Haber Detayı
12 Haziran 2020 - Cuma 22:24 Bu haber 9550 kez okundu
 
İşçilik maliyetinin ihale konusu işte karşılanması gereken toplam işçilik maliyetinden fazla olması durumunda firma elenir mi?
Karar No : 2020/UH.II-982
AŞIRI DÜŞÜK Haberi
İşçilik maliyetinin ihale konusu işte karşılanması gereken toplam işçilik maliyetinden fazla olması durumunda firma elenir mi?

Şikâyete konu 3’üncü kısma ilişkin olarak yaptıkları aşırı düşük teklif açıklamalarının söz konusu kısımda çalışacak olan 15 personelin yol giderine yer verilmediği gerekçesiyle uygun bulunmadığı, oysa ki taraflarınca ihale konusu işte çalışacak olan 17 personel üzerinden açıklama yapıldığı, İdari Şartname düzenlemelerine göre ihale konusu işte olması gereken  işçilik maliyetinden 212,88 TL fazla  işçilik maliyeti öngörüldüğü, aşırı düşük teklif açıklaması ekinde sehven  sunulan KİK İşçilik hesaplama modülü çıktısı dikkate alınarak açıklamalarının uygun bulunmadığı, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan şikâyete konu ihalede KİK işçilik hesaplama modülünün kullanılması zorunluluğunun bulunmadığı,

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi

 

Şikâyete konu ihalenin Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü’ne ait Malzemeli Yemek Pişirme Dağıtımı ve Sonrası Hizmet Alımı ihalesi olduğu, ihale konusu işin 3 kısımdan oluştuğu, birinci kısımda 4.308.000 adet, ikinci kısımda 1.020.360 adet, üçüncü kısımda 1.105.200 adet olmak üzere toplamda 6.433.560 adet öğün alımı yapıldığı, şikâyete konu 3'üncü kısma 20 isteklinin katıldığı, idarece sınır değerin 6.915.696,32 TL olarak belirlendiği, sınır değerin altında teklif sunan 10 istekliden aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, 6 isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması sunmadığı gerekçesiyle tekliflerinin reddedildiği, başvuru sahibi istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının ihale konusu işte çalıştırılacak olan personele ilişkin yol gideri öngörülmediği gerekçesiyle uygun bulunmadığı, aşırı düşük teklif açıklaması sunan diğer 3 isteklinin de açıklamalarının farklı gerekçelerle uygun bulunmadığı ve tekliflerinin reddedildiği,  şikâyete konu 2’nci kısımda idarece belirlenen sınır değerin altında geçerli teklif bulunmadığı, 31.03.2020 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin şikâyete konu 3'üncü kısmının Arbay Yemekçilik Sosyal Hiz. Gısa Tem. Taş. Araç. Kira. San. Tic. Ltd. Şti., şikâyete konu 2'nci kısmının  Asmaaltı Tur. Gıda Tem. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “ 79.3.5. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına ilişkin yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında, sözleşme giderleri ve genel giderlerin 4 oranında hesaplanması söz konusu olmayacak, sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle açıklama yapılacaktır.”  açıklaması yer almaktadır.

 

 İdari Şartname’nin  

“Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde   

 

Her ne kadar personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı olmasa da; İşin mahiyetinin yemek hizmet alımı olması ve personel çalıştırılması nedeniyle, yemek hazırlama, pişirme, servis, dağıtım ve bulaşık yıkama vs. işlerde çalışan personellerin maaşları (Ulusal bayram ve resmi tatil günleri ve fazla çalışma ücreti dahil), işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanı ücreti, çalışanlara verilecek eğitim  giderleri ve her türlü özlük hakları (hukuki ve mali) yüklenici tarafından karşılanacaktır.  Ulusal bayram ve resmi tatil günlerinde çalışacak personel teknik dokümanda belirtilmiştir. Ulusal bayram ve resmi tatil günleri ve fazla çalışma ücreti taban asgari ücret üzerinden verilecek ve bordroda gösterilecektir.

-Yüklenici çalıştıracağı personeller için 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Sağlık Sigortası Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile diğer mevzuat gereği yerine getirmesi gereken tüm yasal yükümlülüklerden bizzat sorumludur. Bu yükümlüklerden doğan giderler yüklenici tarafından karşılanacak olup, teklif fiyata dahil edilecektir.
- Çalışanların yemek ihtiyaçları ilgili sağlık tesisi tarafından bedelsiz karşılanacak olup yemek için bir bedel öngörülmeyecektir.

