Haber Detayı
25 Haziran 2020 - Perşembe 14:04 Bu haber 10544 kez okundu
 
ihalenin iptali işleminin kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda objektif gerekçelere dayanması gerektiğe dair karar
Karar No : 2020/UY.I-1082
İPTAL KARARLARI Haberi
 ihalenin iptali işleminin kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda objektif gerekçelere dayanması gerektiğe dair karar

ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklifin kendilerine ait olduğu, yaklaşık maliyetten 61.487.363,46 TL indirim yapılarak mevcut şartlarda gayet rekabetçi şekilde oluşturulan teklife rağmen idarece ihalenin dayanaksız olarak iptal edilmesinin anlaşılamadığı, idarenin ihaleyi iptal yetkisinin mutlak ve sınırsız olmadığı, ihalenin iptali işleminin iptal edilerek ihale işlemlerinin devam ettirilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

İptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

İhale işlem dosyasında yer alan bilgi ve belgelerin incelenmesinden,  İdari Şartname’nin 2.1’inci maddesinde işin adının “Ankara Çevre Otoyolu ve Anadolu Otoyolu Gümüşova-Ankara Kesiminde Rutin Bakım İle Kar ve Buzla Mücadele Yapılması işi” olarak belirlendiği, şikâyet konusu ihalenin 21.05.2020 tarihinde açık ihale usulü ve e-ihale yöntemi ile yapıldığı, söz konusu ihalede 78 adet ihale dokümanı satın alındığı, 30 istekli tarafından teklif sunulduğu, ihalenin 22.05.2020 tarihinde ihale yetkilisi tarafından onaylanan ihale komisyonu kararı ile  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 39’uncu maddesi uyarınca tüm teklifler reddedilerek ihalenin iptal edildiği,

 

Söz konusu ihale komisyonu kararının incelenmesinden “Yapılan toplantıda, İhale Dokümanının 78 adet firma tarafından EKAP üzerinden indirildiği, ihaleye 30 adet isteklinin teklif verdiği, ilk oturuma göre bunlardan 7 adet isteklinin yeterlilik bilgileri tablosunda istenilen bilgilerin tam olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesi gereğince tüm isteklilerin tekliflerinin reddedilerek ihalenin, aynı Kanunun 39’uncu maddesine istinaden İPTAL edilmesi yönünde ihale yetkilisine sunulmasına
   Oybirliği ile karar verilmiştir.
” şeklinde iptal gerekçesine yer verildiği görülmüştür.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur…” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali” başlıklı 39’uncu maddesinde “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden idare tarafından şikayet veya itirazen şikayet üzerine alınan ihalenin iptal edilmesi işlemine karşı yapılacak itirazen şikayet başvurularının idarenin iptal gerekçeleriyle sınırlı olarak inceleneceği, ihale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek bir hukuka aykırılığın tespit edilmesi halinde bütün tekliflerin reddedilerek ihalenin iptaline karar verilebileceği ve bu durumda idarenin herhangi bir yükümlülük altına girmeyeceği, ihaleyi yapan idarelere ihaleyi iptal etme konusunda takdir yetkisi tanınmış olduğu anlaşılmakla birlikte, bu yetkinin mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda usule ve amaca uygun olarak kullanılması ve objektif sebeplere dayanması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

 İncelenen ihalede, ihalenin iptaline dayanak komisyon kararında verilen 30 tekliften 7’sinin (idare tarafından gönderilen tutanakta istekli sayısının 8 olduğu anlaşılmıştır.) aranan yeterlilik kriterlerini karşıladığı tespiti göz önüne alınarak Kanun’un 5 ve 39’uncu maddeleri kapsamında ihalenin iptaline karar verildiği, bu durumda ihalenin iptaline temel gerekçe olarak gösterilen hususun verilen teklif sayısı ile yeterlik kriterlerini karşıladığı tespiti yapılan istekli sayısının kıyaslanması olduğu görülmektedir.

 

İdare tarafından gönderilen e-teklif açma ve belge kontrol tutanağından anlaşıldığı üzere ihalenin birinci oturumunda isteklilerin teklif mektubu ve geçici teminatlarının uygunluk değerlendirmesi yapıldığı, bunun yanında istekliler tarafından doldurulan yeterlik bilgileri tablosu üzerinden yapılan değerlendirme neticesinde söz konusu tabloda istenilen bilgileri tam olarak doldurduğu tespiti yapılan isteklilerin sayısının belirlendiği, iptal gerekçesinde ise teklif veren istekli sayısı ile bu sayının kıyaslandığı, bu husus dışında herhangi bir gerekçeye yer verilmediği tespit edilmiştir.

 

Yukarıda yer verildiği üzere ihalenin iptali işleminin kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda objektif gerekçelere dayanması gerektiği, ihale komisyonu kararında yer verilen toplam teklif sayısı ile geçerli teklif sayısının kıyaslanması şeklindeki gerekçenin her durumda ihalenin iptalini gerektirecek nitelikte değerlendirilemeyeceği, idarece belirlenen yaklaşık maliyetin 223.401.612,46 TL olduğu, ihalede verilen 30 tekliften 29’unun yaklaşık maliyetin altında bulunduğu, 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde yer alan temel ilkelerden saydamlık, rekabet, güvenirlik, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması, kaynakların verimli kullanılması ilkelerine aykırı hareket edildiğine yönelik somut bir idare tespiti bulunmadığı, dolayısıyla ihalenin iptali işleminin anılan Kanun’un 39’uncu maddesinde ihalenin iptali hususunda idareye verilen yetki kapsamında değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu, bu nedenle ihalenin iptali kararının iptalinin gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

 

İdarenin ihalenin iptali kararının iptaline,

Kaynak: (Uyuşmazlık) - Kik Uyuşmazlık Kararları Editör: Ahmet ALAGÖZ
Yorumlar
Haber Yazılımı