Haber Detayı
23 Eylül 2021 - Perşembe 12:38 Bu haber 7767 kez okundu
 
İş deneyim belgesi ihale saati geçtikten sonra ihale komisyonu tarafından isteklinin dosyasına eklenebilir mi?
Karar No : 2021/UH.I-1719
İŞ DENEYİM Haberi
İş deneyim belgesi ihale saati geçtikten sonra ihale komisyonu tarafından isteklinin dosyasına eklenebilir mi?

Başvuruya konu ihalenin 7, 8, 9, 10 ve 11'inci kısımlarına teklif verildiği, Yusuf Çöl tarafından ise ihalenin 8, 10, 11 ve 12'nci kısımlarına teklif verildiği ve bahse konu kısımların anılan istekli üzerinde bırakıldığı, Yusuf Çöl tarafından ihale tarihinde iş deneyim belgesinin teklif dosyasında sunulmadığı, ihale yapıldıktan sonra anılan istekli tarafından iş deneyim belgesinin ihale komisyonuna ibraz edildiği, bu durumun ihale mevzuatına aykırı olduğu, ihalenin anılan kısımları üzerinde bırakılan Yusuf Çöl tarafından 06.09.2019 tarihli 2019/429699 ihale kayıt numaralı "2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılı 18 Özel Eğitim Öğrencisinin 2 Araç ve 2 Rehber Personel ile 180 gün Taşıma Merkezi Okullara Taşınması İşi"ne ait 58.790,00TL sözleşme bedelli iş deneyim belgesinin sunulduğu, bahse konu iş deneyim belgesine konu işte personel de çalıştırıldığı, ihale konusu işte personel çalıştırılmayacağından iş deneyim belgesine konu işte çalıştırılan personele ilişkin kısımların iş deneyim tutarından ayrıştırılması gerektiği, bahse konu ayrıştırmanın yapılması halinde Yusuf Çöl tarafından sunulan iş deneyim belgesinin tutarının ihale konusu işte yeterlik kriterini karşılamadığının görüleceği, ihale konusu işte benzer iş tanımının personel çalıştırma işi olarak değil personel ve öğrenci taşıma işi olarak belirlendiği, ancak Yusuf Çöl tarafından sunulan iş deneyim belgesinde anılan isteklinin personel çalıştırdığı bu haliyle bahse konu ihalenin iptal edilmesi gerektiği, ayrıca ihale dokümanının e-imza kullanılmadan EKAP üzerinden temin edildiği, bu nedenle ihaleye katılım sürecinin çelişkili olarak yürütüldüğü iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı maddesinde “Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde “İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “(1) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; teknolojik ürün deneyim belgesinin ve yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleriyle ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,…

istenilmesi zorunludur…

ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler ile teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması istenir.” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’inci maddesinde “(1) İhale konusu iş veya benzer işlerle ilgili tek sözleşmeye dayalı olarak iş deneyimini gösteren belgeler değerlendirmeye alınır. Birden çok iş deneyimini gösteren belge hiçbir şekilde toplanamaz.

(2) İş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz.” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılması” başlıklı 56’ncı maddesinde “(1) Ön yeterlik ve yeterlik başvuruları ile tekliflerin alınması ve açılmasına ilişkin işlemler; Kanun, bu Yönetmelik, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği ve tip şartnamelerde belirtilen hükümler çerçevesinde standart formlar kullanılarak gerçekleştirilir.

(2) Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı, başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerin her biri için ayrı sütun içerecek şekilde düzenlenir.

(3) Başvuru veya teklif zarfları, alınış sırasına göre incelenir. Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalelerde teklif zarfları açılmadan önce, pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde ise son yazılı fiyat tekliflerinin verildiği oturumda yaklaşık maliyet açıklanır. Zarflardan uygun olanların açılması ve belge kontrolünün yapılması aşamasında, aday veya isteklilerce sunulan belgeler tek tek kontrol edilerek hangi belgelerin sunulduğu, Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında her belge için açılmış bulunan sütunlara kaydedilerek gösterilir. İhale usulüne göre ilgili oturumda istekliler ve teklif ettikleri fiyatlar duyurularak tutanak düzenlenir. Bu tutanakların komisyon başkanınca onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilmeden oturum kapatılamaz.

