Haber Detayı
28 Aralık 2020 - Pazartesi 11:45 Bu haber 4021 kez okundu
 
isteklilerce verilen teklif fiyatlar, idarenin onayı ile sonradan değiştirilebilir mi?
Karar No : 2020/UH.I-2052
İHALE KARARLARI Haberi
isteklilerce verilen teklif fiyatlar, idarenin onayı ile sonradan değiştirilebilir mi?

idarece 03.11.2020 tarihinde gönderilen tebligatta işin kendilerine verildiğinin görüldüğü, kesinleşen ihale kararından sonra ise idarece yaklaşık maliyet düzenlemesi yapılarak işin farklı isteklilere verildiğinin bildirildiği, ancak 4734 sayılı Kanuna göre yaklaşık maliyetin ihale yapıldıktan ve karar verildikten sonra tekrar hesaplanamayacağı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

İdarece alınan 03.11.2020 tarihli ihale komisyonu kararında ihalenin şikayete konu 3’üncü kısmına 10 isteklinin katıldığı, altı isteklinin teklifinin aşırı düşük teklif açıklaması sunmamasından, bir isteklinin teklifinin ise teklif mektubu ve cetvelinin uygun olmaması, yeterlik bilgileri tablosunda geçici teminata ilişkin satırların doldurulmaması, EKAP üzerinde e-gtm bilgisine ulaşılamaması, yeterlik bilgileri tablosunun ihalede katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin satırlarında kriterlere ilişkin bilgi girişinde bulunulmamış olması sebeplerinden değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihalenin en avantajlı teklifi veren başvuru sahibi İlhami Ay’ın üzerinde bırakılmasına, ikinci en avantajlı teklif sahibi olarak ise Mevlana Oto. İşl. Taş. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.nin belirlenmesine karar verildiği anlaşılmıştır.

 

Yine idarece alınan 16.11.2020 tarihli düzeltici ihale komisyonu kararında da itirazlar üzerine yapılan inceleme sonucunda Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.3’üncü maddesi uyarınca ihalenin 3 ve 5’inci kısımlarında hazırlanmış olan yaklaşık maliyet için yapılan maliyet araştırması ve çalışmasında reel piyasa koşullarına göre yaklaşık maliyet veren bazı firmaların afaki fiyatlarla katılım sağladığının tespit edildiği, bu durumun yaklaşık maliyetin yüksek çıkmasına sebep olduğu, zira, güncelleme yapılarak değerlendirildiğinde yaklaşık maliyet için verilen tekliflerin ortalaması ve 24 aylık toplam bedeli alındığında 3’üncü kısmın yaklaşık maliyetinin 522.560,16 TL olarak belirlendiği ve 3. kısma teklif veren firmaların sınır değerin altında kalmadığının görüldüğü ihale sürecinde hazırlanan yaklaşık maliyet üzerinden 3 ve 5’inci kısımlarda aşırı düşük teklif sorgulamasına gidildiği ve bazı firmaların sorgulamaya cevap vermemesi üzerine bu firmaların değerlendirme dışı bırakıldığı ve buna göre ekonomik açıdan 1 ve 2’nci firmaların belirlenmesi işleminin ihale için hazırlanan yaklaşık maliyete göre doğru bir işlem olmasına rağmen güncelleme yapıldığında söz konusu kısımlarda sınır değerin altında kalan firma olmadığından aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaksızın ihalenin 3’üncü kısımda en avantajlı teklifi veren Ceylan Tur. Serv. Nak. San. Tic. Ltd. Şti.’nin üzerinde bırakılmasına ve ikinci en avantajlı teklif olarak ise Ferdi Tur Akar. Ten. San. Tic. Ltd.Şti.nin belirlenmesine karar verildiği ve söz konusu kararın başvuru sahibine bildirildiği görülmüştür.

