Haber Detayı
26 Ocak 2020 - Pazar 14:55 Bu haber 11727 kez okundu
 
İş deneyim belgesi olarak mezuniyet belgesi sunulması durumunda
Bu çerçevede 31.08.2016 tarihli ve 2016/DK.D-179 sayılı Kurul kararı uyarınca yapılan hesaplamada başvuru sahibi istekli tarafından beyan edilen mezuniyet belgesinin parasal karşılığının 2.138.097,60 TL olduğu anlaşılmış olup, anılan istekli tarafından karşılanması gereken asgari iş deneyim tutarının 2.137.999,62 TL (2.672.499,53 X 80) olduğu dikkate alındığında iş deneyim tutarının yetersiz olduğu gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Karar No:2020/UY.II-99
İŞ DENEYİM Haberi
 İş deneyim belgesi olarak mezuniyet belgesi sunulması durumunda

İş deneyim belgesi olarak mezuniyet belgesi sunulması durumunda,

iş deneyim belgesi nasııl hesaplanır konusunda örnek kik kararıı

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 

29.11.2019 tarihli kesinleşen ihale komisyonu kararında teklif dosyası kapsamında iş deneyimini tevsiken sunduğu mezuniyet belgesinin ihale konusu işte istenilen iş deneyim  tutarını karşılamadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı,  anılan  kararın 31.08.2016 tarihli ve 2016/DK.D-179 sayılı düzenleyici kurul kararına açıkça aykırı olduğu,

 

Söz konusu düzenleyici kurul kararında iş deneyim belgesi olarak mezuniyet belgesi sunulması durumunda, mezuniyet tarihinden ihale tarihine kadar geçen sürenin yıl, ay ve gün üzerinden kıst hesaplama yapılmak suretiyle tespit edileceği ve belge tutarının buna göre belirleneceğinin ifade edildiği, ancak idare tarafından belge tutarının ihale ilan tarihi dikkate alınarak hesaplandığı, anılan düzenleyici kurul kararı gereği teklif dosyası kapsamında sunmuş olduğu mezuniyet belgesinin ihale konusu işte istenilen iş deneyim tutarını karşıladığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

 

Başvuruya konu ihalenin Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına ait “Muhtelif Yerlerde Yol ve Altyapı İşi” ihalesi olduğu, 17 isteklinin katıldığı ihalede 03.12.2019 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin Paşaoğlu Mimarlık Gayrimenkul İnşaat Turizm San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, anılan komisyon kararında başvuru sahibi Ömer İnan’a ait teklifin iş deneyim tutarının yetersiz olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar” başlıklı 62’nci maddesinde “Bu Kanun kapsamındaki idarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işleri için ihaleye çıkılmadan önce aşağıda belirtilen hususlara uyulması zorunludur:

h) İş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işi ihalelerine başvurularında, toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, yüzyirmiikibinüçyüzseksenyedi Yeni Türk Lirası (Üçyüzotuzdörtbinüçyüzaltmışsekiz Türk Lirası) olarak hesaplanmak üzere 10 uncu madde kapsamındaki benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır. Bu süre iş deneyimi bulunan mimar ve mühendisler için uygulanmaz...” hükmü yer almakta olup, söz konusu maddenin dipnotunda, anılan parasal değerin 01.02.2019 – 31.01.2020 dönemini kapsadığı belirtilmiştir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “Aday veya isteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini tevsik etmeleri için iş deneyim belgesi istenilmesi zorunludur.

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az 20’sini sağlaması zorunludur.

Mezuniyet belgelerinin iş deneyimini tevsik için sunulması durumunda; mezuniyetten sonra geçen sürenin onbeş yıldan fazlasının değerlendirmeye alınabilmesi için, başvuru veya teklif kapsamında mezuniyet belgesi sahibine ait yapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesinin sunulması zorunludur.” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’inci maddesinde “…8) Mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işleri ihalelerinde, iş deneyimi olarak mezuniyet belgelerini sunmaları durumunda;

a) İş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların; toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar,

….

benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır…” hükmü yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.5.1… İstekli tarafından teklif edilen bedelin 80'inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az 80'ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az 20'sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

7.6.1 Mezuniyet belgeleri/diplomalar:

İnşaat Mühendisi” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarıya aktarılan mevzuat hükümlerinden ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelerden; inceleme konusu ihalede istekliler tarafından teklif edilen bedelin 80'inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin teklif dosyasında sunulmasının zorunlu olduğu, iş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işi ihalelerine başvurularında, toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yılın, 334.368,00 TL olarak hesaplanmak üzere benzer iş deneyimi olarak dikkate alınacağı, söz konusu ihalede istekliler tarafından mezuniyet belgesi kapsamında inşaat mühendisliği diplomasının sunulabileceği anlaşılmıştır.

 

31.08.2016 tarihli ve 2016/DK.D-179 sayılı Kurul kararında “4734 sayılı Kanun’un bahse konu maddesinde yer alan "mezuniyetten sonra geçen her yıl" ifadesinden ne anlaşılması gerektiği hususunda gerek Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde gerekse Kamu İhale Genel Tebliğinde herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Bahse konu ifadeden ne anlaşılması gerektiği hususunda oluşan belirsizliğin ihalelerde değerlendirme hatalarına yol açtığı görülmüştür.

