Haber Detayı
27 Şubat 2020 - Perşembe 16:00 Bu haber 5123 kez okundu
 
İstekli tarafından sunulan araç bilgileri tablosunda araçların yerlilik oranını nasıl belirlenir?
ihale dokümanı kapsamında iddiaya konu edilen binek taşıta ilişkin olarak yeterlik değerlendirmesinde aranılacak kriterler arasında yerli muhteva oranına yönelik herhangi bir düzenlemenin yer almadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle tekliflerin değerlendirilmesinin ihale dokümanında bulunan mevcut düzenlemelere göre yapılması gerektiği, aksi durumun ihale sürecinin saydam bir şekilde yürütülebilmesine engel teşkil ettiği; Karar No: 2020/UH.II-382
ARAÇ İHALELERİ Haberi
İstekli tarafından sunulan araç bilgileri tablosunda araçların yerlilik oranını nasıl belirlenir?

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) Teklif zarfı kapsamında sunulan “Firma Fiyat Analizi ve Araç Bilgileri Tablosunda” belirtilen Renault (Oyak) Megane (Sedan) model taşıtın yerli muhteva oranına ilişkin tabloya göre, yerli üretim olmadığı gerekçesiyle idarece tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak ihale dokümanında edinilecek taşıtların yerli üretim olması gerektiğine ve yerli muhteva oranına ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği, bu nedenle ihale dokümanında yer almayan bir kritere istinaden tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı,

  

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

İhale konusu işe ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde 

“İhale konusu hizmetin;

a) Adı: 12 Adet Şoförlü ve 2 Adet Şoförsüz Araç Kiralama Hizmeti Alımı

b) Miktarı ve türü:

12 Aylık

1 Adet Sedan Binek Araç (Şoförsüz),

1 Adet Panelvan Araç (Şoförsüz),

6 Adet Panelvan Araç (Şoförlü),

6 Adet 4 X 4 Pick-Up Çift Kabinli (Şoförlü) Araç …” düzenlemesi yer almaktadır.

 

03.01.2020 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 4 istekli tarafından teklif verildiği, ihale komisyonu tarafından yapılan incelemede bir isteklinin teklifinin, birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata bulunduğu ve teklif zarfı kapsamında “Firma Fiyat Analizi ve Araç Bilgileri Tablosunda” yer alan bir taşıtın yerli muhteva oranına ilişkin tabloya göre yerli üretim olmadığı bir isteklinin teklifinin teklif zarfı kapsamında sunulması istenilen bazı belgelerin sunulmadığı ve başvuru sahibi Akçetinoğlu Yapı İnş. Emlak Taah. Nak. Otom. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin ise “Firma Fiyat Analizi ve Araç Bilgileri Tablosunda” yer alan Renault (Oyak) Megane (Sedan) model taşıtın yerli muhteva oranına ilişkin tabloya göre yerli üretim olmadığı gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakıldığı, netice itibarıyla ihalenin Gökhan Arasan üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

 Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler “başlıklı 5’inci maddesinin birinci fıkrasında “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü,

  

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun amacına uygun bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için, anılan Kanun’un 5’inci maddesinin birinci fıkrasında idareler, ihale sürecinde, saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerini sağlamakla sorumlu kılınmıştır.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerine göre idareler tarafından ihale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin hazırlanması gerekmektedir. Bu çerçevede, ihale dokümanının bir parçası olan İdari Şartname’ye ilişkin olarak idarelerce ilgili Yönetmelik ekinde yer alan Tip İdari Şartname’nin esas alınarak hazırlanması gerektiği hükme bağlanmış olup Tip İdari Şartname’de düzenlenmeyen, ancak işin özelliğine göre düzenlenmesine gerek duyulan hususların, maddeler halinde düzenlenerek “Diğer Hususlar” bölümüne eklenebileceği belirtilmiştir. Diğer taraftan, işin teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren Teknik Şartname’ye ilişkin olarak, Teknik Şartname kapsamında varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler yapılacağı ve bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verileceği hüküm altına alınmıştır. Ayrıca yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirmesinde aranılacak kriterlerin, İhale İlanı ile İdari Şartname’de belirtilmesinin zorunlu oluğu hususu açıkça ortaya konulmuştur.

 

Bu doğrultuda ihale dokümanı düzenlemeleri incelendiğinde, ihale konusu iş kapsamında edinilecek taşıtlara ilişkin olarak teklif zarfı kapsamında ihale dokümanında yer alan “Firma Fiyat Analizi ve Araç Bilgileri Tablosu”nun sunulması gerektiği düzenlenmiş olup söz konusu tabloya göre istekliler tarafından teklif edilen araçların marka kodu, tip kodu, aracın modeli, markası ve tipine dair bilgilere yer verilmesi gerektiği düzenlenmiştir. Diğer taraftan Teknik Şartname’nin “Araçların Teknik Özellikleri” başlıklı 1’inci maddesinde edinilecek taşıtlarda bulunması gereken özelliklerin sıralandığı, bu noktada taşıtların teknik özellikleri ve standart donanımına ilişkin olarak taşıtın cinsi, yakıt, motor hacmi, kapı adedi, klima hava yastığı, ABS-ESP ve modeline yönelik belirlemelerin yapıldığı görülmüştür.

 

Ancak ihale dokümanı kapsamında iddiaya konu edilen binek taşıta ilişkin olarak yeterlik değerlendirmesinde aranılacak kriterler arasında yerli muhteva oranına yönelik herhangi bir düzenlemenin yer almadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle tekliflerin değerlendirilmesinin ihale dokümanında bulunan mevcut düzenlemelere göre yapılması gerektiği, aksi durumun ihale sürecinin saydam bir şekilde yürütülebilmesine engel teşkil ettiği anlaşılmıştır.

 

Bu noktada başvuru sahibinin Akçetinoğlu Yapı İnş. Emlak Taah. Nak. Otom. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin “Firma Fiyat Analizi ve Araç Bilgileri Tablosunda” yer alan Renault (Oyak) Megane (Sedan) model taşıtın yerli muhteva oranına ilişkin tabloya göre, yerli üretim olmadığı gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakıldığı 14.01.2020 onay tarihli ihale komisyonu kararından anlaşılmış olup, başvuru sahibi Akçetinoğlu Yapı İnş. Emlak Taah. Nak. Otom. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif zarfı kapsamında sunulan “Firma Fiyat Analizi ve Araç Bilgileri Tablosu” incelendiğinde, temin edilecek binek taşıtın Renault marka Megan (Joy) 2017 model olduğu görülmüştür.

 

Yukarıda aktarılan hususlar bağlamında, ihale dokümanı kapsamında yeterlik değerlendirmesinde aranılacak kriterler arasında edinilecek taşıtların “yerli muhteva oranına” ilişkin herhangi bir düzenlemenin yer almadığı, dolayısıyla tekliflerin değerlendirilmesinin ihale dokümanında bulunan mevcut düzenlemelere göre yapılması gerektiği dikkate alındığında, başvuru sahibinin teklifinin ihale dokümanı kapsamında yeterlik değerlendirmesinde aranılacak kriterler arasında belirtilmeyen bir kriter üzerinden değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Öte yandan, Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller’de belirlenen hususların idare tarafından sözleşmenin imzalanması aşamasında dikkate alınması gerekmektedir.

Kaynak: (A.D) - Aşırı Düşük Editör: Kadir DOĞAN
Haber Videosu

Web Tv'de Görüntüle

Bu videoyu yorumlamak ve paylaşmak için ayrıca tıklayın.

Yorumlar
Haber Yazılımı