, incelemeye konu ihalenin ilk ilan tarihinin 12.10.2020 olması ve İdari Şartname’nin 7.5.1.a maddesi uyarınca sunulacak sözleşmenin ihalenin ilk ilan tarihinden önce sonuçlandırılması gerektiği, ilgili sözleşmenin süresinin ihalenin ilk ilan tarihinde sonuçlanmamış olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak İdari Şartname’nin 7.5.1.a ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47’nci maddesine göre iş deneyim belgesini tevsik eden fatura tarihi ile sözleşme iş bitim tarihlerinin ihale ilan ve ihale tarihi arasında olmasının yeterli olduğu, sunmuş oldukları belgelerin söz konusu şartı sağlamasına rağmen ihale komisyonunca tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, tesis edilen işlemin Kanun’un Temel İlkeler başlıklı 5’inci maddesine aykırı olduğu, tekliflerinin kabul edilmesi yönünde düzeltici işlem tesis edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Mevzuat hükümlerine göre, hizmet alımı ihalelerinde gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemeyeceği, bu şekilde bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinin uygulanacağı, sözleşmenin ekine sözleşmeye esas fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, meslek mensubu veya vergi dairesi onaylı suretleri personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin sunulması gerektiği, iş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabulü gerçekleştirilen işlerde, iş deneyimini gösteren belge tutarının tam olarak dikkate alınacağı, sözleşmede kabul tarihine ilişkin bir düzenleme bulunmuyor ise, iş deneyimini gösteren belgeler kapsamında sunulan faturalardan en son düzenlenen faturanın tarihinin kabul tarihi olarak dikkate alınması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Başvuru sahibi Karen 19 Turizm Seyahat Acentesi İnşaat Akaryakıt ve Ticaret Limited Şirketi tarafından iş deneyimini tevsik etmek amacıyla özel sektöre gerçekleştirilen personel taşıma/araç kiralama işine ilişkin sözleşme, fatura ve sözleşme konusu işte çalıştırılan personele ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan belgelerin sunulduğu, işin konusunun “3F Hazır Giyim Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti. personel taşımakla görevli Karen 19 Turizm Seyh. Acen. Tic. Ltd. Şti. arasındaki sözleşmedir.”, işveren firmanın 3F Hazır Giyim Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti., işin başlama tarihinin 01.01.2020, bitiş tarihinin 31.10.2020, sözleşme bedelinin ise 588.100,00 TL, sözleşme süresince 10 adet faturanın düzenlendiği ve faturaların toplam tutarının 588.100,00 TL, son fatura tarihinin de 31.10.2020 olduğu görülmüştür.

 

Başvuru sahibi tarafından sunulan sözleşmede işin kabulüne ilişkin bir düzenlemenin bulunmadığı, sunulan son fatura tarihinin 31.10.2020 olduğu, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 47’nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca, kabul tarihinin 31.10.2020 olarak kabul edilmesi gerektiği, ihale ilan tarihinin 12.10.2020, ihale tarihinin ise 05.11.2020 olduğu, kabulü, ihale ve son başvuru tarihi ile ilk ilan veya davet tarihi arasında yapılmış olan işlerin de, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeler kapsamında değerlendirileceği, sunulan belgelerin anılan şartları sağladığı anlaşıldığından, idarece tesis edilen işlemin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 
Kaynak: (Araç) - Araç ihale kararları Editör: Ramazan ÖLCÜCÜ
Yorumlar
Haber Yazılımı