Haber Detayı
19 Şubat 2020 - Çarşamba 12:27 Bu haber 14057 kez okundu
 
İhale tarihinden sonra yaklaşık maliyet yeniden hesaplanabilir mi?
Karar No: 2020/UH.I-255
YAKLAŞIK MALİYET Haberi
İhale tarihinden sonra yaklaşık maliyet yeniden hesaplanabilir mi?

Yaklaşık maliyetin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 7 ve 8’inci maddesine uygun hazırlanmadığı, maliyetin olması gerekenden fazla belirlendiği, akaryakıt giderinin KDV dahil olarak tespit edildiği, 4 sözleşme ve genel giderlerin işçilik maliyetine dahil edildiği, lastik, madeni yağ, fren balata vb. yedek parçalar ve sarf malzemeler ile servis, yemek, elektrik, su, doğalgaz, arıtma tesisi, garaj ısıtma-soğutma-havalandırma sitemleri, kalibrasyon gerektiren tüm cihaz ve aletler ile bu aletlerin kalibrasyon ücretleri, ortam ölçümleri, yol yardım hizmeti girdilerinin ilgili mevzuatında belirlenen kurallara uygun belirlenmediği, idarece gerçekleştirilen aynı işlerdeki fiyatların dikkate alınmadığı, fiyat araştırması yapılırken iş kalemlerinin ayrıntılı özelliklerinin firmalara bildirilmeden fiyat temin edildiği, firmalardan alınan fiyat teklifleri firma kârı içermesine karşın bu iş kalemlerinde mükerrer yüklenici karı eklendiği, yaklaşık maliyetin belirlenmesindeki hatalar giderildikten sonra ortaya çıkacak doğru yaklaşık maliyet dikkate alınarak ihale komisyonunca değerlendirme yapılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak:

  

05.12.2019 tarihinde yapılan başvuruya konu ihaleye 4 isteklinin katıldığı, ihaleye en düşük teklif veren başvuru sahibi Tep Endüstriyel Proje ve Uygulama A.Ş.nin iş deneyim belgesinin benzer iş tanımına uygun olmadığı gerekçesiyle, en yüksek teklif sahibi Ağaoğlu Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.nin geçici teminat, bilanço belgeleri, iş hacmini gösteren belgeler ve iş deneyim belgelerinin sunulmadığı ve imza sirkülerinin fotokopi olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin 146.074.500,00 TL teklif veren Bilginay Temizlik Hizmetleri Yemekçilik Bilg. İlaç. Org. Taş. İnş. Dan. Tek. Ayak. Tur. Tic. Paz. San. Ltd. Şti.nin üzerinde bırakıldığı, diğer geçerli teklif sahibi olan Beydağ Temizlik ve İlaçlama Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi’nin teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gerekçesiyle uygun görülmediği, ihalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin belirlenmediği görülmüştür.

 

İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde yüklenicinin faaliyetleri ile ilgili tüm işletme giderlerinin (her türlü personel gideri, servis, yemek, elektrik, su, doğalgaz, arıtma tesisi, garaj ısıtma-soğutma-havalandırma sitemleri, kalibrasyon gerektiren tüm cihaz ve aletler ile bu aletlerin kalibrasyon ücretleri, ortam ölçümleri, yol yardım hizmeti, yakıt giderleri vs.) teklif fiyata dahil olduğu, ayrıca ihale dokümanında belirtilen hususların şartnameye uygun olarak yerine getirilebilmesi için gerekli bütün giderlerin de yükleniciye ait olduğu belirtilmiştir.

 

Ayrıca, İdari Şartname’nin 2’nci maddesi ile Teknik Şartname’nin 1’inci maddesine göre ihale konusu işin idareye ait 155 adet Otokar ve 120 adet Karsan araçlarla yürütüleceği ve işin kapsamının söz konusu araçların periyodik bakımları, arıza ve hasar onarımları, garaj içi parklanmaları, araçların servise hazır olması için ikmal ve temizlenmeleri, yol yardım hizmeti, garaj açık ve kapalı alanlarının temizlikleri, yakıt dahil her türlü sıvı (likit) ürünlerin tedariki ve tüm likitlerin tamamlanması ve her türlü garaj işletme ve operasyon maliyetlerinden meydana geldiği, ihale dokümanında iş kapsamında çalıştırılacak olan net personel sayısına yer verilmediği, ancak Teknik Şartname’nin 5.4.1.31’inci maddesinde ihale konusu iş kapsamında şoför, teknik personel, manevra/kayıt personeli ve temizlik personeli olmak üzere dört farklı nitelikte ücret grubuna tabi personel çalıştırılacağı, yine aynı maddede şoför ve teknik personel için en az 3.450,00 TL, manevra/kayıt personeli için en az 3.000,00 TL ve temizlik personeli için en az 2.550,00 TL net maaş verilmesi gerektiğinin düzenlendiği tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiaları kapsamında, idarenin yaklaşık maliyet hesaplamaları incelendiğinde,

 

