Haber Detayı
03 Ağustos 2020 - Pazartesi 10:37 Bu haber 1993 kez okundu
 
İhale tarihinden sonra üretim tesisinin adresinin değişmesi durumunda geçici teminat gelir kaydedilebilir mi?
Karar No : 2020/UM.II-1276
YEMEK İHALELERİ Haberi
İhale tarihinden sonra üretim tesisinin adresinin değişmesi durumunda geçici teminat gelir kaydedilebilir mi?

Geçici teminatlarının gelir kaydedilmesinin mevzuata uygun olmadığı,

17.03.2020 tarihli ihale komisyonu kararında ihalenin N Kurumsal Hizmetler ve Danışmanlık A.Ş. - Vera Gurme Yemek Üretim Org. Turz. Gıda Dan. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı uhdesinde kaldığının taraflarına tebliğ edildiği, daha sonra 29.04.2020 tarihinde kendilerinin sözleşmeye davet edildiği, akabinde ise üretimin hangi mutfakta yapılacağının sorulduğu ve yetkililere üretimin yapılacağı pilot ortak N Kurumsal Hizmetler ve Danışmanlık A.Ş.ye ait mutfağın gezdirildiği, söz konusu mutfağın yetkililerin beğenisini ve olurunu aldığı, fakat idarenin daha sonra tekrar bir ihale kararı alarak bu mutlakta üretim yapamayacaklarını, ihaleye katılım şartlarını oluşturmak adına ihalede sunmuş oldukları Vera Gurme Yemek Üretim Org. Turz. Gıda Dan. San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasına ait İşletme Kayıt Belgesindeki mutfakta üretim yapabileceklerini, ancak bu mutfağın da taşındığı için ihale dışı bırakıldıklarını, bu durumun taraflarına 08.05.2020 tarihinde tebliğ edildiği, söz konusu kararda sadece ihale dışı bırakıldıklarının belirtildiği, geçici teminatın gelir kaydedilmesi hususuna yer verilmediği, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması konusunda herhangi bir itirazlarının bulunmadığı, ihale dışı bırakılmalarının tebliğinden bir ay sonra 04.06.2020 tarihinde geçici teminatlarının gelir kaydedildiği, bu karara gerekçe oluşturan hususun mevcut kanun, yönetmelik ve uygulamalara aykırı olduğu,

İhale tarihi itibari ile geçerli olan Vera Gurme Yemek Üretim Org. Turz. Gıda Dan. San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasına ait İşletme Kayıt Belgesi ile ihaleye katılmış olmalarının, bu adresten taşınamayacakları anlamına gelmeyeceği, firma adresinin ihaleden 20 gün sonra taşınmasının idareyi yanılttığı sonucuna varılamayacağı, ayrıca teklif dosyası içerisinde sunulan İşletme Kayıt Belgesi’nin 28.05.2020 tarihinde İlçe Tarım Müdürlüğüne teslime edildiği ve yeni İşletme Kayıt Belgesinin alındığı, İşletme Kayıt Belgesi’nin ihale şartlarını taşımak adına sunulduğu, söz konusu mutfakta üretim yapılacağı ile ilgili herhangi bir taahhütte bulunulmadığı, şirket merkezinin taşındığına dair Ticaret Sicil Gazetesi’nin 27.05.2020 tarihli olduğu, İşletme Kayıt Belgesi’nin teyidinin yapılması gerekirken ve ihaleden 2 ay sonra bile geçerli belge olduğu bilgisinin edinilmesi mümkünken, idarenin hiçbir resmi yazışma yapmadan kendi kendine aldığı bir kararla İşletme Kayıt Belgesi’nin geçersiz saydığı, idarenin ticari hayatın olağan durumlarından biri olan şirket merkezinin taşınması konusunda firma kararına karışamayacağı ve bunu kendinde geçici teminatı gelir kaydedecek bir hak olarak göremeyeceği,

Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik’in “Kayıt Usul ve Esasları” başlıklı 6’ncı maddesinde “(4) İşletme kayıt belgesi; üzerinde yazılı ticaret unvanı, gerçek ve tüzel kişi, işletme adresi ve faaliyet konusu için geçerlidir. Bu bilgilerden herhangi birinin değişmesi durumunda kayıt belgesi geçerliliğini kaybeder. Gıda işletmecisi, değişiklik durumlarında ilgili bilgi ve belgeler ile işletme kayıt belgesinin aslını bir dilekçeye ekleyerek en geç üç ay içerisinde yetkili mercie yazılı başvuruda bulunur. Yetkili merci tarafından ilgili değişiklik yapılarak işletme kayıt belgesi yeniden düzenlenir…” hükmüne yer verildiği, buna binaen İş Ortaklıklarının Yönetmelikte belirtildiği üzere ticari hayatın ve içinde bulunduğumuz süreçteki COVİD-19 salgınına önlem almanın bir gereği olarak 3 ay içinde daha hijyenik ve uygun şartlara haiz yeni mutfağın bulunduğu yeni bir adrese geçtiklerini ve yeni adresteki yemek fabrikasına ait İşletme Kayıt Belgesine de sahip oldukları,

Teknik Şartname’nin “Kumanyaların Hazırlanması ve Muayene ve Kabul İşlemleri” başlıklı 4’üncü maddesine göre ihale uhdesinde kalan firmanın; İstanbul il merkezi sınırları içerisinde TSE standartlarına uygun kendi tesislerinde veya noter tasdikli sözleşme imzalayarak kiraladığı başka bir firmanın üretim tesislerinde veya idarenin göstereceği idare içerisindeki mutfağın Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nden kiralanması gibi 3 ayrı seçenekten biri seçilerek üretimini yapılabileceği, yani ihale uhdesinde kalan firmanın üretimi kendi mutfağında yapmak zorunda olmadığı, sadece bu şartname hükmünün bile idarenin mevzuata ve şartnameye aykırı işlem tesis ettiğinin kanıtı olduğu,

Diğer taraftan Kamu İhale Mevzuatı gereğince ihaleye katılımda yeterlilik kriteri olarak belirlenen ve ihale aşamasında idarece sunulması istenilen belgelerin, ihale tarihi itibariyle geçerli olmasının yeterli olduğu, teklif dosyası kapsamında sundukları bütün belgelerin ihale tarihi itibariyle geçerli olduğu,

Yukarıda açıklanan nedenlerle idare tarafından alınmış olan geçici teminatın gelir kaydedilmesi kararının ve idarece karar alınıp alınmadığını bilinmediği olası ihalelerden yasaklama kararının iptal edilerek geçici kefalet senedinin kendilerine iade edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

           b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

3) İsteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine, araştırma-geliştirme faaliyetlerine ve kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler,

…           

6) İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler,

            …

            8) İhale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar,

           İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtilir.

Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:

a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.             

b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.       

c) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan.    

  d) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan.             

e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen.               

f) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen.               

g) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan.              

h) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen.           

i) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.           

j) 17 nci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen.

Bu madde kapsamında istenen belgelerden hangilerinin taahhütname olarak sunulabileceği Kurum tarafından belirlenir. Gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunulması veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi halinde bu durumda olanlar ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde “…Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir…” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu” başlıklı 44’üncü maddesinde “İhale üzerinde kalan istekli 42 ve 43 üncü maddelere göre kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir.

Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir…” hükmü,

 

Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik’in “Kayıt Usul ve Esasları” başlıklı 6’ncı maddesinde “(4) İşletme kayıt belgesi; üzerinde yazılı ticaret unvanı, gerçek ve tüzel kişi, işletme adresi ve faaliyet konusu için geçerlidir. Bu bilgilerden herhangi birinin değişmesi durumunda kayıt belgesi geçerliliğini kaybeder. Gıda işletmecisi, değişiklik durumlarında ilgili bilgi ve belgeler ile işletme kayıt belgesinin aslını bir dilekçeye ekleyerek en geç üç ay içerisinde yetkili mercie yazılı başvuruda bulunur. Yetkili merci tarafından ilgili değişiklik yapılarak işletme kayıt belgesi yeniden düzenlenir…” hükmü yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu malın;

a) Adı: Çevik Kuvvet Personeline Kumanya Alımı

b) Varsa kodu:

c) Miktarı ve türü: 1.200.000 Adet 2.000 Kalorilik Kumanya Alımı. Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Teslim edileceği yerler: Yüklenici firma hazırladığı kumanyaları sabah göreve çıkan personel için en geç saat 06.00 da, şubede hazır bulunan personel için en geç saat 11:30?da, gece göreve çıkacak personel için ise en geç saat 17:00’da Kumanya Dağıtım Merkezlerine (Çevik Kuvvet Bayrampaşa ve Üsküdar Yerleşkesi) idarenin önceden belirttiği sayıda teslim edecektir.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.5.2.İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

1. İstekli adına düzenlenen, Sanayi Sicil Belgesi.

