Haber Detayı
07 Şubat 2021 - Pazar 14:20 Bu haber 4788 kez okundu
 
İhale üzerinde kalan istekli şikayet başvurusunda bulunabilir mi?
Karar No : 2020/MK-327 Danıştay Kararı
MAHKEME KARARLARI Haberi
İhale üzerinde kalan istekli şikayet başvurusunda bulunabilir mi?

Mersin İli Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterliği tarafından yapılan 2013/53828 ihale kayıt numaralı "Toros Devlet Sterlizasyon Ünitesi Sterlizatörler ve Demirbaş Donanımı" ihalesine ilişkin olarak Hakerman İç ve Dış Tic. A.Ş. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 04.09.2013 tarihli ve 2013/UM.III-3500 sayılı karar ile “Başvurunun reddine” karar verilmiştir.

 

Davacı ............. İç. ve Dış. Tic. A.Ş. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 24.10.2014 tarih ve E:2013/1644, K:2014/1245 sayılı kararı ile "davanın reddine" karar verilmesi üzerine yapılan temyiz incelemesi sonucunda,

 

Danıştay Onüçüncü Dairesinin 14.10.2020 tarih ve E:2015 /883, K:2020/2579 sayılı kararında

 

 “…Her ne kadar Mahkeme tarafından, söz konusu ihalenin davacı üzerinde bırakıldığı,  ihale üzerinde bırakılan istekli olması nedeniyle hukuken korunması gerekli bir hakkının veya menfaatinin bulunmadığı, diğer istekliler hakkında suç duyurusunda veya yasaklama işlemi tesis edilmesi için idareye başvuruda bulunulmasının mümkün olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş ise de davacı şirketin, uyuşmazlığa konu ihaleye katılarak istekli sıfatını elde etmiş olduğu; tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılması aşamalarına ilişkin idari işlemler hakkında itirazen sikâyet başvurusunda bulunabileceği, itirazen şikâyete konu şirketlerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılmış olsa da bahse konu şirketlerce şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunma ve dava açma yollarına başvurulabileceği ve davacı şirketin hukukî durumunda değişiklik olabileceği açıktır.

 

Bu itibarla, davacı şirket tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusunun ehliyet yönünden reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki temyize konu İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır…” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

 

Kaynak: (Kik) - Kik Kararları Editör: Harun Uğraş ASLAN
Yorumlar
Haber Yazılımı