Haber Detayı
06 Ekim 2020 - Salı 13:05 Bu haber 1201 kez okundu
 
isteklinin iş ortaklığı olması durumunda, her bir ortağın EKAP’a kayıtlı olması zorunlu mudur?
Karar No : 2020/UY.II-1441
DİĞER KARARLAR Haberi
isteklinin iş ortaklığı olması durumunda, her bir ortağın EKAP’a kayıtlı olması zorunlu mudur?

Başvuruya konu ihaleye katılan Abdulsemet Yürekdelen-Ahmet Arslan İş Ortaklığı’nın özel ortağı Ahmet Arslan’ın EKAP kaydının olmadığı gerekçesiyle idarece değerlendirme dışı bırakıldığı, buna rağmen anılan iş ortaklığının teklifinin sınır değer hesabında dikkate alındığı, ancak Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 26.3’üncü maddesi gereğince ihale dokümanının indirilebilmesi için ortak girişimlerin her ortağının ayrı ayrı EKAP kaydının olması gerektiği, dolayısıyla söz konusu iş ortaklığının istekli sıfatını haiz olmadığı ve istekli sıfatını haiz olmayan iş ortaklığına ait teklifin de sınır değer hesabına dâhil edilemeyeceği; iş ortaklığının pilot ortağının EKAP kaydının bulunması sebebiyle ihale dokümanının indirilmiş olduğu ancak mevzuat gereği ihaleye teklif veren ortak girişimlerin ortaklarının tamamının EKAP’a kayıtlı olmasının ihaleye katılımda ilk koşul olduğu, bu sebeple anılan iş ortaklığının ihalenin birinci oturumunda teklif zarfı açılmadan değerlendirme dışı bırakılması gerektiği; bu çerçevede bahsi geçen Abdulsemet Yürekdelen-Ahmet Arslan İş Ortaklığı’nın ortaklarının tamamının EKAP’a kayıtlı olmaması sebebiyle ihale dokümanının indirilmemiş kabul edilmesi ve dolayısıyla anılan iş ortaklığının istekli sıfatını haiz olmadığından teklifinin de ihaleye sunulmuş bir teklif olarak değerlendirilmemesi gerektiği, istekli sıfatını haiz olmayan bir teklifin de sınır değer hesabında dikkate alınmaması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

 

İncelemeye konu ihaleye ilişkin işin T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü YHT Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Ankara Eskişehir YHT Hattı Km 390+000 - 430+000 Arasında Hayvan Geçişini Engellemek İçin Beton Duvar ve İhata Yapılması”  ihalesi olduğu, söz konusu ihalenin 25.06.2020 tarihinde açık ihale usulü ile birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirildiği, ihalede 186 adet ihale dokümanının indirildiği, 114 istekli tarafından teklif verildiği,

 

İhalede yaklaşık maliyetin 15.270.003,00 TL olduğu ve idarece sınır değerin geçerli 114 teklif dikkate alınarak 9.809.347,87 TL olarak hesaplandığı, ihale dokümanında teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin tekliflerinin açıklama istenmeksizin reddedileceğinin belirtildiği, bu çerçevede teklif bedeli sınır değerin altında kalan başvuru sahibi istekli Veysel Demirtaş’ın teklifi de dâhil olmak üzere 35 isteklinin teklifinin aşırı düşük teklif açıklaması istenilmeden reddedildiği,

 

14.07.2020 tarihinde onaylanan ihale komisyonu kararı ile Ygo İnşaat Mühendislik Madencilik San. ve Tic. A.Ş.nin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiği, Ayn İnşaat Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti.-Fhf Sosyal Hizmetler San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının teklifinin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği görülmüştür.

 

Ayrıca, söz konusu ihale komisyonu kararında iddiaya konu edilen Abdulsemet Yürekdelen-Ahmet Arslan İş Ortaklığı’nın “… özel ortak olan Ahmet Arslan’ın Ekap kaydının olmadığı tespit edilmiş olup, İdari şartnamenin madde 4.5.’te yer alan ‘İdarelerin ve adına EKAP üzerinden e-imza kullanılarak ihale dokümanı indirilecek gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a kayıtlı olması zorunludur. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir.’ hükmüne binaen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılmıştır.” ifadelerine yer verilerek teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin iddiası özetle, Abdulsemet Yürekdelen-Ahmet Arslan İş Ortaklığı’nın özel ortağı Ahmet Arslan’ın EKAP kaydının bulunmaması sebebiyle istekli sıfatını haiz olmadığı, dolayısıyla teklifinin geçerli bir teklif niteliği taşımadığı ve sınır değer hesabında dikkate alınmaması gerektiği yönündedir.