2.İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen, Kapasite Raporu.

3.İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen, İmalat Yeterlik Belgesi.

4. İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği, Yerli Malı Belgesi.

5. Alım konusu malın gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzeme olması durumunda gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretimini düzenleyen mevzuat çerçevesinde istekli adına olan ve alım konusu mal ve malların faaliyet konusu olarak belirlendiği, Gıda Sicil Belgesi. (sertifika istekli adına ve teklif edilen ürüne ilişkin düzenlenen (Gıda Üretim Sertifikası / Gıda Üretim İzin Belgesi)

6. İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kılınan kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.” düzenlemesi,

 

Teknik Şartname’nin “İşin Konusu” başlıklı 1’inci maddesinde “İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli personel ve bunlarla birlikte gerektiğinde göreve katılacak olan diğer personelin kumanya ihtiyacının karşılanması.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin  “Kumanyaların Hazırlanması ve Muayene ve Kabul İşlemleri” başlıklı 4’üncü maddesinde “4.6.Gıda maddelerinin pişirilerek hazır kumanya haline getirilmesi, hazır hale gelmiş kumanyaların yapısını bozmayacak şekilde paket haline getirilmesi ve her türlü işlem, yüklenici firmanın İstanbul il merkezi sınırları içerisinde TSE standartlarına uygun kendi tesislerinde veya noter tasdikli sözleşme imzalayarak kiraladığı başka bir firmanın üretim tesislerinde olacaktır. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Bayrampaşa ve Üsküdar yerleşkelerinde gösterilen yerde üretim yapmak isteyen yükleniciler sözleşme imzalandıktan sonra 5 iş günü içerisinde İstanbul Defterdarlığı Milli Emlak Şube Müdürlüğüne başvurmak sureti ile kira sözleşmesi imzalanacak ve elektrik, su, doğalgaz abonelikleri; abonelik sözleşmesi veya süzme sayaç kullanmak suretiyle gerçekleştirecektir. Ayrıca gerekli evrakların bir nüshası idareye sunulacaktır. Üretim alanının kullanıma hazır hale gelmesi için gerekli bütün işlemler yüklenici firma tarafından yerine getirilerek İdareden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İhale dokümanı düzenlemelerine göre ihale konusu işin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli personel ve bunlarla birlikte gerektiğinde göreve katılacak olan diğer personelin ihtiyacının karşılanması için kumanya alımı olduğu, İdari Şartname’nin 7’nci maddesine göre isteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerektiği, bunun için ise istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesinin sunulması gerektiği, isteklinin imalatçı olduğunu gösteren belgelerin ise Sanayi Sicil Belgesi, Kapasite Raporu, İmalat Yeterlik Belgesi, Yerli Malı Belgesi, Gıda Sicil Belgesi ve isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kılınan kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca iş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunmasının yeterli olduğu belirtilmiştir.

 

Ayrıca her türlü işlemin yüklenici firmanın İstanbul il merkezi sınırları içerisinde TSE standartlarına uygun kendi tesislerinde veya noter tasdikli sözleşme imzalayarak kiraladığı başka bir firmanın üretim tesislerinde olması gerektiği, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Bayrampaşa ve Üsküdar yerleşkelerinde gösterilen yerde üretim yapmak isteyen yüklenicilerin sözleşme imzalandıktan sonra 5 iş günü içerisinde İstanbul Defterdarlığı Milli Emlak Şube Müdürlüğüne başvurmak sureti ile kira sözleşmesi imzalanacak ve elektrik, su, doğalgaz abonelikleri; abonelik sözleşmesi veya süzme sayaç kullanmak suretiyle gerçekleştirebilecekleri anlaşılmıştır.