-Personele verilecek yol bedeli kişi başına günlük brüt 5,00 TL olmak üzere 26 gün üzerinden aylık yol ücreti nakdi olarak ödenecektir. Yüklenici, teklif fiyatına personel yol giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. 
-Tüm personele sözleşme süresi boyunca, her yıl için verilmesi gereken ve Detayları Teknik şartnamede belirtilen kıyafetler yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.” 
düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik Şartname’nin “Hizmetin ifa şekli” başlıklı 4’üncü maddesinde “Her Grup İçin İstenen Personel Sayısı ve Nitelikleri

3.Grup personel sayıları ve nitelikleri

3.Grup için toplam 15 personel istenmektedir.

 …

4.5 Yüklenici firma istenilen niteliklerdeki personeli çalıştırmakla yükümlüdür.

Firma çalıştıracağı her personel için bir dosya tutacak, aşağıda belirtilen belgeler her zaman dosyada hazır bulundurulacak, işe başlamadan önce belgeleri hastane idaresine teslim edecektir. (Tüm işçiler için ilk işe başlarken ve değişiklik halinde)... ” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Aktarılan ihale dokümanı düzenlemelerinden, her bir grupta çalıştırılacak personel sayısına ve niteliklerine yer verildiği (aşçıbaşı, aşçı, mutfak personeli, yemekhane ve servis garsonu)  bu kapsamda itirazen şikâyete konu üçüncü grup için 15 personel istenildiği,    ihale konusu işte çalıştırılacak personele ilişkin olarak yemek gideri için bir bedel öngörülmeyeceği, çalışanların yemek ihtiyaçlarının hastane tarafından karşılanacağı, yol bedelinin kişi başına günlük brüt 5,00 TL olmak üzere 26 gün üzerinden nakdi olarak ödeneceği,  ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışacak personel sayısının şikayet konusu kısım için 8 olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde;

 

İşçilik giderine ilişkin olarak; ihale konusu işte 17 personel çalıştırılacağı, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde 10 personelin toplamda 132 gün çalıştırılacağı varsayımı ile brüt asgari ücret (4 sözleşme gideri ve genel giderler dahil)  üzerinden yol bedeli hariç olarak açıklama yapıldığı, bu kapsamda;

 

17 x 3.749,39 x 24    = 1.529.751.12 TL

10 x 132 x 124,98     = 164.973,60 TL

Toplam                      = 1.694.724,72 TL işçilik maliyeti öngördüğü anlaşılmıştır.

 

Yapılan incelemede şikâyet konusu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımı olduğu ve ihale dokümanı düzenlemeleri dikkate alındığında;  

 

  Şikâyet konusu kısımdaki teklif edilmesi gereken işçilik maliyetinin;

 

  -  15 personel için, ayda 26 gün - 5,00 TL nakit yol bedeli de dâhil olmak üzere brüt asgari ücret tutarı (4 sözleşme gideri ve genel giderler hariç)  3.764,43 x 15 x 24 = 1.355.194,80 ile ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışacak personel gideri ( 120,17 x 8 x 15,5 x 2 =  29.802,16 ) toplamından oluştuğu, bu çerçevede şikâyet konusu kısımdaki asgari işçilik maliyetinin 1.384.996,96 TL olduğu anlaşılmıştır.

 

 Bu itibarla, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan söz konusu ihalede ihale dokümanı düzenlemeleri dikkate alındığında, uyuşmazlığa konu edilen yol ücretinin nakdi olarak ödeneceği, dolayısıyla söz konusu giderin Tebliğde geçen farklı açıklama yöntemleri kullanılarak farklı tutarlar ile açıklanabilecek bir niteliğinin bulunmadığı,  başvuru sahibi istekli tarafından öngörülen işçilik maliyetinin ihale konusu işte karşılanması gereken toplam işçilik maliyetinin de üzerinde olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin açıklamalarının mezkur gerekçe ile reddedilmesinin yerinde olmadığı değerlendirilmiştir.

 

Kaynak: (Yemek) - Yemek ihale Kararları Editör: Harun Uğraş ASLAN
Yorumlar
Haber Yazılımı