Haber Detayı
20 Mayıs 2020 - Çarşamba 00:40 Bu haber 19296 kez okundu
 
İş ortaklığının Pilot veya özel ortağı adi ortaklık olabilir mi?
Karar No : 2014/UY.I-3104
İHALE KARARLARI Haberi
İş ortaklığının Pilot veya özel ortağı adi ortaklık olabilir mi?

 İş Ortaklıkları’nın pilot ortağının adi ortaklık olduğu ve bu adi ortaklık ile tüzel kişiliğin iş ortaklığı yaparak teklif vermesinin mevzuata uygun olduğu, adi ortaklık ile tüzel veya gerçek bir şirketin ortak girişim yaparak ihaleye teklif vermesinde yasal engel bulunmadığı, buna rağmen idarece tekliflerinin bu yöndeki gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılmasının uygun olmadığı iddia edilmektedir.

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi

 

 

İdarece alınan 25.07.2014 tarihli ihale komisyonu kararında on adet ihale dokümanı satın alındığı, toplam teklif sayısının yedi olduğu ve altı isteklinin teklifinin uygun görüldüğü ve başvuru sahibi olan Şeyma Karatepe ve Neslihan Yıldırım Adi Ortaklığı& Net Klima Soğ. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın teklifinin iş ortaklığını yapabilecek kişiler arasında adi ortaklığın belirtilmemesi nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihalenin en avantajlı teklif sunan Visel Elek. Elk.İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı ve ikinci avantajlı teklif olarak ise Meda Mekanik Elek. Taah. Tur. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin belirlendiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanun’un “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde; “Ortak girişimİhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları,

 

 

Aynı Kanun’un “İş Ortaklıkları” başlıklı 14’üncü maddesinde “Ortak girişimler birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş ortaklığı veya konsorsiyum olarak iki türlü oluşturulabilir. İş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere, konsorsiyum üyeleri ise, hak ve sorumluluklarını ayırarak işin kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili kısımlarını yapmak üzere ortaklık yaparlar. İş ortaklığı her türlü ihaleye teklif verebilir. Ancak idareler, işin farklı uzmanlıklar gerektirmesi durumunda, ihaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceğini ihale dokümanında belirtirler. İhale aşamasında ortak girişimden kendi aralarında bir iş ortaklığı veya konsorsiyum yaptıklarına dair anlaşma istenir. İş ortaklığı anlaşmalarında pilot ortak, konsorsiyum anlaşmalarında ise koordinatör ortak belirtilir. İhalenin iş ortaklığı veya konsorsiyum üzerinde kalması halinde, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli iş ortaklığı veya konsorsiyum sözleşmesinin verilmesi gerekir. İş ortaklığı anlaşma ve sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları, konsorsiyum anlaşma ve sözleşmesinde ise, konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin, işin hangi kısmını taahhüt ettikleri ve taahhüdün yerine getirilmesinde koordinatör ortak aracılığıyla aralarındaki koordinasyonu sağlayacakları belirtilir.” hükmü,

 

 

 

adi ortaklığın gerçek şahıslar ya da tüzel kişiler arasında veya her ikisinin bir araya gelmesiyle kurulabilen ve ortaklıkta ortaklardan her birinin ortaklığın borçlarından şahsen ve müteselsilen bütün mal varlıklarıyla sorumlu olduğu bir ortaklık şekli olduğu anlaşılmaktadır.

 

İş Ortaklığı’nın da hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin bir araya gelmesiyle oluşturulan ve söz konusu ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları bir ortaklık biçimi olduğu anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 12’nci maddesinde tacir “Bir ticari işletmeyi kısmen de olsa kendi adına işleten kişiye denir.” şeklinde tanımlanmış olup, gerçek kişiler, tüzel kişiler ve donatma iştiraki olarak sınıflandırılmıştır.

 

Aynı Kanun maddesine göre gerçek kişiler “(1) Bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa, kendi adına işleten kişiye tacir denir.

(2) Bir ticari işletmeyi kurup açtığını, sirküler, gazete, radyo, televizyon ve diğer ilan araçlarıyla halka bildirmiş veya işletmesini ticaret siciline tescil ettirerek durumu ilan etmiş olan kimse, fiilen işletmeye başlamamış olsa bile tacir sayılır.

(3) Bir ticari işletme açmış gibi, ister kendi adına, ister adi bir şirket veya her ne suretle olursa olsun hukuken var sayılmayan diğer bir şirket adına ortak sıfatıyla işlemlerde bulunan kimse, iyiniyetli üçüncü kişilere karşı tacir gibi sorumlu olur.” şeklinde ifade edilmiştir.

 

İhale işlem dosyasının incelenmesinden Şeyma Karatepe ve Neslihan Yıldırım Adi Ortaklığı & Net Klima Soğ. Müh. San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin iş ortaklığı olarak ihaleye teklif verdiği ve ortaklık oranının 51 Şeyma Karatepe ve Neslihan Yıldırım Adi Ortaklığı, 49 Net Klima Soğ. Müh. San. Tic. Ltd. Şti. şeklinde oluşturulduğu, pilot ortağın Şeyma Karatepe ve Neslihan Yıldırım Adi Ortaklığı olduğu anlaşılmıştır.

 

Söz konusu İş Ortaklığı’nın pilot ortağı olan Şeyma Karatepe ve Neslihan Yıldırım Adi Ortaklığı’nın 27.03.2013 tarihli adi ortaklık sözleşmesine göre süresiz olarak kurulduğu görülmüştür.

 

Anılan Ortaklığın teklif dosyasında pilot ortak olan adi ortaklığın tarafları olan Şeyma Karatepe ve Neslihan Yıldırım gerçek kişilerine (tacir) ait oda sicil kayıt suretleri, yine aynı kişilerin ayrı ayrı imza sirküleri ile ticaret siciline kayıtlarını gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri, ayrıca pilot ortak ve özel ortak tarafından imzalanmış teklif mektubu, ortaklık oranlarını gösteren KİK 021.0/Y nolu “İş Ortaklığı Beyannamesi” ile ortakların her birinin ayrı ayrı iş deneyim belgesi ve tüzel kişi ortağın KİK 031.1/Y nolu “ortaklık durum belgesi”nin sunulduğu tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibi tarafından sunulan iş ortaklığı beyannamesinde ortakların hisse oranları ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu belirtilmiştir.

 

Söz konusu belgede pilot ortak olarak 51 ortaklık oranıyla Şeyma Karatepe ve Neslihan Yıldırım Adi Ortaklığı gösterilmiş olmakla birlikte, pilot ortağın bir tek gerçek kişi ya da tüzel kişi olabileceğinden hareketle, mevcut durumda pilot ortağın iki gerçek kişiden oluştuğu anlaşıldığından bu durum mevzuata uygun bulunmamıştır.

 

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, ihaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığının ortak girişim olarak tanımlandığı, birden fazla gerçek veya tüzel kişinin iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebileceği dikkate alındığında, adi ortaklığın tüzel kişiliğe haiz olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibi İş Ortaklığı’nın oluşturulma şeklinin mevzuata uygun olmadığı ve dolayısıyla idarece başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında herhangi bir aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

 

Kaynak: (İş) - İş deneyim - İş bitirme Editör: Kadir DOĞAN
Haber Videosu

Web Tv'de Görüntüle

Bu videoyu yorumlamak ve paylaşmak için ayrıca tıklayın.

Yorumlar
Haber Yazılımı