Otokar solo araçlar için hazırlanan yaklaşık maliyet tablosuna göre 254 şoför, 35 kademe personeli, 15 manevra personeli, 13 temizlik personeli ve 8 amir olmak üzere 325 personelin 4 oranında sözleşme ve genel giderler dahil toplam işçilik maliyetinin 24.750.129,48 TL olarak hesaplandığı, sözleşme giderleri ve genel giderler hariç olarak hesaplanan 23.798.201,42 TL üzerinden 7 oranında (1.665.311,52 TL) yüklenici kârı eklendiği, buna göre 7 oranında yüklenici karı ve 4 oranında sözleşme ve genel giderler dahil işçilik maliyetinin 26.415.441,00 TL olarak belirlendiği, bakım onarım maliyetinin 16.950.180,00 TL, yakıt maliyetinin 34.082.919,00 TL ve diğer giderlerin 2.113.332,00 TL olarak öngörüldüğü, hesap cetvelinde işçilik maliyetinin yaklaşık maliyete oranının 33,20 olarak belirtildiği,

 

Karsan körüklü araçlar için hazırlanan yaklaşık maliyet tablosuna göre 186 şoför, 27 kademe personeli, 11 manevra personeli, 12 temizlik personeli ve 7 amir olmak üzere 243 personelin 4 oranında sözleşme ve genel giderler dahil toplam işçilik maliyetinin 18.483.683,64 TL olarak hesaplandığı, sözleşme giderleri ve genel giderler hariç olarak hesaplanan 17.772.772,73 TL üzerinden 7 oranında (1.244.388,36 TL) yüklenici kârı eklendiği, buna göre 7 oranında yüklenici karı ve 4 oranında sözleşme ve genel giderler dahil işçilik maliyetinin 19.728.072,00 TL olarak belirlendiği, bakım onarım maliyetinin 12.498.408,00 TL, yakıt maliyetinin 32.349.096,00 TL ve diğer giderlerin 3.284.776,00 TL olarak öngörüldüğü, hesap cetvelinde işçilik maliyetinin yaklaşık maliyete oranının 29,51 olarak belirtildiği, yaklaşık maliyetin toplam 146.422.224,00 TL olarak hesaplandığı görülmüştür.

 

Yaklaşık maliyetin hazırlanmasına esas teşkil eden idarece gönderilen bilgi ve belgeler incelendiğinde, akaryakıt bedelinin tespiti için EPDK tarafından ilan edilen fiyatların KDV hariç olarak kullanıldığı ve hesaplamanın bu şekilde yapıldığı görüldüğünden, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Bakım-onarım bedelinin tespiti için aynı tip ve modelde ve aynı şartlar ile idare tarafından daha önce çıkılan diğer bakım onarım fiyatlarının, çikolata ve giyim bedelleri için de idarece gerçekleştirilen benzer işlerdeki fiyatların, kasko, iftariyelik, kandil simidi bedelleri için ise firmalardan alınan fiyat tekliflerinin ortalamasının esas alındığı, idarece yaklaşık maliyet hesaplanırken kullanılan fiyat tekliflerinin içerdiği fiyatlar üzerine yüklenici kârı eklenmeden kullanıldığı dolayısıyla söz konusu fiyat tekliflerine konu iş kalemleri kapsamında mükerrer kâr hesaplanmadığı, söz konusu fiyatların belirlenmesi ile ilgili kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Diğer yandan, idarece işçilik maliyeti hesaplanırken 4 oranında sözleşme ve genel giderlerin de maliyete dahil edildiği, ancak ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlenmediği ve yaklaşık maliyetinin en az 70’lik kısmının asgari işçilik maliyetinden oluşmadığı, dolayısıyla söz konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı bir iş olmadığı, kamu ihale mevzuatında sözleşme ve genel giderlerin 4 oranında hesaplanmasının personel çalıştırılmasına dayalı ihaleler için öngörüldüğü ve personel çalıştırılmasına dayalı olmayan ihaleler için böyle bir hesaplama yapılmasının mevzuata uygun olmadığı anlaşılmaktadır.

 

Ayrıca söz konusu ihale için hizmet alımlarında yüklenici kârı için belirlenebilecek üst sınır olan 7 oranında kar öngörüldüğü dikkate alındığında, 4 oranında sözleşme ve genel giderlerin de eklenmesinin mükerrer kâr hesaplanması olarak değerlendirilebileceği ve bu tutarın yaklaşık maliyete eklenmesinin mevzuatta yüklenici kârı için belirlenen üst sınır aşılarak yaklaşık maliyetin olması gerekenden fazla hesaplanması sonucunu ortaya çıkardığı, öte yandan ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin yaklaşık maliyetin altında olduğu görülse de bu durumun yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde yaklaşık maliyetin olması gerekenden yüksek hesaplanmasından kaynaklandığı, yaklaşık maliyet içerisindeki mükerrerlikler ve hatalar giderildiği takdirde ise ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin de yaklaşık maliyetin üzerinde olacağı tespit edilmiştir.

 

Yapılan inceleme neticesinde, yukarıda belirtilen hatalı hesaplamanın giderilerek yaklaşık maliyetin yeniden hesaplanması durumunda, düzeltilen yaklaşık maliyet ile idarece hesaplanan yaklaşık maliyet arasındaki farkın ilan süreleri ya da belirlenmesi gereken yeterlik kriterleri bakımından fark yaratacak düzeyde olmadığı, dolayısıyla bu durumun ihalenin esasına etki etmediği tespit edilmiştir. Diğer yandan yaklaşık maliyetteki hatalı hesaplama giderildikten sonra ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde olacağı görüldüğünden, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.3.1’inci maddesi çerçevesinde gerekli işlemin tesis edilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, idarece Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.3.1’inci maddesi çerçevesinde işlem tesis edilerek ihalenin karara bağlanması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Kaynak: (E-İhale) - Elektironik İhale Editör: Ramazan ÖLCÜCÜ
Yorumlar
Haber Yazılımı