Haber Detayı
14 Kasım 2020 - Cumartesi 14:40 Bu haber 8107 kez okundu
 
iki farklı şirkete ait teklif zarfının aynı kişi tarafından idareye teslim edilmesi, adreslerin aynı olması, geçici teminatın aynı bankadan ve peş peşe alınmış olması yasaklılık nedeni olur mu?
Karar No : 2020/UY.I-1703
İHALE KARARLARI Haberi
iki farklı şirkete ait teklif zarfının aynı kişi tarafından idareye teslim edilmesi, adreslerin aynı olması, geçici teminatın aynı bankadan ve peş peşe alınmış olması yasaklılık nedeni olur mu?

Burak Aynalı Ltd. Şti.nin 19.09.2014 tarihinde Sunay Aynalı tarafından tek ortaklı şirket olarak kurulduğu, 20.12.2019 tarihinde Sunay Aynalı’nın tüm hisselerini Burak Aynalı’ya devrettiği, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Samo İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 07.06.2017 tarihinde Canip Aynalı tarafından tek ortaklı olarak kurulduğu, 12.09.2019 tarihinde Canip Aynalı’nın tüm hisselerini Sunay Aynalı’ya devrettiği, Sunay Aynalı ve Burak Aynalı’nın tek ortak oldukları şirketleri temsile yetkili oldukları ve Sunay Aynalı’nın Burak Aynalı’nın babası olduğu, her iki isteklinin teklif zarflarının idareye Sunay Aynalı tarafından teslim edildiği, idare tarafından da bu durumun kabul edildiği, ihale dokümanının da aynı IP adresi üzerinden indirilmesinin muhtemel olduğu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesi ile 17’nci maddesinin (b) ve (d) maddelerine aykırı davranışlarda bulunulduğunun açık olduğu, söz konusu isteklilere anılan Kanun’un 58’inci maddesi gereğince işlem yapılması ve ihalenin uhdelerinde bırakılması gerektiği iddiasına yer verilmiştir.

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun "İhaleye katılımda yeterlik kuralları" başlıklı 10'uncu maddesinde "Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır: …

j) 17 nci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen…" hükmü,

 

Aynı Kanun'un "Yasak fiil veya davranışlar" başlıklı 17'nci maddesinde “İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.

e) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Kanunu’nun yukarıda aktarılan hükümlerinde rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak, alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek yasak fiil ve davranışlar arasında sayılmıştır.

 

Bu yasağın amacının ihalede serbest bir rekabet ortamının bulunmasını sağlamak ve sözleşme fiyatının oluşması aşamasında herhangi iki hukuk kişisinin birbirlerinin teklifinden haberdar olarak danışıklı hareket etmelerini önlemek olduğu değerlendirilmektedir.

 

07.09.2020 tarihinde yapılan ihaleye dört isteklinin katıldığı, 07.09.2020 tarihli ihale komisyonu kararı ile Burak Aynalı İnşaat Taahhüt Emlak Gıda Tarım ve Hayvan Ürünleri Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin iş deneyim belgesinin benzer işe uygun olmadığı gerekçesiyle, Beytullah Atilla’nın teklifinin iş deneyim belgesi yerine diploma sunduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin Samo İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak başvuru sahibinin belirlendiği anlaşılmıştır.

 

- Samo İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.ye ait teklif zarfı ve teklif dosyası kapsamında bulunan belgeler incelendiğinde,

 

Teklif zarfının ve anahtar teslimi götürü bedel teklif mektubunun Sunay Aynalı tarafından imzalandığı,

 

Teklif mektubunda şirket adresinin “Abdurrahman Mah. Şehit Emniyet Müdürü Ertan Nezihi Turan Cad. Yaşar Atlı Plaza No: 7 K: 3 No: 49 Edirne” olarak şirket kaşesinde şirket adresinin “Abdurrahman Mah. Şehit Emniyet Müdürü Ertan Nezihi Turan Cad. Yaşar Atlı Plaza No: 7, Kat: 2 No: 18” olarak belirtildiği,

 