 

Kesinleşen ihale kararının başvuru sahibine bildirilmesi üzerine başvuru sahibi tarafından idareye yapılan 17.11.2020 tarihli başvuruda kesinleşen ihaleden sonra yaklaşık maliyette düzeltme yapılmasının söz konusu olmadığı, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.3’üncü maddesi hükümlerinin yaklaşık maliyetin yanlış hesaplanmasıyla ilgili değil yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifleri ilgilendirdiği, reel piyasa koşullarında kurumun hazırladığı yaklaşık maliyetin doğru olduğu, aşırı düşük açıklama yapmayan Ceylan Tur ve Ferdi Tur firmalarının tekliflerinin geçersiz olduğu ve 03.11.2020 tarihinde alınan komisyon kararının geçerli kabul edilmesi gerektiği yönünde ifadelere yer verilmiştir.

 

Yine idarece alınan 24.11.2020 tarihli düzeltici ihale komisyonu kararında ise daha önce alınan düzeltici ihale komisyonu kararında atıfta bulunulan Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.3’üncü maddesinin sehven yazıldığı aslında Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 9’uncu maddesine göre işlem yapıldığı belirtilerek ihalenin 3 ve 5’inci kısımlarında belirtilen alımların en avantajlı birinci isteklilerden satın alınmasına karar verildiği ve bu durumun isteklilere bildirildiği görülmüştür.

 

Söz konusu komisyon kararı üzerine başvuru sahibi tarafından idareye 25.11.2020 tarihinde yeniden başvurulduğu, bahse konu yazıda yaklaşık maliyetin ilk ilan veya davet tarihine kadar güncellenebileceği, ihalenin kesinleşmesinden sonra yaklaşık maliyetle ilgili düzenleme yapılamayacağı ve 03.11.2020 tarihli komisyon kararının geçerli kabul edilmesi gerektiğinin bildirildiği anlaşılmıştır.

 

İdarenin aldığı 27.11.2020 tarihli ihale komisyonu iptal kararında yapılan itirazların değerlendirilmesi soncunda ihale başlangıç aşamasında hazırlanan yaklaşık maliyetin düzeltici ihale kararı ile düzeltilemeyeceği ve bu nedenle de ihalenin 3 ve 5’inci kısımlarının yaklaşık maliyetlerinin tekrar hazırlanarak ileriki bir tarihte ihale edilmek üzerine söz konusu kısımların iptal edilmesine karar verildiği ve bu durumun isteklilere bildirildiği görülmüştür.

 

Yapılan incelemede idarece yaklaşık maliyetin piyasadan yapılan fiyat araştırması esas alınarak hesaplandığı, yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri doğrultusunda yaklaşık maliyete ilişkin işlemlerin ilk ilan veya davet tarihine kadar güncelliğini kaybettiği durumlarda, işi oluşturan unsurlara ilişkin maliyetlerin idarelerce, endeks üzerinden güncelleneceği dikkate alındığında idarece yapılan yaklaşık maliyet düzeltmesinin bir güncelleme olarak değerlendirilemeyeceği, söz konusu işlemin ihalenin ilk oturumunda istekliler karşısında açıklanan yaklaşık maliyet rakamından bağımsız olarak yaklaşık maliyetin yeniden tespit edilmesine ilişkin bir işlem olduğu bu çerçevede kesinleşen ihale kararının bildirilmesinden sonra yapılan söz konusu değişikliğin ve bunun neticesi olarak ihale sıralamasının değişmesinin 4734 sayılı Kanun’un temel ilkelerinden olan saydamlık ve güvenirlik ilkelerine aykırı olacağı anlaşılmıştır.

 

Öte yandan isteklilerce verilen teklif fiyatlarının sonradan değiştirilmesi gibi bir durumun söz konusu olamayacağından hareketle aşırı düşük teklif sorgulaması yapılacak isteklilerin tespitine esas sınır değerin hesaplanmasında kullanılan diğer bir parametre olan yaklaşık maliyetin de tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında değiştirilmesinin uygun olmayacağı sonucuna ulaşılmış olup, bu durumun istisnası olarak tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olması halinin kabul edilebileceği hususu düşünülecek olsa da şikayete konu 3’üncü kısım ihalede böyle bir durumun da söz konusu olmadığı anlaşılmıştır.

 

 

Kaynak: (İptal) - İptal Kararları Editör: Harun Uğraş ASLAN
Yorumlar
Haber Yazılımı