Haber Detayı
01 Mart 2021 - Pazartesi 16:47 Bu haber 6644 kez okundu
 
iş ortaklarından birinin iş deneyim olarak sunduğu sözleşmenin diğer ortağa kesilen faturalardan elde edilmezi mevzuata aykırı mı?
Karar No : 2021/UH.II-384
İŞ DENEYİM Haberi
iş ortaklarından birinin iş deneyim olarak sunduğu sözleşmenin diğer ortağa kesilen faturalardan elde edilmezi mevzuata aykırı mı?

2) İhale komisyon kararı ile en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Aysis Atık Yönetim Sistemleri A.Ş. - Standart Katı Atık Çev. Den. Dan. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nı oluşturan firmalardan özel ortak olan Standart Katı Atık Çev. Den. Dan. Tem. San, ve Tic. Ltd. Şti’nin iş deneyimini tevsik etmek amacıyla idareye sunmuş olduğu araç kira sözleşmesi ve eklerinin ortaklık kurduğu pilot ortak Aysis Atık Yönetim Sistemleri A.Ş ile karşılıklı olarak düzenlediği, iş Ortaklığı’nın sunmuş olduğu protokolün notere onaylatılmasının zorunlu olmadığı düşünülse dahi sözleşmede belirtilen işlerin yapıldığının taraflarca tevsik edilmesi gerektiği, aksi takdirde özel sektörde bulunan firmaların kendi aralarında yaptığı sözleşmelere dayanarak rahatlıkla yüksek bedelli iş bitirme belgesi üretebileceği, diğer taraftan söz konusu protokolde sözleşme konusunun ‘‘Kent Temizlik Hizmetlerinde kullanılmak üzere Araç Kiralanması” olduğu belirtilmesine rağmen hangi belediye veya belediyeler için bu araçların kiralandığı, protokolde kiralayan olarak belirtilen Aysis Atık Yönetim Sistemleri A.Ş.’nin protokol dönemi içerisinde (01.08.2018 ile 31.03.2019) söz konusu belediye veya belediyelere işi tamamlayıp tamamlamadığının bilinemediği, iş bitirme belgesini hak edebilmek için yönetmelik gereği işin tamamlanması gerektiği, Aysis Atık Yönetim Sistemleri A.Ş.nin belediyelere karşı taahhüdü bitmeden başka bir deyişle kendisi iş bitirme belgesini hak etmeden sözleşmenin diğer tarafı olan Standart Katı Atık Çev. Den. Dan. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sözü edilen protokolün iş bitirme belgesi olarak kullanılmasının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda yer alan temel ilkelere aykırı olduğu,

 

Aysis Atık Yönetim Sistemleri A.Ş.’nin kiraladığı söz konusu araçların birden fazla belediye ile yapılan sözleşmelere dayanılarak kullanılması halinde birden fazla iş bitirme belgesinin hiçbir şekilde toplanamayacağı dikkate alındığında bahse konu protokolde kiralayan taraf olan Standart Katı Atık Çev. Den. Dan. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin iş bitirme belgesinin de tek bir iş bitirme olarak kabul edilmemesi gerektiği, sözleşmede araçların cinsi ve türü belirtilmek suretiyle genel ifadeler kullanılmasına rağmen, söz konusu araçların markası, teknik özellikleri, model ve yılı ile plakalarının ayrı ayrı belirtilmediği, dolayısıyla bu araçların kiraya veren firma Standart Katı Atık Çev. Den. Dan. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin sözleşme tarihinde envanterinde bulunup bulunmadığının anlaşılamadığı, araçların pilot ortaktan devir alarak böyle bir sözleşmenin imzaladığının görüleceği,

 