 

İdare tarafından iddiaya konu edilen Abdulsemet Yürekdelen-Ahmet Arslan İş Ortaklığı’nın teklifinin özel ortağının EKAP kaydı olmaması sebebiyle değerlendirme dışı bırakıldığı ancak sınır değer hesabında dikkate alındığı anlaşılmıştır.

 

Yapılan incelemede, ihale konusu işin ilan tarihinin 03.06.2020,  ihale tarihinin ise 25.06.2020 olduğu, başvuru sahibince iddiaya konu edilen Abdulsemet Yürekdelen-Ahmet Arslan İş Ortaklığı’nın pilot ortağı Abdulsemet Yürekdelen tarafından 21.06.2020 tarihinde ihale dokümanının EKAP üzerinden indirildiği ve ihale tarihinde anılan iş ortaklığı tarafından ihaleye teklif sunulduğu,

 

Söz konusu iş ortaklığı tarafından sunulan İş Ortaklığı Beyannamesi incelendiğinde ise, Abdulsemet Yürekdelen’in 80 ortaklık oranı ile pilot ortak olduğu ve 20 ortaklık oranı ile Ahmet Arslan’ın özel ortak olduğu,

 

Ayrıca, itirazen şikâyete konu husus hakkında söz konusu iş ortaklığının iş ortaklığı beyannamesinde yer alan T.C. kimlik numaraları aracılığıyla Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden yapılan sorgulamada, iş ortaklığının pilot ortağı Abdulsemet Yürekdelen’in EKAP’a kaydının bulunduğu ancak özel ortak Ahmet Arslan’ın EKAP’a kaydının bulunmadığı tespit edilmiştir.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ile ihale dokümanı düzenlemelerinden, ihaleye katılabilmek için ihale dokümanının EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesinin zorunlu olduğu, isteklinin ortak girişim olması halinde ortaklardan herhangi birinin ihale dokümanını e-imza kullanarak indirmesinin yeterli görüldüğü, ayrıca ihaleye katılmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilerin EKAP’a kayıt olmasının zorunlu olduğu, EKAP’a kayıtlı olmayan gerçek ve tüzel kişiler adına, EKAP üzerinden ihale dokümanının indirilemeyeceği, ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının EKAP’a kayıtlı olmasının gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Bu itibarla, ihaleye katılmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilerin EKAP’a kayıtlı olmasının zorunlu olduğu ve bu zorunluluğun ortak girişimlerde bütün ortaklar açısından ayrı ayrı sağlanması gerektiği, diğer yandan ihalelerde EKAP’a kayıt olma şartı ile ihale dokümanını indirme şartının birbirinden farklı katılım kriterleri olduğu, söz konusu EKAP’a kayıt şartının ihale dokümanının indirilebilmesi için de bir zorunluluk olduğu ve ihaleye iş ortaklığı olarak katılınması halinde ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerektiği, bir başka ifadeyle iş ortaklığını oluşturan her bir ortağın ayrı ayrı EKAP’a kayıt olmasının zorunlu olduğu; sonuç olarak incelemeye konu ihalede şikâyete konu edilen isteklinin pilot ortağının EKAP’a kayıt olarak ihale dokümanını indirmesinin özel ortağın EKAP’a kayıt zorunluluğunu ortadan kaldırmayacağı, EKAP’a kayıtlı olmayan gerçek ve tüzel kişiler adına, EKAP üzerinden ihale dokümanının indirilemeyeceğinin açık olduğu, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 26’ncı maddesinin 3’üncü bendinde yer alan “Ortak girişimlerde, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının EKAP’a kayıtlı olması gerekir.” hükmü gereğince somut olay incelendiğinde Abdulsemet Yürekdelen-Ahmet Arslan İş Ortaklığı’nın özel ortağının EKAP kaydının bulunmadığı ve bu sebeple anılan gerçek kişi ortağın ihalelere katılmasının mümkün olmadığı, dolayısıyla iş ortaklığının da istekli sıfatını haiz olmadığı değerlendirildiğinden başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuş olup, anılan iş ortaklığının teklifinin sınır değer hesabına dâhil edilmemesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

 

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, Abdulsemet Yürekdelen - Ahmet Arslan İş Ortaklığı’nın teklifinin dikkate alınmadan sınır değerin yeniden hesaplanması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Kaynak: (Kik) - Kik Kararları Editör: Harun Uğraş ASLAN
Yorumlar
Haber Yazılımı