12.09.2019 tarihli ve 680 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde Canip Aynalı’ya ait 600.000,00 TL değerinde 6.000 adet hissenin Sunay Aynalı’ya devredildiği, Sunay Aynalı’nın aksi karar alınıncaya kadar şirketi temsile yetkili müdür olarak seçildiği, Canip Aynalı’nın müdürlük görevinin sona erdiği bilgilerinin bulunduğu,

 

Geçici teminat mektubunun Kuveyt Türk Katılım Bankası Çorlu Şubesi’nden alındığı, 02.09.2020 tarihli ve 792004 sayılı geçici teminat mektubunun tutarının 5.500,00 TL, geçerlik tarihinin 04.01.2021 olduğu,  

 

- Burak Aynalı İnşaat Taahhüt Emlak Gıda Tarım ve Hayvan Ürünleri Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.ye ait teklif zarfı ve teklif dosyası kapsamında bulunan belgeler incelendiğinde,

 

Teklif zarfının ve anahtar teslimi götürü bedel teklif mektubunun Burak Aynalı tarafından imzalandığı,

 

Teklif mektubunda ve şirket kaşesinde şirket adresinin “Abdurrahman Mah. Hacı Yahya Köprü Yolu Cad. Yaşar Atlı Plaza No: 7 K: 2 No: 18 Edirne” olarak belirtildiği,

 

20.12.2019 tarihli ve 662 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde Sunay Aynalı’ya ait 50.000,00 TL değerinde 1.000 adet hissenin Burak Aynalı’ya devredildiği, Burak Aynalı’nın aksi karar alınıncaya kadar şirketi temsile yetkili müdür olarak seçildiği, Sunay Aynalı’nın müdürlük görevinin sona erdiği bilgilerinin bulunduğu,

 

Geçici teminat mektubunun Kuveyt Türk Katılım Bankası Çorlu Şubesi’nden alındığı, 02.09.2020 tarihli ve 792003 sayılı geçici teminat mektubunun tutarının 6.000,00 TL, geçerlik tarihinin 04.01.2021 olduğu tespit edilmiştir.

 

Anılan istekliler tarafından sunulan imza sirkülerinde yer alan nüfus bilgilerinden Sunay Aynalı ve Burak Aynalı’nın baba ve oğul oldukları anlaşılmıştır.

 

Teklif zarflarını teslim edilmesi ile ilgili olarak şikâyet başvurusu üzerine idarece alınan kararda Burak Aynalı İnşaat Taahhüt Emlak Gıda Tarım ve Hayvan Ürünleri Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Samo İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.nin her iki istekli adına idareye teslim edilen teklif zarflarının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 30’uncu maddesine uygun olarak sunulduğu, teklif zarfını idareye teslim anında Burak Aynalı İnşaat Taahhüt Emlak Gıda Tarım ve Hayvan Ürünleri Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti adına, akrabalık ilişkisi bilinmeyen bir kişi tarafından teslim edildiği, bu hususun da yaşanılan (COVİD-19) pandemi salgın hastalık sürecinde isteklinin nasıl bir durumda olduğunun bilinmemesi nedeniyle rekabetin arttırılması adına teklif zarfının idarece kabul edildiği, zaten ihale teklif zarflarının açılması neticesinde, her iki isteklinin de farklı tüzel kişiliklere haiz olduğu, Samo İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.nin sahibi Sunay Aynalı tarafından Burak Aynalı İnşaat Taahhüt Emlak Gıda Tarım ve Hayvan Ürünleri Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.ye sahip Burak Aynalı adına teklif zarfını getirdiğinin tespit edildiği, ayrıca ihaleye teklif sunacak isteklilerin, teklif zarflarını elden teslim etme şeklinde de bir zorunluluğun mevzuatta öngörülmediği, teklif zarflarının ihale tarih ve saatinden önce idareye ulaşması şartıyla tekliflerin posta, kargo, kurye vb. yollarla idareye gönderilmesinin mümkün olduğu, isteklilerin rekabet koşullarını arttırmak ihaleye katılımlarını sağlamak adına teklif zarfını posta yoluyla göndermelerinde yasal bir sakınca olmadığına göre teklif zarfının da dünyada yaşanılan olumsuz (COVİD-19) pandemi salgın hastalık sürecinde 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesi dikkate alınarak teklif zarfının idareye başkası tarafından teslim edilmesinin ihalenin gerçekleştirilmesine engel oluşturmadığı, ihale komisyonunca yapılan değerlendirme neticesinde de teklif zarfları ile teklif mektuplarının şirket sahipleri Burak Aynalı ve Sunay Aynalı tarafından ayrı ayrı imzalandığı, ticaret sicil gazetelerinin incelenmesi neticesinde her ikisinin de ortaklık durumunun söz konusu olmadığı, iddia edildiği gibi 17'nci maddenin (d) bendi çerçevesinde alternatif teklif verebilme hâlleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif verilmediği, her iki isteklinin de farklı tüzel kişiliklere haiz olduğu hususları ifade edilmiştir.