Sunulan anılan protokol ekindeki faturaların açıklamasında “hakediş bedeli” olduğu belirtilmekte ise de, bu hakedişlerin hangi işlere ait olduğunun, hangi araçlar kullanılarak elde edildiğinin faturalarda açıkça belirtilmemesi nedeniyle hakedişlerin gerçeğe aykırı düzenlendiğini düşündükleri, gerek sözleşmede gerek faturalarda hangi plakalı araçların ve bu araçların hangi belediyenin işlerinde çift vardiya olarak kullanıldığının açıkça belirtilmediği için protokoldeki araçların kullanılıp kullanılmadığının tespit edilemediği, idarece, Aysis Atık Yönetim Sistemleri A.Ş. tarafından araçların hangi belediyelerle yapılan sözleşmelere dayanılarak çift vardiya olarak kullanıldığının tevsiki amacıyla (belirtilen dönemlere ilişkin faturaların, hakediş raporlarının, araç puantajlarının, araç ruhsat örneklerinin, demirbaş defterinin, vb) bilgi ve belgelerin istenilmek suretiyle anılan protokolde (iş bitirme belgesinde) belirtilen işin yapıldığının teyit edilmesi gerektiği, araç kiralayan firma olan Aysis Atık Yönetim Sistemleri A.Ş.’nin özel bir şirketten araç kiralayıp kamu kurumlarına bu araçları kiraya verebilmesi için Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri gereğince bulundurması zorunlu olan R veya L yetki belgesi olmadığı, dolayısıyla bu yeterlilik belgeleri bulunmadan şirketler arasında yapılan protokolün iş bitirme belgesi elde etmek için yapıldığının açık olduğu.

 

Kira bedellerinin tahmini akaryakıt bedelleri ayrıştırıldıktan sonra dahi sözleşme süresi olan 8 ay gibi kısa kabul edilebilecek bir dönem için çok yüksek olduğu, Standart Katı Atık Çev. Den. Dan. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından iş deneyimi tevsik amacıyla sunulan araç kira sözleşmesinin 2’nci maddesi kapsamında sözleşmenin başlangıç ve bitiş tarihlerinin 01.08.2018 ile 31.03.2019 olarak belirlenmiş olduğu, sözleşmenin bitiş tarihinden önce taraflarca yazılı olarak uzayabileceği ve süre uzatma tarihinin her şartta 31.12.2019 olacağının şarta bağlandığı, ancak özel ortağın vergisel avantaj sağlamak ve sözleşme bedelini yükseltmek adına sözleşme süresini kendi sözleşmesindeki 2’nci maddeye aykırı olarak bir protokol ile 31.12.2019 tarihi yerine 30.06.2019 tarihine kadar uzatan bir protokol hazırladığı, sözleşme ekinde sunulan ek protokolün geçersiz sayılması gerektiği, tek sözleşmeye dayalı olması gereken iş deneyimin 20’lik iş artışından fazla olarak avantaj sağlamak ve İhale Komisyonunu aldatmak adına muvazaalı bir şekilde tek elden yönetilen pilot ve özel ortak tarafından düzenlendiği, özel ortağın sunduğu belgenin 10’luk ek iş hükümlerini de ayrıca sağlamadığı,

 

Standart Katı Atık Çev. Den. Dan. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Pilot ortak ile iş deneyimi tevsik etmek amacıyla sunduğu sözleşme ve eklerinden doğan sözleşme damga vergisinin ödenip ödenmediğinin ihale komisyonu tarafından tespit edilmesi gerektiği, damga vergisi yatırılmadığının tespiti durumunda vergiyi doğuran olayın sözleşme imza tarihiyle gerçekleşeceğinden bahisle söz konusu isteklinin vergi borçlusu olacağı, böyle bir durumda 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10’uncu maddesinin (d) fıkrası kapsamında “Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan.” ve (h) fıkrası kapsamında “Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen.” hükümleri gereği işlem tesis edilmesi gerektiği, tek elden yönetilen bu iki tüzel kişiliğin aralarında hazırladığı muvazaalı sözleşme kapsamında ortaya çıkan borç alacak ilişkisi doğrultusunda ödeme makbuzlarının olmadığı, muhtemelen ödemelerin yapılmadığı, iki firma ile karşılıklı olarak faturalandırma yapıldığı, sözleşme bedeli düşünüldüğünde çok büyük katma değer vergisi kaybına yol açtığının görüleceği, ayrıca bu durumun bir tarafının cirosunu yükseltirken diğer tarafının giderlerini yükselteceği, böylelikle mali yeterlilik kapsamında istenilen oranların değişeceği ve en avantajlı teklif sahibine muvazaalı olarak avantaj sağlayacağı, bahse konu araç kira sözleşmesinde bulunan araçların bir bölümünün benzer iş tanımında istenilen “Kent Temizliği ile Katı Atık Toplama ve Nakline ilişkin Araç Kiralama” kapsamına çalıştırılmış araçlar olmadığı (konteyner yıkama araçları, karla mücadele araçları, evsel atık statüsünde olmayan moloz taşıma araçları ve arazöz gibi yıkama araçları), bu araçların sunulan araç kira sözleşmesinden çıkartılarak ayrıştırılması gerektiği,