(4) Başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler idarelerce tamamlatılamaz.…” hükmü yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Avanos İlçesi 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 246 Orta öğretim ve İmam Hatip Ortaokulu Öğrencisinin 182 iş günü 15 araçla 6 taşıma merkezine öğrenci Taşıma İşi

b) Miktarı ve türü:NEVŞEHİR 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRTİM YILI NEVEŞHİR İLİ AVANOS İLÇESİ TAŞIMALI EĞİTİM KAPSAMINDAKİ 246 ÖĞRENCİNİN 6 TAŞIMA MERKEZİ OKULA 15 HAT (15 ARAÇ) İLE 182 İŞ GÜNÜ TAŞINMASI İŞİ Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: AVANOS İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU…” düzenlemesi,  

 

Anılan Şartname’nin “İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati” başlıklı 3’üncü maddesinde “3.1.

a)İhale kayıt numarası:2021/423234

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) Tekliflerin sunulacağı adres: AVANOS İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBESİ

ç) İhalenin yapılacağı adres: CUMHURİYET MAH. KAPDOKYA CAD. NO:6 AVANOS/NEVŞEHİR

d) İhale tarihi: 20.08.2021

e) İhale saati: 10:00

f) İhale komisyonunun toplantı yeri: AVANOS İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin 25'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir. ….

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Kamu ve/veya özel sektörde yapılmış her türlü öğrenci ve personel taşıma işi benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 20’nci maddesinde “20.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

20.2. Kısmi teklife ilişkin açıklamalar

20.2.1.Bu hizmet ihalesinde kısmi teklif verilebilir. Taşıma merkezi okullara bağlı her bir güzergâh ayrı bir kısım olarak belirlenmiştir. Teklif mektuplarında, teklifin ihale konusu alımın tamamını mı yoksa bir kısmını mı kapsadığı hususu açıkça belirtilecektir. İstekliler bu Şartnamede belirtilen aynı veya farklı taşıma merkezi okula bağlı güzergâhların birine ya da birden fazlasına teklif verebileceklerdir. Teklif değerlendirmesi her birkısım(güzergâh) için ayrı ayrı yapılacaktır. Birden fazla güzergâhta ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen istekli ile uhdesinde kalan güzergâhlar için tek bir sözleşme imzalanacaktır.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 30’uncu maddesinde “…30.2.3. İhale konusu işin yaklaşık maliyeti açıklandıktan sonra zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır ve ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir. Ancak fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılan ihalelerde; istekliler, teklif fiyatları ve eksiltmeye konu fiyat dışı unsurların değerleri yaklaşık maliyet ile birlikte, eksiltme tamamlandıktan sonra açıklanır ve düzenlenen tutanaklardan, yalnızca Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının istekli isimleri kapatılarak ihale komisyonu başkanı tarafından onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilir.

30.2.4. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. Teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

20.08.2021 tarihinde yapılan başvuruya konu ihalede EKAP üzerinden 8 adet ihale dokümanı indirildiği, kısmi teklife açık olan ve 15 kısım halinde gerçekleştirilen bahse konu ihaleye 7 istekli tarafından teklif sunulduğu görülmüştür.

 

 20.08.2021 tarihli ihale komisyonu kararı incelendiğinde, başvuru sahibi istekli tarafından ihalenin 7, 8, 9, 10 ve 11'inci kısımlarına teklif verildiği, itirazen şikayet başvurusuna konu edilen Yusuf Çöl tarafından ise ihalenin 8, 10, 11 ve 12'nci kısımlarına teklif verildiği, hem başvuru sahibi istekli hem de Yusuf Çöl tarafından teklif verilen ihalenin 8, 10 ve 11’inci kısımlarının Yusuf Çöl üzerinde bırakıldığı görülmüştür.

 

İdare tarafından ihalenin tüm kısımlarında, ihale üzerinde bırakılan istekliler ile 01.09.2021 tarihinde sözleşme imzalandığı görülmüştür.

