Haber Detayı
26 Ekim 2020 - Pazartesi 10:00 Bu haber 1098 kez okundu
 
İş deneyim olarak sunulan sözleşmede kabul tarihi bulunmaması isteklinin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
Karar No : 2020/UH.II-1658
İŞ DENEYİM Haberi
İş deneyim olarak sunulan sözleşmede kabul tarihi bulunmaması isteklinin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?

İş deneyiminin tevsiki amacıyla özel ortak Öz Antik İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Doğtem Yat. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında imzalanmış 01.04.2018 tarihli sözleşme ve sözleşmeye bağlı olarak Vergi Usul Kanunu’na göre kesilmiş faturaların sunulduğu, faturaların idare tarafından Gaziantep Vergi Dairesince teyit ettirildiğinin taraflarınca bilindiği,  sunulan Kurumlar Vergisi Beyannamesinde kanunen bir kusur bulunmadığı dolayısıyla peşin kira olarak kesilen faturaların dikkate alınmayarak idare tarafından 2019 yılı gelirlerinin hatalı tespiti konusunda ısrar edildiği,

 
 
Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak:

 

Hizmet alımı ihalelerinde gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemeyeceği, bu şekilde bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinin uygulanacağı, sözleşmenin ekine sözleşmeye esas fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, meslek mensubu veya vergi dairesi onaylı suretleri personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin sunulması gerektiği, sözleşmenin iş eksilişi yapılarak sona erdirilmesi durumunda, tarafların işin bu şekilde tamamlandığı hususunda anlaştığını gösterir belgenin iş deneyimini gösteren diğer belgelerle birlikte sunulmasının zorunlu olduğu, iş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabulü gerçekleştirilen işlerde, iş deneyimini gösteren belge tutarının tam olarak dikkate alınacağı, sözleşmede kabul tarihine ilişkin bir düzenleme bulunmuyor ise, iş deneyimini gösteren belgeler kapsamında sunulan faturalardan en son düzenlenen faturanın tarihinin kabul tarihi olarak dikkate alınması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde  “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: 36 Ay Süreyle; Kent Temizliği, Çöp Toplama Ve Nakli İşlerinde Kullanılmak Üzere Muhtelif Araç Kiralama Hizmeti Alımı İşi

b) Miktarı ve türü:  22 Kalem 77 Adet Sürücüsüz Muhtelif Araç 36 Ay Süreyle; Kent Temizliği, Çöp Toplama Ve Nakli İşlerinde Ve Diğer Birim Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Muhtelif Araç Kiralama Hizmeti Alımı İşi

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Akdeniz Belediyesi Sınırları

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “….7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri, sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin  25'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az 70'ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az 10'unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının 30'undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. Konsorsiyum ortağının teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde ise, belgeyi sunduğu kısım veya kısımlar için iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.

….

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: Bu ihalede benzer iş olarak "Kent Temizliğinde araç çalıştırılması ve/veya Park ve Bahçelerin Bakımı ve Temizliği işinde araç çalıştırılması ve/veya  her türlü araç kiralama işleri” benzer iş olarak kabul edilecektir….” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuru sahibi Barut Tem. Yemek Nak. İnş. ve Güv Sis. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Öz Antik İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının teklif tutarının 42.420.906,00 olduğu, ihale dokümanında asgari iş deneyim oranının 25 olarak belirlendiği, dolayısıyla anılan istekli tarafından sağlanması gereken asgari iş deneyim tutarının 10.605.226,50 TL (42.420.906,00 TL x 0,25) olduğu, sunulan iş deneyim belgelerinin iş ortaklığını oluşturan firmaların kendi adlarına düzenlendiği dolayısıyla söz konusu iş deneyim tutarının 70’ine karşılık gelen 7.423.658,55 TL tutarın pilot ortak tarafından, 30’una karşılık gelen (3.181.567,95 TL) tutarın ise özel ortak tarafından karşılanması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

 Özel ortak Öz Antik İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından ise iş deneyimini tevsik amacıyla Doğtem Yat. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. (kiracı) ile 01.04.2018 tarihinde imzalanan ve bedel içeren “Araç Kira Sözleşmesi” ile sözleşmeye esas 17 adet fatura icmalinin sunulduğu görülmüştür.

 

Öz Antik İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti tarafından teklif dosyasında sunulan Sözleşme’nin “Sözleşmenin konusu” başlıklı 2’nci maddesinde “… 30 adet (şoförsüz) yakıt dahil araç kiralama işi” ifadeleri,

 

“Sözleşmenin süresi” başlıklı 3’üncü maddesinde “Başlangıç tarihi: 01.04.2018, Bitiş tarihi:31.05.2020, Tarafların anlaşması halinde bu süre uzatılır veya kısaltılır.” ifadeleri,

 

 Sunulan sözleşmede işin tanımının araç kiralama işi olduğu, gerek sözleşmenin aktarılan maddelerinde gerekse de diğer maddelerinde anılan sözleşme kapsamında tam zamanlı personel çalıştırılacağına ilişkin bir düzenleme bulunmadığı anlaşıldığından, sözleşmenin ekinde personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin sunulmasına gerek bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan Öz Antik İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti tarafından teklif dosyasında sunulan sözleşmede kabul tarihine ilişkin bir düzenleme bulunmamakla birlikte, anılan istekli tarafından sözleşme ekinde sunulan son fatura tarihi 31.05.2020 olduğundan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 47’nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca, kabul tarihinin 31.05.2020 olarak kabul edilmesi gerekmekte olup anılan istekli tarafından teklif dosyasında sunulan bahse konu sözleşmenin süresinin 01.04.2018–31.05.2020 tarihleri arasında 26 ay olduğu, sözleşme bedelinin 16.985.400,00 TL olduğu görülmüştür.

 

Netice itibariyle, özel ortak Öz Antik İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti tarafından iş deneyiminin ihale dokümanına ve kamu ihale mevzuatına uygun olarak tevsik edildiği sonucuna varılmıştır.

Kaynak: (Araç) - Araç ihale kararları Editör: Ahmet ALAGÖZ
Yorumlar
Haber Yazılımı