 

 

 

Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki tanımlar yanında;

a) Benzer iş: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işleri,

ç) İş deneyim belgesi: Adayın veya isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki mesleki deneyimini gösteren, hizmet alımlarında iş bitirme belgesi, yapımla ilgili hizmet işlerinde ise iş bitirme belgesi, iş durum belgesi, iş denetleme belgesi ve iş yönetme belgesini,

d) İş deneyimini gösteren belgeler: İş deneyim belgeleri ve teknolojik ürün deneyim belgesi ile gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa gerçekleştirilen işlere ilişkin olarak Yönetmeliğin 47 nci maddesinde belirtilen belgeleri… ifade eder.” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “(1) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; teknolojik ürün deneyim belgesinin ve yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

İstenilmesi zorunludur…” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı 47’nci maddesinde “(1) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

(a) Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz….” hükmü yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1… h) İstekliler Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğünden almış oldukları K1 Yetki Belgesinin veya C1, L1, L2, R2 Yetki Belgelerinden en az birinin aslını veya noter tasdikli suretini ibraz edeceklerdir

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

...

İstekli tarafından teklif edilen bedelin 30'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az 70'ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az 10'unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının 30'undan az olmaması gerekir.

7.5.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Bu ihalede benzer iş olarak Kent Temizliği ile Katı Atık Toplama ve Nakline ilişkin Araç Kiralama işi benzer iş olarak kabul edilecektir…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde iş deneyiminin değerlendirilebilmesi için işe ilişkin sözleşmenin, söz konusu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen fatura örneklerinin veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretlerinin veya serbest meslek makbuzu nüshalarının ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretlerinin, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin sunulması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

İhale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Aysis Atık Yönetim Sistemleri A.Ş. - Standart Katı Atık Çev. Den. Dan. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nı oluşturan firmalardan özel ortak olan Standart Katı Atık Çev. Den. Dan. Tem. San, ve Tic. Ltd. Şti’nin iş deneyimini tevsik etmek amacıyla pilot ortak Aysis Atık Yönetim Sistemleri A.Ş. ile aralarında akdettikleri “kent temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere araç kiralanması” başlıklı sözleşmenin, sözleşmenin aynı şartlarla uzatılmasına ilişkin protokolün ve 10 adet faturanın sunulduğu tespit edilmiştir.

 

Anılan istekli tarafından sunulan sözleşmenin;

 

“Sözleşmenin Konusu: Kent Temizlik Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Araç Kiralanması

Kiraya veren ile kiracı arasındaki Kira sözleşmesi koşullan aşağıdaki sözleşme maddelerinde belirlenmiş olup, bundan böyle bu sözleşmede Araç sahibi Kiraya veren; Kiralayan Kiracı olarak anılacaktır.

1) Kiralama koşulları ve kiralama bedeli:

Araçların kira bedeli aylık 700.000 TL (yediyüzbin TL)+ KDV ’dir.

 

Sıra

No

Cinsi

Türü

Adet

Birim Fiyat TL/Ay

Aylık

Tutar

1

Süpürme

Makinesi

Hidrostatik Vakumlu Yol Süpürme Aracı

2

35.000,00

70.000,00

2

Kamyon

Büyük

Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu

10

33.000,00

330.000,00

3

Kamyon

Arasöz (Yol Sulama Aracı)

1

23.000,00

23.000,00

4

Kamyon

Küçük

Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu

3

28.000,00

84.000,00

5

Kamyonet

Mini Damperli Çöp Toplama Aracı

3

20.000,00

60.000,00

6

Kamyon

Damperli Moloz ve Hafriyat Atığı Tasıma Aracı

1

23.000,00

23.000,00

7

Kamyon

Kar Küreme Ekipmanlı Damperli Moloz ve Hafriyat Atığı Taşıma Aracı

1

 