 

17.03.2020 tarihli ihale komisyonu kararı ile N Kurumsal Hizmetler ve Danışmanlık Anonim Şirketi - Vera Gurme Yemek Üretim Organizasyon Turizm Gıda Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür.

 

Başvuru sahibi tarafından bu kapsamda özel ortak Vera Gurme Yemek Üretim Organizasyon Turizm Gıda Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti.ye ait Kapasite Raporu, son geçerlilik tarihi 05.04.2020 tarihi olan Hizmet Yeterlilik Belgesi ve kayıt nosu TR-34-K126736, işletme adresi Görele Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. Uçurtma Çıkmazı Sokak No:1/A Beykoz/İstanbul olan İşletme Kayıt Belgesi’nin sunulduğu görülmüştür.

 

N Kurumsal Hizmetler ve Danışmanlık Anonim Şirketi - Vera Gurme Yemek Üretim Organizasyon Turizm Gıda Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından idareye sunulan 26.03.2020 tarihli dilekçe ile ihale konusu iş kapsamında alımı yapılacak olan kumanyaların üretimi için Yukarı Dudullu Mahallesi Anıl Sokak No:9 Ümraniye/İstanbul adresindeki tesisin kullanılacağı ve buna ilişkin kira sözleşmesinin sunulduğu görülmüştür.

 

İhalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen N Kurumsal Hizmetler ve Danışmanlık Anonim Şirketi - Vera Gurme Yemek Üretim Organizasyon Turizm Gıda Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın EKAP üzerinden 29.04.2020 tarihinde gönderilen yazı ile sözleşmeye davet edildiği görülmüştür.

 

Başvuru sahibi tarafından sunulan, kumanyaların üretileceği tesisin adres değişikliğine ilişkin söz konusu dilekçeye idare tarafından 30.04.2020 tarihinde cevap verildiği ve “…idaremiz tarafından ihaleye katılan isteklilerin ihalede ibraz etmesi gereken zorunlu belgeler arasında bulunan ve İdari Şartname’nin 7.5.2 maddesinde belirtilen “İsteklinin imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler” kapsamında firmanız tarafından imalatçı olduğunuzu gösteren belge olarak ibraz edilen Kapasite raporundan firmanızın üretim yerinin Görele Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. Uçurtma Çıkmazı Sokak No:1/A Beykoz/İstanbul adresi olduğu, üretim kapasitesinin yeterli olduğu anlaşılmış ve firmanızın ihale yeterlik kriterlerini sağladığına karar verilerek ihale firmanız üzerinde bırakılmıştır.

İhalenin karara bağlanarak tarafınıza tebliğ edilmesinden sonra herhangi bir belge değişikliği yapılması ihale mevzuatına aykırılık teşkil edecektir…” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

 

Başvuru sahibi tarafından idarenin 30.04.2020 tarihli yazısına istinaden 04.05.2020 tarihinde bir dilekçe sunulmuş, söz konusu dilekçede İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinde yer alan “İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.” düzenlemesine istinaden özel ortak Vera Gurme Yemek Üretim Organizasyon Turizm Gıda Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti.nin belgelerinin sunulduğu, Teknik Şartname’nin 4.6’ncı maddesine göre yüklenicinin İstanbul il sınırları içerisinde TSE standartlarına uygun bir fabrikada da üretim yapabileceği, ihale tarihi itibari ile Vera Gurme Yemek Üretim Organizasyon Turizm Gıda Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti.nin sunmuş olduğu kapasite raporu ve işletme kayıt belgesinin ihalede istenilen yeterlik kriterlerini sağlamaya yönelik belgeler olduğu, imalatın o mutfakta yapılması gibi bir zorunluluğun bulunmadığı, pilot ortak N Kurumsal Hizmetler ve Danışmanlık A. Ş.nin de ihalede istenen şartları sağladığı ve buna ilişkin kapasite raporu, ISO 9001:2015 belgesi, ISO 22000:2005 belgesi ve hizmet yeterlilik belgesinin sunulduğu, özel ortak Vera Gurme Yemek Üretim Organizasyon Turizm Gıda Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti.ye ait hizmet yeterlilik belgesinin süresinin 05.04.2020 tarihinde dolduğu, söz konusu ortağa ait Görele Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. Uçurtma Çıkmazı Sokak No:1/A Beykoz/İstanbul adresinde üretim yapmayacakları, bunun yerine belgeleri sunulan pilot ortak N Kurumsal Hizmetler ve Danışmanlık A. Ş.ne ait Yukarı Dudullu Mahallesi Anıl Sokak No:9 Ümraniye/İstanbul adresindeki tesiste üretim yapılacağının belirtildiği görülmüştür.