 

İtirazen şikayet başvurusunda itiraz edilen kısımlar belirtilmemekle birlikte, bahse konu inceleme başvuru sahibi istekli ile Yusuf Çöl’ün birlikte teklif verdiği ihalenin 8, 10 ve 11’inci kısımlarına yönelik yapılmıştır.

 

İhale komisyonu tarafından ihale tarihi olan 20.08.2021 tarihinde saat 10:00’da düzenlenen “Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı” incelendiğinde, “İş Deneyim Belgesi”ne ilişkin sütun açıldığı, söz konusu sütunun Yusuf Çöl’e ilişkin kısmında “Var” ibaresinin yazıldığı görülmüştür.

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasındaki belgeler incelendiğinde; Yusuf Çöl’e ait teklif dosyasında, 20.08.2021 tarihli ve 2019/429699-3542818-1-1 sayılı yüklenici iş bitirme belgesinin bulunduğu, bahse konu belgede “İdarenin adı” bölümünün aynı zamanda başvuruya konu ihaleyi yapan idare olan “Avanos İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü” şeklinde, “İşin adı ve varsa ihale kayıt numarası” başlıklı bölümün “2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılı 18 Özel Eğitim Öğrencisinin 2 Araç ve 2 Rehber Personel İle 180 gün Taşıma Merkezi Okullara Taşınması işi, 2019/429699” şeklinde,  “Kabul tarihi” bölümünün “13.09.2019” şeklinde, “Toplam sözleşme tutarı” bölümü ile “Belge Tutarı” bölümünün ise “58.790,00TRY” şeklinde düzenlendiği görülmüştür. İhale işlem dosyasında idarece gönderilen belgeler kapsamında Yusuf Çöl'ün iş deneyimine ilişkin başkaca herhangi bir belgenin bulunmadığı görülmüştür.  

 

Söz konusu iş deneyim belgesinin “Belge Düzenlenme Tarih/Saat:” kısmında “20.08.2021 14:59 Bu belge EKAP üzerinden düzenlenmiştir.” ibaresinin yer aldığı görülmüştür. Başvuruya konu ihalenin 20.08.2021 tarihinde saat 10:00’da gerçekleştirildiği göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu iş deneyim belgesinin ihale tarihinde, ancak ihale saatinden sonra düzenlendiği, bu haliyle söz konusu iş deneyim belgesinin ihale tarih ve saatinde teklif dosyasında sunulmasının mümkün olmadığı anlaşılmıştır .   

 

İdare tarafından ihale işlem dosyası kapsamında gönderilen Yusuf Çöl’e ait teklif dosyasında bulunan iş deneyim belgesinin EKAP üzerinden düzenlenme tarih ve saatinin ihale tarih ve saatinden sonra olduğu, dolayısıyla söz konusu belgenin ihale tarih ve saatinden önce anılan istekli tarafından teklif dosyasında sunulmasının ve bu belgenin idarece değerlendirilmesinin mümkün olmadığı anlaşıldığından söz konusu iş deneyim belgesinin yeterli bulunmasına yönelik idarece tesis edilen işlemin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Diğer taraftan bahse konu iş deneyim belgesinin teklif dosyası kapsamında nasıl ve ne şekilde yer aldığının tespitinin idarece ihale işlem dosyasında gönderilen belgeler üzerinden tespitinin mümkün olmadığı anlaşıldığından bu hususun tespitine ilişkin gerekli incelemelerin yapılmasını teminen Nevşehir Valiliği’ne bildirimde bulunulması gerekmektedir.  

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, ihalenin 8, 10 ve 11’inci kısımları üzerinde bırakılan Yusuf Çöl’ün teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

 

1) Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

2) 20.08.2021 tarihli ve 2019/429699-3542818-1-1 sayılı iş deneyim belgesinin Yusuf Çöl’e ait teklif dosyası kapsamında nasıl ve ne şekilde yer aldığının tespitine ilişkin gerekli incelemelerin yapılmasını teminen Nevşehir Valiliği’ne bildirimde bulunulmasına

 

 
Kaynak: (Bilonco) - Bilanco ve Ciro Kararları Editör: Harun Uğraş ASLAN
Yorumlar
Haber Yazılımı