4734 sayılı Kanun’un bahse konu hükmünün, mühendis ve mimarların yapım müteahhitliği sektörüne girişlerini kolaylaştırmak ve ihalelerdeki rekabet ortamını arttırmak amacını taşıdığı hususu ile birlikte değerlendirildiğinde "mezuniyetten sonra geçen her yıl" ifadesi uyarınca, mezuniyet tarihinden ihale tarihine kadar geçen sürenin tespitinde yıl, ay, gün üzerinden kıst hesaplama yapılması gerektiği, aksi durumda sadece yıl üzerinden hesaplama yapılmasının eşit muamele ilkesine aykırılık teşkil edeceği sonucuna varılmıştır.

Bu kapsamda, mezuniyet tarihinden ihale tarihine kadar geçen süreye ilişkin deneyimin tespitinde yıl, ay, gün üzerinden hesaplama yapılırken;

•Tam yıl sayısının 4734 sayılı Kanun’un 62’nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar ile çarpılması,

•Tam yıl dışında kalan ve kıst hesaba konu olan tam ay sayısının, Kanun’un anılan maddesinde belirtilen tutarın 12’ye bölünmesi ile elde edilen tutar ile çarpılması,

•Tam yıl ve tam ay dışında kalan ve kıst hesaba konu olan gün sayısının, Kanun’un anılan maddesinde belirtilen tutarın aylık kısmına tekabül eden meblağın 30’a bölünmesi ile elde edilen tutar ile çarpılması,

ve yıl, ay, gün üzerinden yapılan hesaplamalar sonucu bulunan tutarların toplamının, virgülden sonra iki ondalık basamaklı olacak şekilde yuvarlama yapılmadan dikkate alınması gerekmektedir…” ifadeleri yer almakta olup, anılan Kurul kararında iş deneyimini tevsiken mezuniyet belgesi sunulması durumunda mezuniyet tarihinden ihale tarihine kadar geçen süreye ilişkin deneyimin tespitinde yıl, ay, gün üzerinden kıst hesaplama yapılacağı belirtilmektedir. Dolayısıyla anılan karar gereği mezuniyet tarihi ile ilgili sürenin hesaplanmasında ihale tarihinin esas alınması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi Ömer İnan’a ait yeterlik bilgileri tablosunda, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgiler kapsamında mezuniyet bilgilerinin “***8922, 14.06.2013, 12952/01.2096, Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği,” şeklinde olduğu görülmüştür.

 

Şikâyet konusu ihalenin tarihinin 05.11.2019, anılan istekliye ait mezuniyet tarihinin 14.06.2013 olduğu dikkate alındığında, ilgili Kurul kararı uyarınca iş deneyim tutarının hesaplanmasında esas alınacak sürenin 6 yıl 4 ay 22 gün olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu mezuniyet belgesine ait ihale tarihinde geçerli olan parasal değerin ise 334.368,00 olduğu anlaşılmıştır.

 

6 YIL: 6X334.368,00 =2.006.208,00

4 AY: 4X27.864,00    =111.456,00

22 GÜN: 22x928,80  =20.433,60

 

Toplam: 2.138.097,60 TL

 

Bu çerçevede  31.08.2016 tarihli ve 2016/DK.D-179 sayılı Kurul kararı uyarınca yapılan hesaplamada başvuru sahibi istekli tarafından beyan edilen mezuniyet belgesinin parasal karşılığının 2.138.097,60 TL olduğu anlaşılmış olup, anılan istekli tarafından karşılanması gereken asgari iş deneyim tutarının 2.137.999,62 TL (2.672.499,53 X 80) olduğu dikkate alındığında iş deneyim tutarının yetersiz olduğu gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

 

Harun Tuncil-Vedat Kaçan İş Ortaklığına ait yeterlik bilgileri tablosu incelendiğinde mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgiler kapsamında Harun Tuncil’e ait mezuniyet bilgisinin 06.07.2011-Harran Üniversitesi İnşaat Mühendisliği, Vedat Kaçan’a ait mezuniyet bilgisinin 29.06.2011- Harran Üniversitesi İnşaat Mühendisliği olarak beyan edildiği görülmüştür.

 

Bu çerçevede iş deneyim tutarının hesaplanmasında esas alınacak sürenin pilot ortak Harun Tuncil için 8 yıl 3 ay 30 gün, özel ortak Vedat Kaçan için 8 yıl 4 ay 7 gün olduğu anlaşılmıştır.

 

İş deneyimini tevsiken mezuniyete ilişkin beyan edilen bilgiler dikkate alınarak yapılan hesaplamada anılan iş ortaklığı tarafından başvuruya konu ihalede karşılanması gereken asgari iş deneyim oranının karşılandığı anlaşılmış olup iş deneyim tutarının yetersiz olduğu gerekçesiyle iş ortaklığına ait teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Ömer İnan’a ve Harun Tuncil-Vedat Kaçan İş Ortaklığına ait tekliflerin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Kaynak: (İhale) - İhaleciyiz Editör: Kadir DOĞAN
Yorumlar
Haber Yazılımı