 

İdare personeli tarafından düzenlenen 05.05.2020 tarihli tutanakta Vera Gurme Yemek Üretim Organizasyon Turizm Gıda Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti.ye ait Görele Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. Uçurtma Çıkmazı Sokak No:1/A Beykoz/İstanbul adresinde bulunan tesisin ziyaret edildiği, binanın kapısının ve kepenginin kapalı olduğu, kapı çalındığında açan kimsenin bulunmadığı, çevrede yapılan araştırmaya göre söz konusu firmanın iki ay önce taşındığının anlaşıldığı, bina sahibi ile yapılan görüşmeye göre ise, firmanın 2015 yılı Aralık ayı ile 2020 yılı Aralık ayları arasında olmak üzere 5 yıl süreli kira sözleşmesinin bulunduğu, sözleşme sona ermeden 01.02.2019 tarihinde 5 yıl sözleşmenin yenilendiği, 2020 yılı Mart ayı içerisinde firmanın söz konusu adresten ayrıldığının belirtildiği görülmüştür.

 

İdare tarafından Beykoz İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne gönderilen 06.05.2020 tarih ve 23816 sayılı yazı ile Vera Gurme Yemek Üretim Organizasyon Turizm Gıda Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti.ye ait TR-34-K-126736 kayıt numaralı İşletme Kayıt Belgesi’ne yer alan Görele Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. Uçurtma Çıkmazı Sokak No:1/A Beykoz/İstanbul işletme adresinde herhangi bir firmanın bulunup bulunmadığı, belirtilen firma var ise herhangi bir faaliyet gösterip göstermediği, bir faaliyet gösterilmiyor ise ne zaman sonlandırıldığı ve herhangi bir altyapı çalışmasının yürütülüp yürütülmediği hususunda bilgi talebinde bulunulduğu görülmüştür.

 

Söz konusu yazıya istinaden Beykoz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından idareye gönderilen 06.05.2020 tarih ve 1300240 sayılı yazı ile Görele Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. Uçurtma Çıkmazı Sokak No:1/A Beykoz/İstanbul adresinde gıda üretimi/depolaması ile alakalı herhangi bir faaliyetin bulunmadığı, yemek üretilen alanda yemek üretimi ile alakalı tüm alet ve ekipmanların sökülerek götürülmüş olduğu, dolayısıyla bu adreste yemek üretimi ve muhafazası ile alakalı hiçbir alet ve ekipmanın bulunmadığının belirtildiği ve buna ilişkin fotoğraflara yer verildiği, N Kurumsal Hizmetler ve Danışmanlık A. Ş.nin 30.04.2020 tarihinde vermiş olduğu dilekçe ile Görele Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. Uçurtma Çıkmazı Sokak No:1/A Beykoz/İstanbul adresindeki faaliyetlerini sonlandırdığı ve TR-34-K-165040 no’lu İşletme Kayıt Belgesi’nin iptal edilmek üzere iade edildiği, N Kurumsal Hizmetler ve Danışmanlık A. Ş.nin Yukarı Dudullu Mahallesi Anıl Sokak No:9 Ümraniye/İstanbul adresinde faaliyet gösterdiği ve Ümraniye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından verilmiş 27.03.2020 tarih ve TR-34-K-204996 no’lu İşletme Kayıt Belgesi’ne sahip olduğu, Vera Gurme Yemek Üretim Organizasyon Turizm Gıda Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti.nin faaliyetlerini sonlandırdığına ilişkin bir başvurusunun bulunmadığı, yapılan kontrollerde Beykoz İlçesi dışında da bir faaliyet gösterdiğine yönelik bir belgeye rastlanılmadığı, firma yetkilisi ile yapılan telefon görüşmesinde Covid-19 salgını nedeniyle Görele Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. Uçurtma Çıkmazı Sokak No:1/A Beykoz/İstanbul adresindeki faaliyetlerini sonlandırarak Yukarı Dudullu Mahallesi Anıl Sokak No:9 Ümraniye/İstanbul adresine taşındıklarını ve halihazırda tadilat işlerinin devam ettiği ve tadilat işleri bittiğinde de Ümraniye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden işletme kayıt belgesini alacaklarını beyan ettiğinin belirtildiği görülmüştür.

