Haber Detayı
09 Ocak 2021 - Cumartesi 17:28 Bu haber 17154 kez okundu
 
İmza beyannamesi, imza sirküleri, vekaletname gibi bilgilerin EKAP ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarından teyidi mümkün mü?
Karar No : 2020/UM.II-2207
E- İHALE Haberi
İmza beyannamesi, imza sirküleri, vekaletname gibi bilgilerin EKAP ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarından teyidi mümkün mü?

Yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgilerin tevsiki için idarece sunulması istenilen belgelerin 05.11.2020 tarihinde kendilerinden istendiği, ancak anılan belgelerde EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan herhangi bir bilgi ve belgenin bulunmadığı, sorgulanabilen evrakların sunulmasının talep edilmesinin hukuka aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde “Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar. …” hükmüne yer verilmiştir.

 

İdarece ihaleye teklif veren istekliler arasından, ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olduğu öngörülen isteklilere EKAP üzerinden 05.11.2020 tarihinde yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgilerin tevsikine yönelik belgelerin 11.11.2020 tarihine kadar idareye sunulmasının istendiği anlaşılmaktadır.

 

Anılan belgede idarenin; “2021 Yılı Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi işine ait ihalede tekliflerin değerlendirmesi sürecine geçilmiş olup, beyan etiğiniz bilgi ve belgeleri tevsik eden ve EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan aşağıdaki belgeleri ekleri ile birlikte, İdari Şartnamenin 7.9. maddesine uygun olarak, 11.11.2020 tarihine kadar İdaremize sunmanız gerekmektedir.

Sunulması Gereken Belgeler

         İmza Beyannamesi

•İmza Sirküleri

•Vekaletname Bilgileri

•Ticaret Sicili Bilgileri

•Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci Maddesinin İkinci Fıkrasına Uygun Olarak Alınan Geçici Teminat Mektubu (Bu mektuplara ilişkin bilgiler EKAP'a elektronik ortamda aktarılmalıdır.)

•Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci Maddesinin İkinci Fıkrasına Uygun Olarak Alınmayan Geçici Teminat Mektubu

•Geçici Teminat Mektubu Dışındaki Teminatlar

•Sicil, İzin, Ruhsat ve Faaliyet Belgeleri

•Diğer Belge

•Diğer Belgelere İlişkin Açıklamalar” ifadelerine yer verdiği görülmektedir.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükmünden şikayet başvurusunun, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 10 gün içinde ihaleyi yapan idareye yapılması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

İdarenin sunulmasını istediği belgeleri başvuru sahibine EKAP üzerinden 05.11.2020 tarihinde bildirdiği göz önüne alındığında, şikayet konusu işlemin farkına varıldığı tarihin 05.11.2020 olduğu ve anılan belgelerdeki talebinin uygun olmadığına ilişkin herhangi bir şikayeti bulunan isteklinin başvurusunun en geç 16.11.2020 tarihi mesai saati bitimine kadar idareye yapması gerekirken, idareye bu husus hakkında süresinde bir şikayet başvurusunda bulunulmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının süre yönünden reddedilmesi gerekmektedir.

 

Kaldı ki idarenin sunulmasını istediği belgelerden bazılarının EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarından teyidi yapılabilecek belgeler olsa da başvuru sahibinin beyan ettiği yeterlik bilgileri tablosunda doldurulan imza beyannamesi, imza sirküleri, vekaletname gibi bilgilerin EKAP ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarından teyidi mümkün olmadığı için idareye sunulması gerektiğinden, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

 

Kaynak: Editör:
Yorumlar
Haber Yazılımı