40.000,00

40.000,00

8

Kamyon

Çöp Konteyneri Yıkama ve Dezenfeksiyon Aracı

 

2

35.000,00

70.000,00

 

 

Toplam

 

 

700.000,00

 

2- Kira başlangıç ve bitiş süresi: 01.08.2018 tarihinden 31.03.2019 tarihine kadardır. sözleşmenin bitiş tarihi olan 31.03.2019 tarihinden önce taraflar yazılı olarak sözleşmenin 31.12.2019 tarihine kadar aynı şartlarla uzayacağını kararlaştırabilir. 05.04.2019 tarihinden önce taraflar yazılı herhangi bir irade belirtmezse sözleşme bu tarihte kendiliğinden sona erer.

3- Araçların durumu: araçlar bakımlı ve eksiksiz olarak kiracıya araç teslim tutanağıyla beraber kira başlangıç günü teslim edilecek olup; kira bitiş tarihinde her iki tarafın yetkililerinin gözetiminde araç teslim tutanağına göre eksisiz ve bakımlı olarak iade alınacaktır.

4- Araçlar ile ilgili masraflar: araçlar şoför hariç kiraya verilmiş olup araçların akaryakıt, tamir bakım, amortisman ve sigorta giderleri kiralama süresince kiraya verene aittir. tüm araçlar günlük 15 saat (2 vardiya) olarak çalışacaktır.

5- Araçların kullanım koşulları: kiralamaya konu araçlar sözleşme konusu işler dışında hiçbir işte kullanılamaz. kullanılması halinde doğabilecek bütün zarar ve sorumluluklar kiracıya aittir. sözü geçen hususlardan herhangi birinin tespit edilmesi durumunda sözleşme kiraya veren tarafından tek taraflı olarak feshedilerek zarar kiracıya rücu edilecektir.

6- Araç kaza ve hasarları: araçların kullanımından kaynaklı kaza hasarları, kazalardan kaynaklanan mali mesuliyet ve yükümlülükleri, kullanımdan kaynaklı üçüncü şahıslara verilecek zarar ve ziyanlar ve kullanım süresince oluşacak her türlü ceza ve cezai işlemler kiracı tarafından yüklenilerek ödenecektir.

7- İş artışı ve eksilişi: öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışı veya eksilişinin zorunlu olması halinde, sözleşme bedelinin 10'una kadar oran dahilinde iş artışı veya eksilişi yapılabilir.

8- İşbu sözleşmeden kaynaklanacak ihtilaf ve anlaşmazlıklarda İstanbul mahkemeleri ve resmi makamları yetkilidir.

İş bu sözleşme 8 (Sekiz) madde ve iki nüsha halinde düzenlenerek tarafların yetkililerince okunmuş, kabul edilmiş ve iki tarafın rızası ile 31.07.2018 tarihinde imzalanmıştır.”

 

şeklinde olduğu görülmüştür.

 

Anılan sözleşme ekinde yer alan “Araç kira protokolü” adlı belgede “Belirtilen sözleşmenin kira başlangıç ve bitiş süresi başlıklı 2’nci maddesinde tarafların iradeleri ile sözleşmeyi uzatabileceği düzenlenmiştir. İşbu ek sözleşme ile taraflar aynı şartlarla 31.07.2018 tarihli kent temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere araç kiralanması sözleşmesini 30.06.2019 talihine kadar uzatma konusunda anlaşmışlardır. İşbu protokol iki nüsha halinde düzenlenerek tarafların yetkililerine okunmuş, kabul edilmiş ve iki tarafın rızası ile 15.12.2018 tarihinde imzalanmıştır.” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

 

Bahsi geçen sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak sunulan 10 adet fatura örneğinin noter tarafından onaylandığı, ilk kesilen faturanın tarihinin “26.09.2018” olduğu, son kesilen faturanın tarihinin “30.06.2019” olduğu, faturaların toplam tutarının “6.845.000,00 TL” olduğu, faturaların sözleşmede kiraya veren olarak belirtilen Standart Katı Atık Çev. Den. Dan. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından, sözleşmede kiralayan olarak belirtilen Aysis Atık Yönetim Sistemleri A.Ş. adına düzenlendiği, faturaların açıklamasında “Kent Temizlik Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Araç Kiralanması” ibaresinin yer aldığı, her bir faturaya sırasıyla 1 den 10’a kadar olan hakediş numaralarının verildiği tespit edilmiştir.   