 

Daha sonra alınan 07.05.2020 tarihli ihale komisyonu kararında “…ortaklık olarak girilen ihalede Vera Gurme Ltd. Şti. firması adına düzenlenmiş İşletme Kayıt Belgesi, Kapasite raporu ve TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi’nin sunulması, KİK’e yapılan itirazın karara bağlanıp kesinleştikten sonra sözleşmeye yapılan davetten sonra 04.05.2020 tarihinde N Kurumsal Hizmetler A.Ş. adına düzenlenmiş 09.04.2020 tarihinde alınan kapasite raporu, 22.04.2020 tarihinde alınan hizmet yeterlilik belgesi ve 27.03.2020 tarihinde alınan ISO 9001 sertifikaları ile Teknik Şartname’nin aksine noter onaysız kira sözleşmesinin idaremize sunulması, Vera Gurme Ltd. Şti.nin geçerli bir TSE Hizmet yeterlilik belgesinin bulunmaması, firmanın idareyi yanıltıcı bilgiler içerecek şekilde 04.05.2020 tarihindeki dilekçedeki altyapı inşaatının yapıldığına dair beyanlarının aksine mahalli zabıta ve Beykoz İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce yapılan gıda üretimi / depolaması ile alakalı herhangi bir faaliyetin bulunmadığı, yemek üretilen alanda yemek üretimi ile alakalı tüm alet ve ekipmanların sökülerek götürülmüş olduğu ve dolayısıyla söz konusu adreste yemek üretimi ve muhafazası ile alakalı hiçbir alet ve ekipmanın bulunmadığı yönündeki tespitleri birlikte değerlendirildiğinde N Kurumsal Hizmetler A.Ş. - Vera Gurme Ltd. Şti. Ortaklığı firmasının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına,…” ifadelerine yer verilerek başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

 

İdare tarafından başvuru sahibine gönderilen 03.06.2020 tarih ve 26783 sayılı yazıda “…1-Hem kolluk kuvvetleri hem de Beykoz Kaymakamlığı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından mahallinde yapılan tespitler ve fotoğraflarla ile belirtilen adreste herhangi bir altyapı çalışmasının olmaması, gıda üretimi / depolaması ile alakalı herhangi bir faaliyetin bulunmaması, yemek üretilen alanda yemek üretimi ile alakalı tüm alet ve ekipmanların sökülerek götürülmüş olması ve dolayısıyla söz konusu adreste yemek üretimi ve muhafazası ile alakalı hiçbir alet ve ekipmanın bulunmaması,

2-Mülk sahibinin beyanı üzere karşılıklı anlaşılarak mart ayı içerisinde belirtilen adresten taşınıldığının tespit edilmesi,

3-Ayrıca, Kurum tarafından düzenlenen, yapım işleri ihaleleri, mal alımı ihaleleri ve hizmet alımı ihaleleri uygulama yönetmeliklerinin eki olan standart formlar arasında yer alan teklif mektuplarında, “İhale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığımızı ve olmayacağımızı, anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu hususlara ilişkin olarak durumumuzda değişiklik olması halinde buna ilişkin belgeleri idarenize derhal vereceğimizi; ihalenin üzerimizde kalması halinde ise sözleşme imzalanmadan önce anılan maddenin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığımıza ilişkin belgeleri anılan Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak idarenize sunacağımızı taahhüt ediyoruz.” ifadelerinin yer alması,