 

Diğer taraftan itirazen şikâyet başvurusunun sonuçlandırılabilmesi adına başvuruya konu ihaleye ait dokümanın aynı IP adresinden indirilip indirilmediği konusunda 29.09.2020 tarihinde Elektronik İhale Dairesi Başkanlığından bilgi talep edilmiş, konuya ilişkin olarak gelen cevabi yazıda “… söz konusu ihale dokümanının;

- Samo İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına 03.09.2020 tarihinde saat: 15:44'te Sunay Aynalı tarafından,

- Burak Aynalı İnşaat Taahhüt Emlak Gıda Tarım ve Hayvan Ürünleri Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına 03.09.2020 tarihinde saat: 15:47'de Burak Aynalı tarafından e-imzalı olarak indirildiği ve her iki işlemin de 88. **** numaralı IP adresi üzerinden gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.” bilgileri verilmiştir.

 

Ayrıca 17.02.2020 tarihli Kurum yazısı ile geçici teminat mektuplarının düzenlenmesi için başvuran kişi/kişiler ile düzenlenen geçici teminat mektuplarının teslim edildiği kişi/kişilere ilişkin bilgiler hususunda Kuveyt Türk Katılım Bankası Çorlu Şubesine yazılan yazıya cevaben gönderilen tarih ve sayılı yazıda …“792004 sayılı 02.09.2020 tarihli geçici teminat mektubu müşterimiz Samo İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.nin mobil şubesi kanalıyla talep edilmiş olup, şirket yetkilisi Sunay Aynalı tarafından teslim alınmıştır.

792003 sayılı 02.09.2020 tarihli geçici teminat mektubu müşterimiz Burak Aynalı İnşaat Taahhüt Emlak Gıda Tarım ve Hayvan Ürünleri Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.nin mobil şubesi kanalıyla talep edilmiş olup, bankamıza ibraz edilen vekaletnameye istinaden Sunay Aynalı tarafından teslim alınmıştır.” hususları belirtilmiştir.

 

Yapılan inceleme neticesinde, Burak Aynalı İnşaat Taahhüt Emlak Gıda Tarım ve Hayvan Ürünleri Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Samo İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif zarflarının aynı kişi (Sunay Aynalı) tarafından idareye teslim edildiği, şirketlerin kaşelerindeki adreslerin aynı olduğu,  ihale dokümanının aynı IP adresinden EKAP üzerinden indirildiği, geçici teminat mektuplarının da aynı tarihte, aynı banka şubesinden, peşpeşe alındığı ve mektupların aynı kişi (Sunay Aynalı) tarafından teslim alındığı tespit edilmiştir.

 

 Bu çerçevede, anılan istekliler tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 17’nci maddesinin (b) ve (d) bendi hükmüne aykırı şekilde ihaleye teklif verildiği, yukarıda bahsedilen veriler ışığında isteklilerin irade birliği çerçevesinde birlikte hareket ettiklerine ve birbirlerinin tekliflerinden haberdar olduklarına dair güçlü kanıtların bulunduğu anlaşıldığından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (j) bendi uyarınca ihale dışı bırakılmaları gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

 

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, Burak Aynalı İnşaat Taahhüt Emlak Gıda Tarım ve Hayvan Ürünleri Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Samo İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (j) bendi uyarınca ihale dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Kaynak: (Uyuşmazlık) - Kik Uyuşmazlık Kararları Editör: Kadir DOĞAN
Yorumlar
Haber Yazılımı