 

İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde Bu ihalede benzer iş olarak Kent Temizliği ile Katı Atık Toplama ve Nakline ilişkin Araç Kiralama işi benzer iş olarak kabul edilecektir” düzenlenmesine yer verilmek suretiyle benzer iş tanımlamasının yapıldığı görülmüştür. İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığının özel ortağı Standart Katı Atık Çevre Denetim Danışmanlık Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından iş deneyimini tevsik etmek üzere sunulan bahse konu sözleşmenin niteliğinin kent temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere araç kiralanması olduğu görüldüğünden sözleşme konusu işlerin itirazen şikâyete konu ihale için yapılan benzer iş tanımına uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

31.07.2018 tarihli sözleşmenin 2’nci maddesinde “2- Kira başlangıç ve bitiş süresi: 01.08.2018 tarihinden 31.03.2019 tarihine kadardır. sözleşmenin bitiş tarihi olan 31.03.2019 tarihinden önce taraflar yazılı olarak sözleşmenin 31.12.2019 tarihine kadar aynı şartlarla uzayacağını kararlaştırabilir.” ifadesinin, anılan sözleşme ekinde yer alan “Araç kira protokolü” adlı belgede “…taraflar aynı şartlarla 31.07.2018 tarihli kent temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere araç kiralanması sözleşmesini 30.06.2019 talihine kadar uzatma konusunda anlaşmışlardır.” ifadesinin yer aldığı, anılan protokol kapsamında 31.07.2018 tarihli sözleşmenin süresinin 30.06.2019 tarihine kadar uzatılmış olduğu görülmüştür. Kamu ihale mevzuatı çerçevesinde iş artışının sözleşme süresi içerisinde işin miktarına ilişkin olarak gerçekleştirilebileceği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47’nci maddesinin (c) bendinde belirtilen iş artışı kavramının da bu doğrultuda değerlendirilmesi gerektiği, dolayısıyla sözleşmenin süresinin uzatılmasının iş artışı olarak kabul edilemeyeceği, bu nedenle süre uzatımına ilişkin olarak imzalanan ek protokolün farklı sözleşme olarak kabul edilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, başvuru sahibince teklif dosyası kapsamında iş deneyimini tevsik etmek üzere sunulan sözleşmenin süresi içerisinde (01.08.2018-31.03.2019) düzenlenen 7 adet faturanın değerlendirmeye alınması gerekmektedir. Söz konusu 7 adet faturanın toplam bedelinin 4.745.000,00 TL olduğu, bu tutarın iş ortaklığının özel ortağı tarafından sağlanması gereken asgari tutarı karşıladığı tespit edilmiştir.

 

Ayrıca kamu ihale mevzuatında iş ortaklıklarının iş deneyimlerini tevsik etmek amacıyla gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa gerçekleştirilen işlere ilişkin sözleşme sunması durumunda, sunulan sözleşmenin taraflarının iş ortaklığını oluşturan taraflarla aynı olmasını engelleyen bir düzenlemenin bulunmadığı, kamu ihale mevzuatında gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde iş deneyiminin değerlendirilebilmesinin koşullarının açık olduğu, ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının özel ortağı tarafından iş deneyiminin tevsiki amacıyla sunulan belgeler kapsamında işin gerçekleştirilmediği yönünde tereddüt yaratacak bir hususun bulunmadığı, herhangi bir somut bilgi, belge ortaya konulmaksızın yapılmış olan başvuru üzerine idarenin bahse konu sözleşmeye ilişkin muvazaalı işlem yapılıp yapılmadığının denetlenmesiyle ilgili herhangi bir yükümlülüğünün bulunmadığı anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

 

 

 

Kaynak: (İhale) - İhaleciyiz Editör: Harun Uğraş ASLAN
Yorumlar
Haber Yazılımı