Haber Detayı
28 Aralık 2020 - Pazartesi 12:04 Bu haber 4994 kez okundu
 
işletme kayıt belgesindeki adresle istekliye ait merkez adresinin aynı olması zorunlu mu?
Karar No : 2020/UH.II-2010
YEMEK İHALELERİ Haberi
işletme kayıt belgesindeki adresle istekliye ait merkez adresinin aynı olması zorunlu mu?

İlgili istekliler tarafından sunulan işletme kayıt belgeleri Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gıda güvenliği bilgi sistemi internet sayfası üzerinden sorgulandığında, işletme kayıt belgelerinin pasif durumda olduğu, geçerliliğini kaybettiği, faaliyet konularının ihale dokümanında düzenlenen faaliyet konuları dışında olduğu, işletme kayıt belgeleri üzerinde yazan firma adres bilgileri ile firmaların merkez adreslerinin birbirinden farklı olduğu,

 

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak:

 

Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik’in “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde “… c) İşletme kayıt belgesi ve numarası: İstenilen bilgi ve belgeleri tamamlanmış kayıt kapsamındaki gıda işletmelerine yetkili merci tarafından verilen belgeyi ve bu belge üzerinde yer alan, Ek-6’da belirtildiği şekilde kodlanacak olan harf ve rakamlardan oluşan belge üzerindeki numarayı, …” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “Kayıt usul ve esasları” başlıklı 6’ncı maddesinde “... (4) İşletme kayıt belgesi; üzerinde yazılı ticaret unvanı, gerçek ve tüzel kişi, işletme adresi ve faaliyet konusu için geçerlidir. Bu bilgilerden herhangi birinin değişmesi durumunda kayıt belgesi geçerliliğini kaybeder. Gıda işletmecisi, değişiklik durumlarında ilgili bilgi ve belgeler ile işletme kayıt belgesinin aslını bir dilekçeye ekleyerek en geç üç ay içerisinde yetkili mercie yazılı başvuruda bulunur. Yetkili merci tarafından ilgili değişiklik yapılarak işletme kayıt belgesi yeniden düzenlenir.

...

(7) Bakanlık kayıtlı gıda işletmeleri için liste oluşturur ve bu listeleri güncel tutar.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

h) İsteklilerin; firma adına düzenlenmiş, ihale tarihi itibariyle geçerliliğini yitirmemiş ve faaliyet konusu "Depo, gıda satış ve diğer perakende faaliyet gösteren işletmeler" veya “Gıda üretimi yapan işletmeler” veya "Toplu tüketim işletmeleri" olan İşletme Kayıt Belgesi sunmaları zorunludur.

...

7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a), (b) ve (h) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. ...” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale dokümanı düzenlemeleri incelendiğinde, isteklilerin teklifleri kapsamında ihale tarihi itibariyle geçerliliğini yitirmemiş ve faaliyet konusu "Depo, gıda satış ve diğer perakende faaliyet gösteren işletmeler" veya “Gıda üretimi yapan işletmeler” veya "Toplu tüketim işletmeleri" olan işletme kayıt belgesi sunmalarının yeterlik kriteri olarak belirlendiği görülmüştür.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri değerlendirildiğinde, işletme kayıt belgesinin üzerinde yazılı ticaret unvanı, gerçek ve tüzel kişi, işletme adresi ve faaliyet konusu için geçerli olacağı, bu bilgilerden herhangi birinin değişmesi durumunda belgenin geçerliliğini kaybedeceği anlaşılmıştır.

 

Bununla birlikte, inceleme konusu ihale dokümanında ve kamu ihale mevzuatında, işletme kayıt belgesinde belirtilen adres ile isteklilere ait merkez adreslerinin aynı olması gerektiğine yönelik herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı, isteklilerin merkez adresi ile işletme adresinin aynı veya farklı olabileceği anlaşıldığından başvuru sahibinin “işletme kayıt belgeleri üzerinde yazan firma adres bilgileri ile firmaların merkez adreslerinin birbirinden farklı olduğu” yönündeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynak: (E-İhale) - Elektironik İhale Editör: Harun Uğraş ASLAN
Yorumlar
Haber Yazılımı