4- Diğer taraftan 4734 sayılı kanunun İhaleye Katılımda yeterlilik kurallarını düzenleyen 10.maddesinin (b) fıkrasında bulunan “Mesleki ve Teknik Yeterlilik Kriterlerini” kaybeden firrmanızın, sözleşmeye davet aşamasında, pilot ortak N Kurumsal Hizmetler A.Ş. firması tarafından, 04.05.2020 tarihinde idaremize sunulan dilekçesinde, alt yapı çalışmasında bulunduğundan dolayı farklı bir adreste üretim yapacağını beyan etmesi üzerine kolluk ve ilgili kurumun yapmış olduğu yukarıda da belirtilen tespiti ile, aynı kanun maddesinin (h) bendinde yer alan “Bu maddede belirtilen bilgi ve belgelen vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilenler” hükmü gereğince 07/05/2020 tarih ve 2020/79743-2 sayılı ihale komisyon kararı ile ihale dışı bırakılması ve ihale kararının 01/06/2020 tarihi itibariyle kesinleşmiş olması dikkate alınarak,

Firmanızın ihalede sunmuş olduğu, Doğa Sigorta A.Ş. tarafından düzenlenen 09.03.2020 tarihli, 67080190 nolu, 660.000,00 TL tutarındaki geçici kefalet senedi, “…Gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunulması veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altınan alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi halinde bu durumda olanlar ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.” hükmüne istinaden; 02/06/2020 tarihli harcama yetkilisi oluru ile hazineye gelir kaydedilmiştir.” ifadelerine yer verilerek geçici kefalet senedinin irat kaydedildiği görülmüştür.

 

Yapılan incelemede başvuru sahibi N Kurumsal Hizmetler ve Danışmanlık Anonim Şirketi - Vera Gurme Yemek Üretim Organizasyon Turizm Gıda Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın ihale tarihinde ihale dokümanında aranan mesleki ve teknik yeterlik kriterlerini sağladığı, ihale komisyonunun da 17.03.2020 tarihinde almış olduğu kararla söz konusu iş ortaklığını ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlediği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin son fıkrasında yer alan “…Bu madde kapsamında istenen belgelerden hangilerinin taahhütname olarak sunulabileceği Kurum tarafından belirlenir. Gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunulması veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi halinde bu durumda olanlar ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.” hükmü gereğince bu maddede istenen belgelerden taahhütname olarak sunulabilecek olanları belirleme yetkisi Kamu İhale Kurumu’na verilmiş olup, bu yetki çerçevesinde ilgili ihale uygulama yönetmeliği eki teklif mektubu standart formunda ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş SGK prim borcu ve vergi borcu bulunmadığı hususunun taahhüt edilmesi istenilmiştir.

 

17.03.2020 tarihinde ihale komisyonu kararı alındıktan sonra başvuru sahibi tarafından idareye yapılan başvuru ile teklif dosyasında sunulan belgelerde beyan edilen üretim tesisinin kullanılmayacağı, pilot ortağa ait yeni bir adrese taşınılacağının bildirildiği ve buna ilişkin 09.04.2020 tarihli Kapasite Raporu, 22.04.2020 tarihli Hizmet Yeterlilik Belgesi ve 27.03.2020 tarihli ISO sertifikalarının ve noter onaysız kira sözleşmesinin sunulduğu, dolayısıyla sözleşme imzalanmadan teklif dosyası kapsamında yeterlik kriterlerini sağlamaya yönelik sunulan belgelerin istekli tarafından değiştirilmesi talebinin uygun olmadığı, teklif kapsamında sunulmayan pilot ortağa ait anılan belgelerin değerlendirmesinin yapılamayacağı, bu nedenle 07.05.2020 tarihli ihale komisyonu kararı ile de söz konusu iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işlemin yerinde olduğu, ancak başvuru sahibi tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan belgelerin ihale tarihi itibarıyla geçerli olduğu, belgelerin sunulmaması ya da sahte belge sunulması gibi bir durumun söz konusu olmadığı, ayrıca söz konusu belgelerin sözleşme imzalanması aşamasında sunulacak belgelerden olmadığı anlaşıldığından, geçici kefalet senedinin irat kaydedilmesi işleminin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, N Kurumsal Hizmetler ve Danış. A.Ş. - Vera Gurme Yemek Üretim Organizasyon Turizm Gıda Danış. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın geçici kefalet senedinin iade edilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Kaynak: (Kik) - Kik Kararları Editör: Harun Uğraş ASLAN
Yorumlar
Haber Yazılımı